Odluka Upravnog vijeća od 14. prosinca 2016. godine kojom se mijenjaju i dopunjuju pravila 51. i 162. Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije (CA/D 17/16)

NN 2/2017 (17.3.2017.), Odluka Upravnog vijeća od 14. prosinca 2016. godine kojom se mijenjaju i dopunjuju pravila 51. i 162. Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije (CA/D 17/16)

DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

10

Na temelju članka 32. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« broj 28/96.), Državni zavod za intelektualno vlasništvo objavljuje u izvorniku na engleskom i u prijevodu na hrvatskom jeziku

CA/D 17/16

DECISION

OF THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF 14 DECEMBER 2016 AMENDING RULES 51 AND 162 OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE EUROPEAN PATENT CONVENTION

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION,

Having regard to the European Patent Convention (hereinafter referred to as «EPC») and in particular Article 33(1)(c) thereof,

On a proposal from the President of the European Patent Office,

Having regard to the opinion of the Committee on Patent Law,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Article 1

The Implementing Regulations to the EPC shall be amended as follows:

1. Rule 51(2) shall read as follows:

»If a renewal fee is not paid on the due date under paragraph 1, the fee may still be paid within six months of the said date, provided that an additional fee is also paid within that period. The legal consequence laid down in Article 86, paragraph 1, shall ensue upon expiry of the six-month period.»

2. Rule 162(2) shall read as follows:

«If the claims fees are not paid in due time, they may still be paid within the period under Rule 161, paragraph 1 or paragraph 2, as the case may be. If within this period amended claims are filed, the claims fees due shall be computed on the basis of such amended claims and shall be paid within this period.»

Article 2

Rules 51 and 162 EPC as amended by Article 1 of this decision shall enter into force on 1 January 2017.

Article 3

Rule 162(2) EPC as amended by Article 1 of this decision shall apply to any Euro-PCT application in respect of which the communication under Rules 161 and 162 EPC has not been issued at the date of entry into force.

Done at Munich, 14 December 2016

FOR THE ADMINISTRATIVE COUNCIL
The Chairman
Jesper Kongstad

CA/D 17/16

ODLUKU

UPRAVNOG VIJEĆA OD 14. PROSINCA 2016. GODINE KOJOM SE MIJENJAJU I DOPUNJUJU PRAVILA 51. I 162. PROVEDBENOG PRAVILNIKA EUROPSKE PATENTNE KONVENCIJE

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE PATENTNE ORGANIZACIJE,

s obzirom na Europsku patentnu konvenciju (u daljnjem tekstu »EPC«) a posebno njezin članak 33. stavak 1. podstavak (c),

na prijedlog predsjednika Europskog patentnog ureda,

uzimajući u obzir mišljenje Odbora za patentno pravo,

ODLUČILO JE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

Provedbeni pravilnik EPC-a mijenja se i dopunjuje kako slijedi:

1. Pravilo 51. stavak 2. glasi kako slijedi:

»Ako godišnja pristojba za održavanje nije plaćena na datum dospijeća prema stavku 1., može se platiti i u roku od šest mjeseci od navedenog datuma, pod uvjetom da se u tom roku plati i dodatna pristojba. Pravna posljedica utvrđena člankom 86. stavkom 1. slijedi po isteku roka od šest mjeseci.«

2. Pravilo 162. stavak 2. glasi kako slijedi:

»Ako pristojbe za patentne zahtjeve nisu pravodobno plaćene, mogu se platiti i u roku navedenom u pravilu 161. stavku 1. ili stavku 2., ovisno o slučaju. Ako su u tom roku podneseni izmijenjeni patentni zahtjevi, pristojbe za patentne zahtjeve koje se plaćaju računaju se na temelju takvih izmijenjenih zahtjeva i plaćaju se u tom roku.«

Članak 2.

Pravila 51. i 162. EPC-a prema izmjenama i dopunama u članku 1. ove odluke stupaju na snagu 1. siječnja 2017. godine.

Članak 3.

Pravilo 162. stavak 2. EPC-a prema izmjenama i dopunama u članku 1. ove odluke primjenjuje se na sve europske patentne prijave i patente s obzirom na koje priopćenje prema pravilima 161. i 162. EPC-a nije bilo izdano s datumom stupanja na snagu.

Sastavljeno u Münchenu, 14. prosinca 2016.

ZA UPRAVNO VIJEĆE
Predsjedatelj
Jesper Kongstad, v. r.