Odluka Upravnog vijeća od 12. prosinca 2019. kojom se mijenja i dopunjuje pravilo 103. Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije (CA/D 14/19)

NN 2/2020 (8.5.2020.), Odluka Upravnog vijeća od 12. prosinca 2019. kojom se mijenja i dopunjuje pravilo 103. Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije (CA/D 14/19)

DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

17

Na temelju članka 32. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« broj 28/96.), Državni zavod za intelektualno vlasništvo objavljuje u izvorniku na engleskom i u prijevodu na hrvatskom jeziku:

DECISION OF THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF 28 MARCH 2019 AMENDING RULE 126 OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE EUROPEAN PATENT CONVENTION (CA/D 2/19)

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION,

Having regard to the European Patent Convention (hereinafter referred to as «EPC») and in particular Article 33(1)(c) thereof,

On a proposal from the President of the European Patent Office,

Having regard to the opinion of the Committee on Patent Law,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Article 1

Paragraph 1 of Rule 126 of the Implementing Regulations to the EPC shall be amended as follows:

«(1) All notifications by postal services shall be by registered letter.»

Article 2

This decision shall enter into force on 1 November 2019.

Done at Munich, 28 March 2019

FOR THE ADMINISTRATIVE COUNCIL
The Chairman
Josef Kratochvíl

ODLUKA UPRAVNOG VIJEĆA OD 28. OŽUJKA 2019. KOJOM SE MIJENJA I DOPUNJUJE PRAVILO 126. PROVEDBENOG PRAVILNIKA EUROPSKE PATENTNE KONVENCIJE (CA/D 2/19)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE PATENTNE ORGANIZACIJE,

s obzirom na Europsku patentnu konvenciju (u daljnjem tekstu: »EPC«),

a posebno njezin članak 33. stavak 1. podstavak (c),

na prijedlog predsjednika Europskog patentnog ureda,

uzimajući u obzir mišljenje Odbora za patentno pravo

ODLUČILO JE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

Stavak 1. pravila 126. Provedbenog pravilnika EPC-a mijenja se i dopunjuje kako slijedi:

»(1) Sve dostave obavijesti putem pošte obavljaju se preporučenim pismom.«

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu 1. studenoga 2019.

Sastavljeno u Münchenu, 28. ožujka 2019.

ZA UPRAVNO VIJEĆE
Predsjedatelj
Josef Kratochvíl, v. r.