Odluka Upravnog vijeća od 27. lipnja 2012. godine kojom se mijenja i dopunjuje Pravilo 53 Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije (CA/D 7/12)

NN 3/2013 (10.5.2013.), Odluka Upravnog vijeća od 27. lipnja 2012. godine kojom se mijenja i dopunjuje Pravilo 53 Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije (CA/D 7/12)

DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

37

Na temelju članka 32. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« broj 28/96), Državni zavod za intelektualno vlasništvo objavljuje u izvorniku na engleskom i u prijevodu na hrvatskom jeziku.

DECISION OF THE ADMINISTRATIVE COUNCIL
of 27 June 2012 amending Rule 53 of the Implementing Regulations to the European Patent Convention (CA/D 7/12)

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION,

Having regard to the European Patent Convention (hereinafter referred to as «EPC») and in particular Article 33(1)(c) thereof,

On a proposal from the President of the European Patent Office,

Having regard to the opinion of the Committee on Patent Law,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Article 1

1. Rule 53 of the Implementing Regulations to the EPC shall be amended as follows:

Paragraph 3 shall read as follows:

«(3) Where the previous application is not in an official language of the European Patent Office and the validity of the priority claim is relevant to the determination of the patentability of the invention concerned, the European Patent Office shall invite the applicant for or proprietor of the European patent to file a translation of that application into one of the official languages within a period to be specified. Alternatively, a declaration may be submitted that the European patent application is a complete translation of the previous application. Paragraph 2 shall apply mutatis mutandis. If a requested translation of a previous application is not filed in due time, the right of priority for the European patent application or for the European patent with respect to that application shall be lost. The applicant for or proprietor of the European patent shall be informed accordingly.»

Article 2

(1) This decision shall enter into force on 1 April 2013.

(2) Rule 53 EPC, as amended by Article 1 of this decision, shall apply to European and Euro-PCT applications as well as to European patents in respect of which an invitation under Rule 53(3) EPC has not yet been issued by the date of entry into force of the amended provision.

Done at Munich, 27 June 2012

For the Administrative Council

The Chairman
Jesper Kongstad, v. r.

ODLUKA UPRAVNOG VIJEĆA
od 27. lipnja 2012. godine
kojom se mijenja i dopunjuje Pravilo 53 Provedbenog pravilnika
Europske patentne konvencije (CA/D 7/12)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE PATENTNE ORGANIZACIJE,

uzimajući u obzir Europsku patentnu konvenciju (u daljnjem tekstu »EPC«), a posebno njezin članak 33. stavak 1. podstavak (c),

na prijedlog predsjednika Europskog patentnog ureda,

uzimajući u obzir mišljenje Odbora za patentno pravo,

ODLUČILO JE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

1. Pravilo 53. Provedbenog pravilnika EPC-a mijenja se i dopunjuje kako slijedi:

Stavak 3. glasi kako slijedi:

»(3) Kada prethodna prijava nije na službenom jeziku Europskog patentnog ureda i kada je osnovanost zahtjeva za priznavanje prava prvenstva bitna za utvrđivanje patentibilnosti odnosnog izuma, Europski patentni ured poziva podnositelja europske patentne prijave ili nositelja europskog patenta da u roku koji navede podnese prijevod te prijave na jedan od službenih jezika. Umjesto toga može se podnijeti izjava u kojoj se navodi da je europska patentna prijava cjelovit prijevod prethodne prijave. Stavak 2. primjenjuje se na odgovarajući način. Ako zatraženi prijevod prethodne prijave nije pravodobno podnesen, pravo prvenstva koje proizlazi iz te prijave za europsku patentnu prijavu ili za europski patent gubi se. O tome se obavješćuje podnositelj europske patentne prijave ili nositelj europskog patenta.«

Članak 2.

(1) Ova odluka stupa na snagu 1. travnja 2013. godine.

(2) Pravilo 53. kako je izmijenjeno i dopunjeno člankom 1. ove odluke primjenjuje se na europske i Euro-PCT prijave kao i na europske patente u odnosu na koje do datuma stupanja na snagu ove izmijenjene i dopunjene odredbe poziv prema pravilu 53. stavku 3. još nije odaslan.

Sastavljeno u Münchenu 27. lipnja 2012. godine

Za Upravno vijeće

Predsjedatelj
Jesper Kongstad, v. r.


3 10.05.2013 Odluka Upravnog vijeća od 27. lipnja 2012. godine kojom se mijenja i dopunjuje Pravilo 53 Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije (CA/D 7/12) 3 10.05.2013 Odluka Upravnog vijeća od 27. lipnja 2012. godine kojom se mijenja i dopunjuje Pravilo 53 Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije (CA/D 7/12) 3 10.05.2013 Odluka Upravnog vijeća od 27. lipnja 2012. godine kojom se mijenja i dopunjuje Pravilo 53 Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije (CA/D 7/12)