Odluka Upravnog vijeća od 26. listopada 2010. godine kojom se mijenja i dopunjuje Provedbeni pravilnik Europske patentne konvencije i Pravilnik o pristojbama (CA/D 2/10)

NN 1/2012 (18.1.2012.), Odluka Upravnog vijeća od 26. listopada 2010. godine kojom se mijenja i dopunjuje Provedbeni pravilnik Europske patentne konvencije i Pravilnik o pristojbama (CA/D 2/10)

DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

7

Na temelju članka 32. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 28/96), Državni zavod za intelektualno vlasništvo objavljuje u izvorniku na engleskom i u prijevodu na hrvatskom jeziku:

Decision of the Administrative Council of 26 October 2010 amending the Implementing Regulations to the European Patent Convention and the Rules relating to Fees (CA/D 2/10)

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION,

Having regard to the European Patent Convention (hereinafter referred to as «EPC») and in particular Article 33(1)(c) and (2)(d) thereof,

On a proposal from the President of the European Patent Office,

Having regard to the opinion of the Committee on Patent Law and of the Budget and Finance Committee,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Article 1

1. Rule 71 of the Implementing Regulations to the EPC shall be amended as follows:

Paragraphs 3 to 11 shall be replaced by the following paragraphs 3 to 7:

«(3) Before the Examining Division decides to grant the European patent, it shall inform the applicant of the text in which it intends to grant it and of the related bibliographic data. In this communication the Examining Division shall invite the applicant to pay the fee for grant and publishing and to file a translation of the claims in the two official languages of the European Patent Office other than the language of the proceedings within four months.

(4) If the European patent application in the text intended for grant comprises more than fifteen claims, the Examining Division shall invite the applicant to pay claims fees in respect of the sixteenth and each subsequent claim within the period under paragraph 3 unless the said fees have already been paid under Rule 45 or Rule 162.

(5) If the applicant, within the period laid down in paragraph 3, pays the fees under paragraph 3 and, where applicable, paragraph 4 and files the translations under paragraph 3, he shall be deemed to have approved the text communicated to him under paragraph 3 and verified the bibliographic data.

(6) If the applicant, within the period under paragraph 3, requests reasoned amendments or corrections to the communicated text or keeps to the latest text submitted by him, the Examining Division shall issue a new communication under paragraph 3 if it gives its consent; otherwise it shall resume the examination proceedings.

(7) If the fee for grant and publishing or the claims fees are not paid in due time, or if the translations are not filed in due time, the European patent application shall be deemed to be withdrawn.»

2. The following new Rule 71a shall be added in Part IV, Chapter IV:

«Rule 71a
Conclusion of the grant procedure

(1) The decision to grant the European patent shall be issued if all fees have been paid, a translation of the claims in the two official languages of the European Patent Office other than the language of the proceedings has been filed and there is agreement as to the text to be granted. It shall state which text of the European patent application forms the basis for the decision.

(2) Until the decision to grant the European patent, the Examining Division may resume the examination proceedings at any time.

(3) If the designation fee becomes due after the communication under Rule 71, paragraph 3, the mention of the grant of the European patent shall not be published until the designation fee has been paid. The applicant shall be informed accordingly.

(4) If a renewal fee becomes due after the communication under Rule 71, paragraph 3, and before the next possible date for publication of the mention of the grant of the European patent, the mention shall not be published until the renewal fee has been paid. The applicant shall be informed accordingly.

(5) If, in response to an invitation under Rule 71, paragraph 3, the applicant has already paid the fee for grant and publishing or the claims fees, the paid amount shall be credited if a further such invitation is issued.

(6) If the European patent application is refused, withdrawn prior to notification of the decision on the grant of a European patent or, at that time, deemed to be withdrawn, the fee for grant and publishing shall be refunded.»

Article 2

1. Rule 82, paragraph 2, of the Implementing Regulations to the EPC shall read as follows:

«(2) If a party disapproves of the text communicated by the Opposition Division, examination of the opposition may be continued. Otherwise, the Opposition Division shall, on expiry of the period under paragraph 1, invite the proprietor of the patent to pay the prescribed fee and to file a translation of any amended claims in the official languages of the European Patent Office other than the language of the proceedings, within a period of three months.»

2. Rule 95, paragraph 3, of the Implementing Regulations to the EPC shall read as follows:

«(3) If a request for limitation is allowable under paragraph 2, the Examining Division shall communicate this to the requester and invite him to pay the prescribed fee and to file a translation of the amended claims in the official languages of the European Patent Office other than the language of the proceedings, within a period of three months; Rule 82, paragraph 3, first sentence, shall apply mutatis mutandis. If the requester performs these acts in due time, the Examining Division shall limit the patent.»

Article 3

Article 2, paragraph 1, item 15, of the Rules relating to Fees shall read as follows:

«Claims fee (Rule 45, paragraph 1, Rule 71, paragraph 4, and Rule 162, paragraph 1) in respect of an application filed on or after 1 April 2009

– for the 16th and each subsequent claim up
to the limit of 50 210

– for the 51st and each subsequent claim 525.»

Article 4

(1) The provisions mentioned in Articles 1, 2 and 3 of this decision shall enter into force on 1 April 2012.

(2) Rule 71 EPC as amended and Rule 71a EPC as added by Article 1 of this decision, and Article 2 of the Rules relating to Fees as amended by Article 3 of this decision shall apply to European patent applications in respect of which a communication under existing Rule 71(3) EPC has not yet been despatched by the date of entry into force of these provisions.

Done at The Hague, 26 October 2010

FOR THE ADMINISTRATIVE COUNCIL
The Chairman
Jesper Kongstad

Odluka Upravnog vijeća od 26. listopada 2010. godine kojom se mijenjaju i dopunjuju Provedbeni pravilnik Europske patentne konvencije i Pravilnik o pristojbama (CA/D 2/10)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE PATENTNE ORGANIZACIJE,

uzimajući u obzir Europsku patentnu konvenciju (u daljnjem tekstu »EPC«), a posebno njezin članak 33. stavak 1. podstavak (c) i stavak 2. podstavak (d),

na prijedlog predsjednika Europskoga patentnog ureda,

uzimajući u obzir mišljenje Odbora za patentno pravo i Odbora za proračun i financije,

ODLUČILO JE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

1. Pravilo 71. Provedbenog pravilnika EPC-a mijenja se i dopunjuje kako slijedi:

Stavci od 3. do 11. zamjenjuju se sljedećim stavcima od 3. do 7.

»(3) Prije no što Odjel za ispitivanje donese odluku o priznavanju europskog patenta obavješćuje podnositelja prijave o tekstu na temelju kojega namjerava priznati europski patent i o bibliografskim podacima koji se na njega odnose. U toj obavijesti Odjel za ispitivanje poziva podnositelja prijave da u roku od četiri mjeseca plati pristojbu za priznavanje i objavu te da podnese prijevod patentnih zahtjeva na dva službena jezika Europskoga patentnog ureda koji nisu jezik postupka.

(4) Ako europska patentna prijava u tekstu na temelju kojeg namjerava biti priznata sadržava više od petnaest patentnih zahtjeva, Odjel za ispitivanje poziva podnositelja prijave da u roku iz stavka 3. plati pristojbe za patentne zahtjeve za šesnaesti i svaki sljedeći patentni zahtjev, osim ako su te pristojbe već plaćene prema pravilu 45. ili pravilu 162.

(5) Ako podnositelj prijave u roku iz stavka 3. plati pristojbe iz stavka 3. i, kad je primjereno, stavka 4. i podnese prijevode iz stavka 3., smatra se da se suglasio s tekstom koji mu je dostavljen prema stavku 3. i provjerio bibliografske podatke.

(6) Ako podnositelj prijave u roku iz stavka 3. zatraži obrazložene izmjene ili ispravke dostavljenog mu teksta ili ako ostaje pri posljednjoj verziji teksta koji je dostavio, Odjel za ispitivanje, ako to odobri, daje novu obavijest iz stavka 3.; u suprotnom, nastavlja postupak ispitivanja.

(7) Ako pristojba za priznavanje i objavu ili pristojbe za patentne zahtjeve nisu pravodobno plaćene ili ako prijevodi nisu pravodobno podneseni, europska patentna prijava smatra se povučenom.«

2. U dijelu IV., poglavlju IV., dodaje se novo pravilo 71.a. koje glasi:

»Pravilo 71.a.
Okončanje postupka priznavanja

(1) Ako su plaćene sve pristojbe, ako je podnesen prijevod patentnih zahtjeva na dva službena jezika Europskoga patentnog ureda koji nisu jezik postupka i ako postoji dogovor o tekstu koji se priznaje, donosi se odluka o priznavanju europskog patenta. U odluci se navodi tekst europske patentne prijave na temelju kojeg je donesena odluka.

(2) Odjel za ispitivanje može nastaviti postupak ispitivanja u bilo kojem trenutku do donošenja odluke o priznavanju europskog patenta.

(3) Ako pristojba za naznaku dospijeva na naplatu nakon dostavljanja obavijesti prema pravilu 71. stavku 3., podatak o priznavanju europskog patenta objavljuje se tek nakon uplate pristojbe za naznaku. O tome se obavješćuje podnositelj prijave.

(4) Ako godišnja pristojba za održavanje dospijeva na naplatu nakon dostavljanja obavijesti prema pravilu 71. stavku 3., a prije sljedećeg mogućeg datuma objave podataka o priznavanju europskog patenta, ti se podaci objavljuju tek nakon uplate godišnje pristojbe za održavanje. O tome se obavješćuje podnositelj prijave.

(5) Ako je, u odgovoru na poziv prema pravilu 71. stavku 3., podnositelj prijave već platio pristojbu za priznavanje i objavu ili pristojbu za patentne zahtjeve, plaćeni iznos uzima se u obzir ako se šalje novi takav poziv.

(6) Ako je europska patentna prijava odbijena ili povučena prije dostave odluke o priznavanju europskog patenta ili ako se, u tom trenutku, prijava smatra povučenom, pristojba za priznavanje i objavu vraća se.«

Članak 2.

1. Pravilo 82. stavak 2. Provedbenog pravilnika EPC-a glasi:

»(2) Ako stranka nije suglasna s tekstom koji je dostavio Odjel za prigovore, ispitivanje prigovora može se nastaviti. U protivnom, nakon isteka roka iz stavka 1., Odjel za prigovore poziva nositelja patenta da u roku od tri mjeseca plati propisanu pristojbu i podnese prijevod svih izmijenjenih patentnih zahtjeva na službene jezike Europskog patentnog ureda koji nisu jezik postupka.«

2. Pravilo 95. stavak 3. Provedbenog pravila EPC-a glasi:

»(3) Ako je zahtjev za ograničenje dopušten prema stavku 2., Odjel za ispitivanje o tome obavješćuje podnositelja zahtjeva i poziva ga da u roku od tri mjeseca plati propisanu pristojbu i podnese prijevod izmijenjenih patentnih zahtjeva na službene jezike Europskog patentnog ureda koji nisu jezik postupka; pravilo 82. stavak 3. prva rečenica primjenjuje se na odgovarajući način. Ako podnositelj zahtjeva pravodobno obavi te radnje, Odjel za ispitivanje ograničuje patent.«

Članak 3.

Članak 2. stavak 1. točka 15. Pravilnika o pristojbama glasi:

»Pristojba za patentne zahtjeve (pravilo 45. stavak 1., pravilo 71. stavak 4. i pravilo 162. stavak 1.) u odnosu na prijavu podnesenu 1. travnja 2009. godine ili nakon toga datuma

– za 16. i svaki sljedeći patentni zahtjev
do 50. patentnog zahtjeva 210

– za 51. i svaki sljedeći patentni zahtjev 525.«

Članak 4.

(1) Odredbe navedene u člancima 1., 2. i 3. ove Odluke stupaju na snagu 1. travnja 2012. godine.

(2) Pravilo 71. EPC-a kako je izmijenjeno i dopunjeno i pravilo 71.a. kako je dodano člankom 1. ove Odluke te članak 2. Pravilnika o pristojbama kako je izmijenjen i dopunjen člankom 3. ove Odluke, primjenjuju se na europske patentne prijave u odnosu na koje do stupanja na snagu ovih odredaba obavijest prema postojećem pravilu 71. stavku 3. EPC-a nije poslana.

Sastavljeno u Haagu 26. listopada 2010. godine

ZA UPRAVNO VIJEĆE
Predsjedatelj
Jesper Kongstad