Odluka Upravnog vijeća od 26. listopada 2010. godine kojom se mijenja i dopunjuje pravilo 36. Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije CA/D 16/10)

NN 1/2012 (18.1.2012.), Odluka Upravnog vijeća od 26. listopada 2010. godine kojom se mijenja i dopunjuje pravilo 36. Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije CA/D 16/10)

DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

9

Na temelju članka 32. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 28/96), Državni zavod za intelektualno vlasništvo objavljuje u izvorniku na engleskom i u prijevodu na hrvatskom jeziku.

Decision of the Administrative Council of 26 October 2010 amending Rule 36 of the Implementing Regulations to the European Patent Convention (CA/D 16/10)

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION,

Having regard to the European Patent Convention (hereinafter referred to as «EPC») and in particular Article 33(1)(c) thereof,

On a proposal from the President of the European Patent Office,

Having regard to the opinion of the Committee on Patent Law,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Article 1

1. Rule 36(1) of the Implementing Regulations to the EPC shall read as follows:

«(1) The applicant may file a divisional application relating to any pending earlier European patent application, provided that:

(a) the divisional application is filed before the expiry of a time limit of twenty-four months from the Examining Division's first communication under Article 94, paragraph 3, and Rule 71, paragraph 1 and 2, or Rule 71, paragraph 3, in respect of the earliest application for which a communication has been issued, or

(b) the divisional application is filed before the expiry of a time limit of twenty-four months from any communication in which the Examining Division has objected that the earlier application does not meet the requirements of Article 82, provided it was raising that specific objection for the first time.

Article 2

(1) This decision shall enter into force on 26 October 2010.

(2) Without prejudice to Article 3 of decision CA/D 2/09 of the Administrative Council, Rule 36, paragraph 1, as amended by Article 1 of this decision, shall apply to divisional applications filed on or after 1 April 2010.

Done at The Hague, 26 October 2010

FOR THE ADMINISTRATIVE COUNCIL
The Chairman
Jesper Kongstad

Odluka Upravnog vijeća od 26. listopada 2010. kojom se mijenja i dopunjuje pravilo 36. Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije (CA/D 16/10)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE PATENTNE ORGANIZACIJE,

uzimajući u obzir Europsku patentnu konvenciju (u daljnjem tekstu »EPC«), a posebno njezin članak 33. stavak 1. podstavak (c),

na prijedlog predsjednika Europskog patentnog ureda,

uzimajući u obzir mišljenje Odbora za patentno pravo,

ODLUČILO JE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

1. Pravilo 36. stavak 1. Provedbenog pravilnika EPC-a glasi:

»(1) Podnositelj prijave može podnijeti izdvojenu prijavu koja se odnosi na bilo koju raniju europsku patentnu prijavu koja je u postupku rješavanja, pod uvjetom:

(a) da je izdvojena prijava podnesena prije isteka roka od dvadeset i četiri mjeseca od prve obavijesti Odjela za ispitivanje prema članku 94. stavku 3. i pravilu 71. stavcima 1. i 2. ili prema pravilu 71. stavku 3. koja se odnosi na najraniju prijavu u odnosu na koju je dana obavijest ili

(b) da je izdvojena prijava podnesena prije isteka roka od dvadeset i četiri mjeseca od bilo koje obavijesti u kojoj je Odjel za ispitivanje prigovorio da ranija prijava ne udovoljava uvjetima iz članka 82., pod uvjetom da je Odjel takav prigovor uputio prvi puta.

Članak 2.

(1) Ova odluka stupa na snagu 26. listopada 2010. godine.

(2) Ne dovodeći u pitanje članak 3. Odluke CA/D 2/09 Upravnog vijeća, pravilo 36. stavak 1. kako je izmijenjen člankom 1. ove Odluke primjenjuje se na izdvojene prijave podnesene 1. travnja 2010. godine ili nakon toga datuma.

Sastavljeno u Haagu 26. listopada 2010. godine

ZA UPRAVNO VIJEĆE
Predsjedatelj
Jesper Kongstad