Uredba o objavi Sporazuma između Republike Hrvatske i Europske unije o provedbi Protokola o povlasticama i imunitetima Europske unije u Republici Hrvatskoj

NN 7/2012 (31.8.2012.), Uredba o objavi Sporazuma između Republike Hrvatske i Europske unije o provedbi Protokola o povlasticama i imunitetima Europske unije u Republici Hrvatskoj

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

80

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. kolovoza 2012. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE UNIJE O PROVEDBI PROTOKOLA O POVLASTICAMA I IMUNITETIMA EUROPSKE UNIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 1.

Objavljuje se Sporazum između Republike Hrvatske i Europske unije o provedbi Protokola o povlasticama i imunitetima Europske unije u Republici Hrvatskoj potpisan u Bruxellesu 28. studenog 2011. godine i 7. lipnja 2012. godine, u izvorniku na engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma iz članka 1. ove Uredbe, u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik, glasi:

AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF CROATIA AND THE EUROPEAN UNION IMPLEMENTING THE PROTOCOL ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE EUROPEAN UNION IN THE REPUBLIC OF CROATIA

Whereas, pursuant to Article 18 of the Protocol on the Privileges and Immunities of the European Union (hereafter «the Protocol») annexed to the Treaty on European Union as Protocol No 7[1], the institutions of the European Union are required to co-operate with the competent authorities of the Member States concerned by the application of the Protocol in question, the Republic of Croatia and the European Union (hereafter «the Parties») have agreed as follows:

Article 1

METHOD OF EXEMPTION

In accordance with the second paragraph of Article 3 of the Protocol, the authorities of the Republic of Croatia shall grant the European Union direct exemption from VAT and all other duties and taxes on the goods and services which the European Union acquires for its official use.

Article 2

VOLUME OF PURCHASES

1. The authorities of the Republic of Croatia shall apply the exemption provided for above in Article 1 within the limits set by the host Member State (the country in which the European Union institution or body acquiring the goods or receiving the services is established).

2. Where the Republic of Croatia is the host Member State, exemption from taxes on the supply of goods or services shall be granted, provided that the value of such goods or services amounts to at least 740,00 HRK per invoice including VAT and all other duties and taxes.

Article 3

PROCEDURE

1. In the case of local purchases of goods and services, the European Union institutions and bodies shall be directly exempted from VAT and other duties and taxes. For this purpose they shall provide a duly filled order form to the supplier in which they shall certify their entitlement to tax exemption.

2. In the case of VAT on intra-Community purchases of goods and services, the authorities of the Republic of Croatia shall grant the European Union direct exemption in accordance with Article 151(1) of Council Directive 2006/112/EC[2], provided that the supplier has obtained a form duly completed for VAT exemption purposes of the goods and services to be supplied duly endorsed by the competent authorities of the European Union.

3. In the case of excise duty on intra-Community purchases of goods, the authorities of the Republic of Croatia shall grant the European Union direct exemption under Article 12(1)(b) of Council Directive 2008/118/EC[3] and by applying the procedure provided for in Commission Regulation (EC) No 31/96[4].

4. For the application of the tax exemption under this Article the European Union shall not be subject to specific procedures and obligations, which might result from national rules of the Republic of Croatia, unless explicitly agreed by both Parties.

Article 4

STAFF OF THE EUROPEAN UNION

Under Article 12(2) of the Protocol, the authorities of the Republic of Croatia shall grant exemption from national taxes to the persons provided for in Article 2 of Council Regulation (EEC, Euratom, ECSC) No 260/68[5], who are liable to a tax for the benefit of the European Union on their wages, salaries and emoluments paid by the European Union in application of Council Regulation (EEC, Euratom, ECSC) No 259/68[6] with respect to such wages, salaries and emoluments.

Article 5

AMENDMENTS

Any amendment to this Agreement shall require the written assent of both Parties.

Article 6

ENTRY INTO FORCE

1. This Agreement shall enter into force on the date of the Republic of Croatia’s accession to the European Union.

2. The Republic of Croatia undertakes to introduce, as appropriate, administrative or other measures necessary to implement this Agreement in its internal legal order, in order to provide for its applicability by the above date for taxable persons in the Republic of Croatia contracting with the European Union and to inform the European Commission of the measures taken.

Done at Brussels on this 28th day of November 2011, in two originals in the English language.

FOR THE REPUBLIC

OF CROATIA

Martina Dalić,

Minister of Finance of the Republic of Croatia

FOR THE EUROPEAN COMMISSION

on behalf of the European Union

Janusz Lewandowski,

Member of the European Commission

7 juin 2012

[1]OJ C 83/268 of 30.3.2010.

[2]Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax, OJ L 347, 11.12.2006, p. 1, as amended.

[3]Council Directive 2008/118/EC of 16 December 2008 concerning the general arrangements for excise duty and repealing Directive 92/12/EEC, OJ L 9, 14.1.2009, p. 12.

[4]Commission Regulation (EC) No 31/96 of 10 January 1996 on the excise duty exemption certificate, OJ L 8, 11.1.1996, p. 11.

[5]Council Regulation (EEC, Euratom, ECSC) No 260/68 of 29 February 1968 laying down the conditions and procedure for applying the tax for the benefit of the European Communities, OJ L 56, 4.3.1968, p. 8, as amended.

[6]Council Regulation (EEC, Euratom, ECSC) No 259/68 of 29 February 1968 laying down the Staff Regulations of Officials and the Conditions of Employment of Other Servants of the European Communities and instituting special measures temporarily applicable to officials of the Commission (Staff Regulations of Officials), OJ L 56, 4.3.1968, p. 1., as amended.


SPORAZUM IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE UNIJE O PROVEDBI PROTOKOLA O POVLASTICAMA I IMUNITETIMA EUROPSKE UNIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Budući da su institucije Europske unije, sukladno članku 18. Protokola o povlasticama i imunitetima Europske unije (u daljnjem tekstu »Protokol«) koji je priložen Ugovoru o Europskoj uniji kao Protokol br. 7[1], dužne surađivati s nadležnim tijelima država članica u primjeni navedenoga Protokola, Republika Hrvatska i Europska unija (u daljnjem tekstu »stranke«) sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

NAČIN OSLOBOĐENJA

U skladu s drugim stavkom članka 3. Protokola tijela Republike Hrvatske odobravaju Europskoj uniji izravno oslobođenje od PDV-a i svih drugih carina i poreza na dobra i usluge koje Europska unija nabavlja za službenu uporabu.

Članak 2.

KOLIČINA NABAVE

1. Tijela Republike Hrvatske primjenjuju oslobođenje iz prethodnoga članka 1. u okviru granica koje odredi država članica domaćin (zemlja u kojoj je osnovana institucija ili tijelo Europske unije koje nabavlja dobra ili dobiva usluge).

2. Kad je Republika Hrvatska država članica domaćin, oslobođenja od poreza za nabavu dobara ili usluga odobravaju se pod uvjetom da vrijednost tih dobara ili usluga iznosi najmanje 740,00 HRK po računu uključujući PDV i sve druge carine i poreze.

Članak 3.

POSTUPAK

1. U slučaju tuzemne nabave dobara i usluga, institucije i tijela Europske unije izravno su oslobođeni od PDV-a i drugih carina i poreza. U tu svrhu dobavljaču trebaju dostaviti valjano popunjen obrazac narudžbe u kojem potvrđuju svoje pravo na porezno oslobođenje.

2. U slučaju PDV-a na nabavu dobara i usluga unutar Zajednice tijela Republike Hrvatske odobravaju Europskoj uniji izravna oslobođenja sukladno članku 151. stavku 1. Direktive Vijeća 2006/112/EZ[2] pod uvjetom da je dobavljaču dostavljen valjano popunjen obrazac za oslobođenje od PDV-a za dobra i usluge koje se nabavljaju te da su obrazac valjano ovjerila nadležna tijela Europske unije.

3. U slučaju trošarine na nabavu dobara unutar Zajednice tijela Republike Hrvatske Europskoj uniji odobravaju izravno oslobođenje u skladu s člankom 12. stavkom 1. točkom (b) Direktive Vijeća 2008/118/EZ[3] te primjenom postupka propisanog Uredbom Komisije (EZ) br. 31/96[4]

4. Za primjenu poreznoga oslobođenja sukladno ovom članku Europska unija neće biti podložna posebnim postupcima i obvezama koje mogu proizlaziti iz nacionalnih propisa Republike Hrvatske, osim ako to stranke izričito ne dogovore.

Članak 4.

OSOBLJE EUROPSKE UNIJE

U skladu s člankom 12. stavkom 2. Protokola, tijela Republike Hrvatske odobravaju oslobođenje od nacionalnih poreza osobama iz članka 2. Uredbe Vijeća (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 260/68[5] koje su dužne plaćati porez u korist Europske unije na naknade, plaće i primitke koje isplaćuje Europska unija u primjeni Uredbe Vijeća (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 259/68[6] u pogledu tih naknada, plaća i primitaka.

Članak 5.

IZMJENE I DOPUNE

Za bilo koju izmjenu i dopunu ovog Sporazuma potrebna je pisana suglasnost obiju stranaka.

Članak 6.

STUPANJE NA SNAGU

1. Ovaj Sporazum stupa na snagu na datum pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

2. Republika Hrvatska se obvezuje, prema potrebi, donijeti administrativne ili druge mjere koje su nužne za provedbu ovoga Sporazuma u unutarnjem pravnom poretku, kako bi osigurala njegovu primjenu do gore navedenoga datuma za porezne obveznike u Republici Hrvatskoj koji ugovaraju poslove s Europskom unijom te izvijestiti Europsku komisiju o poduzetim mjerama.

Sastavljeno u Bruxellesu ovog 28-og dana studenoga 2011. godine, u dva izvornika na engleskom jeziku.

ZA REPUBLIKU HRVATSKU

mr. sc. Martina Dalić, v. r.

ministrica financija

Republike Hrvatske

ZA EUROPSKU KOMISIJU

u ime Europske unije

Janusz Lewandowski, v. r.

član Europske komisije

7. lipnja 2012.


[1]SL C 83/268 od 30.3.2010.

[2]Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost, SL L 347, 11.12.2006., str. 1., s izmjenama i dopunama.

[3]Direktiva Vijeća 2008/118/EZ od 16. prosinca 2008. o općem sustavu trošarina i o stavljanju izvan snage Direktive 92/12/EEZ, SL L 9, 14.1.2009., str. 12.

[4]Uredba Komisije (EZ) br. 31/96 od 10. siječnja 1996. o potvrdi o oslobođenju od plaćanja trošarine, SL L 8, 11.1.1996., str. 11.

[5]Uredba Vijeća (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 260/68 od 29. veljače 1968. o utvrđivanju uvjeta i postupka za primjenu poreza u korist Europskih zajednica, SL L 56, 4.3.1968., str. 8., s izmjenama i dopunama.

[6]Uredba Vijeća (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 259/68 od 29. veljače 1968. o utvrđivanju propisa o statusu dužnosnika i uvjetima zapošljavanja ostalih službenika Europskih zajednica i o uvođenju posebnih mjera koje se privremeno primjenjuju na dužnosnike Komisije (Propisi o statusu dužnosnika), SL L 56, 4.3.1968., str. 1., s izmjenama i dopunama.

Članak 3.

Provedba Sporazuma iz članka 1. ove Uredbe u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove financija.

Članak 4.

Na dan donošenja ove Uredbe Sporazum iz članka 1. ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 910-04/11-05/01

Urbroj: 5030106-12-1

Zagreb, 23. kolovoza 2012.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

7 31.08.2012 Uredba o objavi Sporazuma između Republike Hrvatske i Europske unije o provedbi Protokola o povlasticama i imunitetima Europske unije u Republici Hrvatskoj 7 31.08.2012 Uredba o objavi Sporazuma između Republike Hrvatske i Europske unije o provedbi Protokola o povlasticama i imunitetima Europske unije u Republici Hrvatskoj