Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Europske svemirske agencije o svemirskoj suradnji u mirnodopske svrhe

NN 5/2018 (8.8.2018.), Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Europske svemirske agencije o svemirskoj suradnji u mirnodopske svrhe

HRVATSKI SABOR

44

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE SVEMIRSKE AGENCIJE O SVEMIRSKOJ SURADNJI U MIRNODOPSKE SVRHE

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Europske svemirske agencije o svemirskoj suradnji u mirnodopske svrhe, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 6. srpnja 2018.

Klasa: 011-01/18-01/92

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 10. srpnja 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE SVEMIRSKE AGENCIJE O SVEMIRSKOJ SURADNJI U MIRNODOPSKE SVRHE

Članak 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Europske svemirske agencije o svemirskoj suradnji u mirnodopske svrhe, sastavljen u Zagrebu 19. veljače 2018. u izvorniku na hrvatskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma iz članka 1. ovoga Zakona, u izvorniku na hrvatskom jeziku, glasi:

SPORAZUM
IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE SVEMIRSKE AGENCIJE O SVEMIRSKOJ SURADNJI U MIRNODOPSKE SVRHE

Vlada Republike Hrvatske (dalje u tekstu: »Hrvatska«)

i

Europska svemirska agencija (dalje u tekstu: »Agencija« ili »ESA«), osnovana Konvencijom o osnivanju Europske svemirske agencije, sastavljenom u Parizu, 30. svibnja 1975. (dalje u tekstu: »Konvencija«), koja je stupila na snagu 30. listopada 1980.,

(dalje u tekstu pojedinačno i alternativno: »stranka«; ili zajednički: »stranke«),

PODSJEĆAJUĆI da je svrha Agencije pružanje i promicanje, isključivo u mirnodopske svrhe, suradnje između europskih država u svemirskim istraživanjima i tehnologiji te njihovim primjenama u svemiru,

NAPOMINJUĆI da je svemir postao čimbenik u tehnološkom, gospodarskom, znanstvenom i kulturnom razvoju,

UZIMAJUĆI U OBZIR želju koju je Hrvatska iskazala za suradnjom s Agencijom,

UZIMAJUĆI U OBZIR da je Republika Hrvatska od 1. srpnja 2013. članica Europske unije, i time je povezana s određivanjem cjelokupne Europske svemirske politike,

S OBZIROM na Rezoluciju o Europskoj svemirskoj politici, donesenu na sastanku Vijeća ESA-e dana 22. svibnja 2007. (ESA/C/CXCIV/Res.1 (Final)),

S OBZIROM na Okvirni sporazum između Europske unije i Europske svemirske agencije potpisan 25. studenoga 2003., kojim se uspostavlja »okvir za stvaranje zajedničke osnove i odgovarajućih operativnih mjera za učinkovitu i obostrano učinkovitu suradnju između stranaka s obzirom na svemirske aktivnosti, u skladu sa njihovim pojedinačnim zadacima i odgovornostima, i uz potpuno poštivanje njihovih institucionalnih odrednica i operativnih okvira« i koji predstavlja osnovu za zajedničke inicijative ESA-e i Europske unije,

S OBZIROM na Rezoluciju o razvoju ESA-e, donesenu na sastanku Vijeća ESA-e na ministarskoj razini, održanom u Luksemburgu 2. prosinca 2014. (ESA/C-M/CCXLVII/Res. 3 (Final)), a posebno njezino Poglavlje V. »Razvoj odnosa između ESA-e i Europske unije« te njezino Poglavlje VI. stavak 17. kojim Vijeće »IZRAŽAVA zadovoljstvo što su nakon nedavnih konzultacija s predstavnicima EU-10 na tu temu, predmetne države potvrdile svoju podršku pristupu opisanom u Poglavlju V. ove Rezolucije o razvoju ESA-e, naglašavajući prvenstveno odnos ESA-EU«, i stavak 18. točka (c) kojim Vijeće »NAGLAŠAVA važnost koju pridaje predstojećim događanjima u ESA-i, koja uključuju brojne države skupine EU 10, odnosno: …. (c) razgovore o uspostavi formalne suradnje s Bugarskom i Hrvatskom.«

UZIMAJUĆI U OBZIR odredbe Ugovora o načelima koja uređuju aktivnosti država u istraživanju i iskorištavanju svemira, uključujući Mjesec i druga nebeska tijela, sastavljenim 27. siječnja 1967., i drugih mnogostranih sporazuma o istraživanju i iskorištavanju svemira kojih su stranke države članice Agencije, i koje je Agencija prihvatila,

S OBZIROM na Konvenciju, a naročito njen članak XIV.1. o međunarodnoj suradnji, koji određuje da »Agencija može, u skladu s odlukama Vijeća donesenim jednoglasnim pristankom svih država članica, surađivati s drugim međunarodnim organizacijama i ustanovama te vladama, organizacijama i ustanovama država ne-članica te u tom smislu sklapati sporazume s njima«,

ŽELEĆI uspostaviti mehanizme za olakšavanje i jačanje suradnje između stranaka na obostrano korisnim aktivnostima vezanim uz mirnodopsko korištenje svemira,

UVJERENI u korist koju takva suradnja može donijeti svakoj stranci,

SPORAZUMJELE SU SE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.
SVRHA

Svrha je ovog Sporazuma uspostaviti pravni okvir za suradnju između stranaka u području istraživanja i mirnodopskog korištenja svemira te uvjete za provedbu projekata od obostranog interesa.

Članak 2.
PODRUČJA SURADNJE

1. Stranke se međusobno obavješćuju o svim svojim aktivnostima i programima te o njihovu napretku, i redovito se savjetuju, u skladu s postupcima utvrđenim u donjem članku 3., o područjima koja nude mogućnosti za suradnju.

2. Među područjima za koje stranke smatraju da nude mogućnosti za suradnju u okviru Sporazuma, posebno su navedena sljedeća:

(a) znanost o svemiru, naročito astronomija i astrofizika, istraživanje Sunčevog sustava i solarne zemaljske fizike;

(b) istraživanja i primjene promatranja Zemlje, naročito praćenje stanja okoliša, meteorologije, aeronomije i geoinformatike, upravljanje katastrofama;

(c) telekomunikacije, uključujući demonstracije usluga, kao i satelitsku navigaciju;

(d) istraživanja mikrogravitacije, naročito biologije i medicine svemira te obrade materijala;

(e) razvoj tehnologije, uključujući programske opreme i računalne sklopovske podrške;

(f) inženjerstvo i korištenje infrastrukture na tlu.

Nakon potpisivanja ovog Sporazuma, Hrvatska obavješćuje Agenciju putem ministarstva određenog u skladu s donjim člankom 3.2. o područjima koja su za nju od posebnog interesa. Nakon određivanja programa od zajedničkog interesa, stranke sklapaju posebne provedbene dogovore kojima određuju svoja prava i obveze u skladu s odredbama u donjem članku 3.1.

3. Stranke su suglasne da će, s ciljem ostvarivanja suradničkih projekata u područjima određenim u skladu s gornjim stavkom 2., olakšati razmjenu znanstvenika i inženjera, razmjenu informacija, kao i kontakata između zainteresiranih industrija.

4. Suradnja se također proširuje na:

(a) dodjelu stipendija, koje će predloženicima stranke omogućiti osposobljavanje ili druge znanstvene i tehničke aktivnosti pri ustanovama koje je predložila stranka dodjeliteljica;

(b) razmjenu stručnjaka za sudjelovanje u studijama;

(c) održavanje zajedničkih konferencija i simpozija;

(d) zajedničku promociju korištenja proizvoda i usluga razvijenih u okviru programa Agencije;

(e) promicanje obrazovnih aktivnosti iz znanosti i tehnologije svemira;

(f) pružanje stručnih mišljenja i pomoći u upravljanju svemirskim projektima.

5. Stranke se po potrebi savjetuju o pitanjima od zajedničkog interesa za istraživanje i korištenje svemira na dnevnom redu sastanaka međunarodnih tijela.

6. Stranke potiču međunarodnu suradnju u proučavanju pravnih pitanja od zajedničkog interesa koja mogu nastati u istraživanju i korištenju svemira.

Članak 3.
NAČINI PROVEDBE

1. Kako bi provodili suradnju u programima od zajedničkog interesa kako je navedeno u gornjem članku 2., stranke u svakoj prigodi pregovaraju i usuglašavaju se o posebnim provedbenim dogovorima.

2. Hrvatska određuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja za provedbu ovog Sporazuma.

3. Svaka stranka određuje »kontaktnu točku« koja je odgovorna za praćenje provedbe ovog Sporazuma te za poduzimanje mjera za pomoć daljnjem razvoju aktivnosti suradnje. Takve kontaktne točke predstavljaju uobičajeni put za komunikaciju između stranaka o prijedlozima za suradnju.

4. Mogu se osnivati zajedničke radne skupine koje detaljno ispituju prijedloge u područjima koja im dodijele stranke te daju preporuke strankama.

5. Posebni sastanci između kontaktnih točaka određenih stavkom 3. ovog članka održavaju se, onoliko često koliko je to potrebno, kako bi se ispitao napredak u provedbi ovog Sporazuma.

6. Za izvršavanje svojih obveza iz ovog Sporazuma, svaka stranka u načelu snosi svoje vlastite troškove.

7. Hrvatska je suglasna pružati administrativnu pomoć u provedbi ovog Sporazuma, osobito u pogledu olakšavanja ulaska i izlaska osoba te uvoza i izvoza robe i materijala koji se odnose na projekte o kojima su se stranke usuglasile unutar okvira ovog Sporazuma, uključujući oslobođenja od davanja koja se redovno primjenjuju na uvoz i izvoz naveden u donjem članku 6. Hrvatska izdaje za carinska tijela potvrdu za uvoz i izvoz roba i materijala koji se odnose na projekte dogovorene između stranaka. Ovom se potvrdom jamči da su uvezena ili izvezena roba i materijali korišteni tijekom projekata dogovorenih između stranaka.

Članak 4.
STATUS PROMATRAČA

1. Za pitanja od zajedničkog interesa između Agencije i Europske unije te za pitanja vezana uz Plan za europske države sudionice (PECS), Hrvatska je ovlaštena prisustvovati sjednicama Vijeća Agencije i/ili njezinih podređenih tijela i Odbora PECS-a u svojstvu promatrača putem jednog predstavnika, koji može biti u pratnji savjetnika. Hrvatska prima nacrte dnevnih redova i relevantne dokumente dostupne državama članicama i europskim državama sudionicama, kako bi joj se omogućilo sudjelovanje na sastancima Vijeća i/ili podređenih tijela Vijeća te Odbora PECS-a u svojstvu promatrača.

2. Hrvatska je pozvana prisustvovati sastancima Vijeća Agencije koji se održavaju na ministarskoj razini, u svojstvu promatrača kroz jednog predstavnika koji može biti u pratnji savjetnika. Hrvatska prima nacrte dnevnih redova i relevantne dokumente dostupne državama članicama kako bi joj se omogućilo sudjelovanje u tim sastancima.

Članak 5.
INFORMACIJE I PODACI

1. Stranke razmjenjuju znanstvene i tehničke informacije od zajedničkog interesa vezane uz znanost o svemiru, tehnologiju i aplikacije kroz prijenos tehničkih i znanstvenih izvješća i bilješki, u skladu s njihovim mjerodavnim pravilima o širenju informacija i podataka.

2. Znanstveni i tehnički podaci dobiveni od jedne stranke tijekom zajedničkih eksperimenata ili projekata dostupni su drugoj, uz poštivanje onih pravila koja mogu biti obostrano usuglašena u vezi sa širenjem informacija i podataka.

3. Kada jedna stranka drugoj daje robu, podatke ili informacije, stranka primateljica priznaje im onaj stupanj zaštite prava intelektualnog vlasništva koji je barem istovjetan onom koji uživaju u pravnom sustavu primjenjivom na stranku davateljicu. Posebne mjere koje je potrebno poduzeti, u odnosu na stranku davateljicu, kako bi se dosegao ovaj stupanj zaštite, predmetom su međusobnog sporazuma.

Članak 6.
POVLASTICE I IMUNITETI

1. Za bilo koje aktivnosti koje se poduzimaju u Republici Hrvatskoj u okviru ovog Sporazuma Agencija ima pravnu osobnost na državnom području Republike Hrvatske. U tu svrhu, Hrvatska odobrava Agenciji povlastice i imunitete sadržane u Konvenciji o povlasticama i imunitetima specijaliziranih ustanova, koju je usvojila Opća skupština Ujedinjenih naroda 21. studenog 1947. godine, i koja je stupila na snagu u odnosu na Hrvatsku 8. listopada 1991. Za kupnju roba ili isporuku usluga učinjenih ili korištenih od strane ili u ime Agencije, za njene službene djelatnosti na državnom području Republike Hrvatske, Hrvatska će odobriti izravno oslobođenje od neizravnih poreza i davanja (naročito PDV).

2. Za svaki od posebnih programa od zajedničkog interesa provedba takvih povlastica i imuniteta detaljno se opisuje u provedbenim dogovorima navedenim u gornjem članku 3.1.

Članak 7.
RAZMJENA OSOBLJA

Uzimajući u obzir odredbe u gornjem članku 6., Hrvatska olakšava i ubrzava kretanje osoba potrebnih za provedbu ovog Sporazuma unutar i izvan državnog područja Republike Hrvatske, podložno primjenjivim nacionalnim zakonima i propisima. Agencija, podložno primjenjivim zakonima i propisima njezinih država članica, olakšava i ubrzava kretanje osoba potrebnih za provedbu ovog Sporazuma unutar i izvan državnog područja svojih država članica.

Članak 8.
ODGOVORNOST

Podložno bilo kojim drugim uvjetima sadržanim u provedbenim dogovorima iz gornjeg članka 3.1., svaka stranka odgovorna je za bilo kakav gubitak ili štetu svojim osobama ili imovini koja nastane u obavljanju aktivnosti predviđenih prema ovom Sporazumu, osim u slučaju namjernog oštećenja ili grube nepažnje od druge stranke.

Članak 9.
RJEŠAVANJE SPOROVA

1. Sporovi vezani uz tumačenje ili primjenu ovog Sporazuma rješavaju se međusobnim konzultacijama između stranaka. Ako pitanje koje nije riješeno kroz konzultacije i dalje treba biti riješeno, to se pitanje na zahtjev bilo koje stranke podnosi arbitražnom sudu sastavljenom od po jedne osobe imenovane od svake stranke te predsjedavajućeg koji se imenuje sporazumom stranaka, ili u nedostatku sporazuma, od strane predsjednika Međunarodnog suda. Odluka arbitražnog suda je konačna i obvezujuća za obje stranke.

2. Provedbeni dogovori navedeni u članku 3.1. ovog Sporazuma sadržavaju vlastite odredbe za rješavanje sporova, koje uključuju postupke i načine arbitraže.

Članak 10.
STUPANJE NA SNAGU – IZMJENA I DOPUNA

1. Ovaj Sporazum stupa na snagu datumom primitka pisane obavijesti u Agenciji kojom Hrvatska obavješćuje Agenciju da je njezin unutarnji pravni postupak potreban za stupanje na snagu ovog Sporazuma okončan.

2. Ovaj Sporazum ostaje na snazi za razdoblje od pet (5) godina od datuma njegovog stupanja na snagu. Godinu dana prije isteka tog razdoblja stranke razmatraju rezultate njegove provedbe te ispituju načine i sredstva za nastavak ili daljnje razvijanje takve suradnje. Stranke naročito ispituju mogućnost sklapanja Sporazuma o europskoj državi sudionici.

3. U slučaju nastavka ove suradnje, Sporazum se može produljiti i/ili izmijeniti i dopuniti međusobnim sporazumom u pisanom obliku.

4. Osim tijekom prve dvije godine od datuma njegovog stupanja na snagu, bilo koja stranka može okončati ovaj Sporazum upućivanjem pisane obavijesti drugoj stranci šest (6) mjeseci unaprijed. Prestanak ovog Sporazuma ne utječe na primjenu bilo kojih provedbenih dogovora iz gornjeg članka 3.1. koji su sklopljeni u okviru ovog Sporazuma prije datuma njegovog prestanka, a koji su i dalje na snazi na datum na koji ovaj Sporazum prestaje proizvoditi učinak, osim ako se stranke ne dogovore drukčije.

Sastavljeno u Zagrebu dana 19. veljače 2018. u dva izvornika, na hrvatskom i engleskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna. Agencija osigurava prijevode na francuski i njemački jezik.

ZA VLADU
REPUBLIKE HRVATSKE

prof. dr. sc. Blaženka Divjak, v. r.

ministrica znanosti i obrazovanja

ZA EUROPSKU
SVEMIRSKU AGENCIJU

Frédéric Nordlund, v. r.

voditelj Ureda za
međunarodnu suradnju
Europske svemirske agencije


Članak 3.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove znanosti.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Sporazum iz članka 1. ovoga Zakona nije na snazi te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti naknadno, sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, br. 28/96.).

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-01/85

Zagreb, 6. srpnja 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.