Zakon o potvrđivanju Ugovora o trgovini oružjem

NN 1/2014 (14.2.2014.), Zakon o potvrđivanju Ugovora o trgovini oružjem

HRVATSKI SABOR

5

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O TRGOVINI ORUŽJEM

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Ugovora o trgovini oružjem, koji je Hrvatski sabor dionio na sjednici 31. siječnja 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/45

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zagreb, 5. veljače 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU UGOVORA O TRGOVINI ORUŽJEM

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor o trgovini oružjem, sastavljen u New Yorku 2. travnja 2013. u izvorniku na arapskom, engleskom, francuskom, kineskom, španjolskom i ruskom jeziku, koji je Republika Hrvatska potpisala 3. lipnja 2013.

Članak 2.


Tekst Ugovora iz članka 1. ovoga Zakona, u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik, glasi:


Članak 3.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjih tijela državne uprave nadležnih za poslove gospodarstva, obrane, unutarnjih poslova, vanjskih poslova i carine.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Ugovor iz članka 1. ovoga Zakona nije na snazi u odnosu na Republiku Hrvatsku te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti sukladno s odredbom članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/342

Zagreb, 31. siječnja 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.


1 14.02.2014 Zakon o potvrđivanju Ugovora o trgovini oružjem 1 14.02.2014 Zakon o potvrđivanju Ugovora o trgovini oružjem