Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Mađarske o korištenju, održavanju i rekonstrukciji cestovnih mostova na zajedničkoj državnoj granici

NN 2/2019 (27.2.2019.), Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Mađarske o korištenju, održavanju i rekonstrukciji cestovnih mostova na zajedničkoj državnoj granici

Vlada Republike Hrvatske

20

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. siječnja 2019. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE MAĐARSKE O KORIŠTENJU, ODRŽAVANJU I REKONSTRUKCIJI CESTOVNIH MOSTOVA NA ZAJEDNIČKOJ DRŽAVNOJ GRANICI

Članak 1.

Objavljuje se Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Mađarske o korištenju, održavanju i rekonstrukciji cestovnih mostova na zajedničkoj državnoj granici, sklopljen u Budimpešti, 2. listopada 2018. godine, u izvorniku na hrvatskom, mađarskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma iz članka 1. ove Uredbe, u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

SPORAZUM
IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE MAĐARSKE O KORIŠTENJU, ODRŽAVANJU I REKONSTRUKCIJI CESTOVNIH MOSTOVA NA ZAJEDNIČKOJ DRŽAVNOJ GRANICI

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Mađarske (dalje u tekstu »ugovorne stranke«), u vezi s korištenjem, održavanjem i rekonstrukcijom cestovnih mostova na zajedničkoj državnoj granici, sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

Ovaj Sporazum odnosi se na cestovne mostove (dalje u tekstu »mostovi«), kako su navedeni u članku 3. ovoga Sporazuma, koji se nalaze na zajedničkoj državnoj granici dviju država te su u zajedničkom i nedjeljivom vlasništvu država ugovornih stranaka. Ovim Sporazumom uređuje se korištenje, održavanje i rekonstrukcija mostova.

Članak 2.

(1) Za potrebe ovoga Sporazuma:

a) »korištenje« označava određivanje i regulaciju prometa na mostovima, postavljanje odgovarajućih oznaka u tu svrhu, nadzor i osvjetljenje mostova kao i prikupljanje mjerodavnih podataka o njima;

b) »održavanje« označava svaku aktivnost povezanu s uobičajenim očuvanjem trajnosti i potrebnim popravcima mostova, uslijed kojih tehnički parametri ostaju jednaki, kao i održavanje mostova u sigurnom stanju i sprječavanje klizišta;

c) »rekonstrukcija« označava svaku aktivnost koja nije obuhvaćena podstavcima a) i b), uključujući cjelokupnu rekonstrukciju mostova, uslijed koje se mijenjaju njihovi tehnički parametri.

(2) Korištenje, održavanje i rekonstrukcija mostova obuhvaćaju sljedeće elemente:

a) donji ustroj (temelji, upornjaci, stupovi, ležajevi, naglavne grede);

b) gornji ustroj (glavni nosači, nosači kolnika, kolnička ploča, rubovi mosta);

c) kolnička konstrukcija (izolacija, kolnički zastor, dilatacije, odvodnja, zastor pješačke staze, mjesta spajanja kolnika, dilatacijske naprave);

d) oprema mosta (ograde, stepenice, žljebovi, obloga nasipa kod mosta, uređaji za sigurnost prometa);

e) okolina mosta (provučeni komunalni vodovi, prostor ispod mosta).

Članak 3.

(1) Vlada Mađarske se obvezuje, sukladno tehničkim i pravnim propisima koji su na snazi u Mađarskoj, osigurati korištenje, održavanje i rekonstrukciju sljedećih mostova:

a) most s tri otvora preko rijeke Mure, na državnoj cesti između Goričana i Letenja, koji je u vlasništvu Republike Hrvatske ½ i u vlasništvu Mađarske 1/2;

b) most s pet otvora preko rijeke Mure, na autocesti između Goričana i Letenja, koji je u vlasništvu Republike Hrvatske ½ i u vlasništvu Mađarske 1/2.

(2) Vlada Republike Hrvatske se obvezuje, sukladno tehničkim i pravnim propisima koji su na snazi u Republici Hrvatskoj, osigurati korištenje, održavanje i rekonstrukciju sljedećih mostova:

a) most preko rijeke Drave između Terezinog Polja i Barča, koji je u vlasništvu Republike Hrvatske 1/2 i u vlasništvu Mađarske 1/2;

b) most preko rijeke Drave između Donjeg Miholjca i Saboča, koji je u vlasništvu Republike Hrvatske 2/3 i u vlasništvu Mađarske 1/3.

(3) Ugovorne stranke se obvezuju:

a) obavljati o svom trošku korištenje, održavanje i pripremne rekonstrukcijske radove na mostovima navedenim u stavcima (1) i (2) bez zahtijevanja naknade od druge ugovorne stranke;

b) troškove rekonstrukcije mostova navedenih u stavcima (1) i (2) snositi zajednički, razmjerno njihovu vlasničkom udjelu.

Članak 4.

Nadležna tijela za provedbu ovoga Sporazuma su:

– u Republici Hrvatskoj: ministarstvo koje vodi ministar odgovoran za promet i infrastrukturu;

– u Mađarskoj: ministarstvo koje vodi ministar odgovoran za promet

(dalje u tekstu »nadležna tijela«).

Članak 5.

(1) Ugovorne stranke će sve poslove povezane s korištenjem, održavanjem i rekonstrukcijom mostova obavljati putem fizičkih ili pravnih osoba koje su imenovala nadležna tijela (dalje u tekstu »izvođači radova«).

(2) Nadležna tijela će se međusobno obavještavati o nazivima i adresama izvođača radova.

Članak 6.

Redoslijed i dinamika pregleda mostova:

a) ugovorne stranke suglasne su da će stručnjaci koje su imenovali izvođači radova zajednički obaviti preglede tehničkog stanja mostova najmanje jednom godišnje. Zaključci pregleda i opis potrebnih intervencija biti će uneseni u zapisnik;

b) izvođači radova će glavni pregled mostova obaviti najmanje svakih 6 godina. Izvođači radova će zajednički ocijeniti rezultate takvih glavnih pregleda i poduzeti potrebne mjere;

c) u slučajevima bilo kakvog nepredvidivog događaja ugovorne stranke su dužne zajednički obaviti izvanredni pregled mosta. Zaključci pregleda i opis potrebnih intervencija biti će uneseni u zapisnik;

d) svi mjerodavni dokumenti sastavljaju se na hrvatskom i mađarskom jeziku.

Članak 7.

(1) Aktivnosti na korištenju i održavanju mostova izvode se sukladno uputama za korištenje i održavanje, izrađenim od izvođača radova, u skladu s mjerodavnim propisima koji su na snazi u državama ugovornih stranaka i odobrenim od nadležnih tijela.

(2) Tijekom pripreme, provedbe i garantnog roka za radove povezane s korištenjem, održavanjem i rekonstrukcijom mostova izvođači radova će stalno usklađivati potrebne radnje i međusobno se obavještavati o poduzetim mjerama.

(3) Za potrebe radova na rekonstrukciji mostova, izvođači radova će osnovati Radnu skupinu za provedbu postupaka javne nabave, tehnički nadzor i konačni obračun. Obje ugovorne stranke bit će jednako predstavljene u Radnoj skupini i imat će jednake ovlasti.

Članak 8.

(1) Osobe koje rade na korištenju, održavanju i rekonstrukciji mostova, mogu se slobodno kretati na gradilištima koja se nalaze u blizini državne granice. U slučajevima kada izvođači radova zapošljavaju državljane trećih zemalja na radovima povezanim s korištenjem, održavanjem i rekonstrukcijom mostova, njihov radni odnos bit će u skladu s propisima o boravku i radu stranaca koji su na snazi.

(2) Osobe navedene u stavku (1), na zahtjev nadzornih tijela koja su ovlastile ugovorne stranke, predočuju svoju osobnu iskaznicu ili putovnicu s akreditivnim pismom koje je izdao izvođač radova. Državljani trećih zemalja sukladno zakonodavstvu Europske unije i nacionalnom zakonodavstvu odnosne zemlje, predočuju valjanu ispravu kojom dokazuju svoje pravo na boravak, rad i valjanu putovnicu s akreditivnim pismom koje je izdao izvođač radova.

(3) Popis osoba navedenih u stavku (1), kao i tehničke podatke o području u blizini zajedničke državne granice obuhvaćenom radovima, izvođači radova dostavit će tijelima ugovornih stranaka nadležnim za nadzor državne granice najmanje petnaest (15) dana prije početka radova.

Članak 9.

Izvođači radova će osigurati ishođenje potrebnih dozvola za izvođenje radova povezanih s korištenjem, održavanjem i rekonstrukcijom mostova. Za vrijeme trajanja radova ugovorne stranke osiguravaju uvjete za redovito odvijanje graničnog prometa.

Članak 10.

Sve aktivnosti povezane s korištenjem, održavanjem i rekonstrukcijom mostova koje bi mogle utjecati na graničnu crtu ili granične oznake moraju biti odobrene od Mješovite hrvatsko-mađarske komisije za obnavljanje, označavanje i održavanje državne granice.

Članak 11.

Svi sporovi koji proizlaze iz tumačenja ili primjene ovoga Sporazuma rješavat će se pregovorima između nadležnih tijela ugovornih stranaka.

Članak 12.

(1) Ovaj Sporazum stupa na snagu trideset (30) dana od datuma primitka posljednje pisane obavijesti kojom ugovorne stranke obavještavaju jedna drugu, diplomatskim putem, o okončanju njihovih unutarnjih pravnih postupaka potrebnih za stupanje na snagu ovoga Sporazuma.

(2) Ovaj Sporazum sklapa se na neodređeno vrijeme. Svaka ugovorna stranka može u svako doba okončati ovaj Sporazum, pisanom obaviješću drugoj ugovornoj stranci, diplomatskim putem. U tom slučaju, Sporazum prestaje šest (6) mjeseci od datuma primitka obavijesti o okončanju.

(3) Ovaj Sporazum može se u svako doba izmijeniti i dopuniti uzajamnim pisanim pristankom ugovornih stranaka.

Članak 13.

Stupanjem na snagu ovoga Sporazuma prestaje Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Mađarske o korištenju i održavanju cestovnih graničnih mostova na zajedničkoj državnoj granici dviju država, potpisan u Zagrebu, 19. travnja 2001. godine.

Sastavljeno u Budimpešti dana 2. listopada 2018. u dva izvornika, svaki na hrvatskom, mađarskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slučaju razlika u tumačenju, mjerodavan je engleski tekst.

ZA VLADU REPUBLIKE
HRVATSKE

Ministar mora, prometa
i infrastrukture
Oleg Butković, v. r.

ZA VLADU MAĐARSKE

Ministar inovacije
i tehnologije

prof. dr. László Palkovics, v. r.


Članak 3.

Provedba Sporazuma iz članka 1. ove Uredbe u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove prometa i infrastrukture.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ove Uredbe Sporazum iz članka 1. ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-11/114

Urbroj: 50301-27/04-19-2

Zagreb, 3. siječnja 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.