Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske kojim se mijenja i dopunjuje Višegodišnji sporazum o financiranju 2007. - 2010

NN 6/2012 (20.7.2012.), Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske kojim se mijenja i dopunjuje Višegodišnji sporazum o financiranju 2007. - 2010

HRVATSKI SABOR

63

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU EUROPSKE KOMISIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE KOJIM SE MIJENJA I DOPUNJUJE VIŠEGODIŠNJI SPORAZUM O FINANCIRANJU 2007. – 2010.

Proglašavam Zakon o potvrđivanju sporazuma između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske kojim se mijenja i dopunjuje višegodišnji sporazum o financiranju 2007. – 2010., koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 29. lipnja 2012. godine.

Klasa: 011-01/12-01/77

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 3. srpnja 2012.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU EUROPSKE KOMISIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE KOJIM SE MIJENJA I DOPUNJUJE VIŠEGODIŠNJI SPORAZUM O FINANCIRANJU 2007. – 2010.

Članak 1.

Potvrđuje se Sporazum između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske kojim se mijenja i dopunjuje Višegodišnji sporazum o financiranju 2007. – 2010. (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« br. 1/10.) potpisan u Bruxellesu i u Zagrebu 10. listopada 2011. u izvorniku na hrvatskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma iz članka 1. ovoga Zakona, u izvorniku na hrvatskom jeziku, glasi:

POTPORA IZ KOMPONENTE V. (IPARD) INSTRUMENTA PRETPRISTUPNE POMOĆI IPA SPORAZUM IZMEĐU EUROPSKE KOMISIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE KOJIM SE MIJENJA I DOPUNJUJE VIŠEGODIŠNJI SPORAZUM O FINANCIRANJU 2007. – 2010.

IZMJENA I DOPUNA VIŠEGODIŠNJEG SPORAZUMA O FINANCIRANJU 2007. – 2010.

Europska komisija, u daljnjem tekstu »Komisija«, djelujući za i u ime Europske unije s jedne strane, i

Vlada Republike Hrvatske, djelujući za i u ime Republike Hrvatske, u daljnjem tekstu »Hrvatska« s druge strane, a zajednički nazvane »ugovorne stranke«,

Budući da:

(1) Instrument pretpristupne pomoći uspostavljen je temeljem Uredbe Vijeća (EZ) br. 1085/2006[1] (u daljnjem tekstu »Uredba o programu IPA«). Pod njezinom komponentom V. (u daljnjem tekstu »IPARD«) propisuje se financijski doprinos Europske unije za potporu pretpristupnih mjera za ruralni razvoj u državama kandidatkinjama.

(2) Sukladno Prilogu I. Uredbe o programu IPA, Hrvatska je prihvatljiva da bude korisnica IPARD-a.

(3) Prema članku 7.(1.) Uredbe o programu IPA, potpora prema ovoj Uredbi pruža se kroz višegodišnje programe koji se utvrđuju po državi i po komponenti u skladu s prioritetima utvrđenim u višegodišnjim indikativnim planskim dokumentima.

(4) Dana 9. srpnja 2009. Komisija je usvojila Višegodišnji indikativni planski dokument (VIPD) za Hrvatsku koji prati trogodišnju perspektivu 2009. – 2011. u skladu s člankom 6.(5.) i (6.) Uredbe o programu IPA.

(5) Višegodišnji program za poljoprivredni i ruralni razvoj za Hrvatsku odobren je Odlukom Komisije C(2008)690 od 25. veljače 2008. (u daljnjem tekstu »Program«). Program je (posljednji put) izmijenjen i dopunjen Odlukom C(2010)8462 od 26. studenog 2010.

(6) Sukladno članku 8.(1.) Uredbe Komisije (EZ) br. 718/2007[2] kojom se provodi Uredba o programu IPA (u daljnjem tekstu »Provedbena uredba«), ova odluka predstavlja odluku o financiranju u skladu sa člankom 75.(2.) Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi primjenjivoj na opći proračun Europskih zajednica [3] (u daljnjem tekstu »Financijska uredba«).

(7) Okvirni sporazum, sklopljen između Komisije i Hrvatske 17. prosinca 2007., utvrđuje pravila suradnje koja se odnose na financijsku potporu EZ-a Hrvatskoj. Sektorski sporazum, sklopljen između Komisije i Hrvatske 12. siječnja 2009., dopunjuje odredbe Okvirnog sporazuma i obuhvaća posebne odredbe za provedbu Programa.

(8) Višegodišnji sporazum o financiranju (VSF), kako je usvojen Odlukom Komisije C(2008)6123 od 27. listopada 2008, kojom se odobravaju izmjene i dopune Programa, sklopljen je između Komisije i Hrvatske 3. ožujka 2010. Ovim VSF-om uređuju se financijske obveze Europske unije glede izvršenja Programa prema Hrvatskoj za godine 2007. – 2010., i bilo koje njegove izmjene i dopune, te se navodi razdoblje važenja ovih obveza u skladu sa člankom 166.(3.)(a) Financijske uredbe.

(9) Stoga je Dodatak tom VSF-u potrebno zamijeniti Dodatkom ovome Sporazumu kojim se obuhvaća razdoblje financiranja 2007. – 2011.,

SPORAZUMJELE SU SE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

CILJ

Ovaj Sporazum u priloženom Dodatku uređuju financijske obveze Europske unije prema Hrvatskoj za godine 2007. do 2011. Priloženi Dodatak zamjenjuje Dodatak Višegodišnjem sporazumu o financiranju, sklopljenom između Komisije i Hrvatske 3. ožujka 2010.

Članak 2.

STUPANJE NA SNAGU

Ovaj Sporazum stupa na snagu na datum kada se obje ugovorne stranke međusobno izvijeste o ispunjenju svih potrebnih formalnosti za njegovo stupanje na snagu.

Članak 3.

POTPIS

Ovaj je Sporazum sastavljen u dva primjerka na engleskom i hrvatskom jeziku, pri čemu su oba teksta vjerodostojna. Međutim, u slučaju razlika između verzija, mjerodavna je engleska verzija.

Sastavljeno u Bruxellesu i Zagrebu, dana desetog listopada godine dvije tisuće i jedanaeste.

ZA EUROPSKU KOMISIJU

José Manuel Silva Rodriguez, v. r.

glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj

ZA VLADU REPUBLIKE HRVATSKE

Petar Čobanković, v. r.

potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Martina Dalić, v. r.

ministrica financija

DODATAK

Maksimalni godišnji iznosi doprinosa Europske unije iz IPA komponente za ruralni razvoj za 2007. – 2011. (IPARD) (u eurima) (proračunska linija 05.0502)

Godišnji doprinosi iz IPARDA (u EUR)

Godina

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

Ukupni IPARD

25.500.000

25.600.000

25.800.000

26.000.000

26.500.000

Članak 3.

Financijske obveze koje će nastati za Republiku Hrvatsku na temelju Sporazuma iz članka 1. ovoga Zakona planirane su dijelom u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2012. godinu te će sukladno odredbama propisa o planiranju i izvršavanju državnog proračuna planirati u državnom proračunu Republike Hrvatske za 2013. i 2014. godinu.

Članak 4.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjih tijela državne uprave nadležnih za poslove financija i poslove poljoprivrede.

Članak 5.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Sporazum iz članka 1. ovoga Zakona nije na snazi te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti u skladu s odredbom članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-01/12-01/01

Zagreb, 29. lipnja 2012.

HRVATSKI SABOR

Potpredsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

[1]Službeni list L 210, 31.7.2006., str. 82.

[2]Službeni list L 170, 29.6.2007., str. 1.

[3]Službeni list L 248, 16.9.2002., str. 1.