Uredba o objavi Izmjena i dopuna Dodataka A i C iz svibnja 2015. godine Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima

NN 5/2016 (16.12.2016.), Uredba o objavi Izmjena i dopuna Dodataka A i C iz svibnja 2015. godine Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

47

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), a u vezi s člankom 22. Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 11/06), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. prosinca 2016. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI IZMJENA I DOPUNA DODATAKA A I C IZ SVIBNJA 2015. GODINE STOCKHOLMSKE KONVENCIJE O POSTOJANIM ORGANSKIM ONEČIŠĆUJUĆIM TVARIMA

Članak 1.

Objavljuju se Izmjene i dopune Dodataka A i C Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima usvojene na sedmom sastanku Konferencije stranaka Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima u svibnju 2015. godine, u izvorniku na arapskom, kineskom, engleskom, francuskom, ruskom i španjolskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Izmjena i dopuna Dodataka A i C iz članka 1. ove Uredbe, u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik, glasi:

SC-7/12: Listing of hexachlorobutadiene

The Conference of the Parties,

Having considered the risk profile and risk management evaluation for hexachlorobutadiene as transmitted by the Persistent Organic Pollutants Review Committee,[9](UNEP/POPS/POPRC.8/16/Add.2 and UNEP/POPS/POPRC.9/13/Add.2.)

Taking note of the recommendation by the Persistent Organic Pollutants Review Committee to list hexachlorobutadiene in Annexes A and C to the Convention,[10](UNEP/POPS/COP.7/19.)

Decides to amend part I of Annex A to the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants to list hexachlorobutadiene therein without specific exemptions by inserting the following row:

Chemical

Activity

Specific exemption

Hexachlorobutadiene
(CAS No: 87-68-3)

Production

None

Use

None

SC-7/13: Listing of pentachlorophenol and its salts and esters

The Conference of the Parties,

Having considered the risk profile and risk management evaluation for pentachlorophenol and its salts and esters as transmitted by the Persistent Organic Pollutants Review Committee,[11](UNEP/POPS/POPRC.9/13/Add.3 and UNEP/POPS/POPRC.10/10/Add.1.)

Taking note of the recommendation by the Persistent Organic Pollutants Review Committee to list pentachlorophenol and its salts and esters in Annex A to the Convention with specific exemptions for the production and use of pentachlorophenol for utility poles and cross arms,[12](UNEP/POPS/COP.7/20.)

1. Decides to amend part I of Annex A to the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants to list pentachlorophenol and its salts and esters therein with specific exemptions for production as allowed for the parties listed in the register of specific exemptions and for the use of pentachlorophenol for utility poles and crossarms by inserting the following row:

Chemical

Activity

Specific exemption

Pentachlorophenol and its salts and esters

Production

As allowed for the parties listed in the Register in accordance with the provisions of part VIII of this Annex

Use

Pentachlorophenol for utility poles and cross-arms in accordance with the provisions of part VIII of this Annex

2. Also decides to insert a new note (vi) in part I of Annex A, as follows:

(vi) Pentachlorophenol (CAS No: 87-86-5), sodium pentachlorophenate

(CAS No: 131-52-2 and 27735-64-4 (as monohydrate)) and pentachlorophenyl laurate (CAS No: 3772-94-9), when considered together with their transformation product pentachloroanisole (CAS No: 1825-21-4), were identified as persistent organic pollutants;

3. Further decides to insert a new part VIII in Annex A as follows:

Part VIII
Pentachlorophenol and its salts and esters

Each Party that has registered for the exemption pursuant to Article 4, for the production and use of pentachlorophenol for utility poles and cross-arms shall take the necessary measures to ensure that utility poles and cross-arms containing pentachlorophenol can be easily identified by labelling or other means throughout their life cycles. Articles treated with pentachlorophenol should not be reused for purposes other than those exempted.

SC-7/14: Listing of polychlorinated naphthalenes

The Conference of the Parties,

Having considered the risk profile and risk management evaluation for chlorinated naphthalenes as transmitted by the Persistent Organic Pollutants Review Committee,[13](UNEP/POPS/POPRC.8/16/Add.1 and UNEP/POPS/POPRC.9/13/Add.1.)

Taking note of the recommendation by the Persistent Organic Pollutants Review Committee to list dichlorinated naphthalenes, trichlorinated naphthalenes, tetrachlorinated naphthalenes, pentachlorinated naphthalenes, hexachlorinated naphthalenes, heptachlorinated naphthalenes and octachlorinated naphthalene in Annexes A and C to the Convention,[14](UNEP/POPS/COP.7/18.)

1. Decides to amend part I of Annex A to the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants to list therein polychlorinated naphthalenes, including dichlorinated naphthalenes, trichlorinated naphthalenes, tetrachlorinated naphthalenes, pentachlorinated naphthalenes, hexachlorinated naphthalenes, heptachlorinated naphthalenes, octachlorinated naphthalene, with specific exemptions for production of those chemicals as intermediates in production of polyfluorinated naphthalenes, including octafluoronaphthalene, and the use of those chemicals for the production of polyfluorinated naphthalenes, including octafluoronaphthalene, by inserting the following row:

Chemical

Activity

Specific exemption

Polychlorinated naphthalenes, including dichlorinated naphthalenes, trichlorinated naphthalenes, tetrachlorinated naphthalenes, pentachlorinated naphthalenes, hexachlorinated naphthalenes, heptachlorinated naphthalenes, octachlorinated naphthalene

Production

Intermediates in production of polyfluorinated naphthalenes, including octafluoronaphthalene

Use

Production of polyfluorinated naphthalenes, including octafluoronaphthalene

2. Also decides to amend part I of Annex C to the Convention to list therein polychlorinated naphthalenes, including dichlorinated naphthalenes, trichlorinated naphthalenes, tetrachlorinated naphthalenes, pentachlorinated naphthalenes, hexachlorinated naphthalenes, heptachlorinated naphthalenes, octachlorinated naphthalene, by inserting «Polychlorinated naphthalenes, including dichlorinated naphthalenes, trichlorinated naphthalenes, tetrachlorinated naphthalenes, pentachlorinated naphthalenes, hexachlorinated naphthalenes, heptachlorinated naphthalenes, octachlorinated naphthalene «in the Chemical» table in a new line below «polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans (PCDD/PCDF)» and by inserting «polychlorinated naphthalenes, including dichlorinated naphthalenes, trichlorinated naphthalenes, tetrachlorinated naphthalenes, pentachlorinated naphthalenes, hexachlorinated naphthalenes, heptachlorinated naphthalenes, octachlorinated naphthalene,» after «polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans» in the first paragraph of parts II and III of Annex C.

SC-7/12: Unos heksaklorobutadiena

Konferencija stranaka,

Uzimajući u obzir procjenu rizika i ocjenu upravljanja rizicima za heksaklorobutadien koju je dostavilo Povjerenstvo za razmatranje postojanih organskih onečišćujućih tvari, [2](UNEP/POPS/POPRC.8/16/Add.2 i UNEP/POPS/POPRC.9/13/Add.2.)

Imajući na umu preporuku Povjerenstva za razmatranje postojanih organskih onečišćujućih tvari za unos heksaklorobutadiena u Dodatke A i C Konvencije,[3](UNEP/POPS/COP.7/19.)

Odlučila je izmijeniti i dopuniti Dio I. Dodatka A Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima kako bi unijela heksaklorobutadien bez posebnih izuzeća umetanjem sljedećeg retka:

Kemikalija

Aktivnost

Posebno izuzeće

Heksaklorobutadien
(CAS br.: 87-68-3)

Proizvodnja

Nema

Uporaba

Nema

SC-7/13: Unos pentaklorofenola i njegovih soli i estera

Konferencija stranaka,

Uzimajući u obzir procjenu rizika i ocjenu upravljanja rizicima za pentaklorofenol i njegovih soli i estera koju je dostavilo Povjerenstvo za razmatranje postojanih organskih onečišćujućih tvari,[4](UNEP/POPS/POPRC.9/13/Add.3 i UNEP/POPS/POPRC.10/10/Add.1.)

Imajući na umu preporuku Povjerenstva za razmatranje postojanih organskih onečišćujućih tvari za unos pentaklorofenola i njegovih soli i estera u Dodatak A Konvencije s posebnim izuzećima za proizvodnju i uporabu pentaklorofenola za infrastrukturne vodove i poprečne nosače infrastrukturnih vodova,[5](UNEP/POPS/COP.7/20.)

1. Odlučila je izmijeniti i dopuniti Dio I. Dodatka A Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima kako bi unijela pentaklorofenol i njegove soli i estere s posebnim izuzećima za proizvodnju kako je dozvoljeno za stranke navedene u Registru posebnih izuzeća te za uporabu pentaklorofenola za infrastrukturne vodove i poprečne nosače infrastrukturnih vodova umetanjem sljedećeg retka:

Kemikalija

Aktivnost

Posebno izuzeće

Pentaklorofenol i njegove soli i esteri

Proizvodnja

Kako je dozvoljeno za stranke navedene u Registru sukladno odredbama Dijela VIII. ovoga Dodatka

Uporaba

Pentaklorofenol za infrastrukturne vodove i poprečne nosače infrastrukturnih vodova sukladno odredbama Dijela VIII. ovoga Dodatka

2. Također je odlučila umetnuti novu napomenu (vi) u Dio I. Dodatka A, kako slijedi:

(vi) Pentaklorofenol (CAS br.: 87-86-5), natrijev pentaklorofenolat (CAS br.: 131-52-2 i 27735-64-4 (kao monohidrat)) i pentaklorofenil laurat (CAS br.: 3772-94-9), uzimajući ih u obzir zajedno s njihovim produktom transformacije pentakloroanisolom (CAS br.: 1825-21-4), gdje su identificirani kao postojane organske onečišćujuće tvari;

3. Nadalje odlučuje umetnuti novi Dio VIII. u Dodatak A kako slijedi:

Dio VIII.
Pentaklorofenol i njegove soli i esteri

Svaka stranka koja se registrira za izuzeća sukladno članku 4. za proizvodnju i uporabu pentaklorofenola za infrastrukturne vodove i poprečne nosače infrastrukturnih vodova podnijet će odgovarajuće mjere da se osigura jednostavna identifikacija infrastrukturnih vodova i poprečnih nosača infrastrukturnih vodova koji sadrže pentaklorofenol tijekom cijelog njihovog životnog vijeka označavanjem naljepnicama ili na neke druge načine. Proizvodi tretirani pentaklorofenolom ne bi smjeli biti oporabljeni za svrhe različite od onih navedenih u izuzećima.

SC-7/14: Unos polikloriranih naftalena

Konferencija stranaka,

Uzimajući u obzir procjenu rizika i ocjenu upravljanja rizicima za poliklorirane naftalene koju je dostavilo Povjerenstvo za razmatranje postojanih organskih onečišćujućih tvari,[6](UNEP/POPS/POPRC.8/16/Add.1 i UNEP/POPS/POPRC.9/13/Add.1.)

Imajući na umu preporuku Povjerenstva za razmatranje postojanih organskih onečišćujućih tvari za unos dikloriranih naftalena, trikloriranih naftalena, tetrakloriranih naftalena, pentakloriranih naftalena, heksakloriranih naftalena, heptakloriranih naftalena i oktakloriranih naftalena u Dodatke A i C Konvencije,[7](UNEP/POPS/COP.7/18.)

1. Odlučila je izmijeniti i dopuniti Dio I. Dodatka A Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima kako bi unijela poliklorirane naftalene, uključujući diklorirane naftalene, triklorirane naftalene, tetraklorirane naftalene, pentaklorirane naftalene, heksaklorirane naftalene, heptaklorirane naftalene, oktaklorirane naftalene, s posebnim izuzećima za proizvodnju kemikalija koje su intermedijeri u proizvodnji polifluoriranih naftalena, uključujući oktafluoronaftalen te uporabu kemikalija za proizvodnju polifluoriranih naftalena, uključujući oktafluoronaftalen, umetanjem sljedećeg retka:

Kemikalija

Aktivnost

Posebno izuzeće

Poliklorirani naftaleni, uključujući diklorirane naftalene, triklorirane naftalene, tetraklorirane naftalene, pentaklorirane naftalene, heksaklorirane naftalene, heptaklorirane naftalene, oktaklorirane naftalene

Proizvodnja

Intermedijeri u proizvodnji polifluoriranih naftalena, uključujući oktafluoronaftalen

Uporaba

Proizvodnja polifluoriranih naftalena, uključujući oktafluoronaftalen

2. Također je odlučila izmijeniti i dopuniti Dio I. Dodatka C Konvencije kako bi unijela poliklorirane naftalene, uključujući diklorirane naftalene, triklorirane naftalene, tetraklorirane naftalene, pentaklorirane naftalene, heksaklorirane naftalene, heptaklorirane naftalene, oktaklorirane naftalene, umetanjem »Poliklorirani naftaleni, uključujući diklorirane naftalene, triklorirane naftalene, tetraklorirane naftalene, pentaklorirane naftalene, heksaklorirane naftalene, heptaklorirane naftalene, oktaklorirane naftalene« u tablicu »Kemikalija« u novi redak ispod »poliklorirani dibenzo-p-dioksini i dibenzofurani (PCDD/PCDF)« i umetanjem »poliklorirani naftaleni, uključujući diklorirane naftalene, triklorirane naftalene, tetraklorirane naftalene, pentaklorirane naftalene, heksaklorirane naftalene, heptaklorirane naftalene, oktaklorirane naftalene« nakon »poliklorirani dibenzo-p-dioksini i dibenzofurani« u prvi stavak Dio II. i III. Dodatka C.

Članak 3.

Provedba Izmjena i dopuna Dodataka A i C iz članka 1. ove Uredbe u djelokrugu je središnjih tijela državne uprave nadležnih za zdravstvo, poljoprivredu i poslove zaštite okoliša.

Članak 4.

Izmjene i dopune Dodataka A i C iz članka 1. ove Uredbe stupaju na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 15. prosinca 2016. godine.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-02/98-01/07

Urbroj: 50301-25/25-16-22

Zagreb, 8. prosinca 2016.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.