Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o suradnji u području zaštite okoliša

NN 2/2015 (30.1.2015.), Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o suradnji u području zaštite okoliša

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

5

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. siječnja 2015. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE CRNE GORE O SURADNJI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA

Članak 1.

Objavljuje se Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o suradnji u području zaštite okoliša, potpisan u Zagrebu, 11. studenoga 2014. godine, u izvorniku na hrvatskom i crnogorskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma iz članka 1. ove Uredbe, u izvorniku na hrvatskom jeziku, glasi:

SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE CRNE GORE O SURADNJI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Crne Gore (u daljnjem tekstu »ugovorne stranke«),

– prepoznajući važnost zaštite okoliša te nužnost njezinog unapređenja;

– u skladu s Deklaracijom usvojenom na Konferenciji Ujedinjenih naroda o okolišu i razvoju 1992. godine u Rio de Janeiru;

– imajući u vidu prioritet koji standardi i politike Europske unije imaju za obje ugovorne stranke;

– potvrđujući namjeru djelovati u duhu strateških ciljeva Programa Okoliš za Europu i regionalnih sporazuma nastalih u okviru Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu (UN ECE) te ispunjavati svoje obveze iz istih;

– uvjerene da bliska suradnja temeljena na međusobnom povjerenju u području zaštite okoliša značajno pridonosi razvoju odnosa između ugovornih stranaka te da može dovesti do dobrih rezultata u pograničnim područjima, kao i na subregionalnoj i europskoj razini;

– vođene namjerom da ovu suradnju razviju u skladu s međunarodnim pravnim standardima;

sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

CILJ SPORAZUMA

1. Ugovorne stranke surađivat će u području zaštite okoliša s ciljem sprečavanja i zajedničke procjene štetnih utjecaja na okoliš te pronalaženja rješenja koja vode unapređenju stanja okoliša.

2. Ugovorne stranke surađivat će na pripremi projekata za korištenje međunarodnih i sredstava Europske unije koja su na raspolaganju za provedbu zajedničkih ciljeva koji imaju za cilj zaštitu i razvoj okoliša.

Članak 2.

PODRUČJA SURADNJE

Ugovorne stranke surađivat će u sljedećim područjima:

1. opća pitanja politike zaštite okoliša;

2. postupak približavanja i pristupanja Europskoj uniji;

3. praćenje, ocjena i obuhvatna analiza stanja okoliša, pristup informacijama o okolišu;

4. zaštita mora i podmorja te upravljanje obalnim područjem u svrhu održivog razvitka;

5. suradnja u okviru provođenja mjera za upravljanje balastnim vodama, uključujući i razmjenu podataka značajnih za sustav upravljanja balastnim vodama u regiji Jadrana;

6. gospodarenje otpadom;

7. zaštita zraka i klime, uključujući praćenje emisija onečišćujućih tvari u zrak i druge sastavnice okoliša iz nepokretnih izvora;

8. suradnja na prekograničnim temama zaštite okoliša i sprečavanje onečišćenja;

9. obrazovanje u području zaštite okoliša i sudjelovanje javnosti;

10. praćenje mjera upravljanja i razmjena podataka glede zagađenja voda;

11. suradnja u području pomorskog prometa s naglaskom na prijevoz opasnih i štetnih tvari morskim putem.

Članak 3.

KOORDINACIJA

1. Za provedbu suradnje koja će se odvijati u okviru ovog Sporazuma zadužena su ministarstva Republike Hrvatske i Crne Gore nadležna za zaštitu okoliša kao i druga tijela nadležna za pitanja koja su određena u članku 2. ovog Sporazuma.

2. Za koordinaciju provedbe zadaća preuzetih ovim Sporazumom ministarstva Republike Hrvatske i Crne Gore nadležna za zaštitu okoliša imenovat će osobu na razini pomoćnika ministra.

Članak 4.

RAZMJENA INFORMACIJA

U skladu s pravnim propisima i međunarodnim obvezama ugovornih stranaka, rezultati i informacije nastali suradnjom proizašlom iz ovog Sporazuma, mogu biti dostupni trećim stranama uz suglasnost ugovornih stranaka.

Članak 5.

IZVANREDNI DOGAĐAJI

1. U slučaju izvanrednih događaja koji izazivaju prekogranične učinke i/ili u slučaju opasnosti od njihova nastanka, ugovorne stranke će u najkraćem roku obavijestiti jedna drugu i razmijeniti relevantne podatke.

2. Na zahtjev jedne od ugovornih stranaka, druga će ugovorna stranka pružiti pomoć u skladu s važećim dvostranim međunarodnim ugovorima između Republike Hrvatske i Crne Gore te primjenjivim mnogostranim međunarodnim ugovorima koji obvezuju ugovorne stranke.

Članak 6.

FINANCIRANJE

Svaka ugovorna stranka snosit će svoje troškove u vezi s provedbom Sporazuma, osim ako se ugovorne stranke ne dogovore drugačije.

Članak 7.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Svi sporovi u vezi s tumačenjem ili primjenom ovog Sporazuma rješavat će se pregovorima između ugovornih stranaka.

Članak 8.

ODNOS PREMA DRUGIM MEĐUNARODNIM UGOVORIMA

Ovaj Sporazum ne utječe na prava i obveze ugovornih stranaka koji proizlaze iz drugih dvostranih i mnogostranih međunarodnih ugovora koji ih obvezuju.

Članak 9.

IZMJENE I DOPUNE

Ovaj Sporazum može se izmijeniti i dopuniti uzajamnim pisanim pristankom ugovornih stranaka. Izmjene i dopune stupaju na snagu u skladu s postupkom propisanim u članku 10. stavku 1. ovog Sporazuma.

Članak 10.

STUPANJE NA SNAGU, TRAJANJE I PRESTANAK

1. Ovaj Sporazum stupa na snagu datumom primitka posljednje pisane obavijesti kojom se ugovorne stranke međusobno obavještavaju, diplomatskim putem, o ispunjenju njihovih unutarnjih pravnih uvjeta potrebnih za njegovo stupanje na snagu.

2. Ovaj Sporazum sklapa se na neodređeno vrijeme.

3. Svaka ugovorna stranka može u svako doba otkazati ovaj Sporazum pisanom obaviješću drugoj ugovornoj stranci, diplomatskim putem. U tom slučaju ovaj Sporazum prestaje šest (6) mjeseci od datuma primitka obavijesti o otkazu.

4. Prestanak Sporazuma ne utječe na dovršenje aktivnosti i obveza započetih u skladu s odredbama Sporazuma, a koje u trenutku prestanka nisu dovršene, osim ako se ugovorne stranke ne dogovore drugačije.

Sastavljeno u Zagrebu dana 11. studenoga 2014., u dva izvornika, svaki na hrvatskom i crnogorskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna.

ZA VLADU REPUBLIKE

HRVATSKE

Mihael Zmajlović, v. r.

ministar zaštite okoliša i prirode

ZA VLADU CRNE GORE

Branimir Gvozdenović, v. r.

ministar održivog razvoja i turizma

Članak 3.

Provedba Sporazuma iz članka 1. ove Uredbe u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove zaštite okoliša.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ove Uredbe Sporazum iz članka 1. ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-11/56

Urbroj: 50301-05/25-15-7

Zagreb, 22. siječnja 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

2 30.01.2015 Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o suradnji u području zaštite okoliša 2 30.01.2015 Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o suradnji u području zaštite okoliša