Zakon o potvrđivanju Protokola o pristupanju Europske zajednice Međunarodnoj konvenciji o suradnji na sigurnosti zračne plovidbe – EUROCONTROL od 13. prosinca 1960. kako je u nekoliko navrata izmijenjena te usuglašena protokolom od 27. lipnja 1997.

NN 5/2016 (16.12.2016.), Zakon o potvrđivanju Protokola o pristupanju Europske zajednice Međunarodnoj konvenciji o suradnji na sigurnosti zračne plovidbe – EUROCONTROL od 13. prosinca 1960. kako je u nekoliko navrata izmijenjena te usuglašena protokolom od 27. lipnja 1997.

Hrvatski sabor

43

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA O PRISTUPANJU EUROPSKE ZAJEDNICE MEĐUNARODNOJ KONVENCIJI O SURADNJI NA SIGURNOSTI ZRAČNE PLOVIDBE –
EUROCONTROL OD 13. PROSINCA 1960. KAKO JE U NEKOLIKO NAVRATA IZMIJENJENA TE USUGLAŠENA PROTOKOLOM OD 27. LIPNJA 1997.

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Protokola o pristupanju Europske zajednice Međunarodnoj konvenciji o suradnji na sigurnosti zračne plovidbe – Eurocontrol od 13. prosinca 1960. kako je u nekoliko navrata izmijenjena te usuglašena Protokolom od 27. lipnja 1997., koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 9. prosinca 2016.

Klasa: 011-01/16-01/71

Urbroj: 71-06-01/1-16-2

Zagreb, 13. prosinca 2016.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA O PRISTUPANJU EUROPSKE ZAJEDNICE MEĐUNARODNOJ KONVENCIJI O SURADNJI NA SIGURNOSTI ZRAČNE PLOVIDBE – EUROCONTROL OD 13. PROSINCA 1960. KAKO JE U NEKOLIKO NAVRATA IZMIJENJENA TE USUGLAŠENA PROTOKOLOM OD 27. LIPNJA 1997.

Članak 1.

Potvrđuje se Protokol o pristupanju Europske zajednice Međunarodnoj konvenciji o suradnji na sigurnosti zračne plovidbe – EUROCONTROL od 13. prosinca 1960. kako je u nekoliko navrata izmijenjena te usuglašena Protokolom od 27. lipnja 1997., sastavljen u Bruxellesu 8. listopada 2002. u izvorniku na svakom od službenih jezika država potpisnica.

Članak 2.

Tekst Protokola iz članka 1. ovoga Zakona, u izvorniku na hrvatskom jeziku, glasi:

PROTOKOL O PRISTUPANJU EUROPSKE ZAJEDNICE MEĐUNARODNOJ KONVENCIJI O SURADNJI NA SIGURNOSTI ZRAČNE PLOVIDBE – EUROCONTROL OD 13. PROSINCA 1960. KAKO JE U NEKOLIKO NAVRATA IZMIJENJENA TE USUGLAŠENA PROTOKOLOM OD 27. LIPNJA 1997.

REPUBLIKA ALBANIJA

SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA

REPUBLIKA AUSTRIJA

KRALJEVINA BELGIJA

REPUBLIKA BUGARSKA

REPUBLIKA CIPAR

REPUBLIKA HRVATSKA

KRALJEVINA DANSKA

KRALJEVINA ŠPANJOLSKA

REPUBLIKA FINSKA

FRANCUSKA REPUBLIKA

UJEDINJENO KRALJEVSTVO VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE

HELENSKA REPUBLIKA

REPUBLIKA MADŽARSKA

IRSKA

TALIJANSKA REPUBLIKA

BIVŠA JUGOSLAVENSKA REPUBLIKA MAKEDONIJA

VELIKO VOJVODSTVO LUXEMBOURGA

REPUBLIKA MALTA

REPUBLIKA MOLDOVA

KNEŽEVINA MONAKO

KRALJEVINA NORVEŠKA

KRALJEVINA NIZOZEMSKA

PORTUGALSKA REPUBLIKA

RUMUNJSKA

SLOVAČKA REPUBLIKA

REPUBLIKA SLOVENIJA

KRALJEVINA ŠVEDSKA

ŠVICARSKA KONFEDERACIJA

ČEŠKA REPUBLIKA

REPUBLIKA TURSKA

I

EUROPSKA ZAJEDNICA

Obzirom na Međunarodnu konvenciju o suradnji na sigurnosti zračne plovidbe – EUROCONTROL od 13. prosinca 1960. kako je izmijenjena Dodatnim protokolom od 6. srpnja 1970, te ponovno izmijenjenu Protokolom od 21. studenog 1978, a sve izmijenjeno Protokolom od 12. veljače 1981, te izmijenjenu i usuglašenu Protokolom od 27. lipnja 1997, u daljnjem tekstu »Konvencija«, a osobito na njezin članak 40;

Obzirom na odgovornosti, dodijeljene Ugovorom o osnivanju Europske zajednice od 25. ožujka 1957, izmijenjenog Amsterdamskim ugovorom od 2. listopada 1997, Europskoj zajednici u određenim područjima pokrivenim Konvencijom;

Budući da su države članice Europske zajednice, članice EUROCONTROL-a, kod usvajanja Protokola o usuglašenju Konvencije otvorenoga za potpis 27. lipnja 1997, izjavile kako njihovi potpisi ne prejudiciraju isključivu nadležnost Zajednice u određenim područjima pokrivenim tom Konvencijom, kao ni članstvo Zajednice u EUROCONTROL-u u svrhu ostvarenja te isključive nadležnosti;

Budući da je svrha pristupanja Europske zajednice Konvenciji da pomogne Europskoj organizaciji za sigurnost zračne plovidbe, nadalje u ovom tekstu »EUROCONTROL«, u ostvarenju svojih ciljeva predviđenih Konvencijom, poglavito onog da bude jedno i učinkovito tijelo zaduženo za utvrđivanje politike upravljanja zračnim prometom Europe;

Budući da pristupanje Europske zajednice EUROCONTROL-u traži razjašnjenje načina primjene odredbi Konvencije na Europsku zajednicu i na njene države članice;

Budući da će uvjeti pristupanja Europske zajednice Konvenciji omogućiti Zajednici unutar EUROCONTROL-a ostvarenje nadležnosti koje su joj prenesene od strane njenih država članica;

Budući da su dogovori o povećanoj suradnji u korištenju aerodroma Gibraltar, zaključeni Zajedničkom izjavom ministara vanjskih poslova Kraljevine Španjolske i Ujedinjenog Kraljevstva, u Londonu 2. prosinca 1987, i da se tek trebaju provoditi;

DOGOVORILI SU SLJEDEĆE:

Članak 1.

Europska zajednica, u okviru svoje nadležnosti, pristupa Konvenciji pod uvjetima utvrđenim u ovom Protokolu, sukladno članku 40 Konvencije.

Članak 2.

Za Europsku zajednicu, u okviru njene nadležnosti, Konvencija će se primjenjivati na službe rutne zračne plovidbe, te odnosne prilazne i aerodromske službe zračnog prometa u Područjima letnih informacija njezinih država članica navedenih u Prilogu II Konvencije, i u okviru granica teritorijalne primjene Ugovora o osnivanju Europske zajednice.

Primjena ovog Protokola na aerodrom Gibraltar neće prejudicirati odnosne pravne položaje Kraljevine Španjolske i Ujedinjenog Kraljevstva u sporu oko suvereniteta nad teritorijem na kojem se taj aerodrom nalazi.

Provedba ovog Protokola na Gibraltar se suspendira sve dok se režim, utvrđen u Zajedničkoj izjavi ministara vanjskih poslova Kraljevine Španjolske i Ujedinjenog Kraljevstva, od 2. prosinca 1987., ne počne provoditi. Vlade Španjolske i Ujedinjenog Kraljevstva izvjestit će ostale ugovorne stranke ovog Protokola o datumu početka te provedbe.

Članak 3.

Osim odredbi ovog Protokola, odredbe Konvencije trebaju se tumačiti tako da uključuju i Europsku zajednicu u okviru nadležnosti Zajednice i svi izrazi korišteni za označavanje ugovornih stranaka Konvencije kao i njihovih predstavnika trebaju se dosljedno razumjeti.

Članak 4.

Europska zajednica neće sudjelovati u proračunu EUROCONTROL-a.

Članak 5.

Ne utječući na ostvarivanje njezinog prava glasa prema članku 6., Europska zajednica je ovlaštena biti predstavljena i uključena u rad svih tijela EUROCONTROL-a u kojima su i sve njezine države članice ovlaštene biti predstavljene kao ugovorne stranke, i gdje se raspravlja o stvarima iz njezine nadležnosti, izuzevši tijela koja obavljaju revizijsku djelatnost.

U svim tijelima EUROCONTROL-a gdje može sudjelovati, Europska zajednica će pokazati opravdanost svojih stavova, iz okvira svoje nadležnosti, a sukladno svojim institucionalnim pravilima.

Europska zajednica ne može predlagati kandidate za članstvo u izabranim tijelima EUROCONTROL-a, kao ni kandidate za funkcije u tijelima u kojima ima pravo sudjelovati.

Članak 6.

1. Za odluke u stvarima u kojima Europska zajednica ima isključivu nadležnost te u svrhu primjene pravila predviđenih u članku 8. Konvencije, Europska zajednica će ostvarivati pravo glasa svojih država članica prema Konvenciji a glasovi i vrednovani glasovi tako dodijeljeni Europskoj zajednici će se zbrajati kod utvrđivanja većina predviđenih u članku 8. Konvencije. Kad Zajednica glasuje, njene države članice neće glasovati.

Kod odlučivanja o broju država ugovornih stranaka Konvencije potrebnih kod zahtjeva za odlučivanje tročetvrtinskom većinom, kako je precizirano detaljno u članku 8.2, za Zajednicu će se smatrati da predstavlja svoje države članice, koje su i članice EUROCONTROL-a.

Predložena odluka o posebnom pitanju, a o kojoj bi glasovala i Europska zajednica, odgodit će se na zahtjev ugovorne stranke Konvencije koja nije članica Europske zajednice. Odgoda će se koristiti za konzultacije o predloženoj odluci između ugovornih stranaka Konvencije, uz pomoć EUROCONTROL Agencije. U slučaju takvog zahtjeva, usvajanje te odluke može se odgoditi na razdoblje od za najviše šest mjeseci.

2. Za odluke u stvarima u kojima Europska zajednica nema isključivu nadležnost, države članice Europske zajednice će glasovati sukladno njihovim pravima glasa, kako je i predviđeno u članku 8. Konvencije, a Europska zajednica tada neće glasovati.

3. Europska zajednica će izvijestiti od slučaja do slučaja druge ugovorne stranke Konvencije o slučajevima u kojima će za određene točke dnevnog reda Opće skupštine, Vijeća i drugih tijela odlučivanja kojima su Opća skupština i Vijeće delegirali ovlasti, ostvarivati pravo glasa predviđeno u gornjem stavku 1. Ova obveza će se primjenjivati i kod odluka koje se usvajaju dopisno.

Članak 7.

Područje nadležnosti preneseno na Zajednicu naznačeno je u općim uvjetima pisane izjave Europske zajednice u vrijeme potpisivanja ovog Protokola.

Ova izjava može se preinačiti po potrebi pisanom obaviješću Europske zajednice EUROCONTROL-u. Ona ne zamjenjuje i ni na koji način ne ograničava stvari koje mogu biti pokrivene obavijestima o nadležnosti Zajednice koje su dane prije odlučivanja EUROCONTROL-a službenim glasovanjem ili na neki drugi način.

Članak 8.

Članak 34. Konvencije primjenjuje se na bilo koji spor o tumačenju, primjeni ili provedbi ovog Protokola, uključujući njegovo postojanje, trajanje i prestanak, nastao između dviju ili više ugovornih stranaka ovog Protokola ili između jedne ili vise ugovornih stranaka ovog Protokola i EUROCONTROL-a.

Članak 9.

1. Ovaj Protokol je otvoren za potpisivanje svim državama, potpisnicama Protokola o usuglašenju Međunarodne konvencije o suradnji na sigurnosti zračne plovidbe – EUROCONTROL od 13. prosinca 1960., kako je u nekoliko navrata izmijenjena, otvorenog za potpisivanje 27. lipnja 1997., u daljnjem tekstu »Protokol o usuglašenju Konvencije«, kao i Europskoj zajednici.

Isto tako on je otvoren za potpisivanje, prije svog stupanja na snagu, svim državama, propisno ovlaštenim za potpisivanje Protokola o usuglašenju Konvencije, sukladno članku II tog Protokola.

2. Ovaj Protokol podliježe ratifikaciji, prihvatu ili odobrenju. Isprave o ratifikaciji, prihvatu ili odobrenju će se položiti kod Vlade Kraljevine Belgije.

3. Ovaj Protokol stupa na snagu kad ga ratificiraju, prihvate ili odobre, s jedne strane, sve države potpisnice koje su potpisnice i Protokola o usuglašenju Konvencije, a čije ratifikacije, prihvati ili odobrenja se zahtijevaju za stupanje na snagu Protokola o usuglašenju Konvencije, te s druge strane Europska zajednica, prvog dana drugog mjeseca nakon polaganja posljednje isprave o ratifikaciji, prihvatu ili odobrenju, pod uvjetom da Protokol o usuglašenju stupi na snagu tog datuma. Gdje taj uvjet nije ispunjen, on stupa na snagu istog datuma kada i Protokol o usuglašenju Konvencije.

4. Ovaj Protokol stupa na snagu u odnosu na one potpisnice koje su položile svoje isprave o ratifikaciji, prihvatu ili odobrenju nakon njegovog stupanja na snagu, prvog dana drugog mjeseca koji slijedi nakon polaganja odgovarajućih isprava o ratifikaciji, prihvatu ili odobrenju.

5. Vlada Kraljevine Belgije će izvijestiti vlade drugih država potpisnica ovog Protokola i Europsku zajednicu o svakom potpisu, svakom polaganju isprave o ratifikaciji, prihvatu ili odobrenju te o svakom datumu stupanja na snagu ovog Protokola slijedom gornjih stavaka 3. i 4.

Članak 10.

Svako pristupanje Konvenciji nakon njezinog stupanja na snagu predstavlja također i pristanak biti vezan ovim Protokolom. Odredbe članaka 39. i 40. Konvencije primjenjuju se i na ovaj Protokol.

Članak 11.

1. Ovaj Protokol će ostati na snazi na neodređeno razdoblje.

2. Ako se sve države članice EUROCONTROL-a, članice Europske zajednice, povuku iz EUROCONTROL-a, obavijest o povlačenju iz Konvencije, kao i iz ovog Protokola, smatra se kao da je dan od strane Europske zajednice zajedno s izjavom o povlačenju temeljem članka 38.2 Konvencije posljednje države članice Europske zajednice koja se povlači iz EUROCONTROL-a.

Članak 12.

Vlada Kraljevine Belgije će registrirati ovaj Protokol kod glavnog tajnika Ujedinjenih naroda temeljem članka 102. Povelje Ujedinjenih naroda, te kod Vijeća Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo temeljem članka 83. Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu potpisane u Chicagu 7. prosinca 1944.

U POTVRDU PRETHODNO NAVEDENOG, niže potpisani opunomoćenici, po predočenju njihovih valjanih i propisno sastavljenih punomoći, potpisali su ovaj Protokol.

SASTAVLJENO u Bruxellesu, 8. listopada 2002. godine na svakom od službenih jezika država potpisnica, u jednom izvorniku, koji će ostati pohranjen u arhivu Vlade Kraljevine Belgije, koja će uputiti ovjerene preslike vladama drugih država potpisnica te Europskoj zajednici. U slučaju neslaganja u tumačenju, mjerodavan je tekst na francuskom jeziku.

Članak 3.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove civilnog zračnog prometa.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Protokol iz članka 1. ovoga Zakona nije na snazi te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti u skladu s odredbom članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, br. 28/96.).

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-01/117

Zagreb, 9. prosinca 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Božo Petrov, v. r.