Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Europske komisije u ime Europske unije i Vlade Republike Hrvatske kojim se mijenja i dopunjuje višegodišnji sporazum o financiranju 2007. - 2011. sklopljen 31. srpnja 2012.

NN 9/2013 (9.10.2013.), Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Europske komisije u ime Europske unije i Vlade Republike Hrvatske kojim se mijenja i dopunjuje višegodišnji sporazum o financiranju 2007. - 2011. sklopljen 31. srpnja 2012.

HRVATSKI SABOR

87

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU EUROPSKE KOMISIJE U IME EUROPSKE UNIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE KOJIM SE MIJENJA I DOPUNJUJE VIŠEGODIŠNJI SPORAZUM O FINANCIRANJU 2007. – 2011. SKLOPLJEN 31. SRPNJA 2012.

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Europske komisije u ime Europske unije i Vlade Republike Hrvatske kojim se mijenja i dopunjuje Višegodišnji sporazum o financiranju 2007. – 2011. sklopljen 31. srpnja 2012., koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 27. rujna 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/216

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 2. listopada 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU EUROPSKE KOMISIJE U IME EUROPSKE UNIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE KOJIM SE MIJENJA I DOPUNJUJE VIŠEGODIŠNJI SPORAZUM O FINANCIRANJU 2007. – 2011. SKLOPLJEN 31. SRPNJA 2012.

Članak 1.

Potvrđuje se Sporazum između Europske komisije u ime Europske unije i Vlade Republike Hrvatske kojim se mijenja i dopunjuje Višegodišnji sporazum o financiranju 2007. – 2011. sklopljen 31. srpnja 2012., potpisan u Bruxellesu i u Zagrebu 23. svibnja 2013. u izvorniku na hrvatskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma iz članka 1. ovoga Zakona u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

POTPORA IZ KOMPONENTE V (IPARD)
INSTRUMENTA PRETPRISTUPNE POMOĆI IPA

SPORAZUM IZMEĐU EUROPSKE KOMISIJE U IME EUROPSKE UNIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE KOJIM SE MIJENJA I DOPUNJUJE VIŠEGODIŠNJI SPORAZUM O FINANCIRANJU 2007. – 2011. SKLOPLJEN 31. SRPNJA 2012.

IZMJENA I DOPUNA VIŠEGODIŠNJEG SPORAZUMA O FINANCIRANJU 2007. – 2011. SKLOPLJENOG 31. SRPNJA 2012.

Europska komisija, u daljnjem tekstu »Komisija«, djelujući za i u ime Europske unije s jedne strane, i

Vlada Republike Hrvatske, djelujući za i u ime Republike Hrvatske, u daljnjem tekstu »Hrvatska« s druge strane,

a zajednički nazvane »ugovorne stranke«,

Budući da:

(1) Instrument pretpristupne pomoći uspostavljen je Uredbom Vijeća (EZ) br. 1085/2006[1] (u daljnjem tekstu »Uredba o programu IPA«). Pod njezinom komponentom V. (u daljnjem tekstu »IPARD«) propisuje se financijski doprinos Europske unije za potporu pretpristupnih mjera za ruralni razvoj u državama kandidatkinjama.

(2) Sukladno Dodatku I. Uredbe o programu IPA, Hrvatska je prihvatljiva da bude korisnica IPARD-a.

(3) Prema članku 7(1) Uredbe o programu IPA, potpora prema ovoj Uredbi pruža se kroz višegodišnje programe koji se utvrđuje po državi i po komponenti u skladu s prioritetima utvrđenim u višegodišnjim indikativnim planskim dokumentima.

(4) Dana 27. kolovoza 2010. Komisija je usvojila Višegodišnji indikativni planski dokument (VIPD)[2] za Hrvatsku koji prati trogodišnju perspektivu od 2010. do 2012. u skladu s člankom 6(5) i (6) Uredbe o programu IPA.

(5) Višegodišnji program za poljoprivredni i ruralni razvoj za Hrvatsku odobren je Odlukom Komisije C(2008)690 od 25. veljače 2008. (u daljnjem tekstu »Program«). Program je (po posljednji put) izmijenjen i dopunjen Odlukom C(2012) 7820 od 6. prosinca 2012.

(6) Sukladno članku 8(1) Uredbe Komisije (EZ) br. 718/2007[3] kojom se provodi Uredba o programu IPA (u daljnjem tekstu »Provedbena uredba«), ova odluka predstavlja odluku o financiranju u skladu s člankom 75(2) Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi primjenjivoj na opći proračun Europskih zajednica[4] (u daljnjem tekstu »Financijska uredba«).

(7) Okvirni sporazum, sklopljen između Komisije i Hrvatske 17. prosinca 2007., utvrđuje pravila suradnje pravila koja se odnose na financijsku potporu Europske unije Hrvatskoj.

(8) Sektorski sporazum, sklopljen između Komisije i Hrvatske 12. siječnja 2009., dopunjuje odredbe Okvirnog sporazuma i obuhvaća posebne odredbe koje se odnose na provedbu Programa. Sektorski sporazum izmijenjen je i dopunjen razmjenom pisama o uzajamnom razumijevanju između Komisije pismom od 13. prosinca 2011. i Hrvatske pismom od 15. prosinca 2011. o izmjenama i dopunama članka 40(1) radi usklađivanja s odredbom članka 188(1) Provedbene uredbe, izmijenjene i dopunjene Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 1292/2011 od 9. prosinca 2011.[5] Do potrebe za ovim izmjenama i dopunama došlo je radi usklađivanja pravila o financiranju predujmom pretpristupne pomoći iz komponente V. – Ruralni razvoj s pravilima za komponentu III. – Regionalni razvoj.

(9) Na temelju članka 166(3)(a) Financijske uredbe i u skladu s člankom 36. Sektorskog sporazuma, koji je trenutačno na snazi, Komisija automatski vraća u proračun bilo koji dio proračunske obveze za IPARD program ako do 31. prosinca treće godine nakon godine u kojoj je proračunska obveza stvorena nije bio upotrebljavan u svrhu financiranja predujmom, za privremena plaćanja ili nije dostavljena izjava o izdacima u vezi s tim.

(10) Nakon utvrđivanja proračunskih obveza 2008. za raspodjelu sredstava za 2007. i 2008. za razdoblje do 31. prosinca 2011. Komisija je izvršila međuplaćanja Hrvatskoj u ukupnom iznosu od 2.286.144,74 eura, dok su plaćanja predujmom od strane Komisije iznosila 23.490.000 eura.

(11) Prema Općem proračunu Europske unije za proračunsku godinu 2012., koji je Europski parlament usvojio 1. prosinca 2011.,[6] doprinos EU u okviru pretpristupne pomoći Hrvatskoj smanjuje se na 5,3%.

(12) Višegodišnji sporazum o financiranju (VSF), koji je Komisija usvojila Odlukom C(2009) 6770 od 10. rujna 2009., kojom su odobrene izmjene i dopune Programa, sklopljen je između Komisije i Hrvatske 31. srpnja 2012. Ovim (VSF-om) utvrđene su financijske obveze EU za izvršenje Programa i sve njegove eventualne izmjene i dopune za Hrvatsku za razdoblje 2007. – 2011. i u njemu je navedeno razdoblje valjanosti tih obveza u skladu s člankom 166(3)(a) Financijske uredbe.

(13) Stoga je nužno zamijeniti Dodatak navedenog Sporazuma (VSF) Dodatkom ovom Sporazumu kojim se obuhvaća razdoblje financiranja 2007. – 2012,

SPORAZUMJELE SU SE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

CILJ

Ovaj Sporazum u priloženom Dodatku uređuje financijske obveze EU prema Hrvatskoj za godine od 2007. do 2012., uključujući preostali iznos predviđen za 2008. godinu nakon automatskog vraćanja u proračun od strane Komisije. Priloženi Dodatak zamjenjuje Dodatak Višegodišnjem sporazumu o financiranju sklopljenom između Komisije i Republike Hrvatske 31. srpnja 2012.

Članak 2.

STUPANJE NA SNAGU

Ovaj Sporazum stupa na snagu na datum kada se obje ugovorne stranke međusobno izvijeste o ispunjenju svih potrebnih formalnosti za njegovo stupanje na snagu.

Članak 3.

POTPIS

Ovaj Sporazum sastavljen je u dva primjerka na engleskom i hrvatskom jeziku, pri čemu je svaki od tih tekstova vjerodostojan. Međutim, u slučaju razlika između verzija, mjerodavna je engleska verzija.

Sastavljeno u Bruxellesu i Zagrebu, dana dvadeset i trećeg svibnja godine dvije tisuće i trinaeste.

Za Europsku komisiju:

Jerzy Plewa

glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj

Za Vladu Republike Hrvatske:

    Tihomir Jakovina                                     Slavko Linić

   ministar poljoprivrede                                 ministar financija


DODATAK

Maksimalni godišnji iznosi doprinosa Europske unije iz IPA komponente za ruralni razvoj za 2007. – 2012. (IPARD) (u eurima) (proračunska linija 05.05.02.)

Godišnji doprinos iz IPARD-a (u eurima)

Godina

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

Ukupni IPARD

25.500.000

276.145

25.800.000

26.000.000

26.500.000

25.820.793

Članak 3.

Financijske obveze koje će nastati za Republiku Hrvatsku na temelju Sporazuma iz članka 1. ovoga Zakona osigurane su dijelom u Državnom proračunu za 2013. godinu te će sukladno s odredbama propisa o planiranju i izvršavanju državnih proračuna biti osigurane u državnim proračunima za 2014. i 2015. godinu.

Članak 4.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjih tijela državne uprave nadležnih za poslove financija i poslove poljoprivrede.

Članak 5.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Sporazum iz članka 1. ovoga Zakona nije na snazi te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno s odredbom članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/181

Zagreb, 27. rujna 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

[1]Službeni list EU (OJ) L 210, 31. 7. 2006., str. 82.

[2]Odluka Komisije C(2010) 5858.

[3]Službeni list EU (OJ) L 170, 29. 6. 2007., str. 1.

[4]Službeni list EU (OJ) L 248, 16. 9. 2002., str. 1.

[5]Službeni list EU (OJ) L 329, 13. 12. 2011., str. 1.

[6]2012/70/EU, Euratom (Službeni list (OJ) L 56, 29. 2. 2012.).

9 09.10.2013 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Europske komisije u ime Europske unije i Vlade Republike Hrvatske kojim se mijenja i dopunjuje višegodišnji sporazum o financiranju 2007. - 2011. sklopljen 31. srpnja 2012.