Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti koji se odnosi na suradnju u suzbijanju korupcije kroz Protukorupcijsku inicijativu Jugoistočne Europe

NN 2/2013 (8.3.2013.), Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti koji se odnosi na suradnju u suzbijanju korupcije kroz Protukorupcijsku inicijativu Jugoistočne Europe

HRVATSKI SABOR

11

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O SUGLASNOSTI KOJI SE ODNOSI NA SURADNJU U SUZBIJANJU KORUPCIJE KROZ PROTUKORUPCIJSKU INICIJATIVU JUGOISTOČNE EUROPE

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti koji se odnosi na suradnju u suzbijanju korupcije kroz Protukorupcijsku inicijativu Jugoistočne Europe, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 1. veljače 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/14

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 6. veljače 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O SUGLASNOSTI KOJI SE ODNOSI NA SURADNJU U SUZBIJANJU KORUPCIJE KROZ PROTUKORUPCIJSKU INICIJATIVU JUGOISTOČNE EUROPE

Članak 1.

Potvrđuje se Memorandum o suglasnosti koji se odnosi na suradnju u suzbijanju korupcije kroz Protukorupcijsku inicijativu Jugoistočne Europe, potpisan u Zagrebu 13. travnja 2007. u izvorniku na engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Memoranduma o suglasnosti iz članka 1. ovog Zakona, u prijevodu na hrvatski jezik i u izvorniku na engleskom jeziku, glasi:

MEMORANDUM O SUGLASNOSTI KOJI SE ODNOSI NA SURADNJU U SUZBIJANJU KORUPCIJE KROZ PROTUKORUPCIJSKU INICIJATIVU JUGOISTOČNE EUROPE

Vlade Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Hrvatske, Republike Makedonije[1], Republike Crne Gore, Republike Moldove i Republike Srbije

u daljnjem tekstu »stranke«,

ponovno potvrđujući da je regionalna suradnja preduvjet za promicanje stabilnosti, sigurnosti te društvenog i gospodarskog razvoja u Jugoistočnoj Europi, uključujući prekogranične protukorupcijske aktivnosti,

uviđajući da će ostvarivanje članstva u Europskoj uniji zahtijevati od svih uključenih zemalja povećane nacionalne i regionalne napore na području suzbijanja korupcije,

podsjećajući na Kompaktni i akcijski plan Protukorupcijske inicijative Pakta o stabilnosti (SPAI) iz 2000. godine, Londonsku deklaraciju iz 2000. godine o suzbijanju organiziranog kriminala i korupcije, Solunsku deklaraciju EU o Zapadnom Balkanu iz 2003. te Zajedničku deklaraciju o pravosuđu i unutarnjim poslovima SEECP-a iz 2004.,

uviđajući napredak kojeg su postigle zemlje sudionice u provedbi protukorupcijskih mjera dogovorenih u Ministarskoj deklaraciji SPAI-a iz 2005. godine o 10 zajedničkih mjera za suzbijanje korupcije u Jugoistočnoj Europi,

potvrđujući da osnivanje Ureda za vezu regionalnog tajništva SPAI-a (SPAI RSLO) u listopadu 2003. predstavlja konkretan i vidljiv dokaz spremnosti država regije da surađuju i koordiniraju suzbijanje korupcije u Jugoistočnoj Europi,

podsjećajući na zaključke sastanaka Regionalnog radnog stola i III. radnog stola održanih 2006. u Beogradu i Bukureštu, kao i na Odluke X. Radne skupine SPAI-a u Beogradu 30. svibnja 2006. vezane uz financiranje SPAI-a,

sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

UPRAVLJANJE SPAI-EM

Stranke se slažu prihvatiti zajedničku odgovornost za SPAI i za osiguravanje financijske održivosti aktivnosti SPAI RSLO-a.

Regionalna upravna skupina je SPAI-evo tijelo koje donosi odluke, koje odlučuje o godišnjem programu i proračunu te koje se sastaje jednom godišnje i kada je potrebno. Članovi Regionalne upravne skupine mogu odlučiti pozvati partnerske zemlje i organizacije kao promatrače na svoje sastanke.

Svake godine Regionalna upravna skupina imenuje predsjedavajućeg za SPAI iz regije. Prvi se predsjedavajući imenuje što je prije moguće nakon stupanja na snagu ovog Memoranduma. Predsjedavajući predsjeda sastancima Regionalne upravne skupine, osigurava cjelokupnu koordinaciju i nadzor aktivnosti SPAI RSLO-a u ime Regionalne upravne skupine te podnosi izvješća na sastancima Regionalnog radnog stola Pakta o stabilnosti.

Nakon prestanka Pakta o stabilnosti i uspostave Regionalnog vijeća za suradnju, predsjedavajući podnosi izvješća na sastancima Vijeća.

Stranke ponovno potvrđuju, u skladu s Ministarskom deklaracijom SPAI-a iz 2005. godine o 10 zajedničkih mjera za suzbijanje korupcije u Jugoistočnoj Europi, svoju posvećenost podržavanju i jačanju kapaciteta SPAI RSLO-a da djeluje kao Protukorupcijski centar Jugoistočne Europe i da služi kao središnja točka za regionalnu protukorupcijsku suradnju kroz olakšavanje najboljih praksi i širenje stečenog znanja.

Stranke također ponovno potvrđuju, u skladu s Ministarskom deklaracijom SPAI-a iz 2005. godine o 10 zajedničkih mjera za suzbijanje korupcije u Jugoistočnoj Europi, svoju opredijeljenost jačanju uloge viših predstavnika kao nacionalnih protukorupcijskih koordinatora i središnjih točki za međunarodne partnere, pružajući im političku podršku i odgovarajuće ljudske i financijske resurse.

Članak 2.

FINANCIRANJE OPERATIVNOG I PROGRAMSKOG PRORAČUNA SPAI-a

Stranke se slažu godišnje doprinositi, počevši od 2007. godine, minimalni iznos od 24.000 eura na operativnom i programskom proračunu SPAI-a, čime se također osigurava financijska održivost SPAI RSLO-a.

Prvi financijski doprinos doznačuje se na niže naveden bankovni račun SPAI RSLO-a što je prije moguće u roku od tri mjeseca nakon potpisivanja ovog Memoranduma o suglasnosti. Potom se godišnji financijski doprinosi doznačuju unutar prvog tromjesečja svake godine.

KORISNIK: SPAI RSLO 2

EUR RAČUN: 503022 136623

BANKA KORISNIKA: VOLKSBANK BH DD SARAJEVO

SWIFT Code: VBSABA22

IBAN CODE: BA39-1401010077777737

BANKA POSREDNIK: DEUTSCHE BANK

EUR RAČUN: 936 537 000

SWIFT Code: DEUTDEFF

SPAI RSLO odmah obavještava stranke o bilo kojim promjenama vezanima uz postupke plaćanja.

Stranke se slažu da se, u slučaju da doprinosi dodijeljeni za jednu fiskalnu godinu ne budu u potpunosti potrošeni, saldo automatski uključuje u proračun SPAI RSLO-a za sljedeću fiskalnu godinu, bez prethodnog službenog dogovora.

Uz godišnje doprinose stranaka, SPAI nastavlja tražiti podršku donatora za određene programske aktivnosti unutar programa SPAI-a.

Članak 3.

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA I REVIZIJA

SPAI RSLO Regionalnoj upravnoj skupini dostavlja na godišnjoj osnovi izvješća koja opisuju provedbu programa i sve odnosne izdatke iz proračuna.

SPAI RSLO na godišnjoj razini provodi neovisnu financijsku reviziju. Rezultati i preporuke revizije predstavljaju se Regionalnoj upravnoj skupini te bilo kojim drugim stranama koje su dale financijske doprinose u proračun SPAI-a.

Članak 4.

TRAJANJE, PRESTANAK I POHRANA MEMORANDUMA

Ovaj Memorandum o suglasnosti, odobren od stranaka u skladu s njihovim unutarnjim pravnim postupcima, stupa na snagu prvoga dana nakon mjeseca u kojem je zadnja stranka obavijestila depozitara o ispunjenju postupaka potrebnih za tu svrhu.

Ukoliko njezini unutarnji pravni uvjeti dozvoljavaju, bilo koja stranka može privremeno primjenjivati ovaj Memorandum o suglasnosti od datuma njegova potpisivanja. O privremenoj primjeni prema ovom stavku obavještava se depozitara.

Republika Hrvatska djeluje kao država depozitar.

Ovaj Memorandum ostaje na snazi tri godine te se automatski produžuje za još jedno trogodišnje razdoblje, osim ako stranke ne dogovore drugačije.

Bilo koja stranka može otkazati ovaj Memorandum slanjem pisane obavijesti državi depozitaru. Država depozitar ima obvezu obavijestiti sve stranke o primitku takve obavijesti u roku od 15 dana. Otkaz stupa na snagu tri mjeseca nakon datuma primitka obavijesti.

Bilo koji spor između stranaka u vezi tumačenja ili provedbe ovog Memoranduma, uključujući njegovu valjanost ili prestanak, rješava se pregovorom između stranaka.

Bez obzira na prestanak ovog Memoranduma, njegove odredbe nastavljaju se primjenjivati u mjeri neophodnoj da se dozvoli dovršetak određenih aktivnosti koje su već poduzete na temelju ovog Memoranduma.

Izvornik ovog Memoranduma u jednom primjerku na engleskom jeziku polaže se kod Republike Hrvatske, kao države depozitara, koja dostavlja ovjerenu presliku svakoj stranci.

Potpisano 13. travnja 2007. u Zagrebu, u Republici Hrvatskoj

U potvrdu toga, niže potpisani, propisno za to ovlašteni od strane njihovih Vlada, potpisali su ovaj Memorandum o suglasnosti.


[1]EU ovu državu naziva »bivšom jugoslavenskom republikom Makedonijom«

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING CONCERNING COOPERATION IN FIGHTING CORRUPTION THROUGH THE SOUTH EASTERN EUROPEAN ANTI-CORRUPTION INITIATIVE

The Governments of the Republic of Albania, Bosnia and Herzegovina, the Republic of Bulgaria, the Republic of Croatia, the Republic of Macedonia[1], the Republic of Montenegro, the Republic of Moldova, Romania, and the Republic of Serbia

Hereafter referred to as the «Parties»,

Reaffirming that regional cooperation is a prerequisite for promoting stability, security and social and economic development in South Eastern Europe, including through cross-border anti-corruption activities,

Recognizing that acquiring European Union membership will require increased national and regional efforts within the field of fighting corruption by all countries concerned,

Recalling the 2000 Compact and Action Plan of the Stability Pact Anti-corruption Initiative (SPAI), the 2002 London Declaration on fighting organized crime and corruption, the 2003 EU -Western Balkans Thessaloniki declaration, and the 2004 SEECP Joint JHA Declaration,

Recognizing the progress made by participating countries in implementing anticorruption measures, agreed to in the 2005 SPAI Ministerial Declaration on 10 Joint Measures to Curb Corruption in South Eastern Europe,

Acknowledging that establishing the SPAI Regional Secretariat Liaison Office (SPAI RSLO) in October 2003 represents a concrete and visible demonstration of the commitment of the regional states to cooperate and coordinate their fight against corruption in South Eastern Europe,

Recalling the Conclusions of the Regional Table and Working Table III Meetings held in 2006 in Belgrade and Bucharest, as well as the Decisions of the 10th SPAI Steering Group, Belgrade, May 30, 2006 related to the financing of the SPAI,

Have agreed as follows:

Article 1

GOVERNANCE OF THE SPAI

Parties agree to accept joint responsibility for the SPAI and to ensure the financial sustainability of the activities of SPAI RSLO.

The Regional Steering Group is the decision making body of the SPAI deciding on the annual program and budget, and meeting once a year and whenever necessary. The Regional Steering Group members may decide to invite partner countries and organisations as observers to their meetings.

Every year a Chair-in-Office for the SPAI will be appointed from the region by the Regional Steering Group. The first Chair-in-Office will be appointed as soon as possible following the entry into force of the present Memorandum. The Chair-inoffice will chair the Regional Steering Group meetings, will ensure overall coordination and supervision of SPAI RSLO’s activities on behalf of the Regional Steering Group and will report to the Regional Table meetings of the Stability Pact.

After the concluding of the Stability Pact and the establishment of the Regional Cooperation Council the Chair-in-Office will report to the meetings of the Council.

Parties reaffirm, in accordance with the 2005 SPAI Ministerial Declaration on 10 Joint Measures to Curb Corruption in South Eastern Europe, their commitment to support and consolidate the SPAI RSLO’s capacity to act as the South Eastern European Anti-corruption Resource Centre and to serve as focal point for regional anti-corruption cooperation through the facilitation of best practices and the dissemination of lessons learned.

Parties also reaffirm, in accordance with the 2005 SPAI Ministerial Declaration on 10 Joint Measures to Curb Corruption in South Eastern Europe, their commitment to strengthen the role of the Senior Representatives as national anti-corruption coordinators and focal points for international partners by means of providing them with political support and with adequate human and financial resources.

Article 2

FINANCING THE OPERATIONAL AND PROGRAMMATIC BUDGET OF THE SPAI

Parties agree to contribute annually, starting with 2007, a minimum amount of 24.000 Euro to the operational and programmatic budget of the SPAI, thereby also ensuring the financial sustainability of the SPAI RSLO.

The first financial contribution will be transferred to the SPAI RSLO bank account, mentioned below, as soon as possible within three months after signing this Memorandum of Understanding. Subsequently, annual financial contributions will be transferred within the first quarter of each year.

BENEFICIARY: SPAI RSLO 2

EUR ACCOUNT: 503022 136623

BENEFIClARY’S BANK: VOLKSBANK BH DD SARAJEVO

SWIFT Code: VBSABA22

IBAN CODE: BA39-1401 01 0077777737

INTERMEDIARY BANK: DEUTSCHE BANK

EUR ACCOUNT: 936537000

SWIFT Code: DEUTDEFF

SPAI RSLO will immediately notify the Parties of any changes with regard to the payment procedures.

Parties agree that in case contributions allocated for one fiscal year have not been entirely spent, the balance shall be automatically included in the SPAI RSLO budget for the following fiscal year, without prior official agreement.

ln addition to the annual contributions by the Parties, SPAI will continue to seek donor support for specific programmatic activities within the SPAI program.

Article 3

FINANCIAL REPORTS AND AUDIT

SPAI RSLO will provide the Regional Steering Group annually with reports describing programme implementation and all budgetary expenditures involved.

SPAI RSLO will commission, annually, an independent financial audit. The results and recommendations of the audit are to be presented to the Regional Steering Group for review, and to any other parties having made financial contributions to the SPAI budget.

Article 4

DURATION, TERMINATION AND DEPOSIT OF THE MEMORANDUM

This Memorandum of Understanding, approved by the Parties in accordance with their internal legal procedures, shall enter into force the first day following the month on which the last Party has notified to the Depositary the completion of the procedures necessary for that purpose.

If its internal legal requirements permit, any Party may apply this Memorandum of Understanding provisionally from the date of its signature. Provisional application under this paragraph shall be notified to the Depositary.

Republic of Croatia will serve as the Depositary State.

This Memorandum remains in force for three years and will be extended automatically for another three-year period unless agreed otherwise between the Parties.

Any Party may denounce this Memorandum by giving a written notification to the Depositary state. The Depositary state has the obligation to inform all Parties about the receipt of such notification, within 15 days. The denunciation shall take effect three months after the date of the receipt of the notification.

Any dispute between the Parties on interpretation or implementation of this Memorandum, including its validity or termination shall be settled by negotiation between the Parties.

Notwithstanding the termination of this Memorandum, its provisions shall continue to apply to the extent necessary to permit the completion of specific activities already undertaken pursuant to the Memorandum.

The original of this Memorandum in a single copy in the English language shall be deposited with Republic of Croatia, as depository state, which shall transmit a certified copy to each party.

Signed on April 13, 2007 in Zagreb, Republic of Croatia

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised by their respective Governments, have signed this Memorandum of Understanding.

[1]EU refers to this country as «the former Yugoslav Republic of Macedonia»


Članak 3.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove pravosuđa.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Memorandum iz članka 1. ovoga Zakona nije na snazi, već se privremeno primjenjuje od datuma potpisivanja, te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti u skladu s odredbom članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 215-01/12-01/03

Zagreb, 1. veljače 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

2 08.03.2013 Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti koji se odnosi na suradnju u suzbijanju korupcije kroz Protukorupcijsku inicijativu Jugoistočne Europe 2 08.03.2013 Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti koji se odnosi na suradnju u suzbijanju korupcije kroz Protukorupcijsku inicijativu Jugoistočne Europe 2 08.03.2013 Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti koji se odnosi na suradnju u suzbijanju korupcije kroz Protukorupcijsku inicijativu Jugoistočne Europe