Objava o stupanju na snagu Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o suradnji na području zaštite okoliša

NN 3/2015 (25.3.2015.), Objava o stupanju na snagu Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o suradnji na području zaštite okoliša

MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA

16

Na temelju članaka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da je Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o suradnji u području zaštite okoliša, potpisan u Zagrebu 11. studenoga 2014., objavljen u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 2/2015, stupio na snagu 16. veljače 2015.

Klasa: 018-05/14-89/7

Urbroj: 521-V-02-02/02-15-9

Zagreb, 17. veljače 2015.

Prva potpredsjednica Vlade i ministrica

Vesna Pusić, v. r.