Zakon o potvrđivanju Izmjene i dopune članka 8. Rimskog statuta Međunarodnoga kaznenog suda i Izmjena i dopuna Rimskog statuta Međunarodnoga kaznenog suda vezanih uz zločin agresije

NN 12/2013 (27.11.2013.), Zakon o potvrđivanju Izmjene i dopune članka 8. Rimskog statuta Međunarodnoga kaznenog suda i Izmjena i dopuna Rimskog statuta Međunarodnoga kaznenog suda vezanih uz zločin agresije

HRVATSKI SABOR

134

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU IZMJENE I DOPUNE ČLANKA 8. RIMSKOG STATUTA MEĐUNARODNOGA KAZNENOG SUDA I IZMJENA I DOPUNA RIMSKOG STATUTA MEĐUNARODNOGA KAZNENOG SUDA VEZANIH UZ ZLOČIN AGRESIJE

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Izmjene i dopune članka 8. Rimskog statuta Međunarodnog kaznenog suda i Izmjena i dopuna Rimskog statuta Međunarodnog kaznenog suda vezanih uz zločin agresije, koju je Hrvatski sabor donio na sjednici 8. studenoga 2013. godine.

Klasa: 014-01/13-01/244

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 12. studenoga 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU IZMJENE I DOPUNE ČLANKA 8. RIMSKOG STATUTA MEĐUNARODNOGA KAZNENOG SUDA I IZMJENA I DOPUNA RIMSKOG STATUTA MEĐUNARODNOGA KAZNENOG SUDA VEZANIH UZ ZLOČIN AGRESIJE

Članak 1.

Potvrđuju se Izmjena i dopuna članka 8. Rimskog statuta Međunarodnoga kaznenog suda, kako je sadržana u Rezoluciji br. 5 od 10. lipnja 2010. i Izmjene i dopune Rimskog statuta Međunarodnoga kaznenog suda vezane uz zločin agresije, kako su sadržane u Rezoluciji br. 6 od 11. lipnja 2010., usvojene na Konferenciji za izmjene i dopune Rimskog statuta Međunarodnoga kaznenog suda, održanoj u Kampali, Republici Ugandi, u izvorniku na arapskom, kineskom, engleskom, francuskom, ruskom i španjolskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Izmjena i dopuna iz članka 1. ovoga Zakona, u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik, glasi:

Izmjena i dopuna članka 8.

Članku 8. stavku 2. (e) dodaje se sljedeće:

»(xiii) uporaba otrova ili otrovnog oružja;

(xiv) uporaba otrovnih plinova, plinova zagušljivaca ili drugih plinova i svih sličnih tekućina, tvari ili naprava;

(xv) uporaba metaka koji se u ljudskom tijelu lako šire ili zatupljuju, poput onih s tvrdom košuljicom koja ne prekriva u cijelosti jezgru ili je zarezana.«

Amandment to article 8

Add to article 8, paragraph 2 (e), the following:

«(xiii) Employing poison or poisoned weapons;

(xiv) Employing asphyxiating, poisonous or other gases, and all analogous liquids, materials or devices;

(xv) Employing bullets which expand or flatten easily in the human body, such as bullets with a hard envelope which does not entirely cover the core or is pierced with incisions.»

Izmjene i dopune Rimskog statuta Međunarodnoga kaznenog suda vezane uz zločin agresije

1. Briše se članak 5. stavak 2. Statuta.

2. Iza članka 8. Statuta dodaje se sljedeći tekst:

Članak 8. bis

Zločin agresije

1. Za svrhe ovoga Statuta »zločin agresije« znači planiranje, pripremu, pokretanje ili izvršenje čina agresije koji po svojem karakteru, težini i razmjeru predstavlja očigledno kršenje Povelje Ujedinjenih naroda, koje vrši osoba koja ima stvarnu moć nadzirati ili upravljati političkim ili vojnim djelovanjem države.

2. Za svrhe stavka 1. »čin agresije« znači uporabu oružane snage jedne države protiv suvereniteta, teritorijalne cjelovitosti ili političke neovisnosti druge države, ili na bilo koji drugi način protivno Povelji Ujedinjenih naroda. Svaki od sljedećih čina, neovisno o objavi rata smatrat će se, u skladu s Rezolucijom 3314 (XXIX) Opće skupštine Ujedinjenih naroda od 14. prosinca 1974., činom agresije:

a) invazija ili napad oružanim snagama jedne države na teritorij druge države, ili bilo kakva vojna okupacija, makar i privremena, koja proizlazi iz takve invazije ili napada, ili bilo kakvo pripojenje cijelog ili dijela teritorija druge države uporabom sile;

b) bombardiranje od strane oružanih snaga jedne države teritorija druge države ili uporaba bilo kakvog oružja jedne države na teritoriju druge države;

c) blokada luka ili obala jedne države od oružanih snaga druge države;

d) napad oružanih snaga jedne države na kopnene, pomorske ili zračne snage, ili pomorsku i zračnu flotu druge države;

e) uporaba oružanih snaga jedne države koje se nalaze na teritoriju druge države uz pristanak države primateljice, protivno uvjetima utvrđenima sporazumom ili bilo kakvo produljenje njihove prisutnosti na tom teritoriju nakon prestanka sporazuma;

f) postupak jedne države kojim dopušta da njen teritorij, koji je stavila na raspolaganje drugoj državi, ta druga država uporabi za izvršenje čina agresije protiv neke treće države;

g) upućivanje od strane ili u ime jedne države naoružanih bandi, skupina, paravojnih snaga ili plaćenika koji izvode oružane akcije protiv druge države koje po svojoj težini odgovaraju prethodno navedenim činima, ili njezino značajno sudjelovanje u takvim akcijama.

3. Iza članka 15. Statuta dodaje se sljedeći tekst:

Članak 15. bis

Nadležnost za zločin agresije

(Na zahtjev države, proprio motu)

1. Sud može biti nadležan za zločin agresije u skladu s člankom 13. stavcima (a) i (c), sukladno odredbama ovog članka.

2. Sud može biti nadležan samo u pogledu zločina agresije počinjenih godinu dana nakon što je trideset država stranaka ratificiralo ili prihvatilo izmjene i dopune.

3. Sud je nadležan za zločin agresije u skladu s ovim člankom, na temelju odluke koju se nakon 01. siječnja 2017. donosi istom većinom država stranaka koja je potrebna za usvajanje izmjena i dopuna Statuta.

4. U skladu s člankom 12., Sud može biti nadležan za zločin agresije, koji je posljedica čina agresije koji je počinila država stranka, osim ako ta država stranka nije prethodno izjavila da ne prihvaća takvu nadležnost na temelju izjave podnesene Tajništvu. Takvu je izjavu moguće povući u bilo koje vrijeme i nju država stranka razmatra u roku od tri godine.

5. U pogledu države koja nije stranka ovog Statuta, Sud nije nadležan za zločin agresije kada ga počine njezini državljani ili kada je počinjen na njezinom teritoriju.

6. Ako Tužitelj zaključi da postoji razborita osnova za nastavak istrage vezane uz zločin agresije, on ili ona prvo utvrđuju je li Vijeće sigurnosti donijelo odluku o zločinu agresije koji je počinila dotična država. Tužitelj izvještava glavnog tajnika Ujedinjenih naroda o situaciji na Sudu, uključujući bilo kakve relevantne informacije i dokumente.

7. Ako je Vijeće sigurnosti donijelo takvu odluku, Tužitelj može nastaviti s istragom vezanom uz zločin agresije.

8. Ako se takva odluka ne donese u roku od šest mjeseci od datuma obavijesti, Tužitelj može nastaviti s istragom vezanom uz zločin agresije, pod uvjetom da je Predraspravno vijeće odobrilo početak istrage vezane uz zločin agresije u skladu s postupkom iz članka 15. te da Vijeće sigurnosti, u skladu s člankom 16., nije odlučilo drugačije.

9. Odluka o činu agresije koju donese tijelo izvan Suda ne utječe na vlastite zaključke Suda temeljem ovoga Statuta.

10. Ovaj članak ne utječe na odredbe vezane uz nadležnost u pogledu ostalih zločina iz članka 5.

4. Iza članka 15. bis Statuta dodaje se sljedeći tekst:

Članak 15. ter

Nadležnost za zločin agresije

(Na zahtjev Vijeća sigurnosti)

1. Sud može biti nadležan za zločin agresije u skladu s člankom 13. stavkom (b), sukladno odredbama ovog članka.

2. Sud može biti nadležan samo u pogledu zločina agresije koji su počinjeni godinu dana nakon što je trideset država stranaka ratificiralo ili prihvatilo izmjene i dopune.

3. Sud je nadležan za zločin agresije u skladu s ovim člankom, na temelju odluke koju se nakon 1. siječnja 2017. donosi istom većinom država stranaka koja je potrebna za usvajanje izmjena i dopuna Statuta.

4. Odluka o činu agresije koju donese tijelo izvan Suda ne utječe na vlastite zaključke Suda na temelju ovog Statuta.

5. Ovaj članak ne utječe na odredbe vezane uz nadležnost u pogledu ostalih zločina iz članka 5.

5. Iza članka 25. stavka 3. Statuta dodaje se sljedeći tekst:

3 bis. Vezano uz zločin agresije, odredbe ovog članka primjenjuju se samo na osobe koje imaju stvarnu moć nadzirati ili upravljati političkim ili vojnim djelovanjem države.

6. Prva rečenica u članku 9. stavku 1. Statuta mijenja se sljedećom rečenicom:

1. Obilježja kaznenih djela pomažu Sudu pri tumačenju i primjeni članaka 6., 7., 8. i 8. bis.

7. Zaglavlje članka 20. stavka 3. Statuta mijenja se sljedećim stavkom; preostali dio stavka ostaje nepromijenjen:

3. Nitko kome je neki drugi sud sudio za djelo također opisano u člancima 6., 7., 8. ili 8. bis ne smije biti za nj ponovno suđen pred Sudom, osim ako je postupak pred drugim sudom vođen:

Amendments to the Rome Statute of the International Criminal Court on the Crime of Aggression

1. Article 5, paragraph 2, of the Statute is deleted.

2. The following text is inserted after article 8 of the Statute:

Article 8 bis

Crime of aggression

1. For the purpose of this Statute, «crime of aggression» means the planning, preparation, initiation or execution, by a person in a position effectively to exercise control over or to direct the political or military action of a State, of an act of aggression which, by its character, gravity and scale, constitutes a manifest violation of the Charter of the United Nations.

2. For the purpose of paragraph 1, «act of aggression» means the use of armed force by a State against the sovereignty, territorial integrity or political independence of another State, or in any other manner inconsistent with the Charter of the United Nations. Any of the following acts, regardless of a declaration of war, shall, in accordance with United Nations General Assembly resolution 3314 (XXIX) of 14 December 1974, qualify as an act of aggression:

a) The invasion or attack by the armed forces of a State of the territory of another State, or any military occupation, however temporary, resulting from such invasion or attack, or any annexation by the use of force of the territory of another State or part thereof;

b) Bombardment by the armed forces of a State against the territory of another State or the use of any weapons by a State against the territory of another State;

c) The blockade of the ports or coasts of a State by the armed forces of another State;

d) An attack by the armed forces of a State on the land, sea or air forces, or marine and air fleets of another State;

e) The use of armed forces of one State which are within the territory of another State with the agreement of the receiving State, in contravention of the conditions provided for in the agreement or any extension of their presence in such territory beyond the termination of the agreement;

f) The action of a State in allowing its territory, which it has placed at the disposal of another State, to be used by that other State for perpetrating an act of aggression against a third State;

g) The sending by or on behalf of a State of armed bands, groups, irregulars or mercenaries, which carry out acts of armed force against another State of such gravity as to amount to the acts listed above, or its substantial involvement therein.

3. The following text is inserted after article 15 of the Statute:

Article 15 bis

Exercise of jurisdiction over the crime of aggression

(State referral, proprio motu)

1. The Court may exercise jurisdiction over the crime of aggression in accordance with article 13, paragraphs (a) and (c), subject to the provisions of this article.

2. The Court may exercise jurisdiction only with respect to crimes of aggression committed one year after the ratification or acceptance of the amendments by thirty States Parties.

3. The Court shall exercise jurisdiction over the crime of aggression in accordance with this article, subject to a decision to be taken after 1 January 2017 by the same majority of States Parties as is required for the adoption of an amendment to the Statute.

4. The Court may, in accordance with article 12, exercise jurisdiction over a crime of aggression, arising from an act of aggression committed by a State Party, unless that State Party has previously declared that it does not accept such jurisdiction by lodging a declaration with the Registrar. The withdrawal of such a declaration may be effected at any time and shall be considered by the State Party within three years.

5. In respect of a State that is not a party to this Statute, the Court shall not exercise its jurisdiction over the crime of aggression when committed by that State’s nationals or on its territory.

6. Where the Prosecutor concludes that there is a reasonable basis to proceed with an investigation in respect of a crime of aggression, he or she shall first ascertain whether the Security Council has made a determination of an act of aggression committed by the State concerned. The Prosecutor shall notify the Secretary-General of the United Nations of the situation before the Court, including any relevant information and documents.

7. Where the Security Council has made such a determination, the Prosecutor may proceed with the investigation in respect of a crime of aggression.

8. Where no such determination is made within six months after the date of notification, the Prosecutor may proceed with the investigation in respect of a crime of aggression, provided that the Pre- Trial Division has authorized the commencement of the investigation in respect of a crime of aggression in accordance with the procedure contained in article 15, and the Security Council has not decided otherwise in accordance with article 16.

9. A determination of an act of aggression by an organ outside the Court shall be without prejudice to the Court’s own findings under this Statute.

10. This article is without prejudice to the provisions relating to the exercise of jurisdiction with respect to other crimes referred to in article 5.

4. The following text is inserted after article 15 bis of the Statute:

Article 15 ter

Exercise of jurisdiction over the crime of aggression

(Security Council referral)

1. The Court may exercise jurisdiction over the crime of aggression in accordance with article 13, paragraph (b), subject to the provisions of this article.

2. The Court may exercise jurisdiction only with respect to crimes of aggression committed one year after the ratification or acceptance of the amendments by thirty States Parties.

3. The Court shall exercise jurisdiction over the crime of aggression in accordance with this article, subject to a decision to be taken after 1 January 2017 by the same majority of States Parties as is required for the adoption of an amendment to the Statute.

4. A determination of an act of aggression by an organ outside the Court shall be without prejudice to the Court’s own findings under this Statute.

5. This article is without prejudice to the provisions relating to the exercise of jurisdiction with respect to other crimes referred to in article 5.

5. The following text is inserted after article 25, paragraph 3, of the Statute:

3 bis. In respect of the crime of aggression, the provisions of this article shall apply only to persons in a position effectively to exercise control over or to direct the political or military action of a State.

6. The first sentence of article 9, paragraph 1, of the Statute is replaced by the following sentence:

1. Elements of Crimes shall assist the Court in the interpretation and application of articles 6, 7, 8 and 8 bis.

7. The chapeau of article 20, paragraph 3, of the Statute is replaced by the following paragraph; the rest of the paragraph remains unchanged:

3. No person who has been tried by another court for conduct also proscribed under article 6, 7, 8 or 8 bis shall be tried by the Court with respect to the same conduct unless the proceedings in the other court:

Članak 3.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove pravosuđa.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, Izmjene i dopune iz članka 1. ovoga Zakona nisu na snazi te će se podaci o njihovom stupanju na snagu objaviti u skladu s odredbom članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/229

Zagreb, 8. studenoga 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

12 27.11.2013 Zakon o potvrđivanju Izmjene i dopune članka 8. Rimskog statuta Međunarodnoga kaznenog suda i Izmjena i dopuna Rimskog statuta Međunarodnoga kaznenog suda vezanih uz zločin agresije