Odluka o objavi Administrativnog sporazuma za provedbu Ugovora između Republike Hrvatske i Crne Gore o socijalnom osiguranju

NN 4/2014 (2.7.2014.), Odluka o objavi Administrativnog sporazuma za provedbu Ugovora između Republike Hrvatske i Crne Gore o socijalnom osiguranju

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

47

Na temelju članka 32. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. svibnja 2014. godine donijela

ODLUKU

O OBJAVI ADMINISTRATIVNOG SPORAZUMA ZA PROVEDBU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I CRNE GORE O SOCIJALNOM OSIGURANJU

I.

Objavljuje se Administrativni sporazum za provedbu Ugovora između Republike Hrvatske i Crne Gore o socijalnom osiguranju (Narodne novine – Međunarodni ugovori, broj 1/2014), potpisan u Podgorici, 24. srpnja 2013. godine, u izvorniku na hrvatskom i crnogorskom jeziku.

II.

Tekst Administrativnog sporazuma iz točke I. ove Odluke u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

ADMINISTRATIVNI SPORAZUM ZA PROVEDBU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I CRNE GORE O SOCIJALNOM OSIGURANJU

Na temelju članka 31. stavka 1. Ugovora između Republike Hrvatske i Crne Gore o socijalnom osiguranju, koji je potpisan u Podgorici dana 24. srpnja 2013. godine (u daljnjem tekstu: Ugovor), nadležna tijela država ugovornica iz članka 1. stavka 1. točke 4. Ugovora dogovorila su sljedeće:

ODJELJAK I
OPĆE ODREDBE

Definicije pojmova

Članak 1.

Izrazi koji se koriste u ovom Sporazumu imaju jednako značenje kao i u Ugovoru.

Tijela za vezu

Članak 2.

(1) U skladu s člankom 30. Ugovora, kao tijela za vezu određuju se:

u Hrvatskoj

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje,

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i

Hrvatski zavod za zapošljavanje;

u Crnoj Gori

ministarstva nadležna za pravne propise iz članka 2. Ugovora, koja svoje nadležnosti iz djelokruga tijela za vezu mogu prenositi na nadležne nositelje.

(2) Tijela za vezu mogu međusobno izravno kontaktirati, kao i s osiguranicima i njihovim punomoćnicima, i uzajamno si pružati administrativnu pomoć u cilju provedbe Ugovora i ovoga Sporazuma.

(3) Tijela za vezu sporazumno utvrđuju dvojezične tiskanice za provedbu Ugovora i ovoga Sporazuma.

ODJELJAK II
ODREDBE O PRIMJENI PRAVNIH PROPISA

Primjena članaka 9. do 11. Ugovora

Članak 3.

(1) U slučajevima iz članaka 9. do 11. Ugovora, nadležni nositelj države ugovornice, čiji se pravni propisi primjenjuju, izdaje, na utvrđenoj dvojezičnoj tiskanici, potvrdu o primjeni tih pravnih propisa u određenom razdoblju.

(2) U slučajevima iz članka 9. stavka 8. Ugovora, suglasnost za primjenu pravnih propisa daje:

u Hrvatskoj:

ministarstvo nadležno za poslove rada i zapošljavanja i

ministarstvo nadležno za poslove zdravlja,

u Crnoj Gori:

ministarstvo nadležno za poslove rada i zapošljavanja.

(3) Potvrdu iz stavka 1. ovoga članka, na zahtjev osiguranika ili poslodavca, izdaje:

u Hrvatskoj:

nadležni regionalni ured ili područna služba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje,

u Crnoj Gori:

nadležna ustrojstvena jedinica Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore.

(4) Potvrda iz stavka 1. ovoga članka se iznimno može i naknadno izdati na zahtjev osiguranika, poslodavca ili nositelja države ugovornice na čijem državnom području osoba radi, odnosno obavlja djelatnost.

ODJELJAK III
PRIMJENA POSEBNIH ODREDABA

POGLAVLJE 1.

BOLEST I MAJČINSTVO

Primjena članka 12. Ugovora

Članak 4.

(1) Radi primjene članka 12. Ugovora, nadležni nositelji država ugovornica izdaju, na utvrđenoj dvojezičnoj tiskanici, potvrdu o razdoblju zdravstvenog osiguranja navršenom prema pravnim propisima koje primjenjuju.

(2) Potvrdu iz stavka 1. ovoga članka, na zahtjev osiguranika ili nositelja osiguranja druge države ugovornice, izdaje:

u Hrvatskoj:

nadležni regionalni ured ili područna služba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje,

u Crnoj Gori:

nadležna ustrojstvena jedinica Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore.

Primjena članka 13. Ugovora

Članak 5.

(1) Radi korištenja prava na zdravstvenu zaštitu, osoba iz članka 13. Ugovora obvezna je nositelju u mjestu prebivališta ili boravišta podnijeti, na utvrđenoj dvojezičnoj tiskanici, potvrdu o pravu na davanje u naravi.

(2) Potvrdu iz stavka 1. ovoga članka izdaje:

u Hrvatskoj:

nadležni regionalni ured ili područna služba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje,

u Crnoj Gori:

nadležna ustrojstvena jedinica Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore.

(3) Potvrda iz stavka 1. ovoga članka iznimno se može i naknadno izdati na zahtjev nositelja osiguranja koji je pružio davanje u naravi. Uz zahtjev, nositelj prilaže i raspoloživu medicinsku dokumentaciju.

(4) U slučaju utvrđene nesposobnosti za rad i odobrenog bolničkog liječenja, nositelj koji pruža davanje prema prebivalištu ili boravištu osobe, dužan je o tome neodložno, na utvrđenoj dvojezičnoj tiskanici, obavijestiti nadležnog nositelja.

(5) Suglasnost za korištenje proteza, pomagala, kao i drugih zdravstvenih usluga veće vrijednosti iz članka 13. stavka 3. Ugovora izdaje se na utvrđenoj dvojezičnoj tiskanici, kada vrijednost tih usluga prelazi iznos od 300 eura, iskazan u nacionalnoj valuti države ugovornice.

(6) Davanja u smislu stavka 5. ovoga članka su:

1. umjetni dijelovi tijela, ortopedska pomagala (aparati i steznici, dopunski dijelovi, pribor, alat);

2. plastika čeljusti i plastika za lice, perike;

3. ortopedska obuća, po potrebi uz pripadajuću drugu normalnu cipelu (koja nije ortopedska);

4. otisci modela (izrada raznih dijelova tijela) koji se koriste da bi se predmeti navedeni pod točkama 1. do 3. pravilno uklopili;

5. umjetne oči, kontaktne leće, naočale s dioptrijom i teleskopske naočale;

6. slušni aparati;

7. zubne proteze (fiksne i mobilne) i proteze za zatvaranje usne šupljine;

8. invalidska kolica i druga mehanička sredstva za kretanje;

9. obnavljanje predmeta navedenih u prethodnim točkama;

10. liječenje u lječilištima, oporavilištima i toplicama.

Isplata novčanih davanja

Članak 6.

Nadležni nositelj isplaćuje novčano davanje iz članka 14. Ugovora izravno korisniku prava.

Davanja u naravi korisnicima mirovine

Članak 7.

(1) Radi korištenja prava na zdravstvenu zaštitu za korisnika mirovine iz članka 15. stavka 3. Ugovora, nadležni nositelj izdaje i dostavlja nositelju nadležnom prema prebivalištu korisnika mirovine potvrdu, na utvrđenoj dvojezičnoj tiskanici, kao dokaz o postojanju prava na davanje u naravi.

(2) Radi korištenja prava na zdravstvenu zaštitu osoba iz članka 15. stavaka 4. i 5. Ugovora, nositelj nadležan prema prebivalištu uručuje osobi kopiju potvrde iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Potvrdu iz stavka 1. ovoga članka izdaje:

u Hrvatskoj:

nadležni regionalni ured ili područna služba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje,

u Crnoj Gori:

nadležna ustrojstvena jedinica Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore.

Naknada u slučaju nepridržavanja propisanog postupka

Članak 8.

(1) Osobi iz članka 13. Ugovora, koja je koristila zdravstvenu zaštitu na način koji nije predviđen člankom 5. ovoga Sporazuma, nastale troškove nadležni nositelj može nadoknaditi prema pravnim propisima koje on primjenjuje.

(2) Nositelj koji je pružio davanje iz stavka 1. ovoga članka obvezan je nadležnom nositelju, na njegov zahtjev, dostaviti neophodnu dokumentaciju.

POGLAVLJE 2.

STAROST, INVALIDNOST I SMRT

Podnošenje zahtjeva

Članak 9.

Nositelj države ugovornice kod kojega je podnesen zahtjev za davanje, zatražit će od podnositelja zahtjeva da priloži raspoloživu dokumentaciju potrebnu nadležnom nositelju druge države ugovornice za obradu zahtjeva, a naročito podatke o razdobljima, vrsti i mjestima zaposlenja, odnosno obavljanja djelatnosti, kao i podatke o poslodavcu.

Obrada zahtjeva i pokretanje postupka

Članak 10.

(1) Nadležni nositelji su dužni međusobno se obavještavati o svakom zahtjevu za davanje i svim činjenicima od značaja za ostvarivanje prava i utvrđivanje visine davanja, pri čemu potvrđivanje podataka na utvrđenoj dvojezičnoj tiskanici zamjenjuje dostavljanje izvorne dokumentacije.

(2) Nadležni nositelji također međusobno dostavljaju pregled zaposlenja, odnosno djelatnosti koje su obavljane u drugoj državi ugovornici, kao i, eventualno, u trećoj državi, uz odgovarajuću dokumentaciju u izvorniku, odnosno u preslici koju su ovjerili, uključujući i radnu knjižicu ili elektronički zapis o radno pravnom statusu.

(3) Nadležni nositelj kojem je podnesen zahtjev za davanje, potvrđuje na utvrđenoj dvojezičnoj tiskanici, nositelju druge države ugovornice razdoblja osiguranja, odnosno mirovinskog staža koje se uzima u obzir prema pravnim propisima koje on primjenjuje.

Obavijest o završetku postupka za utvrđivanje prava na davanje

Članak 11.

Nadležni nositelji međusobno se obavještavaju, na utvrđenoj dvojezičnoj tiskanici, o završetku postupka za utvrđivanje prava na davanje.

Obavještavanje

Članak 12.

Nadležni nositelji međusobno se obavještavaju o svim činjenicama značajnima za davanje, a naročito o:

1. utvrđivanju prava na davanje;

2. prestanku prava na davanje, odnosno obustavi isplate davanja;

3. promjeni u mirovinskom stažu;

4. početku zaposlenja, odnosno obavljanja djelatnosti;

5. novom bračnom stanju udovice, odnosno udovca;

6. preseljenju u treću državu;

7. promjeni adrese;

8. prestanku školovanja djeteta i

9. smrti korisnika prava.

Obustava isplate i prestanak prava na davanje

Članak 13.

Nadležni nositelji država ugovornica međusobno se, bez odlaganja, obavještavaju o činjenicama zbog kojih se obustavlja isplata davanja ili prestaje pravo na davanje.

Utvrđivanje i razmjena podataka o stažu osiguranja i plaćama do 7. listopada 1991. godine

Članak 14.

(1) Nadležni nositelj na čijem se području nalazilo sjedište poslovne jedinice poduzeća će, od nadležnog nositelja na čijem se području nalazilo sjedište tog poduzeća, zahtjevom zatražiti iskazivanje podataka o stažu osiguranja i plaćama na odgovarajućoj tiskanici.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka sadrži podatke o nazivu i sjedištu poduzeća ili njegovih poslovnih jedinica, sa registarskim brojevima i godinama osiguranja za koje treba iskazati staž osiguranja i plaće.

(3) Nadležni nositelj na čijem se području nalazilo sjedište poduzeća, uz popunjenu tiskanicu iz stavka 1. ovoga članka, dostavlja nadležnom nositelju koji mu je uputio zahtjev, i podatke o prestanku poslovanja poslovnih jedinica, odjavi osiguranja za zaposlene u tim jedinicama, kao i podatke o poslovnim jedinicama i zaposlenima u njima koji nisu obuhvaćeni zahtjevom, ako ih ima.

(4) Ako se staž osiguranja utvrđen u matičnoj evidenciji nadležnih nositelja obje države ugovornice poklapa od 2. kolovoza 1975. godine do 30. rujna 1976. godine, nadležni nositelj, na čijem području se nalazilo sjedište poslovne jedinice, izbrisat će podatke o stažu osiguranja i plaćama za to razdoblje u svojoj matičnoj evidenciji.

(5) U slučaju kada je staž osiguranja navršen u vremenu od 2. kolovoza 1975. godine do 30. rujna 1976. godine, za osiguranike koji su bili zaposleni kod poslodavca sa sjedištem u jednoj državi ugovornici, ali su radili u poslovnim jedinicama u drugoj državi ugovornici, i kada je, u postupku utvrđivanja staža osiguranja nemoguće pribaviti podatke o prijavama, odjavama i plaćama (M-1, M-2 i M-4) zbog likvidacije, stečaja poslodavca ili drugih objektivnih razloga, ta razdoblja uzima u obzir nositelj one države ugovornice u kojoj je bilo sjedište poslodavca.

Isplata novčanih davanja

Članak 15.

(1) Nadležni nositelj isplaćuje novčano davanje neposredno korisniku prava, u skladu s člankom 35. Ugovora.

(2) Na zahtjev nadležnog nositelja iz stavka 1. ovoga članka, korisnik prava je obvezan da, najkasnije do kraja travnja tekuće godine, dostavi potvrdu o životu.

(3) Tijela za vezu, krajem ožujka tekuće godine, međusobno razmjenjuju statističke podatke o broju korisnika po vrsti davanja i isplaćenim iznosima na državno područje druge države ugovornice, za prethodnu godinu.

POGLAVLJE 3.

OZLJEDA NA RADU I PROFESIONALNA BOLEST

Pružanje davanja u naravi

Članak 16.

Na slučajeve iz članka 24. Ugovora primjenjuje se članak 5. ovoga Sporazuma.

Isplata novčanih davanja

Članak 17.

Nadležni nositelji isplaćuju novčana davanja iz članka 26. Ugovora neposredno korisniku prava.

POGLAVLJE 4.

NEZAPOSLENOST

Postupak

Članak 18.

(1) Radi korištenja prava iz članka 28. Ugovora, nadležni nositelji država ugovornica, na utvrđenoj dvojezičnoj tiskanici, potvrđuju razdoblja osiguranja podnositelja zahtjeva navršena prema pravnim propisima koje oni primjenjuju, kao i razdoblja u kojima se isplaćivala naknada za slučaj nezaposlenosti.

(2) Potvrdu iz stavka 1. ovoga članka izdaje:

u Hrvatskoj

Hrvatski zavod za zapošljavanje,

u Crnoj Gori

Zavod za zapošljavanje Crne Gore.

POGLAVLJE 5.

DOPLATAK ZA DJECU

Podnošenje i obrada zahtjeva

Članak 19.

(1) Nositelj države ugovornice kod kojeg je podnesen zahtjev za davanje zatražit će od podnositelja zahtjeva da priloži raspoloživu dokumentaciju potrebnu nadležnom nositelju druge države ugovornice za obradu zahtjeva, a naročito podatke o prebivalištu djeteta i roditelja.

(2) Nadležni nositelji dužni su se međusobno obavještavati o svakom zahtjevu za davanje i svim činjenicima od značaja za ostvarivanje prava i utvrđivanje visine davanja, pri čemu potvrđivanje podataka na utvrđenoj dvojezičnoj tiskanici zamjenjuje dostavljanje izvorne dokumentacije.

(3) Za potrebe članka 29. stavaka 3. i 4. Ugovora, većim dijelom kalendarske godine smatrat će se trajanje školske godine za dijete koje se nalazi na školovanju, a za dijete koje se ne nalazi na školovanju potreban je dokaz o boravištu izdan od strane tijela nadležnog za unutarnje poslove.

POGLAVLJE 6.

PRAVNA I ADMINISTRATIVNA POMOĆ

Medicinsko vještačenje radi primjene članka 41. Ugovora

Članak 20.

(1) Kada tijelo vještačenja nadležnog nositelja jedne države ugovornice, u primjeni članka 41. Ugovora, utvrdi da nalaz, ocjena i mišljenje tijela vještačenja nositelja druge države ugovornice odgovaraju mjerilima koja on primjenjuje, taj nalaz, ocjena i mišljenje uzima se u obzir kao dokazno sredstvo u postupku ostvarivanja prava.

(2) Nadležni nositelj jedne države ugovornice čije je tijelo izvršilo vještačenje će, na zahtjev nadležnog nositelja druge države ugovornice, dostaviti i presliku medicinske dokumentacije na osnovi koje je vještačenje obavljeno i koju je ovjerio.

ODJELJAK IV
FINANCIJSKE ODREDBE

Naknada troškova za davanja u naravi

Članak 21.

(1) Nositelj mjesta prebivališta ili boravišta osobe podnosi zahtjev za naknadu troškova za pružena davanja u naravi nadležnom nositelju druge države ugovornice, tromjesečno, putem:

u Hrvatskoj

Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje,

u Crnoj Gori

Fonda zdravstvenog osiguranja Crne Gore.

(2) Nadležni nositelj je obvezan nadoknaditi nesporne troškove u roku od 60 dana od dana primitka zahtjeva.

ODJELJAK V
RAZNE ODREDBE

Kontakti i obavještavanje

Članak 22.

(1) Tijela za vezu i nositelji država ugovornica međusobno komuniciraju u cilju postizanja suglasnosti o pravnim pitanjima i drugim pitanjima u vezi provedbe Ugovora i ovoga Sporazuma.

(2) Nadležna tijela, tijela za vezu i nadležni nositelji međusobno se obavještavaju o izmjenama i dopunama pravnih propisa iz članka 2. Ugovora.

ODJELJAK VI
ZAVRŠNA ODREDBA

Stupanje na snagu

Članak 23.

Ovaj Sporazum stupa na snagu danom stupanja na snagu Ugovora.

Potpisano u Podgorici dana 24. srpnja 2013. godine, u dva izvornika, svaki na hrvatskom i crnogorskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna.

ZA NADLEŽNA TIJELA

REPUBLIKE HRVATSKE:

prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., v. r.

ministar rada i mirovinskoga sustava

ZA NADLEŽNA TIJELA

CRNE GORE:

mr. Predrag Bošković, v. r.

ministar rada i socijalnog staranja

III.

Provedba Administrativnog sporazuma iz točke I. ove Odluke u djelokrugu je središnjih tijela državne uprave nadležnih za poslove rada, zdravlja i socijalne politike.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 504-02/11-01/02

Urbroj: 50301-04/04-14-20

Zagreb, 15. svibnja 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

4 02.07.2014 Odluka o objavi Administrativnog sporazuma za provedbu Ugovora između Republike Hrvatske i Crne Gore o socijalnom osiguranju