Odluka Upravnog vijeća od 28. lipnja 2018. kojom se mijenja i dopunjuje pravilo 154. stavak 1. Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije i članak 4. Uredbe o disciplini za ovlaštene zastupnike (CA/D 6/18)

NN 2/2020 (8.5.2020.), Odluka Upravnog vijeća od 28. lipnja 2018. kojom se mijenja i dopunjuje pravilo 154. stavak 1. Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije i članak 4. Uredbe o disciplini za ovlaštene zastupnike (CA/D 6/18)

DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

16

Na temelju članka 32. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« broj 28/96.), Državni zavod za intelektualno vlasništvo objavljuje u izvorniku na engleskom i u prijevodu na hrvatskom jeziku:

DECISION OF THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF 28 JUNE 2018 AMENDING RULE 154(1) OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE EUROPEAN PATENT CONVENTION AND ARTICLE 4 OF THE REGULATION ON DISCIPLINE FOR PROFESSIONAL REPRESENTATIVES (CA/D 6/18)

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION,

Having regard to the European Patent Convention (hereafter referred to as «EPC») and in particular Article 33(1)(c) thereof,

On a proposal from the President of the European Patent Office,

Having regard to the opinion of the Committee on Patent Law,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Article 1

The Implementing Regulations to the EPC shall be amended as follows:

Rule 154(1) shall read as follows:

«(1) The entry of a professional representative shall be deleted from the list of professional representatives if he so requests or if, despite a reminder, he fails to pay the applicable annual subscription to the Institute within five months from either:

(a) 1 January for members on the list at that date; or

(b) the date of entry for members entered on the list after 1 January of the year for which the subscription is due.»

Article 2

The Regulation on discipline for professional representatives shall be amended as follows:

Article 4 shall read as follows:

«A professional representative who fails to comply with the Rules of professional conduct may incur one of the following penalties:

(a) a warning,

(b) a reprimand,

(c) a fine not exceeding EUR 10 000,

(d) deletion from the list of professional representatives for not more than six months,

(e) deletion from the list of professional representatives for an indefinite period.»

Article 3

This decision shall enter into force on 1 January 2019.

Done at The Hague, 28 June 2018

FOR THE ADMINISTRATIVE COUNCIL
The Chairman
Christoph Ernst

ODLUKA UPRAVNOG VIJEĆA OD 28. LIPNJA 2018. KOJOM SE MIJENJA I DOPUNJUJE PRAVILO 154. STAVAK 1. PROVEDBENOG PRAVILNIKA EUROPSKE PATENTNE KONVENCIJE I ČLANAK 4. UREDBE O DISCIPLINI ZA OVLAŠTENE ZASTUPNIKE (CA/D 6/18)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE PATENTNE ORGANIZACIJE,

s obzirom na Europsku patentnu konvenciju (u daljnjem tekstu: »EPC«), a posebno njezin članak 33. stavak 1. podstavak (c),

na prijedlog predsjednika Europskog patentnog ureda,

uzimajući u obzir mišljenje Odbora za patentno pravo,

ODLUČILO JE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

Provedbeni pravilnik EPC-a mijenja se i dopunjuje kako slijedi:

Pravilo 154. stavak 1. glasi kako slijedi:

»(1) Ovlašteni zastupnik briše se s liste ovlaštenih zastupnika ako podnese takav zahtjev ili ako, usprkos opomeni, ne plati Institutu godišnju članarinu u roku od pet mjeseci:

(a) ili od 1. siječnja za članove na listi na taj datum, ili

(b) od datuma upisa za članove upisane na listu nakon 1. siječnja one godine za koju članarina dospijeva na naplatu.«

Članak 2.

Uredba o disciplini za ovlaštene zastupnike mijenja se i dopunjuje kako slijedi:

Članak 4. glasi kako slijedi:

»Ovlaštenom zastupniku koji se ne bude pridržavao Pravila profesionalnog ponašanja može se izreći jedna od sljedećih kazni:

(a) upozorenje

(b) ukor

(c) globa koja ne prekoračuje EUR 10.000

(d) brisanje s liste ovlaštenih zastupnika na najviše šest mjeseci

(e) brisanje s liste ovlaštenih zastupnika na neodređeno razdoblje.«

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu 1. siječnja 2019.

Sastavljeno u Den Haagu, 28. lipnja 2018.

ZA UPRAVNO VIJEĆE
Predsjedatelj
Christoph Ernst, v. r.