Izmjene i dopune Pravilnika prema Ugovoru o suradnji na području patenata (PCT)

NN 5/2018 (8.8.2018.), Izmjene i dopune Pravilnika prema Ugovoru o suradnji na području patenata (PCT)

Državni zavod za intelektualno vlasništvo

48

Na temelju članka 3. Zakona o potvrđivanju Ugovora o suradnji na području patenata (PCT) (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« 3/98.) Državni zavod za intelektualno vlasništvo objavljuje u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatskom jeziku:

PCT Notification No. 213

Patent Cooperation Treaty (PCT)

CERTIFIED COPY
AMENDMENTS TO THE REGULATIONS UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY
(PCT)

Adopted on October 11, 2017, by the Assembly of the International Patent Cooperation Union (PCT Union) at its Forty-Ninth (21st Ordinary) Session held from October 2 to 11, 2017, with effect from July 1, 2018

Table of Amendments [1]

Rule 4.1
Rule 41.2

Schedule of Fees

AMENDMENTS [2]

Rule 4
The Request (Contents)

4.1 Mandatory and Optional Contents; Signature

(a) [No change]

(b) The request shall, where applicable, contain:

(i) a priority claim, or

(ii) indications relating to an earlier search as provided in Rules 4.12(i) and 12bis.1(b) and (d),

(iii) a reference to a parent application or parent patent,

(iv) an indication of the applicant’s choice of competent International Searching Authority.

(c) and (d) [No change]

4.2 to 4.19 [No change]

Rule 41
Taking into Account Results of Earlier Search and Classification

41.1 [No change]

41.2 Taking into Account Results of Earlier Search and Classification in Other Cases

(a) [No change]

(b) Where the receiving Office has transmitted to the International Searching Authority a copy of the results of any earlier search or of any earlier classification under Rule 23bis.2(a) or (c), or where such a copy is available to the International Searching Authority in a form and manner acceptable to it, for example, from a digital library, the International Searching Authority may take those results into account in carrying out the international search.

SCHEDULE OF FEES

FeesAmounts
1. to 3.[No change][No change]
Reductions
4.[No change]
5.The international filing fee under item 1 (where applicable, as reduced under item 4), the supplementary search handling fee under item 2 and the handling fee under item 3 are reduced by 90% if the international application is filed by:

(a) [No change]

(b) [No change]

provided that, at the time of filing of the international application, there are no beneficial owners of the international application who would not satisfy the criteria in sub-item (a) or (b) and provided that, if there are several applicants, each must satisfy the criteria set out in either sub-item (a) or (b). The lists of States referred to in sub-items (a) and (b)[3]1396983920 shall be updated by the Director General at least every five years according to directives given by the Assembly. The criteria set out in sub-items (a) and (b) shall be reviewed by the Assembly at least every five years.


I hereby certify that the foregoing is a true copy of the original text in English of the amendments to the Regulations under the Patent Cooperation Treaty (PCT) adopted on October 11, 2017 by the Assembly of the International Patent Cooperation Union (PCT Union) at its forty-ninth (21st ordinary) session held from October 2 to 11, 2017 with effect from July 1, 2018.

January 23, 2018

Francis Gurry
Director General
World Intellectual Property Organization

1. The amendment of Rules 4.1(b)(ii) and 41.2(b) and of the Schedule of Fees shall enter into force on July 1, 2018, and shall apply to any international application the international filing date of which is on or after that date.

2. The following reproduces, for each Rule that was amended, the amended text. Where a part of any such Rule has not been amended, the indication «[No change]» appears.

3. Editor’s Note: The first lists of States were published in the Gazette of February 12, 2015, page 32 (see www.wipo.int/pct/en/official_notices/index.html).

PCT obavijest br. 213

Ugovor o suradnji na području patenata (PCT)

POTVRĐENI PRIMJERAK
IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA PREMA UGOVORU O SURADNJI NA PODRUČJU PATENATA (PCT)

koje je 11. listopada 2017. usvojila Skupština Međunarodne unije za suradnju na području patenata (PCT unije) na svojoj četrdeset i devetoj (21. redovitoj) sjednici održanoj od 2. do 11. listopada 2017. godine, a koje stupaju na snagu 1. srpnja 2018. godine

Popis izmjena i dopuna [1]

Pravilo 4.1.
Pravilo 41.2.

Popis pristojbi

IZMJENE I DOPUNE [2]

Pravilo 4.
Zahtjev (sadržaj)

4.1 Obvezan i neobvezan sadržaj; Potpis

a) [Ne mijenja se]

b) Zahtjev mora, ako je moguće, sadržavati:

i) zahtjev za priznavanje prvenstva, ili

ii) podatke o ranijem pretraživanju kako je predviđeno u pravilu 4.12. točki i) i pravilu 12.bis.1. stavcima b) i d),

iii) upućivanje na osnovnu prijavu ili osnovni patent,

iv) podatak o podnositeljevu izboru nadležnog Ovlaštenoga tijela za međunarodno pretraživanje.

c) i d) [Ne mijenja se]

4.2. do 4.19. [Ne mijenja se]

Pravilo 41.
Uzimanje u obzir rezultata ranijeg pretraživanja i klasifikacije

41.1 [Ne mijenja se]

41.2 Uzimanje u obzir rezultata ranijeg pretraživanja i klasifikacije u drugim slučajevima

a) [Ne mijenja se]

b) Ako je prijamni ured proslijedio Ovlaštenom tijelu za međunarodno pretraživanje primjerak rezultata takvog ranijeg pretraživanja ili bilo koje ranije klasifikacije prema pravilu 23.bis.2., stavku a) ili c), ili ako je takav primjerak dostupan Ovlaštenom tijelu za međunarodno pretraživanje u njemu prihvatljivu obliku i na njemu prihvatljiv način, na primjer, u digitalnoj knjižnici, Ovlašteno tijelo za međunarodno pretraživanje može uzeti u obzir te rezultate u obavljanju međunarodnog pretraživanja.

POPIS PRISTOJBI

PristojbeIznosi
1. do 3.[Ne mijenja se][Ne mijenja se]
Umanjene pristojbe
4.[Ne mijenja se]
5.Pristojba za međunarodno podnošenje iz točke 1. (koja je, kad je primjenljivo, umanjena prema točki 4.), manipulativna pristojba za dopunsko pretraživanje iz točke 2. i manipulativna pristojba iz točke 3. umanjuju se za 90% ako međunarodnu prijavu podnosi:

(a) [Ne mijenja se]

(b) [Ne mijenja se]

pod uvjetom da u vrijeme podnošenja međunarodne prijave nema stvarnih vlasnika međunarodne prijave koji ne udovoljavaju kriterijima navedenima u podtočkama a) ili b) te pod uvjetom da, ako postoji više podnositelja prijave, svaki od njih mora udovoljavati kriterijima navedenima u podtočkama a) ili b). Liste zemalja iz podtočaka a) i b)[3] obnavlja Glavni direktor najmanje jednom u pet godina sukladno smjernicama Skupštine. Kriterije iz podtočaka a) i b) Skupština preispituje najmanje jednom u pet godina.


Ovime potvrđujem da je gore navedeni tekst vjeran prijepis izvornika na engleskom jeziku Izmjena i dopuna Pravilnika prema Ugovoru o suradnji na području patenata (PCT) koje je 11. listopada 2017. godine usvojila Skupština Međunarodne unije za suradnju na području patenata (PCT unije) na svojoj četrdeset i devetoj (21. redovitoj) sjednici održanoj od 2. do 11. listopada 2017. godine, a koje stupaju na snagu 1. srpnja 2018. godine.

23. siječnja 2018.

Francis Gurry
Glavni direktor
Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo

1. Izmjene i dopune pravila 4.1.(b)(ii) i 41.2.(b) i Popisa pristojbi stupaju na snagu 1. srpnja 2018. godine te se primjenjuju na svaku međunarodnu prijavu čiji je datum međunarodnog podnošenja 1. srpnja 2018. godine ili kasniji datum.

2. Navodi se izmijenjeni i dopunjeni tekst svakog pravila koje je izmijenjeno i dopunjeno. Kad dio bilo kojeg takva pravila nije izmijenjen ili dopunjen navodi se »[Ne mijenja se]«.

3. Napomena urednika: Prve liste zemalja objavljene su u Glasniku od 12. veljače 2015. godine, stranica 32 (v. www.wipo.int/pct/en/official_notices/index.html).