Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Mađarske o razmjeni i uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka

NN 2/2017 (17.3.2017.), Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Mađarske o razmjeni i uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka

Hrvatski sabor

2

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE MAĐARSKE O RAZMJENI I UZAJAMNOJ ZAŠTITI KLASIFICIRANIH PODATAKA

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Mađarske o razmjeni i uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 8. veljače 2017. godine.

Klasa: 011-01/17-01/02
Urbroj: 71-06-01/1-17-2
Zagreb, 10. veljače 2017.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE MAĐARSKE O RAZMJENI I UZAJAMNOJ ZAŠTITI KLASIFICIRANIH PODATAKA

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Mađarske o razmjeni i uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka, potpisan u Budimpešti 10. lipnja 2016., u izvorniku na hrvatskom, mađarskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1. ovoga Zakona, u izvorniku na hrvatskom jeziku, glasi:

UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE MAĐARSKE O RAZMJENI I UZAJAMNOJ ZAŠTITI KLASIFICIRANIH PODATAKA

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Mađarske (u daljnjem tekstu »stranke«),

imajući na umu važnost uzajamne suradnje između stranaka,

shvaćajući da dobra suradnja može zahtijevati razmjenu klasificiranih podataka između stranaka,

imajući na umu da osiguravaju istovjetnu zaštitu klasificiranih podataka,

želeći osigurati zaštitu klasificiranih podataka koje razmjenjuju one međusobno ili pravne ili fizičke osobe pod njihovom nadležnošću,

uzajamno poštujući nacionalne interese i sigurnost,

sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.
PREDMET I PRIMJENJIVOST UGOVORA

1. Predmet ovog Ugovora je osiguravanje zaštite klasificiranih podataka koji nastaju ili se razmjenjuju u tijeku suradnje između stranaka ili između pravnih ili fizičkih osoba pod njihovom nadležnošću.

2. Ovaj Ugovor ne utječe na obveze stranaka na temelju bilo kojeg drugog dvostranog ili mnogostranog ugovora, uključujući sve ugovore kojima se uređuje razmjena i uzajamna zaštita klasificiranih podataka, osim kada ovaj Ugovor sadrži strože odredbe u vezi s razmjenom ili uzajamnom zaštitom klasificiranih podataka.

Članak 2.
DEFINICIJE

Za potrebe ovog Ugovora:

a) »Klasificirani podaci« označava sve podatke, neovisno o njihovu obliku ili prirodi, koje je, u skladu s nacionalnim zakonima i propisima bilo koje stranke, potrebno zaštititi od povrede sigurnosti i propisno su određeni i odgovarajuće označeni;

b) »Nužnost pristupa podacima za obavljanje poslova iz djelokruga« označava načelo prema kojem se pristup određenim klasificiranim podacima može omogućiti samo osobi koja ima potrebu pristupa tim klasificiranim podacima u vezi sa svojim službenim dužnostima ili zbog izvršenja određene zadaće;

c) »Stupanj tajnosti« označava kategoriju koja, u skladu s nacionalnim zakonima i propisima, predstavlja stupanj ograničenja pristupa klasificiranim podacima i minimalni stupanj njihove zaštite;

d) »Povreda sigurnosti« označava svako činjenje ili nečinjenje koje je u suprotnosti s ovim Ugovorom ili s nacionalnim zakonima i propisima stranaka, a čiji rezultat može dovesti do otkrivanja, gubitka, uništenja, zlouporabe klasificiranih podataka, ili bilo koje druge vrste gubitka njihove povjerljivosti, cjelovitosti ili dostupnosti;

e) »Stranka pošiljateljica« označava stranku, uključujući pravne ili fizičke osobe pod njezinom nadležnošću, koja ustupa klasificirane podatke;

f) »Stranka primateljica« označava stranku, uključujući pravne ili fizičke osobe pod njezinom nadležnošću, koja prima klasificirane podatke;

g) »Nacionalno sigurnosno tijelo« označava državno tijelo odgovorno za provedbu i nadzor ovog Ugovora;

h) »Uvjerenje o sigurnosnoj provjeri osobe« označava potvrdu nacionalnog sigurnosnog tijela da fizička osoba ispunjava uvjete za pristup klasificiranim podacima u skladu s nacionalnim zakonima i propisima;

i) »Uvjerenje o sigurnosnoj provjeri pravne osobe« označava potvrdu nacionalnog sigurnosnog tijela da pravna osoba, koja ima pravnu sposobnost, ima fizičku i organizacijsku sposobnost postupati s klasificiranim podacima i pohranjivati ih u skladu s nacionalnim zakonima i propisima;

j) »Klasificirani ugovor« označava ugovor koji uključuje ili zahtijeva pristup klasificiranim podacima;

k) »Ugovaratelj« označava fizičku ili pravnu osobu koja ima pravnu sposobnost sklapati klasificirane ugovore u skladu s nacionalnim zakonima i propisima;

l) »Treća strana« označava bilo koju državu, uključujući pravne ili fizičke osobe pod njezinom nadležnošću, ili međunarodnu organizaciju, koje nisu stranke ovog Ugovora.

Članak 3.
NACIONALNA SIGURNOSNA TIJELA

1. Nacionalna sigurnosna tijela stranaka su:

U Republici Hrvatskoj:

Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost (Office of the National Security Council)

U Mađarskoj:

Nemzeti Biztonsági Felügyelet (National Security Authority).

2. Nacionalna sigurnosna tijela dostavljaju jedno drugom službene kontakt podatke i obavješćuju jedno drugo o svim naknadnim promjenama istih.

3. Stranke obavješćuju jedna drugu diplomatskim putem o svim naknadnim promjenama nacionalnih sigurnosnih tijela.

Članak 4.
STUPNJEVI I OZNAKE TAJNOSTI

1. Svi klasificirani podaci nastali ili razmijenjeni u skladu s ovim Ugovorom označavaju se odgovarajućim stupnjem tajnosti u skladu s nacionalnim zakonima i propisima stranaka.

2. Istoznačnice nacionalnih stupnjeva tajnosti i oznaka su sljedeće:

U Republici
Hrvatskoj
U MađarskojIstoznačnica na
engleskom jeziku
VRLO TAJNO»Szigorúan titkos!«TOP SECRET
TAJNO»Titkos!«SECRET
POVJERLJIVO»Bizalmas!«CONFIDENTIAL
OGRANIČENO»Korlátozott terjesztésű!«RESTRICTED

Članak 5.
PRISTUP KLASIFICIRANIM PODACIMA

Pristup klasificiranim podacima u skladu s ovim Ugovorom ograničava se samo na osobe kod kojih postoji nužnost pristupa podacima za obavljanje poslova iz djelokruga, kojima je izdano odgovarajuće uvjerenje o sigurnosnoj provjeri osobe u skladu s nacionalnim zakonima i propisima i koje su informirane o svojim odgovornostima u svrhu zaštite klasificiranih podataka.

Članak 6.
NAČELA SIGURNOSTI

1. U skladu sa svojim nacionalnim zakonima i propisima stranke poduzimaju sve odgovarajuće mjere za zaštitu klasificiranih podataka nastalih ili razmijenjenih u skladu s ovim Ugovorom.

2. Stranka pošiljateljica:

a) osigurava označavanje klasificiranih podataka odgovarajućim oznakama tajnosti u skladu sa svojim nacionalnim zakonima i propisima;

b) obavješćuje stranku primateljicu o svim uvjetima korištenja klasificiranih podataka;

c) obavješćuje stranku primateljicu, pisanim putem, bez odgode, o svim naknadnim promjenama stupnja tajnosti ili trajanja klasifikacije.

3. Stranka primateljica:

a) osigurava označavanje klasificiranih podataka istoznačnom oznakom tajnosti, u skladu s člankom 4. ovog Ugovora;

b) dodjeljuje klasificiranim podacima istu razinu zaštite kakvu dodjeljuje svojim vlastitim klasificiranim podacima istog stupnja tajnosti, u skladu s člankom 4. ovog Ugovora;

c) osigurava da se klasificirani podaci ne deklasificiraju i da im se stupanj tajnosti ne mijenja bez prethodne pisane suglasnosti stranke pošiljateljice;

d) osigurava da se klasificirani podaci ne ustupaju trećoj strani bez prethodne pisane suglasnosti stranke pošiljateljice;

e) koristi klasificirane podatke samo u svrhu za koju su ustupljeni i u skladu s uvjetima korištenja stranke pošiljateljice.

Članak 7.
SIGURNOSNA SURADNJA

1. U svrhu održavanja sukladnih standarda sigurnosti, nacionalna sigurnosna tijela, na zahtjev, obavješćuju jedno drugo o svojim nacionalnim zakonima i propisima koji se odnose na zaštitu klasificiranih podataka i postupcima koji proizlaze iz njihove provedbe. Nacionalna sigurnosna tijela obavješćuju jedno drugo o svim naknadnim promjenama u svojim nacionalnim zakonima i propisima koji se odnose na klasificirane podatke.

2. Na zahtjev, nacionalna sigurnosna tijela, u skladu sa svojim nacionalnim zakonima i propisima, pomažu jedno drugom tijekom postupaka sigurnosne provjere osoba i postupaka sigurnosne provjere pravnih osoba.

3. Na zahtjev, stranke, u skladu sa svojim nacionalnim zakonima i propisima, priznaju uvjerenja o sigurnosnoj provjeri osobe i uvjerenja o sigurnosnoj provjeri pravne osobe koja je izdala druga stranka. Članak 4. ovog Ugovora odgovarajuće se primjenjuje.

4. Nacionalna sigurnosna tijela odmah obavješćuju jedno drugo o promjenama u vezi s priznatim uvjerenjima o sigurnosnoj provjeri osobe i uvjerenjima o sigurnosnoj provjeri pravne osobe, osobito u slučaju njihova povlačenja.

5. Suradnja u skladu s ovim Ugovorom odvija se na engleskom jeziku.

Članak 8.
KLASIFICIRANI UGOVORI

1. Klasificirani ugovori sklapaju se i provode u skladu s nacionalnim zakonima i propisima svake stranke. Na zahtjev, nacionalna sigurnosna tijela potvrđuju da predloženi ugovaratelji, kao i osobe koje sudjeluju u predugovornim pregovorima ili u provedbi klasificiranih ugovora stupnja POVJERLJIVO / »Bizalmas!« / CONFIDENTIAL ili višeg imaju odgovarajuće uvjerenje o sigurnosnoj provjeri osobe ili uvjerenje o sigurnosnoj provjeri pravne osobe.

2. Ako predloženi ugovaratelj nema odgovarajuće uvjerenje o sigurnosnoj provjeri, nacionalno sigurnosno tijelo stranke pošiljateljice može zatražiti od nacionalnog sigurnosnog tijela stranke primateljice izdavanje odgovarajućeg uvjerenja o sigurnosnoj provjeri.

3. Nacionalno sigurnosno tijelo jedne stranke može zatražiti od nacionalnog sigurnosnog tijela druge stranke provođenje sigurnosnog nadzora kako bi se osigurala trajna zaštita klasificiranih podataka u objektu koji se nalazi na državnom području druge stranke, a koji je uključen u klasificirani ugovor.

4. Svaki klasificirani ugovor ili podugovor sadrži projektno-sigurnosne upute o sigurnosnim zahtjevima, uključujući obveze ugovaratelja da zaštiti klasificirane podatke, i o stupnju tajnosti svakog elementa klasificiranog ugovora. Primjerak projektno-sigurnosnih uputa prosljeđuje se nacionalnom sigurnosnom tijelu stranke u čijoj se nadležnosti klasificirani ugovor treba provesti.

5. Obveze ugovaratelja da zaštiti klasificirane podatke uključuju najmanje sljedeće:

a) odobravanje pristupa klasificiranim podacima u skladu s nacionalnim zakonima i propisima i ovim Ugovorom;

b) dostavu i prijenos klasificiranih podataka na način pobliže određen u ovom Ugovoru;

c) obavješćivanje o svim promjenama koje mogu nastati u vezi s klasificiranim podacima;

d) korištenje klasificiranih podataka prema klasificiranom ugovoru samo u svrhe vezane uz predmet ugovora;

e) strogo poštivanje odredbi ovog Ugovora u vezi s postupcima rukovanja klasificiranim podacima;

f) obavješćivanje nacionalnog sigurnosnog tijela ugovaratelja o svakoj povredi sigurnosti u vezi s klasificiranim ugovorom;

g) ustupanje klasificiranih podataka iz klasificiranog ugovora bilo kojoj trećoj strani samo uz prethodnu pisanu suglasnost stranke pošiljateljice.

6. Podugovaratelji koji sudjeluju u klasificiranim ugovorima pridržavaju se sigurnosnih uputa koje vrijede za ugovaratelje.

Članak 9.
DOSTAVA I PRIJENOS KLASIFICIRANIH PODATAKA

1. Klasificirani podaci dostavljaju se u skladu s nacionalnim zakonima i propisima stranke pošiljateljice, diplomatskim putem ili na drugi način koji je pisano dogovoren između nacionalnih sigurnosnih tijela. Stranka primateljica potvrđuje primitak klasificiranih podataka stupnja TAJNO / »Titkos!« / SECRET i višeg. Primitak ostalih klasificiranih podataka potvrđuje se na zahtjev.

2. Stranke mogu prenositi klasificirane podatke elektroničkim putem u skladu sa sigurnosnim postupcima odobrenim od strane nacionalnih sigurnosnih tijela u pisanom obliku.

Članak 10.
UMNOŽAVANJE, PREVOĐENJE I UNIŠTAVANJE KLASIFICIRANIH PODATAKA

1. Umnoženi primjerci i prijevodi klasificiranih podataka ustupljenih u skladu s ovim Ugovorom nose odgovarajuće oznake stupnja tajnosti i štite se kao izvornici. Broj umnoženih primjeraka ograničen je na broj potreban za službene svrhe.

2. Prijevodi klasificiranih podataka ustupljenih u skladu s ovim Ugovorom nose napomenu na jeziku prijevoda, kojom se naznačuje da sadrže klasificirane podatke stranke pošiljateljice.

3. Klasificirani podaci ustupljeni u skladu s ovim Ugovorom označeni VRLO TAJNO / »Szigorúan titkos!« / TOP SECRET prevode se ili umnožavaju samo uz prethodnu pisanu suglasnost stranke pošiljateljice.

4. Klasificirani podaci ustupljeni u skladu s ovim Ugovorom označeni VRLO TAJNO / »Szigorúan titkos!« / TOP SECRET se ne uništavaju i vraćaju se stranci pošiljateljici.

5. Stranka pošiljateljica može, dodavanjem uvjeta korištenja, izričito zabraniti uništavanje klasificiranih podataka. Ako je uništavanje klasificiranih podataka zabranjeno, oni se vraćaju stranci pošiljateljici.

6. Klasificirani podaci čije uništavanje nije zabranjeno u skladu sa stavcima 4. i 5. ovog članka i koji više nisu potrebni, uništavaju se na način koji sprječava njihovo potpuno ili djelomično obnavljanje.

7. U slučaju krizne situacije u kojoj je klasificirane podatke nemoguće zaštititi ili vratiti stranci pošiljateljici, oni se uništavaju bez odgode. Nacionalno sigurnosno tijelo stranke primateljice pisano obavješćuje nacionalno sigurnosno tijelo stranke pošiljateljice o uništavanju klasificiranih podataka bez odgode.

Članak 11.
POSJETI

1. Posjeti koji zahtijevaju pristup klasificiranim podacima podliježu prethodnoj pisanoj suglasnosti nacionalnog sigurnosnog tijela odnosne stranke.

2. Nacionalno sigurnosno tijelo stranke posjetitelja obavješćuje nacionalno sigurnosno tijelo stranke domaćina o planiranom posjetu putem zahtjeva za posjet najmanje dvadeset dana prije posjeta. U žurnim slučajevima zahtjev za posjet može se podnijeti u kraćem roku, što podliježe prethodnoj koordinaciji između nacionalnih sigurnosnih tijela.

3. Zahtjev za posjet sadrži:

a) ime i prezime posjetitelja, datum i mjesto rođenja, državljanstvo i broj putovnice/ identifikacijske iskaznice;

b) radno mjesto posjetitelja i naznaku o pravnoj osobi koju predstavlja;

c) stupanj i valjanost uvjerenja o sigurnosnoj provjeri posjetitelja;

d) datum i trajanje posjeta, a u slučaju ponovljenih posjeta, ukupno razdoblje pokriveno posjetima;

e) svrhu posjeta, uključujući najviši stupanj tajnosti uključenih klasificiranih podataka;

f) naziv i adresu pravne osobe koju se posjećuje, kao i ime, broj telefona/telefaksa i adresu elektroničke pošte kontakt osobe u istoj;

g) datum, potpis i otisak službenog pečata nacionalnog sigurnosnog tijela;

h) bilo koji drugi podatak dogovoren od strane nacionalnih sigurnosnih tijela.

4. Nacionalna sigurnosna tijela mogu dogovoriti popis posjetitelja koji imaju pravo na ponovljene posjete. Nacionalna sigurnosna tijela dogovaraju daljnje pojedinosti ponovljenih posjeta.

5. Klasificirani podaci koje posjetitelj dobije smatraju se klasificiranim podacima razmijenjenim u skladu s ovim Ugovorom.

6. Svaka stranka jamči zaštitu osobnih podataka posjetitelja u skladu sa svojim nacionalnim zakonima i propisima.

Članak 12.
POVREDA SIGURNOSTI

1. Nacionalna sigurnosna tijela bez odgode pisano obavješćuju jedno drugo o svakoj povredi sigurnosti klasificiranih podataka nastalih ili razmijenjenih u skladu s ovim Ugovorom ili o osnovanoj sumnji u istu.

2. Nacionalno sigurnosno tijelo stranke kod koje je došlo do povrede sigurnosti istražuje događaj i pokreće druge odgovarajuće postupke za utvrđivanje okolnosti povrede bez odgode. Nacionalno sigurnosno tijelo druge stranke po potrebi surađuje u istrazi i postupcima.

3. U svakom slučaju, nacionalno sigurnosno tijelo stranke primateljice pisano obavješćuje nacionalno sigurnosno tijelo stranke pošiljateljice o okolnostima povrede sigurnosti, razmjerima štete, mjerama primijenjenim da bi je se ublažilo, te o ishodu istrage i postupaka.

4. Kada do povrede sigurnosti dođe u trećoj državi, nacionalna sigurnosna tijela dogovaraju radnje i mjere koje treba poduzeti bez odgode kako bi se moguća šteta svela na najmanju mjeru.

Članak 13.
TROŠKOVI

Svaka stranka snosi svoje vlastite troškove koji nastanu u tijeku provedbe i nadzora ovog Ugovora.

Članak 14.
ZAVRŠNE ODREDBE

1. Ovaj Ugovor stupa na snagu prvoga dana drugog mjeseca nakon datuma primitka posljednje pisane obavijesti kojom stranke obavješćuju jedna drugu, diplomatskim putem, da su ispunjeni njihovi unutarnji pravni uvjeti potrebni za njegovo stupanje na snagu.

2. Ovaj Ugovor sklapa se na neodređeno vrijeme. Svaka stranka može okončati ovaj Ugovor u svako doba pisanom obaviješću drugoj stranci, diplomatskim putem. U tom slučaju Ugovor prestaje šest mjeseci od datuma kada je druga stranka primila obavijest o okončanju.

3. Ovaj Ugovor može se izmijeniti i dopuniti u svako doba uzajamnim pisanim pristankom stranaka. Takve izmjene i dopune stupaju na snagu u skladu sa stavkom 1. ovog članka.

4. Unatoč prestanku ovog Ugovora, svi klasificirani podaci koji su nastali ili su razmijenjeni u skladu s ovim Ugovorom nastavljaju se štititi u skladu s odredbama ovog Ugovora, osim ako stranke pisano ne dogovore drukčije.

5. Svaki spor u vezi s tumačenjem ili provedbom ovog Ugovora rješavat će se konzultacijama i pregovorima između stranaka i neće se podnositi na rješavanje bilo kojem međunarodnom sudu ili trećoj strani.

Sastavljeno u Budimpešti dana 10. lipnja 2016. u dva izvornika, svaki na hrvatskom, mađarskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slučaju razlika u tumačenju, mjerodavan je engleski tekst.

ZA VLADU
REPUBLIKE HRVATSKE

Pjer Šimunović, v. r.
predstojnik Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost

ZA VLADU
MAĐARSKE

László Tasnádi, v. r.
državni tajnik za izvršavanje zakonodavstva u
Ministarstvu unutarnjih poslova

Članak 3.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjeg državnog tijela nadležnog za poslove informacijske sigurnosti.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Ugovor iz članka 1. ovoga Zakona nije na snazi te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora. (»Narodne novine, br. 28/96«.).

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-01/01
Zagreb, 8. veljače 2017.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Božo Petrov, v. r.