Zakon o potvrđivanju Protokola uz Sjevernoatlantski ugovor o pristupanju Republike Sjeverne Makedonije

NN 3/2019 (29.3.2019.), Zakon o potvrđivanju Protokola uz Sjevernoatlantski ugovor o pristupanju Republike Sjeverne Makedonije

Hrvatski sabor

23

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA UZ SJEVERNOATLANTSKI UGOVOR O PRISTUPANJU REPUBLIKE SJEVERNE MAKEDONIJE

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Protokola uz Sjevernoatlantski ugovor o pristupanju Republike Sjeverne Makedonije, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 1. ožujka 2019.

Klasa: 011-01/19-01/41

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 6. ožujka 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA UZ SJEVERNOATLANTSKI UGOVOR O PRISTUPANJU REPUBLIKE SJEVERNE MAKEDONIJE

Članak 1.

Potvrđuje se Protokol uz Sjevernoatlantski ugovor o pristupanju Republike Sjeverne Makedonije, potpisan u Bruxellesu 6. veljače 2019. u izvorniku na engleskom i francuskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Protokola iz članka 1. ovoga Zakona, u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik, glasi:

PROTOCOL TO THE NORTH ATLANTIC TREATY ON THE ACCESSION OF THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA

The Parties to the North Atlantic Treaty, signed at Washington on April 4, 1949,

Being satisfied that the security of the North Atlantic area will be enhanced by the accession of the Republic of North Macedonia to that Treaty,

Agree as follows:

Article I

Upon the entry into force of this Protocol, the Secretary General of the North Atlantic Treaty Organisation shall, on behalf of all the Parties, communicate to the Government of the Republic of North Macedonia an invitation to accede to the North Atlantic Treaty. In accordance with Article 10 of the Treaty, the Republic of North Macedonia shall become a Party on the date when it deposits its instrument of accession with the Government of the United States of America.

Article II

The present Protocol shall enter into force when each of the Parties to the North Atlantic Treaty has notified the Government of the United States of America of its acceptance thereof. The Government of the United States of America shall inform all the Parties to the North Atlantic Treaty of the date of receipt of each such notification and of the date of the entry into force of the present Protocol.

Article III

The present Protocol, of which the English and French texts are equally authentic, shall be deposited in the Archives of the Government of the United States of America. Duly certified copies thereof shall be transmitted by that Government to the Governments of all the Parties to the North Atlantic Treaty.

In witness whereof, the undersigned plenipotentiaries have signed the present Protocol.

Signed at Brussels on the sixth day of February 2019.

For the Republic of Albania:H.E. Visho Ajazi Lika
Permanent Representative
to the North Atlantic Council
For the Kingdom of Belgium:H.E. Pascal Heyman
Permanent Representative
to the North Atlantic Council
For the Republic of Bulgaria:Mr. Georgi Penkov
Chargé d’affaires a.i.
to the North Atlantic Council
For Canada:Mrs. Vera Alexander
Chargé d’affaires a.i.
to the North Atlantic Council
For the Republic of Croatia:H.E. Mario Nobilo
Permanent Representative
to the North Atlantic Council
For the Czech Republic:H.E. Jiřί Šedivý
Permanent Representative
to the North Atlantic Council
For the Kingdom of Denmark:Mr. Anders V. Kaldan
Chargé d’affaires a.i.
to the North Atlantic Council
For the Republic of Estonia:H.E. Kyllike Sillaste-Elling
Permanent Representative
to the North Atlantic Council
For the French Republic:H.E. Hélène Duchêne
Permanent Representative
to the North Atlantic Council
For the Federal Republic of Germany:H.E. Hans-Dieter Lucas
Permanent Representative
to the North Atlantic Council
For the Hellenic Republic:H.E. Spiros Lambridis
Permanent Representative
to the North Atlantic Council
For Hungary:H.E. Zoltán Nagy
Permanent Representative
to the North Atlantic Council
For the Republic of Iceland:H.E. Anna Jóhannsdóttir
Permanent Representative
to the North Atlantic Council
For the Italian Republic:H.E. Claudio Bisogniero
Permanent Representative
on the North Atlantic Council
For the Republic of Latvia:H.E. Indulis Bērziņš
Permanent Representative
to the North Atlantic Council
For the Republic of Lithuania:H.E. Vytautas Leškevičius
Permanent Representative
to the North Atlantic Council
For the Grand Duchy of Luxembourg:H.E. Arlette Conzemius
Permanent Representative
to the North Atlantic Council
For Montenegro:H.E. Dragana Radulović
Permanent Representative
to the North Atlantic Council
For the Kingdom of the Netherlands:

H.E. Marisa Gerards

Permanent Representative

to the North Atlantic Council

For the Kingdom of Norway:H.E. Øystein Bø
Permanent Representative
to the North Atlantic Council
For the Republic of Poland:H.E. Marek Ziółkowski
Permanent Representative
to the North Atlantic Council
For the Portuguese Republic:H.E. Luís de Almeida Sampaio
Permanent Representative
to the North Atlantic Council
For Romania:H.E. Stelian Stoian
Permanent Representative
to the North Atlantic Council
For the Slovak Republic:H.E. Radovan Javorčík
Permanent Representative
to the North Atlantic Council
For the Republic of Slovenia:H.E. Jelko Kacin
Permanent Representative
to the North Atlantic Council
For the Kingdom of Spain:

H.E. Miguel Fernández-Palacios M.

Permanent Representative

to the North Atlantic Council

For the Republic of Turkey:H.E. Basat Öztürk
Permanent Representative
to the North Atlantic Council
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland:

H.E. Sarah MacIntosh

Permanent Representative

to the North Atlantic Council

For the United States of America:

H.E. Kay Bailey Hutchison

Permanent Representative

to the North Atlantic CouncilPROTOKOL
UZ SJEVERNOATLANTSKI UGOVOR O PRISTUPANJU REPUBLIKE SJEVERNE MAKEDONIJE

Stranke Sjevernoatlantskoga ugovora, potpisanog u Washingtonu 4. travnja 1949.,

osvjedočivši se da će sigurnost sjevernoatlantskog prostora biti osnažena pristupanjem Republike Sjeverne Makedonije tom Ugovoru,

suglasile su se kako slijedi:

Članak I.

Po stupanju na snagu ovoga Protokola glavni tajnik Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora, u ime svih stranaka, dostavlja Vladi Republike Sjeverne Makedonije poziv da pristupi Sjevernoatlantskom ugovoru. U skladu s člankom 10. Ugovora, Republika Sjeverna Makedonija postaje strankom na datum kad ona položi svoju ispravu o pristupu kod Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Članak II.

Ovaj Protokol stupa na snagu kad svaka od stranaka Sjevernoatlantskog ugovora obavijesti Vladu Sjedinjenih Američkih Država o svom prihvaćanju istoga. Vlada Sjedinjenih Američkih Država obavješćuje sve stranke Sjevernoatlantskog ugovora o datumu primitka svake takve obavijesti i o datumu stupanja na snagu ovoga Protokola.

Članak III.

Ovaj Protokol, čiji su engleski i francuski tekstovi jednako vjerodostojni, pohranjuje se u arhivu Vlade Sjedinjenih Američkih Država. Propisno ovjerene preslike istoga ta će vlada dostaviti vladama svih stranaka Sjevernoatlantskog ugovora.

U potvrdu toga, niže potpisani opunomoćenici potpisali su ovaj Protokol.

Potpisano u Bruxellesu dana 6. veljače 2019.

Za Republiku Albaniju:Nj. E. Visho Ajazi Lika
stalni predstavnik pri
Sjevernoatlantskom vijeću
Za Kraljevinu Belgiju:Nj. E. Pascal Heyman
stalni predstavnik pri
Sjevernoatlantskom vijeću
Za Republiku Bugarsku:g. Georgi Penkov
privremeni otpravnik poslova pri
Sjevernoatlantskom vijeću
Za Kanadugđa Vera Alexander
privremena otpravnica poslova pri
Sjevernoatlantskom vijeću
Za Republiku Hrvatsku:Nj. E. Mario Nobilo
stalni predstavnik pri
Sjevernoatlantskom vijeću
Za Češku Republiku:Nj. E. Jiřί Šedivý
stalni predstavnik pri
Sjevernoatlantskom vijeću
Za Kraljevinu Dansku:g. Anders V. Kaldan
privremeni otpravnik poslova pri
Sjevernoatlantskom vijeću
Za Republiku Estoniju:Nj. E. Kyllike Sillaste-Elling
stalna predstavnica pri
Sjevernoatlantskom vijeću
Za Francusku Republiku:Nj. E. Hélène Duchêne
stalna predstavnica pri
Sjevernoatlantskom vijeću
Za Saveznu Republiku
Njemačku:
Nj. E. Hans-Dieter Lucas
stalni predstavnik pri
Sjevernoatlantskom vijeću
Za Helensku Republiku:Nj. E. Spiros Lambridis
stalni predstavnik pri
Sjevernoatlantskom vijeću
Za Mađarsku:Nj. E. Zoltán Nagy
stalni predstavnik pri
Sjevernoatlantskom vijeću
Za Republiku Island:Nj. E. Anna Jóhannsdóttir
stalna predstavnica pri
Sjevernoatlantskom vijeću
Za Talijansku Republiku:Nj. E. Claudio Bisogniero
stalni predstavnik pri
Sjevernoatlantskom vijeću
Za Republiku Latviju:Nj. E. Indulis Bērziņš
stalni predstavnik pri
Sjevernoatlantskom vijeću
Za Republiku Litvu:Nj. E. Vytautas Leškevičius
stalni predstavnik pri
Sjevernoatlantskom vijeću
Za Veliko Vojvodstvo
Luksemburga:
Nj. E. Arlette Conzemius
stalna predstavnica pri
Sjevernoatlantskom vijeću
Za Crnu Goru:Nj. E. Dragana Radulović
stalna predstavnica pri
Sjevernoatlantskom vijeću
Za Kraljevinu Nizozemsku:Nj. E. Marisa Gerards
stalna predstavnica pri
Sjevernoatlantskom vijeću
Za Kraljevinu Norvešku:Nj. E. Øystein Bø
stalni predstavnik pri
Sjevernoatlantskom vijeću
Za Republiku Poljsku:Nj. E. Marek Ziółkowski
stalni predstavnik pri
Sjevernoatlantskom vijeću
Za Portugalsku Republiku:Nj. E. Luís de Almeida Sampaio
stalni predstavnik pri
Sjevernoatlantskom vijeću
Za Rumunjsku:Nj. E. Stelian Stoian
stalni predstavnik pri
Sjevernoatlantskom vijeću
Za Slovačku Republiku:Nj. E. Radovan Javorčík
stalni predstavnik pri
Sjevernoatlantskom vijeću
Za Republiku Sloveniju:Nj. E. Jelko Kacin
stalni predstavnik pri
Sjevernoatlantskom vijeću
Za Kraljevinu Španjolsku:Nj. E. Miguel Fernández-Palacios M.
stalni predstavnik pri
Sjevernoatlantskom vijeću
Za Republiku Tursku:Nj. E. Basat Öztürk
stalni predstavnik pri
Sjevernoatlantskom vijeću
Za Ujedinjenu Kraljevinu Velike Britanije i Sjeverne Irske:

Nj. E. Sarah MacIntosh

stalna predstavnica pri

Sjevernoatlantskom vijeću

Za Sjedinjene Američke Države:

Nj. E. Kay Bailey Hutchison

stalna predstavnica pri

Sjevernoatlantskom vijećuČlanak 3.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za vanjske i europske poslove.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Protokol iz članka 1. ovoga Zakona nije na snazi te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, br. 28/96.).

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-01/17

Zagreb, 1. ožujka 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.