Odluka Upravnog vijeća od 26. listopada 2010. godine kojom se mijenja i dopunjuje Provedbeni pravilnik Europske patentne konvencije (CA/D 12/10)

NN 1/2012 (18.1.2012.), Odluka Upravnog vijeća od 26. listopada 2010. godine kojom se mijenja i dopunjuje Provedbeni pravilnik Europske patentne konvencije (CA/D 12/10)

DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

8

Na temelju članka 32. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 28/96), Državni zavod za intelektualno vlasništvo objavljuje u izvorniku na engleskom i u prijevodu na hrvatskom jeziku.

Decision of the Administrative Council of 26 October 2010 amending the Implementing Regulations to the European Patent Convention (CA/D 12/10)

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION,

Having regard to the European Patent Convention (hereinafter referred to as »EPC«) and in particular Article 33(1)(c) thereof,

On a proposal from the President of the European Patent Office,

Having regard to the opinion of the Committee on Patent Law and of the Budget and Finance Committee,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Article 1

1. Rule 161 of the Implementing Regulations to the EPC shall be amended to read as follows:

«Rule 161
AMENDMENT OF THE APPLICATION

(1) If the European Patent Office has acted as the International Searching Authority and, where a demand under Article 31 PCT was filed, also as the International Preliminary Examining Authority for a Euro-PCT application, it shall give the applicant the opportunity to comment on the written opinion of the International Searching Authority or the International Preliminary Examination Report and, where appropriate, invite him to correct any deficiencies noted in the written opinion or in the International Preliminary Examination Report and to amend the description, claims and drawings within a period of six months from the respective communication. If the European Patent Office has drawn up a supplementary international search report, an invitation in accordance with the first sentence shall be issued in respect of the explanations given in accordance with Rule 45bis.7(e) PCT. If the applicant does not comply with or comment on an invitation in accordance with the first or second sentence, the application shall be deemed to be withdrawn.

(2) Where the European Patent Office draws up a supplementary European search report on a Euro-PCT application, the application may be amended once within a period of six months from a communication informing the applicant accordingly. The application as amended shall serve as the basis for the supplementary European search.»

2. Rule 162 of the Implementing Regulations to the EPC shall be amended to read as follows:

«Rule 162
CLAIMS INCURRING FEES

(1) If the application documents on which the European grant procedure is to be based comprise more than fifteen claims, claims fees shall be paid for the sixteenth and each subsequent claim as laid down in the Rules relating to Fees within the period under Rule 159, paragraph 1.

(2) If the claims fees are not paid in due time, they may still be paid within six months from a communication concerning the failure to observe the time limit. If within this period amended claims are filed, the claims fees due shall be computed on the basis of such amended claims.

(3) Any claims fees paid within the period under paragraph 1 and in excess of those due under paragraph 2, second sentence, shall be refunded.

(4) Where a claims fee is not paid in due time, the claim concerned shall be deemed to be abandoned.»

Article 2

(1) This decision shall enter into force on 1 May 2011.

(2) Rules 161 and 162 EPC, as amended by Article 1 of this decision, shall apply to Euro-PCT applications in respect of which no communication under existing Rules 161 and 162 EPC has been issued by 1 May 2011.

Done at The Hague, 26 October 2010

FOR THE ADMINISTRATIVE COUNCIL
The Chairman
Jesper Kongstad

Odluka Upravnog vijeća od 26. listopada 2010. godine kojom se mijenja i dopunjuje Provedbeni pravilnik Europske patentne konvencije
(CA/D 12/10)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE PATENTNE ORGANIZACIJE,

uzimajući u obzir Europsku patentnu konvenciju (u daljnjem tekstu »EPC«), a posebno njezin članak 33. stavak 1. podstavak (c),

na prijedlog predsjednika Europskog patentnog ureda,

uzimajući u obzir mišljenje Odbora za patentno pravo i Odbora za proračun i financije,

ODLUČILO JE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

1. Pravilo 161. Provedbenog pravilnika EPC-a mijenja se i dopunjuje tako da glasi:

»Pravilo 161.
IZMJENA PRIJAVE

(1) Ako Europski patentni ured radi kao Ovlašteno tijelo za međunarodno pretraživanje i, kad je podnesen zahtjev prema članku 31. PCT-a, kao Ovlašteno tijelo za međunarodno prethodno ispitivanje Euro-PCT prijave, on daje podnositelju prijave mogućnost da podnese primjedbe na pisano mišljenje Ovlaštenog tijela za međunarodno pretraživanje ili na izvješće o međunarodnom prethodnom ispitivanju i, kad je primjereno, poziva ga da ispravi bilo kakve nedostatke uočene u pisanom mišljenju ili u izvješću o međunarodnom prethodnom ispitivanju te da izmijeni opis, patentne zahtjeve i crteže u roku od šest mjeseci od odnosne obavijesti. Ako je Europski patentni ured sastavio izvješće o dopunskom međunarodnom pretraživanju, poziv u skladu s prvom rečenicom odnosi se na objašnjenja dana u skladu s pravilom 45.bis., stavkom 7. točkom (e) PCT-a. Ako podnositelj prijave ne postupi po pozivu ili ne dostavi primjedbe u skladu s prvom ili u skladu s drugom rečenicom, prijava se smatra povučenom.

(2) Kad Europski patentni ured sastavlja izvješće o dopunskom europskom pretraživanju u odnosu na Euro-PCT prijavu, ta prijava može biti izmijenjena jedanput u roku od šest mjeseci od dostave obavijesti u kojoj se podnositelj prijave o tome obavještava. Izmijenjena prijava služi kao temelj za dopunsko europsko pretraživanje.

2. Pravilo 162. Provedbenog pravilnika EPC-a mijenja se i dopunjuje tako da glasi:

»Pravilo 162.
PATENTNI ZAHTJEVI ZA KOJE SE PLAĆAJU PRISTOJBE

(1) Ako dokumenti prijave na kojima se temelji postupak za priznavanje europskog patenta sadržavaju više od petnaest patentnih zahtjeva, pristojbe za patentne zahtjeve plaćaju se za šesnaesti i svaki sljedeći patentni zahtjev, kako je određeno Pravilnikom o pristojbama, u roku iz pravila 159. stavka 1.

(2) Ako pristojbe za patentne zahtjeve nisu pravodobno plaćene, one se mogu platiti i u roku od šest mjeseci od dostave obavijesti o propuštanju roka. Ako su u tom razdoblju podneseni izmijenjeni patentni zahtjevi, pristojbe koje se plaćaju za patentne zahtjeve računaju se na temelju takvih izmijenjenih patentnih zahtjeva.

(3) Sve pristojbe za patentne zahtjeve koje su plaćene u roku iz stavka 1. u iznosu većem od iznosa koji se plaćaju prema stavku 2. drugoj rečenici, vraćaju se.

(4) Kad pristojba za patentne zahtjeve nije pravodobno plaćena, odnosni patentni zahtjev smatra se povučenim.«

Članak 2.

(1) Ova Odluka stupa na snagu 1. svibnja 2011. godine.

(2) Pravila 161. i 162. EPC-a kako su izmijenjena i dopunjena člankom 1. ove Odluke primjenjuju se na Euro-PCT prijave u odnosu na koje do 1. svibnja 2011. godine nikakva obavijest prema postojećim pravilima 161. i 162. EPC-a nije dana.

Sastavljeno u Haagu 26. listopada 2010. godine

ZA UPRAVNO VIJEĆE
Predsjedatelj
Jesper Kongstad