Izmjene i dopune Pravilnika prema Ugovoru o suradnji na području patenata (PCT)

NN 6/2019 (19.6.2019.), Izmjene i dopune Pravilnika prema Ugovoru o suradnji na području patenata (PCT)

Državni zavod za intelektualno vlasništvo

42

Na temelju članka 3. Zakona o potvrđivanju Ugovora o suradnji na području patenata (PCT) (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« 3/98.) Državni zavod za intelektualno vlasništvo objavljuje u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatskom jeziku:

PCT Notification No. 214

Patent Cooperation Treaty (PCT)

CERTIFIED COPY
AMENDMENTS TO THE REGULATIONS UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY (PCT)

Adopted on October 2, 2018, by the Assembly of the International Patent Cooperation Union (PCT Union) at its Fiftieth (29th Extraordinary) Session held from September 24 to October 2, 2018, with effect from July 1, 2019

Table of Amendments [[17](. The amendments shall enter into force on July 1, 2019, and shall apply to any international application in respect of which a demand for international preliminary examination is made on, or after, that date.)]

Rule 69.1

AMENDMENTS [[18](. The following reproduces, for each Rule that was amended, the amended text. Where a part of any such Rule has not been amended, the indication «[No change]» appears.)]

Rule 69
Start of and Time Limit for International Preliminary Examination

69.1 Start of International Preliminary Examination

(a) Subject to paragraphs (b) to (e), the International Preliminary Examining Authority shall start the international preliminary examination when it is in possession of all of the following:

(i) the demand;

(ii) the amount due (in full) for the handling fee and the preliminary examination fee, including, where applicable, the late payment fee under Rule 58bis.2; and

(iii) either the international search report or the declaration by the International Searching Authority under Article 17(2)(a) that no international search report will be established, and the written opinion established under Rule 43bis.1;

unless the applicant expressly requests to postpone the start of the international preliminary examination until the expiration of the applicable time limit under Rule 54bis.1(a).

(b) to (e) [No change]

69.2 [No change]

I hereby certify that the foregoing is a true copy of the original text, in English, of the amendments to the Regulations under the Patent Cooperation Treaty (PCT) adopted on October 2, 2018, by the Assembly of the International Patent Cooperation Union (PCT Union) at its fiftieth (29th extraordinary) session held from September 24 to October 2, 2018, with effect from July 1, 2019.

Francis Gurry
Director General
World Intellectual Property Organization

January 30, 2019

PCT obavijest br. 214
Ugovor o suradnji na području patenata (PCT)

POTVRĐENI PRIMJERAK
IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA PREMA UGOVORU O SURADNJI NA PODRUČJU PATENATA (PCT)

koje je 2. listopada 2018. usvojila Skupština Međunarodne unije za suradnju na području patenata (PCT unije) na svojoj pedesetoj (29. izvanrednoj) sjednici održanoj od 24. rujna do 2. listopada 2018. godine, a koje stupaju na snagu 1. srpnja 2019. godine

Popis izmjena i dopuna [[8](. Izmjene i dopune stupaju na snagu 1. srpnja 2019. godine te se primjenjuju na svaku međunarodnu prijavu u odnosu na koju je datum podnošenja zahtjeva za međunarodno prethodno ispitivanje 1. srpnja 2019. godine ili kasniji datum.)]

Pravilo 69.1.

IZMJENE I DOPUNE [[9](. Navodi se izmijenjeni i dopunjeni tekst svakog pravila koje je izmijenjeno i dopunjeno. Kad dio bilo kojeg takva pravila nije izmijenjen ili dopunjen navodi se »[Ne mijenja se]«.)]

Pravilo 69.
Početak i rok međunarodnoga prethodnog ispitivanja

69.1. Početak međunarodnoga prethodnog ispitivanja

a) Podložno stavcima od b) do e), Ovlašteno tijelo za međunarodno prethodno ispitivanje počinje međunarodno prethodno ispitivanje kada je u posjedu svega što slijedi:

i) zahtjeva,

ii) dospjelog iznosa (u cijelosti) plaćenog za manipulativnu pristojbu i pristojbu za prethodno ispitivanje, uključujući, ako je potrebno, pristojbu za kasnije plaćanje prema pravilu 58.bis.2. i

iii) ili izvješća o međunarodnom pretraživanju ili izjave Ovlaštenog tijela za međunarodno pretraživanje prema članku 17. stavku 2. točki a) da izvješće o međunarodnom pretraživanju neće biti

sastavljeno i pisanog mišljenja sastavljenog prema pravilu 43.bis.1.;

osim ako podnositelj zahtjeva izričito ne zatraži da se početak međunarodnoga prethodnog ispitivanja odgodi do isteka roka koji se primjenjuje prema pravilu 54.bis.1. stavku a).

b) do e) [Ne mijenja se]

69.2. [Ne mijenja se]

Ovime potvrđujem da je gore navedeni tekst vjeran prijepis izvornika na engleskom jeziku Izmjena i dopuna Pravilnika prema Ugovoru o suradnji na području patenata (PCT) koje je 2. listopada 2018. godine usvojila Skupština Međunarodne unije za suradnju na području patenata (PCT unije) na svojoj pedesetoj (29. izvanrednoj) sjednici održanoj od 24. rujna do 2. listopada 2018. godine, a koje stupaju na snagu 1. srpnja 2019. godine.

Francis Gurry
Glavni direktor
Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo

30. siječnja 2019.