Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na Program prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za 2013. godinu

NN 10/2013 (30.10.2013.), Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na Program prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za 2013. godinu

HRVATSKI SABOR

119

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O FINANCIRANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE KOMISIJE KOJI SE ODNOSI NA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA U OKVIRU KOMPONENTE PREKOGRANIČNA SURADNJA PROGRAMA IPA, ZA 2013. GODINU

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na Program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za 2013. godinu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 4. listopada 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/231

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 10. listopada 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON
O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O FINANCIRANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE KOMISIJE KOJI SE ODNOSI NA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA U OKVIRU KOMPONENTE PREKOGRANIČNA SURADNJA PROGRAMA IPA, ZA 2013. GODINU

10 30.10.2013 Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na Program prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za 2013. godinu