Dopune Zajedničkog Pravilnika prema Madridskom ugovoru i Protokolu o međunarodnoj registraciji žigova usvojene 14. listopada 2015. godine

NN 6/2017 (28.6.2017.), Dopune Zajedničkog Pravilnika prema Madridskom ugovoru i Protokolu o međunarodnoj registraciji žigova usvojene 14. listopada 2015. godine

Državni zavod za intelektualno vlasništvo

39

Na temelju članka 3. Zakona o potvrđivanju Protokola koji se odnosi na Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« 13/03.) Državni zavod za intelektualno vlasništvo objavljuje u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatskom jeziku:

AMENDMENTS TO THE COMMON REGULATIONS UNDER THE MADRID AGREEMENT AND PROTOCOL ENTERING INTO FORCE ON APRIL 1, 2016

Adopted on October 14, 2015, by the Assembly of the Special Union for the International Registration of Marks (Madrid Union) at its forty-ninth (21th Ordinary) Session, held from October 5 to 14, 2015, with effect from April 1, 2016

Table of Amendments

Rule 5

Rule 36

COMMON REGULATIONS UNDER THE MADRID AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS AND THE PROTOCOL RELATING TO THAT AGREEMENT
(as in force on April 1, 2016)

[…]

Chapter 1
General Provisions

[…]

Rule 5

Irregularities in Postal and Delivery Services and in Communications Sent Electronically

[…]

(3) [Communication Sent Electronically] Failure by an interested party to meet a time limit for a communication addressed to the International Bureau and submitted by electronic means shall be excused if the interested party submits evidence showing, to the satisfaction of the International Bureau, that the time limit was not met because of failure in the electronic communication with the International Bureau, or which affects the locality of the interested party owing to extraordinary circumstances beyond the control of the interested party, and that the communication was effected not later than five days after the electronic communication service was resumed.

(4) [Limitation on Excuse] Failure to meet a time limit shall be excused under this Rule only if the evidence referred to in paragraph (1), (2) or (3) and the communication or, where applicable, a duplicate thereof are received by the International Bureau not later than six months after the expiry of the time limit.

(5) [International Application and Subsequent Designation] Where the International Bureau receives an international application or a subsequent designation beyond the two-month period referred to in Article 3(4) of the Agreement, in Article 3(4) of the Protocol and in Rule 24(6)(b), and the Office concerned indicates that the late receipt resulted from circumstances referred to in paragraph (1), (2) or (3), paragraph (1), (2) or (3) and paragraph (4) shall apply.

Chapter 8
Fees

[…]

Rule 36
Exemption From Fees

Recording of the following shall be exempt from fees:

(i) the appointment of a representative, any change concerning a representative and the cancellation of the recording of a representative,

(ii) any change concerning the telephone and telefacsimile numbers, address for correspondence, electronic mail address and any other means of communication with the applicant or holder, as specified in the Administrative Instructions,

(iii) the cancellation of the international registration,

(iv) any renunciation under Rule 25(1)(a)(iii),

(v) any limitation effected in the international application itself under Rule 9(4)(a)(xiii) or in a subsequent designation under Rule 24(3)(a)(iv),

(vi) any request by an Office under Article 6(4), first sentence, of the Agreement or Article 6(4), first sentence, of the Protocol,

(vii) the existence of a judicial proceeding or of a final decision affecting the basic application, or the registration resulting therefrom, or the basic registration,

(viii) any refusal under Rule 17, Rule 24(9) or Rule 28(3), any statement under Rules 18bis or 18ter or any declaration under Rule 20bis(5) or Rule 27(4) or (5),

(ix) the invalidation of the international registration,

(x) information communicated under Rule 20,

(xi) any notification under Rule 21 or Rule 23,

(xii) any correction in the International Register.

DOPUNE ZAJEDNIČKOM PRAVILNIKU PREMA MADRIDSKOM SPORAZUMU I PROTOKOLU KOJE SU STUPILE NA SNAGU 1. TRAVNJA 2016. GODINE

Koje je 14. listopada 2015. godine usvojila Skupština Posebne unije za međunarodnu registraciju žigova (Madridska unija) na svojoj četrdeset devetoj (21. redovitoj) sjednici, održanoj od 5. do 14. listopada 2015. godine, a koje na snagu 1. travnja 2016. godine

Popis dopuna:

Pravilo 5

Pravilo 36

ZAJEDNIČKI PRAVILNIK UZ MADRIDSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOJ REGISTRACIJI ŽIGOVA I PROTOKOLU KOJI SE ODNOSI NA TAJ SPORAZUM
(kakav je na snazi od 1. travnja 2016.)

[…]

Poglavlje 1.
Opće odredbe

[…]

Pravilo 5.

Nepravilnost u poštanskim i dostavnim uslugama i u priopćenjima koja su poslana elektroničkim putem

[…]

(3) [Priopćenja poslana elektroničkim putem] Neudovoljavanje roku za dostavu priopćenja što ga je zainteresirana stranka elektroničkim putem uputila Međunarodnom uredu opravdava se ako ta stranka dostavi Međunarodnom uredu dostatan dokaz da roku za dostavu priopćenja nije udovoljeno zbog greške u elektroničkoj komunikaciji s Međunarodnim uredom, ili na koju utječe lokacija zainteresirane stranke uslijed izvanrednih okolnosti izvan kontrole zainteresirane stranke te da je priopćenje poslano najmanje pet dana nakon što je usluga elektroničke komunikacije ponovno uspostavljena.

(4) [Ograničenje opravdanja] Neudovoljavanje roku opravdava se prema ovom pravilu samo ako dokaze iz stavka 1., 2. ili 3. i priopćenje ili, po potrebi, njegovu kopiju, Međunarodni ured primi najkasnije šest mjeseci po isteku roka.

(5) [Međunarodna prijava i naknadna naznaka] Kad Međunarodni ured primi međunarodnu prijavu ili naknadnu naznaku nakon isteka dvomjesečnoga roka iz članka 3. stavka 4. Sporazuma, članka 3. stavka 4. Protokola i pravila 24. stavka 6. podstavka b), a odnosni ured navede da zakašnjeli primitak proizlazi iz okolnosti iz stavka 1., 2. ili 3., primjenjuju se stavak 1., 2. ili 3. i stavak 4.

Poglavlje 8.
Pristojbe

[…]

Pravilo 36.
Izuzeće od pristojbi

Upis sljedećega izuzima se od pristojbi:

(i) imenovanje zastupnika, svaka promjena koja se tiče zastupnika i brisanje upisa zastupnika,

(ii) svaka promjena telefonskoga broja i broja telefaksa, adrese za dopisivanje, adrese elektroničke pošte i bilo kojeg drugog sredstva komunikacije s podnositeljem prijave ili nositeljem, kako je uređeno Administrativnim uputama,

(iii) brisanje međunarodne registracije,

(iv) svako odricanje prema pravilu 25. stavku 1. podstavku a) točki iii),

(v) svako ograničenje provedeno u samoj međunarodnoj prijavi prema pravilu 9. stavku 4. podstavku a) točki xiii) ili u naknadnoj naznaci prema pravilu 24. stavku 3. podstavku a) točki iv),

(vi) svaki zahtjev ureda prema prvoj rečenici članka 6. stavka 4) Sporazuma ili prvoj rečenici članka 6. stavka 4. Protokola,

(vii) postojanje sudskoga postupka ili konačne odluke koja utječe na osnovnu prijavu, ili registracije koja proizlazi iz nje ili iz osnovne registracije,

(viii) svako odbijanje prema pravilu 17., pravilu 24. stavku 9. ili pravilu 28. stavku 3., svaka izjava prema pravilima 18.bis. ili 18.ter. ili svaka izjava prema pravilu 20.bis. stavku 5. ili pravilu 27. stavku 4. ili 5.,

(ix) proglašenje ništavom međunarodne registracije,

(x) obavijest dostavljena prema pravilu 20.,

(xi) svaka obavijest prema pravilu 21. ili pravilu 23.,

(xii) svaki ispravak u međunarodnom registru.