Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Islamske Republike Irana o gospodarskoj suradnji

NN 2/2017 (17.3.2017.), Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Islamske Republike Irana o gospodarskoj suradnji

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

5

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. ožujka 2017. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE ISLAMSKE REPUBLIKE IRANA O GOSPODARSKOJ SURADNJI

Članak 1.

Objavljuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Islamske Republike Irana o gospodarskoj suradnji, sklopljen u Teheranu, 18. svibnja 2016. godine, u izvorniku na hrvatskom, farsi i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1. ove Uredbe, u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE ISLAMSKE REPUBLIKE IRANA O GOSPODARSKOJ SURADNJI

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Islamske Republike Irana (dalje u tekstu »ugovorne stranke«),

želeći nadalje ojačati prijateljske odnose između dviju zemalja,

uzimajući u obzir međunarodne ugovore koji obvezuju ugovorne stranke u području gospodarske suradnje,

uzimajući u obzir članstvo obiju ugovornih stranaka u regionalnim organizacijama,

težeći ka širenju i razvoju gospodarskih odnosa između Republike Hrvatske i Islamske Republike Irana,

sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.
GOSPODARSKA SURADNJA

1. Ugovorne stranke potiču razvoj gospodarske suradnje u svim područjima i sektorima svojih gospodarstava na uzajamnu korist i u skladu sa zakonima i propisima država ugovornih stranaka.

2. Suradnja na temelju ovog Ugovora odvija se s ciljem korištenja gospodarskih potencijala dviju zemalja kako bi se ojačala dvostrana industrijska, tehnička i tehnološka suradnja.

Članak 2.
PROVEDBA PROJEKATA

Suradnja iz članka 1. sastoji se od provedbe projekata u područjima od uzajamnog interesa kao što su:

a) promet (cestovni, zračni, pomorski i željeznički);

b) infrastruktura i građevinarstvo;

c) energetika i elektroenergetska industrija;

d) naftna, plinska, petrokemijska i ostale povezane industrije;

e) laka i teška industrija;

f) poljoprivreda;

g) turizam;

h) obrt;

i) mala i srednja poduzeća;

j) suradnja među poduzećima;

k) ostala područja gospodarske i industrijske suradnje na temelju uzajamnog dogovora.

Članak 3.
PREDSTAVNIŠTVA, PODRUŽNICE I KOMORE

1. Nadležna tijela svake ugovorne stranke potiču osnivanje predstavništava, podružnica, zajedničkih trgovačkih, industrijskih i rudarskih komora te ostalih subjekata koji provode gospodarske aktivnosti.

2. Načela osnivanja i vođenja predstavništava, podružnica, zajedničkih trgovačkih, industrijskih i rudarskih komora te ostalih tijela koja provode gospodarske aktivnosti utvrđena su zakonima i propisima država ugovornih stranaka u kojima se aktivnosti provode.

Članak 4.
RAZMJENA INFORMACIJA

S ciljem olakšavanja razvoja gospodarske suradnje, nadležna tijela ugovornih stranaka tražit će, u skladu sa zakonima i propisima država ugovornih stranaka, razmjenu sljedećih informacija o:

a) zakonodavstvu koje uređuje gospodarsku aktivnost, ulaganja, certifikaciju, normizaciju, uvjete za davanje koncesija, licenci i dozvola, zaštitu industrijskih prava, prava intelektualnog vlasništva i vezanih imovinskih prava, te druga područja od uzajamnog interesa;

b) odgovarajućim projektima za uspostavu odnosa između potencijalnih gospodarskih partnera, uključujući projekte vezane za organizaciju izložbi, sajmova i gospodarskih misija.

Članak 5.
ZAJEDNIČKO POVJERENSTVO

1. Ugovorne stranke osnivaju Zajedničko povjerenstvo za gospodarsku suradnju (dalje u tekstu »Povjerenstvo«).

2. Povjerenstvo je posebice odgovorno za:

a) redovito preispitivanje i ocjenu gospodarske suradnje;

b) pripremu prijedloga za daljnje razvijanje gospodarske suradnje;

c) utvrđivanje problema koji sprečavaju razvoj gospodarske suradnje, kao i predlaganje odgovarajućih mjera za njihovo uklanjanje.

3. Svaka ugovorna stranka određuje svog predsjedatelja i druge predstavnike u Povjerenstvu uzimajući u obzir načelo jednakosti. Imena i položaji osoba imenovanih za sastanke Povjerenstva bit će unaprijed međusobno priopćeni diplomatskim putem.

4. Ugovorne stranke mogu u okviru Povjerenstva osnovati sljedeće:

a) stalne radne skupine za suradnju u odabranim sektorima gospodarstva;

b) ad hoc stručne timove posvećene radu na specifičnim projektima gospodarske suradnje.

5. Povjerenstvo se sastaje na datume koje ugovore ugovorne stranke i to naizmjenično u Republici Hrvatskoj i Islamskoj Republici Iranu.

6. Način rada Povjerenstva odredit će se pravilima koje utvrdi Povjerenstvo.

Članak 6.
ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA

Ovaj Ugovor ne utječe na prava i obveze ugovornih stranaka koji proizlaze iz međunarodnih ugovora kojih su one stranke, kao i iz njihovog članstva u međunarodnim organizacijama i integracijama.

Članak 7.
IZMJENE I DOPUNE

Ovaj Ugovor se može izmijeniti i dopuniti samo pristankom ugovornih stranaka u pisanom obliku. Bilo koja izmjena i dopuna stupa na snagu u skladu s odredbama članka 9. ovog Ugovora.

Članak 8.
RJEŠAVANJE SPOROVA

Nadležna tijela ugovornih stranaka rješavaju sporove koji proizlaze iz primjene i tumačenja ovog Ugovora pregovorima diplomatskim putem.

Članak 9.
ZAVRŠNE ODREDBE

1. Ovaj Ugovor stupa na snagu trideset (30) dana nakon datuma primitka posljednje pisane obavijesti kojom ugovorne stranke obavješćuju jedna drugu, diplomatskim putem, o okončanju svojih unutarnjih pravnih postupaka potrebnih za stupanje na snagu ovog Ugovora.

2. Ovaj Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme. Svaka ugovorna stranka može u svako doba okončati ovaj Ugovor pisanom obaviješću drugoj ugovornoj stranci, diplomatskim putem. U tom slučaju, ovaj Ugovor prestaje šest (6) mjeseci od datuma kada je druga ugovorna stranka primila obavijest o okončanju.

Sastavljeno u Teheranu, dana 18. svibnja 2016., (što odgovara 29. Ordibehesht 1395), u dva izvornika, svaki na hrvatskom, farsi i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slučaju bilo kakve razlike u tumačenju, mjerodavan je engleski tekst.

ZA VLADU
REPUBLIKE HRVATSKE
ZA VLADU
ISLAMSKE REPUBLIKE IRANA

Tomislav Panenić, v. r.
ministar gospodarstva
dr. Mohammad Khazaei, v. r.
zamjenik ministra gospodarstva i financija i direktor Organizacije za investicije, gospodarsku i tehničku podršku Islamske Republike Irana

Članak 3.

Provedba Ugovora iz članka 1. ove Uredbe u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove međunarodne gospodarske suradnje.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ove Uredbe Ugovor iz članka 1. ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-11/21
Urbroj: 50301-25/05-17-8
Zagreb, 2. ožujka 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.