Objava o stupanju na snagu Izmjene i dopune Baselske konvencije o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju

NN 8/2019 (30.10.2019.), Objava o stupanju na snagu Izmjene i dopune Baselske konvencije o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju

MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA

66

Na temelju članka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da će Izmjena i dopuna Baselske konvencije o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju, usvojena u Ženevi 22. rujna 1995., objavljena u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 7/2019, stupiti na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 5. prosinca 2019.

Klasa: 018-05/19-97/5

Urbroj: 521-III-02-02/02-19-7

Zagreb, 10. rujna 2019.

Ministar
dr. sc. Gordan Grlić Radman, v. r.