Objava o stupanju na snagu Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Republike Albanije o uzajamnoj pomoći u slučaju katastrofa i velikih nesreća

NN 8/2012 (14.11.2012.), Objava o stupanju na snagu Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Republike Albanije o uzajamnoj pomoći u slučaju katastrofa i velikih nesreća

MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA

106

Na temelju članka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da je Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Republike Albanije o uzajamnoj pomoći u slučaju katastrofa i velikih nesreća, potpisan u Dubrovniku 7. listopada 2011., objavljen u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 7/2012., stupio na snagu 28. rujna 2012.

Klasa: 018-05/08-26/03

Urbroj: 521-IV-02-02/03-12-19

Zagreb, 3. listopada 2012.

Ministrica

Vesna Pusić, v. r.