Odluka Upravnog vijeća od 14. listopada 2015. godine kojom se mijenja i dopunjuje pravilo 147. Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije (CA/D 10/15)

NN 2/2017 (17.3.2017.), Odluka Upravnog vijeća od 14. listopada 2015. godine kojom se mijenja i dopunjuje pravilo 147. Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije (CA/D 10/15)

DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

8

Na temelju članka 32. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« broj 28/96.), Državni zavod za intelektualno vlasništvo objavljuje u izvorniku na engleskom i u prijevodu na hrvatskom jeziku

CA/D 10/15

DECISION

OF THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF 14 OCTOBER 2015 AMENDING RULE 147 OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE EUROPEAN PATENT CONVENTION

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION,

Having regard to the European Patent Convention (hereafter referred to as «EPC») and in particular Article 33(1)(c) thereof,

On a proposal from the President of the European Patent Office,

Having regard to the opinion of the Committee on Patent Law,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Article 1

Rule 147 of the Implementing Regulations to the EPC shall be amended as follows: Paragraphs 1 to 3 shall be replaced by the following paragraphs 1 to 3:

«(1) The European Patent Office shall constitute, maintain and preserve files relating to all European patent applications and patents in electronic form.

(2) The President of the European Patent Office shall determine all necessary technical and administrative arrangements relating to the management of electronic files according to paragraph 1.

(3) Documents incorporated in an electronic file shall be considered to be originals. The initial paper version of such documents shall only be destroyed after expiry of at least five years. This preservation period starts at the end of the year in which the document was incorporated in the electronic file.»

Article 2

(1) This decision shall enter into force on 1 November 2016.

(2) The provisions mentioned in Article 1 of this decision shall apply to all European patent applications and patents, with the proviso that the 5-year preservation period stipulated in Rule 147(3) EPC does not expire before 31 December 2018, regardless of the date when the document was incorporated in the electronic file.

Done at Munich, 14 October 2015

FOR THE ADMINISTRATIVE COUNCIL
The Chairman
Jesper Kongstad

CA/D 10/15

ODLUKU

UPRAVNOG VIJEĆA OD 14. LISTOPADA 2015. GODINE KOJOM SE MIJENJA I DOPUNJUJE PRAVILO 147. PROVEDBENOG PRAVILNIKA EUROPSKE PATENTNE KONVENCIJE

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE PATENTNE ORGANIZACIJE,

s obzirom na Europsku patentnu konvenciju (u daljnjem tekstu »EPC«) a posebno njezin članak 33. stavak 1. podstavak (c),

na prijedlog predsjednika Europskog patentnog ureda,

uzimajući u obzir mišljenje Odbora za patentno pravo,

ODLUČILO JE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

Pravilo 147. Provedbenog pravilnika EPC-a mijenja se i dopunjuje kako slijedi:

Stavke 1. do 3. zamjenjuju sljedeći stavci 1. do 3.:

»(1) Europski patentni ured formira, vodi i čuva spise koji se odnose na sve europske patentne prijave i patente u elektroničkom obliku.

(2) Predsjednik Europskog patentnog ureda propisuje sve tehničke i administrativne pripreme koje se odnose na upravljanje elektroničkim spisima prema stavku 1.

(3) Dokumenti sadržani u elektroničkom spisu smatraju se izvornicima. Prvobitna papirnata verzija takvih dokumenata uništava se tek po isteku minimalno pet godina. Ovaj rok čuvanja počinje krajem godine u kojoj je dokument uvršten u elektronički spis.«

Članak 2.

(1) Ova odluka stupa na snagu 1. studenoga 2016. godine.

(2) Odredbe navedene u članku 1. ove odluke primjenjuju se na sve europske patentne prijave i patente, pod uvjetom da 5-ogodišnji rok čuvanja propisan pravilom 147. stavak 3. EPC-a ne istekne prije 31. prosinca 2018. godine, bez obzira na datum kad je dokument uvršten u elektronički spis.

Sastavljeno u Münchenu, 14. listopada 2015.

ZA UPRAVNO VIJEĆE
Predsjedatelj
Jesper Kongstad, v. r.