Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ukrajine o gospodarskoj suradnji

NN 5/2013 (29.6.2013.), Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ukrajine o gospodarskoj suradnji

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

60

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. lipnja 2013. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE UKRAJINE O GOSPODARSKOJ SURADNJI

Članak 1.

Objavljuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ukrajine o gospodarskoj suradnji, sklopljen u Kijevu 27. ožujka 2013. godine, u izvorniku na hrvatskom, ukrajinskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1. ove Uredbe, u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE UKRAJINE O GOSPODARSKOJ SURADNJI

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Ukrajine (u daljnjem tekstu »ugovorne stranke«),

želeći potaknuti dugogodišnje odnose i nastaviti s unaprjeđenjem postojećih prijateljskih i tradicionalnih odnosa suradnje između dviju zemalja;

s namjerom razvoja i jačanja njihove gospodarske i industrijske suradnje na temelju obostrane koristi;

uvjerene da će produbljivanje ugovornog okvira uspostaviti povoljne uvjete i primjerenu osnovu za daljnju suradnju;

u okviru odgovarajućeg nacionalnog zakonodavstva u dvije zemlje i u potpunoj suglasnosti s načelima međunarodnog prava,

sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

Ugovorne stranke će promicati, u okviru njihovih nacionalnih zakonodavstva, širenje i raznolikost obostrano korisnih odnosa gospodarske suradnje na svim područjima značajnim za gospodarski i društveni razvoj.

Članak 2.

U okviru svojih ovlasti, svaka ugovorna stranka će obavještavati drugu ugovornu stranku o mogućnostima suradnje u pogledu razvoja industrijskih i uzajamnih gospodarskih odnosa, osobito u slijedećim područjima:

a) brodogradnja;

b) strojarstvo;

c) energetska i elektronska industrija;

d) infrastruktura;

e) poljoprivreda i prehrambena industrija;

f) ostala područja gospodarske i industrijske suradnje koja se mogu međusobno dogovoriti.

Članak 3.

Ugovorne stranke će nastojati proširiti i ojačati njihovu suradnju na odgovarajuće načine, kako slijedi:

a) promicanjem veza i jačanjem suradnje između donositelja odluka na području gospodarskog razvoja, vladinih institucija, profesionalnih organizacija, poslovnih udruženja, trgovinskih komora, regionalnih i lokalnih tijela, poticanjem razmjene gospodarskih informacija od uzajamnog interesa, kao i posjetima njihovih predstavnika i drugih gospodarskih izaslanstava;

b) razmjenom informacija o prioritetima razvoja i olakšavanjem sudjelovanja poslovnih subjekata u projektima gospodarskog razvoja;

c) ubrzavanjem uspostave novih i širenjem postojećih kontakata između poslovnih krugova dviju zemalja, poticanjem posjeta, sastanaka i drugih oblika suradnje između pojedinaca i poduzeća;

d) razmjenom poslovnih informacija, poticanjem sudjelovanja na sajmovima i izložbama, organizacijom poslovnih događanja, seminara, simpozija i konferencija;

e) promicanjem međuregionalne suradnje i suradnje na međunarodnoj razini u pitanjima od uzajamnog interesa; i

f) suradnjom na trećim tržištima.

Članak 4.

Ugovorne stranke će osnovati Zajedničko povjerenstvo za gospodarsku suradnju između ugovornih stranaka (u daljnjem tekstu: »Zajedničko povjerenstvo«).

Zadaci Zajedničkog povjerenstva uključuju, posebno, sljedeće:

a) raspravu o razvoju dvostranih gospodarskih odnosa;

b) prepoznavanje novih mogućnosti daljnjeg razvoja buduće gospodarske suradnje;

c) izradu prijedloga za unaprjeđenje uvjeta gospodarske suradnje između poduzeća obiju zemalja;

d) davanje prijedloga za provedbu ovoga Ugovora;

e) nadzor provedbe ovoga Ugovora.

Zajedničko povjerenstvo će se usuglasiti o njegovom poslovniku o radu.

Članak 5.

Sve razlike između ugovornih stranaka u primjeni ili tumačenju ovoga Ugovora rješavaju se pregovorima diplomatskim putem.

U slučaju potrebe, Ugovor se može izmijeniti i dopuniti uz uzajamni pristanak ugovornih stranaka. Takve izmjene i dopune stupaju na snagu u skladu s člankom 7. ovoga Ugovora.

Članak 6.

Od datuma pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, ovaj se Ugovor primjenjuje ne dovodeći u pitanje obveze koje proizlaze iz tog članstva. U skladu s tim, na odredbe ovoga Ugovora ne može se pozivati niti se one mogu tumačiti na način koji bi poništio, ili na drugi način utjecao na obveze preuzete ugovorima na kojima se Europska unija temelji.

Članak 7.

Ovaj Ugovor stupa na snagu datumom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, pod uvjetom da su do toga datuma ugovorne stranke obavijestile jedna drugu u pisanom obliku, diplomatskim putem, o okončanju njihovih unutarnjih pravnih postupaka potrebnih za stupanje na snagu ovoga Ugovora.

Ako ugovorne stranke ne obavijeste jedna drugu o okončanju njihovih unutarnjih pravnih postupaka do datuma pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, ovaj Ugovor stupa na snagu tridesetog dana od datuma primitka posljednje pisane obavijesti, diplomatskim putem, kojom ugovorne stranke obavješćuju jedna drugu o okončanju njihovih unutarnjih pravnih postupaka potrebnih za stupanje na snagu ovoga Ugovora.

Članak 8.

Stupanjem na snagu ovoga Ugovora prestaje Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ukrajine o trgovini i gospodarskoj suradnji, potpisan u Kijevu, 2. lipnja 1994. i Protokol između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ukrajine o osnivanju Međuvladinog hrvatsko-ukrajinskog odbora za pitanja trgovinsko-gospodarske suradnje, potpisan u Zagrebu, 5. lipnja 1997.

Članak 9.

Ovaj Ugovor ostaje na snazi tijekom razdoblja od pet godina od datuma njegovog stupanja na snagu i produžava se za uzastopna razdoblja od pet godina, osim ako jedna od ugovornih stranaka ne obavijesti drugu u pisanom obliku, diplomatskim putem, o svojoj namjeri da okonča Ugovor tri (3) mjeseca prije njegova isteka.

Sastavljeno u Kijevu, dana 27. ožujka 2013., u dva izvornika, svaki na hrvatskom, ukrajinskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slučaju razlike u tumačenju ovoga Ugovora, mjerodavan je engleski tekst.

ZA VLADU

REPUBLIKE HRVATSKE

Joško Klisović, v. r.

zamjenik ministrice vanjskih europskih poslova

ZA VLADU UKRAJINE

Anatolij Maksjuta, v. r.

prvi zamjenik ministra i gospodarskog razvitka i trgovine


Članak 3.

Provedba Ugovora iz članka 1. ove Uredbe u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove trgovinske politike.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ove Uredbe Ugovor iz članka 1. ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-11/35

Urbroj: 50301-05/05-13-6

Zagreb, 26. lipnja 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

5 29.06.2013 Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ukrajine o gospodarskoj suradnji 5 29.06.2013 Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ukrajine o gospodarskoj suradnji