Odluka Upravnog vijeća od 14. listopada 2015. godine kojom se mijenja i dopunjuje pravilo 82. Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije (CA/D 9/15)

NN 2/2016 (23.3.2016.), Odluka Upravnog vijeća od 14. listopada 2015. godine kojom se mijenja i dopunjuje pravilo 82. Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije (CA/D 9/15)

DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

12

Na temelju članka 32. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« broj 28/96.), Državni zavod za intelektualno vlasništvo objavljuje u izvorniku na engleskom i u prijevodu na hrvatskom jeziku.

DECISION OF THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF 14 OCTOBER 2015 AMENDING RULE 82 OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE EUROPEAN PATENT CONVENTION (CA/D 9/15)

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION,

Having regard to the European Patent Convention (hereafter referred to as «EPC») and in particular Article 33(1)(c) thereof,

On a proposal from the President of the European Patent Office,

Having regard to the opinion of the Committee on Patent Law,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Article 1

Rule 82(2) of the Implementing Regulations to the EPC shall read as follows:

«(2) If a party disapproves of the text communicated by the Opposition Division, examination of the opposition may be continued. Otherwise, the Opposition Division shall, on expiry of the period under paragraph 1, invite the proprietor of the patent to pay the prescribed fee and to file a translation of any amended claims in the official languages of the European Patent Office other than the language of the proceedings, within a period of three months. Where, in oral proceedings, decisions under Article 106, paragraph 2, or Article 111, paragraph 2, have been based on documents not complying with Rule 49, paragraph 8, the proprietor of the patent shall be invited to file the amended text in a form compliant with Rule 49, paragraph 8, within the three-month period.»

Article 2

The provision mentioned in Article 1 of this decision shall apply to all European patents for which a decision under Article 106(2) or Article 111(2) EPC is taken in oral proceedings on or after its date of entry into force.

Article 3

The provision mentioned in Article 1 of this decision shall enter into force on 1 May 2016.

Done at Munich, 14 October 2015

FOR THE ADMINISTRATIVE COUNCIL
The Chairman
Jesper Kongstad, v. r.

ODLUKA UPRAVNOG VIJEĆA OD 14. LISTOPADA 2015. GODINE KOJOM SE MIJENJA I DOPUNJUJE PRAVILO 82. PROVEDBENOG PRAVILNIKA EUROPSKE PATENTNE KONVENCIJE (CA/D 9/15)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE PATENTNE ORGANIZACIJE,

s obzirom na Europsku patentnu konvenciju (u daljnjem tekstu »EPC«) a posebno njezin članak 33. stavak 1. podstavak (c),

na prijedlog predsjednika Europskog patentnog ureda,

uzimajući u obzir mišljenje Odbora za patentno pravo,

ODLUČILO JE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

Pravilo 82. stavak 2. Provedbenog pravilnika EPC-a glasi kako slijedi:

»(2) Ako stranka nije suglasna s tekstom koji je dostavio Odjel za prigovore, ispitivanje prigovora može se nastaviti. U protivnom, nakon isteka roka iz stavka 1., Odjel za prigovore poziva nositelja patenta da u roku od tri mjeseca plati propisanu pristojbu i podnese prijevod svih izmijenjenih patentnih zahtjeva na službene jezike Europskog patentnog ureda koji nisu jezika postupka. Kad se, u usmenim postupcima, odluke prema članku 106. stavku 2. ili članku 111. stavku 2. temelje na dokumentima koji nisu u skladu s pravilom 49. stavkom 8., nositelj patenta se poziva da podnese izmijenjeni i dopunjeni tekst u obliku koji je u skladu s pravilom 49. stavkom 8., u roku od tri mjeseca.«

Članak 2.

Odredba navedena u članku 1. ove odluke primjenjuje se na sve europske patente za koje je odluka prema članku 106. stavku 2. ili članku 111. stavku 2. EPC-a donesena u usmenim postupcima na dan njezina stupanja na snagu ili nakon njega.

Članak 3.

Odredba navedena u članku 1. ove odluke stupa na snagu 1. svibnja 2016. godine.

Sastavljeno u Münchenu, 14. listopada 2015.

ZA UPRAVNO VIJEĆE
Predsjedatelj
Jesper Kongstad, v. r.


2 23.03.2016 Odluka Upravnog vijeća od 14. listopada 2015. godine kojom se mijenja i dopunjuje pravilo 82. Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije (CA/D 9/15) 2 23.03.2016 Odluka Upravnog vijeća od 14. listopada 2015. godine kojom se mijenja i dopunjuje pravilo 82. Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije (CA/D 9/15)