Objava o stupanju na snagu Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja uz Konvenciju o biološkoj raznolikosti

NN 6/2015 (14.10.2015.), Objava o stupanju na snagu Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja uz Konvenciju o biološkoj raznolikosti

MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA

59

Na temelju članaka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da će Protokol iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja uz Konvenciju o biološkoj raznolikosti, sastavljen u Nagoyi 29. listopada 2010., objavljen u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 5/2015, stupiti na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 1. prosinca 2015.

Klasa: 018-05/14-98/2

Urbroj: 521-V-02-02/02-15-9

Zagreb, 9. rujna 2015.

Prva potpredsjednica Vlade i ministrica

Vesna Pusić, v. r.