Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Mongolije o ukidanju viza za nositelje diplomatskih i službenih putovnica

NN 2/2017 (17.3.2017.), Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Mongolije o ukidanju viza za nositelje diplomatskih i službenih putovnica

Vlada Republike Hrvatske

4

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. siječnja 2017. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE MONGOLIJE O UKIDANJU VIZA ZA NOSITELJE DIPLOMATSKIH I SLUŽBENIH PUTOVNICA

Članak 1.

Objavljuje se Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Mongolije o ukidanju viza za nositelje diplomatskih i službenih putovnica, sklopljen u Ulan Batoru, 15. srpnja 2016. godine, u izvorniku na hrvatskom, mongolskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma iz članka 1. ove Uredbe u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE MONGOLIJE O UKIDANJU VIZA ZA NOSITELJE DIPLOMATSKIH I SLUŽBENIH PUTOVNICA

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Mongolije, u daljnjem tekstu »ugovorne stranke«,

vođene željom da razvijaju daljnje prijateljske odnose između dviju država,

u želji da promiču, olakšaju i potaknu razmjenu posjeta dužnosnika ugovornih stranaka ukidanjem viza za nositelje njihovih diplomatskih i službenih putovnica,

sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

1. Državljani bilo koje ugovorne stranke koji imaju valjane diplomatske i službene putovnice oslobođeni su zahtijevanja vize za ulazak, boravak na, izlazak iz ili prolazak kroz državno područje druge ugovorne stranke u razdoblju koje nije dulje od trideset (30) dana od datuma njihova ulaska.

2. Državljani bilo koje ugovorne stranke iz stavka 1. ovoga članka, koji žele boraviti više od trideset (30) dana na državnom području druge ugovorne stranke, trebaju unaprijed pribaviti vizu.

Članak 2.

Državljani bilo koje ugovorne stranke koji imaju valjane diplomatske i službene putovnice, koji su upućeni u diplomatske misije, konzularne urede ili su predstavnici u međunarodnim organizacijama smještenima na državnom području druge ugovorne stranke, kao i članovi njihovih obitelji koji imaju valjane diplomatske i službene putovnice, trebaju pribaviti vizu za akreditaciju u državi primateljici prije njihova dolaska.

Članak 3.

Za potrebe ovoga Sporazuma, »valjana putovnica« znači putovnicu koja, u trenutku izlaska iz državnoga područja jedne ugovorne stranke, vrijedi još najmanje tri (3) mjeseca.

Članak 4.

Državljani bilo koje ugovorne stranke iz članaka 1. i 2. ovoga Sporazuma ulaze i izlaze iz državnoga područja druge ugovorne stranke na, ili prolaze kroz svaki granični prijelaz otvoren za međunarodni putnički promet pod uvjetom da ispunjavaju potrebne formalnosti u skladu s useljeničkim zakonima i propisima te ugovorne stranke.

Članak 5.

Ovaj Sporazum ne oslobađa državljane bilo koje ugovorne stranke koji imaju valjane diplomatske i službene putovnice od obveze da poštuju zakone i propise koji su na snazi na državnom području druge ugovorne stranke tijekom njihova boravka u toj ugovornoj stranci.

Članak 6.

Ovaj Sporazum ne ograničava pravo bilo koje ugovorne stranke da odbije ulazak ili skrati ili ukine boravak na svom državnom području svakom državljaninu druge ugovorne stranke kojeg smatra nepoželjnim.

Članak 7.

Svaka ugovorna stranka može obustaviti primjenu ovoga Sporazuma, u cijelosti ili djelomice, iz razloga nacionalne sigurnosti, javnoga poretka ili javnoga zdravlja. O uvođenju kao i o ukidanju takve mjere, druga ugovorna stranka obavješćuje se bez odgode unaprijed diplomatskim putem.

Članak 8.

1. Ugovorne stranke će razmijeniti, diplomatskim putem, uzorke svojih diplomatskih i službenih putovnica najkasnije trideset (30) dana od datuma potpisivanja ovoga Sporazuma.

2. U slučaju uvođenja novih diplomatskih i službenih putovnica ili izmjene takvih postojećih putovnica, ugovorne stranke će dostaviti jedna drugoj, diplomatskim putem, uzorke tih putovnica uz detaljne obavijesti o njihovoj primjenjivosti najmanje trideset (30) dana prije njihova uvođenja ili izmjene.

Članak 9.

Svaki spor koji proizlazi iz tumačenja ili primjene ovoga Sporazuma rješavat će se prijateljski konzultacijama između ugovornih stranaka diplomatskim putem.

Članak 10.

Ovaj se Sporazum može izmijeniti i dopuniti u pisanom obliku uzajamnim pristankom ugovornih stranaka. Svaka takva izmjena i dopuna, koja čini sastavni dio ovoga Sporazuma, stupa na snagu u skladu s postupkom predviđenim u članku 11. ovoga Sporazuma.

Članak 11.

1. Ovaj se Sporazum sklapa na neodređeno vrijeme.

2. Ovaj Sporazum stupa na snagu trideset (30) dana od datuma primitka posljednje pisane obavijesti kojom ugovorne stranke obavješćuju jedna drugu, diplomatskim putem, o okončanju njihovih unutarnjih pravnih postupaka potrebnih za stupanje na snagu ovoga Sporazuma.

3. Svaka ugovorna stranka može okončati ovaj Sporazum dostavom pisane obavijesti drugoj ugovornoj stranci diplomatskim putem. U tom slučaju, ovaj Sporazum prestaje biti na snazi devedeset (90) dana od datuma primitka takve obavijesti.

Sastavljeno u Ulan Batoru dana 15. srpnja 2016. u dva izvornika, svaki na hrvatskom, mongolskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slučaju razlika u tumačenju, mjerodavan je engleski tekst.

ZA VLADU REPUBLIKE HRVATSKEZA VLADU MONGOLIJE

Nebojša Koharović, v. r.

izvanredni i opunomoćeni
veleposlanik Republike
Hrvatske u Mongoliji

Lundeg Purevsuren, v. r.

ministar vanjskih poslova Mongolije

Članak 3.

Provedba Sporazuma iz članka 1. ove Uredbe u djelokrugu je središnjih tijela državne uprave nadležnih za vanjske i unutarnje poslove.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ove Uredbe Sporazum iz članka 1. ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-22/28
Urbroj: 50301-23/22-17-5
Zagreb, 19. siječnja 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.