Objava o stupanju na snagu Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o unaprjeđenju ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbi FATCA-e

NN 2/2017 (17.3.2017.), Objava o stupanju na snagu Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o unaprjeđenju ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbi FATCA-e

MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA

14

Na temelju članaka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvat­ske

OBJAVLJUJE

da je Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o unaprjeđenju ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbi FATCA-e, sastavljen u Zagrebu 20. ožujka 2015., objavljen u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 5/2016, stupio na snagu 27. prosinca 2016.

Klasa: 018-05/13-48/7
Urbroj: 521-V-02-02/02-16-28
Zagreb, 28. prosinca 2016.

Potpredsjednik Vlade i ministar
Davor Ivo Stier, v. r.