Dopune Zajedničkog Pravilnika prema Madridskom ugovoru i Protokolu o međunarodnoj registraciji žigova usvojene 11. listopada 2016. godine

NN 6/2017 (28.6.2017.), Dopune Zajedničkog Pravilnika prema Madridskom ugovoru i Protokolu o međunarodnoj registraciji žigova usvojene 11. listopada 2016. godine

Državni zavod za intelektualno vlasništvo

40

Na temelju članka 3. Zakona o potvrđivanju Protokola koji se odnosi na Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« 13/03.) Državni zavod za intelektualno vlasništvo objavljuje u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatskom jeziku:

AMENDMENTS TO THE COMMON REGULATIONS UNDER THE MADRID AGREEMENT AND PROTOCOL ENTERING INTO FORCE ON JULY 1, 2017

Adopted on October 11, 2016, by the Assembly of the Special Union for the International Registration of Marks (Madrid Union) at its Fiftieth (29th Extraordinary) Session, held from October 3 to 11, 2016, with effect from July 1, 2017

Table of Amendments

Rule 12

Rule 25

Rule 26

Rule 27

Rule 32

Amendmends to the Schedule of Fees

7.4

AMENDMENTS TO THE COMMON REGULATIONS UNDER THE MADRID AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS AND THE PROTOCOL RELATING TO THAT AGREEMENT
(as in force on july 1, 2017)

Adopted on October 11, 2016, by the Assembly of the Special Union for the International Registration of Marks (Madrid Union) at its Fiftieth (29th Extraordinary) Session, held from October 3 to 11, 2016, with effect from July 1, 2017

Chapter 2
International Applications

[…]

Rule 12

Irregularities With Respect to the Classification of Goods and Services

[…]

(8bis) [Examination of Limitations] The International Bureau shall examine limitations contained in an international application, applying paragraphs (1)(a) and (2) to (6) mutatis mutandis. Where the International Bureau cannot group the goods and services listed in the limitation under the classes of the International Classification of Goods and Services listed in the international application concerned, as amended pursuant to paragraphs (1) to (6), as the case may be, it shall issue an irregularity. Where the irregularity is not remedied within three months from the date of the notification of the irregularity, the limitation shall be deemed not to contain the goods and services concerned.

[…]

Chapter 5
Subsequent Designations; Changes

[…]

Rule 25
Request for Recording

(1) [Presentation of the Request] (a) A request for recording shall be presented to the International Bureau on the relevant official form, in one copy, where the request relates to any of the following:

[…]

(iv) a change in the name or address of the holder or, where the holder is a legal entity, an introduction of or a change in the indications concerning the legal nature of the holder and the State and, where applicable, the territorial unit within that State under the law of which the said legal entity has been organized;

[…]

(2) [Contents of the Request] (a) A request under paragraph (1)(a) shall, in addition to the requested recording, contain or indicate

[…]

(d) The request for the recording of a limitation shall group the limited goods and services only under the corresponding numbers of the classes of the International Classification of Goods and Services appearing in the international registration or, where the limitation affects all the goods and services in one or more of those classes, indicate the classes to be deleted.

[…]

Rule 26
Irregularities in Requests for Recording under Rule 25

(1) [Irregular Request] If a request under Rule 25(1)(a) does not comply with the applicable requirements, and subject to paragraph (3), the International Bureau shall notify that fact to the holder and, if the request was made by an Office, to that Office. For the purposes of this Rule, where the request is for the recording of a limitation, the International Bureau shall only examine whether the numbers of the classes indicated in the limitation appear in the international registration concerned.

(2) [Time Allowed to Remedy Irregularity] The irregularity may be remedied within three months from the date of the notification of the irregularity by the International Bureau. If the irregularity is not remedied within three months from the date of the notification of the irregularity by the International Bureau, the request shall be considered abandoned, and the International Bureau shall notify accordingly and at the same time the holder and, if the request under Rule 25(1)(a) was presented by an Office, that Office, and refund any fees paid, after deduction of an amount corresponding to one-half of the relevant fees referred to in item 7 of the Schedule of Fees, to the party having paid those fees.

[…]

Rule 27
Recording and Notification with respect to Rule 25;
Merger of International Registrations; Declaration That a Change in Ownership or a Limitation Has No Effect

(1) [Recording and Notification] (a) The International Bureau shall, provided that the request referred to in Rule 25(1)(a) is in order, promptly record the indications, the change or the cancellation in the International Register, shall notify accordingly the Offices of the designated Contracting Parties in which the recording has effect or, in the case of a cancellation, the Offices of all the designated Contracting Parties, and shall inform at the same time the holder and, if the request was presented by an Office, that Office. Where the recording relates to a change in ownership, the International Bureau shall also inform the former holder in the case of a total change in ownership and the holder of the part of the international registration which has been assigned or otherwise transferred in the case of a partial change in ownership. Where the request for the recording of a cancellation was presented by the holder or by an Office other than the Office of origin during the five-year period referred to in Article 6(3) of the Agreement and Article 6(3) of the Protocol, the International Bureau shall also inform the Office of origin.

(b) The indications, the change or the cancellation shall be recorded as of the date of receipt by the International Bureau of a request complying with the applicable requirements, except that, where a request has been made in accordance with Rule 25(2)(c), it may be recorded as of a later date.

Chapter 7
Gazette and Data Base

Rule 32
Gazette

(1) [Information Concerning International Registrations] (a) The International Bureau shall publish in the Gazette relevant data concerning

[…]

(vii) recordings under Rule 27;

[…]

[…]

AMENDMENTS TO THE SCHEDULE OF FEES

Adopted on October 11, 2016, by the Assembly of the Special Union for the International Registration of Marks (Madrid Union) at its Fiftieth (29th Extraordinary) Session, held from October 3 to 11, 2016, with effect from July 1, 2017

SCHEDULE OF FEES

(in force on July 1, 2017)

Swiss francs
[…]
7. Miscellaneous recordings
[…]
7.4 Change in the name and/or address of the holder and/or, where the holder is a legal entity, introduction of or change in the indications concerning the legal nature of the holder and the State and, where applicable, the territorial unit within that State under the law of which the said legal entity has been organized for one or more international registrations for which the same recording or change is requested in the same form150


[…]

DOPUNE ZAJEDNIČKOM PRAVILNIKU PREMA MADRIDSKOM SPORAZUMU I PROTOKOLU KOJE STUPAJU NA SNAGU 1. SRPNJA 2017.

Koje je 11. listopada 2016. godine usvojila Skupština Posebne unije za međunarodnu registraciju žigova (Madridska unija) na svojoj pedesetoj (29. izvanrednoj) sjednici, održanoj od 3. do 11. listopada 2016. godine, a koje stupaju na snagu 1. srpnja 2017. godine

Popis izmjena i dopuna:

Pravilo 12.

Pravilo 25.

Pravilo 26.

Pravilo 27.

Pravilo 32

Dopuna popisa pristojba

7.4

IZMJENE I DOPUNE ZAJEDNIČKOG PRAVILNIKA UZ MADRIDSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOJ REGISTRACIJI ŽIGOVA I PROTOKOL KOJI SE ODNOSI NA TAJ SPORAZUM
(na snazi od 1. srpnja 2017.)


Izmjene i dopune usvojila je 11. listopada 2016. Skupština posebne unije za međunarodnu registraciju žigova (Madridska unija) na svojoj pedesetoj (29. izvanrednoj) sjednici, koja se održavala od 3. do 11. listopada 2016., a stupaju na snagu 1. srpnja 2017.

Poglavlje 2.
Međunarodne prijave

[…]

Pravilo 12.

Nepravilnosti u vezi s klasifikacijom proizvoda i usluga

[…]

(8.bis.) [Ispitivanje ograničenja] Međunarodni ured ispituje ograničenja sadržana u međunarodnoj prijavi, primjenom stavka 1. podstavka a) i stavaka 2. do 6. mutatis mutandis. Ako Međunarodni ured ne može svrstati proizvode i usluge navedene u ograničenju po razredima Međunarodne klasifikacije proizvoda i usluga navedenima u odnosnoj međunarodnoj prijavi, prema izmjenama i dopunama sukladno stavcima 1. do 6., već prema slučaju, on će izdati obavijesti o nepravilnosti. Ako nepravilnost ne bude ispravljena u roku od tri mjeseca od datuma obavijesti Međunarodnog ureda o nepravilnost, smatra se da ograničenje ne sadrži odnosne proizvode i usluge.

[…]

Poglavlje 5.
Naknadne naznake; Promjene

[…]

Pravilo 25.
Zahtjev za upis promjene

(1) [Podnošenje zahtjeva] (a) Zahtjev za upis podnosi se Međunarodnom uredu na odgovarajućem službenom obrascu, u jednom primjerku,ako se zahtjev odnosi na nešto od sljedećega:

[…]

(iv) promjenu imena ili adrese nositelja ili, ako je nositelj pravna osoba, upis ili izmjenu promjene naznaka koje se odnose na pravnu narav nositelja i državu te, po potrebi, teritorijalnu jedinicu te države prema čijem je zakonu ta pravna osoba ustrojena;

[…]

(2) [Sadržaj zahtjeva] (a) Zahtjev prema stavku 1. podstavku a), uz zatraženi upis, mora sadržavati ili navesti sljedeće:

[…]

(d) Zahtjev za upis ograničenja mora svrstati ograničene proizvode i usluge samo pod odgovarajuće brojeve razreda Međunarodne klasifikacije proizvoda i usluga koji se pojavljuju u međunarodnoj prijavi ili, ako ograničenje utječe na sve proizvode i usluge u jednom ili više tih razreda, naznačiti razrede koji se brišu.

[…]

Pravilo 26.
Nepravilnosti u zahtjevima za upis prema pravilu 25.

(1) [Nepravilnost u zahtjevu] Ako zahtjev iz pravila 25. stavka 1. podstavka a) ne udovoljava propisanim uvjetima i kad podliježe stavku 3., Međunarodni ured o tome obavješćuje nositelja i, ako je zahtjev podnio ured, taj ured. U svrhu ovog pravila, kad je zahtjev podnesen radi upisa ograničenja, Međunarodni ured ispituje samo navode li se brojevi razreda naznačeni u ograničenju u odnosnoj međunarodnoj prijavi.

(2) [Rok za ispravljanje nepravilnosti] Nepravilnost se može ispraviti u roku od tri mjeseca od datuma obavijesti Međunarodnog ureda o toj nepravilnosti Ako nepravilnost ne bude ispravljena u roku od tri mjeseca od datuma obavijesti Međunarodnog ureda o nepravilnosti, smatra se da se od zahtjeva odustalo i Međunarodni ured o tome istodobno obavješćuje nositelja i, ako je zahtjev iz pravila 25. stavka 1. podstavka a) podnio ured, taj ured, te vraća plaćene pristojbe stranci koja ih je platila, nakon oduzimanja iznosa koji odgovara polovici odgovarajućih pristojbi iz točke 7. Popisa pristojbi.

[…]


Pravilo 27.
Upis promjene ili brisanja i obavijest o tome s obzirom na pravilo 25.;
Spajanje međunarodnih registracija; Izjava da promjena nositelja ili ograničenje nema učinak

(1) [Upis promjene ili brisanja i obavijest o promjeni ili brisanju] (a) Međunarodni ured, pod uvjetom da je zahtjev iz pravila 25. stavka 1. podstavka a) uredan, odmah upisuje naznake, promjenu u međunarodni registar ili iz registra briše odgovarajuće podatke, o tome obavješćuje urede naznačenih ugovornih stranaka u kojima upis proizvodi učinak ili, u slučaju brisanja, urede svih ugovornih stranaka te istodobno obavješćuje nositelja i, ako je zahtjev podnio neki ured, taj ured. Ako se upis odnosi na promjenu nositelja, Međunarodni ured, u slučaju potpune promjene nositelja, obavješćuje i bivšega nositelja, a u slučaju djelomične promjene nositelja, nositelja dijela međunarodne registracije koji mu je ustupljen ili na neki drugi način prenesen. Ako je zahtjev za brisanje podnio nositelj ili ured koji nije ured podrijetla tijekom petogodišnjega razdoblja iz članka 6. stavka 3. Sporazuma i članka 6. stavka 3. Protokola, Međunarodni ured obavješćuje i ured podrijetla.

(b) Naznake, promjena ili brisanje upisuje se datuma kojega je Međunarodni ured primio zahtjev koji udovoljava propisanim uvjetima, a kad je zahtjev podnesen u skladu s pravilom 25. stavkom 2. podstavkom c), može se upisati kasnijega datuma.


Poglavlje 7.
Glasilo i baza podataka

Pravilo 32.
Glasilo

(1) [Informacije u svezi s međunarodnim registracijama] a) Međunarodni ured objavljuje u Glasilu relevantne podatke u vezi sa:

[…]

(vii) upisima prema pravilu 27.;

[…]

[…]

IZMJENE I DOPUNE POPISA PRISTOJBA

Izmjene i dopune usvojila je 11. listopada 2016. Skupština posebne unije za međunarodnu registraciju žigova (Madridska unija) na svojoj pedesetoj (29. izvanrednoj) sjednici, koja se održavala od 3. do 11. listopada 2016., a stupaju na snagu 1. srpnja 2017.

POPIS PRISTOJBA

(na snazi od 1. srpnja 2017.)

Švicarski franci
[…]
7. Razni upisi
[…]
7.4 Promjena imena i/ili adrese nositelja i/ili, kad je nositelj pravna osoba, upis ili promjena naznaka koje se odnose na pravnu narav nositelja i državu te, po potrebi, teritorijalnu jedinicu te države prema čijem je zakonu ta pravna osoba ustrojena za jednu ili više međunarodnih registracija za koje je u istom obrascu podnesen zahtjev za isti upis ili promjenu150


[…]