Odluka Upravnog vijeća od 12. prosinca 2019. kojom se mijenja i dopunjuje pravilo 103. Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije (CA/D 14/19)

NN 2/2020 (8.5.2020.), Odluka Upravnog vijeća od 12. prosinca 2019. kojom se mijenja i dopunjuje pravilo 103. Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije (CA/D 14/19)

DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

18

Na temelju članka 32. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« broj 28/96.), Državni zavod za intelektualno vlasništvo objavljuje u izvorniku na engleskom i u prijevodu na hrvatskom jeziku:

DECISION OF THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF 12 DECEMBER 2019 AMENDING RULE 103 OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE EUROPEAN PATENT CONVENTION (CA/D 14/19)

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION,

Having regard to the European Patent Convention (hereinafter referred to as «EPC») and in particular Article 33(1)(c) thereof,

On a proposal from the President of the European Patent Office,

Having regard to the opinion of the Committee on Patent Law and of the Budget and Finance Committee,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Article 1

Rule 103 of the Implementing Regulations to the EPC shall read as follows:

«Rule 103

Reimbursement of the appeal fee

(1) The appeal fee shall be reimbursed in full

(a) in the event of interlocutory revision or where the Board of Appeal deems an appeal to be allowable, if such reimbursement is equitable by reason of a substantial procedural violation, or

(b) if the appeal is withdrawn before the filing of the statement of grounds of appeal and before the period for filing that statement has expired.

(2) The appeal fee shall be reimbursed at 75% if, in response to a communication from the Board of Appeal indicating its intention to start substantive examination of the appeal, the appeal is withdrawn within two months of notification of that communication.

(3) The appeal fee shall be reimbursed at 50% if the appeal is withdrawn after expiry of the period under paragraph 1(b), provided withdrawal occurs:

(a) if a date for oral proceedings has been set, within one month of notification of a communication issued by the Board of Appeal in preparation for these oral proceedings;

(b) if no date for oral proceedings has been set, and the Board of Appeal has issued a communication inviting the appellant to file observations, before expiry of the period set by the Board for filing observations;

(c) in all other cases, before the decision is issued.

(4) The appeal fee shall be reimbursed at 25%

(a) if the appeal is withdrawn after expiry of the period under paragraph 3(a) but before the decision is announced at oral proceedings;

(b) if the appeal is withdrawn after expiry of the period under paragraph 3(b) but before the decision is issued;

(c) if any request for oral proceedings is withdrawn within one month of notification of the communication issued by the Board of Appeal in preparation for the oral proceedings, and no oral proceedings take place.

(5) The appeal fee shall be reimbursed under only one of the above provisions. Where more than one rate of reimbursement applies, reimbursement shall be at the higher rate.

(6) The department whose decision is impugned shall order the reimbursement if it revises its decision and considers reimbursement equitable by reason of a substantial procedural violation. In all other cases, matters of reimbursement shall be decided by the Board of Appeal.»

Article 2

1. Rule 103 EPC as amended under Article 1 of this decision shall enter into force on 1 April 2020.

2. Rule 103 EPC as amended under Article 1 of this decision shall apply to appeals pending at the date of entry into force and to appeals filed after that date.

Done at Munich, 12 December 2019

FOR THE ADMINISTRATIVE COUNCIL
The Chairman
Josef Kratochvíl

ODLUKA UPRAVNOG VIJEĆA OD 12. PROSINCA 2019. KOJOM SE MIJENJA I DOPUNJUJE PRAVILO 103. PROVEDBENOG PRAVILNIKA EUROPSKE PATENTNE KONVENCIJE (CA/D 14/19)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE PATENTNE ORGANIZACIJE,

s obzirom na Europsku patentnu konvenciju (u daljnjem tekstu: »EPC«), a posebno njezin članak 33. stavak 1. podstavak c),

na prijedlog predsjednika Europskog patentnog ureda,

uzimajući u obzir mišljenje Odbora za patentno pravo i Odbora za proračun i financije,

ODLUČILO JE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

Pravilo 103. Provedbenog pravilnika EPC-a glasi kako slijedi:

»Pravilo 103.

Povrat pristojbe za žalbu

(1) Pristojba za žalbu vraća se u potpunosti

(a) u slučaju remonstrativnog ispitivanja žalbe ili kada Žalbeno vijeće žalbu smatra dopuštenom ako je takav povrat pravičan zbog bitne povrede postupovnih pravila, ili

(b) ako je žalba povučena prije podnošenja obrazloženja žalbe i prije isteka roka za podnošenje tog obrazloženja.

(2) Pristojba za žalbu vraća se u iznosu od 75 % ako je, u odgovoru na priopćenje Žalbenog vijeća u kojem se navodi njegova namjera da započne supstancijalno ispitivanje žalbe, žalba povučena u roku od dva mjeseca od obavijesti o tom priopćenju.

(3) Pristojba za žalbu vraća se u iznosu od 50 % ako je žalba povučena po isteku roka prema stavku 1. podstavku (b), pod uvjetom da do povlačenja dođe:

(a) ako je određen datum za usmeni postupak, u roku od jednog mjeseca od obavijesti o priopćenju koje je izdalo Žalbeno vijeće u pripremi za taj usmeni postupak;

(b) ako nije određen datum za usmeni postupak, a Žalbeno vijeće je izdalo priopćenje kojim poziva podnositelja žalbe da podnese primjedbe, prije isteka roka koji je Vijeće odredilo za podnošenje primjedbi;

(c) u svim drugim slučajevima, prije no što je odluka izdana.

(4) Pristojba za žalbu vraća se u iznosu od 25 %

(a) ako je žalba povučena po isteku roka prema stavku 3. podstavku (a), ali prije no što je odluka iznesena na usmenom postupku;

(b) ako je žalba povučena po isteku roka prema stavku 3. podstavku (b), ali prije no što je odluka izdana;

(c) ako je bilo koji zahtjev za usmeni postupak povučen u roku od jednog mjeseca od obavijesti o priopćenju koje je izdalo Žalbeno vijeće u pripremi za usmeni postupak, i usmeni postupak ne bude održan.

(5) Pristojba za žalbu vraća se samo u slučaju jedne od gornjih odredbi. Ako se primjenjuje više od jedne stope povrata, povrat se obavlja po višoj stopi.

(6) Odjel protiv čije je odluke podnesena žalba donosi odluku o povratu ako je svoju odluku izmijenio i povrat smatra pravičnim zbog bitne povrede postupovnih pravila. U svim drugim slučajevima o pitanju povrata odluku donosi Žalbeno vijeće.«

Članak 2.

1. Pravilo 103. EPC prema izmjenama i dopunama u članku 1. ove odluke stupaju na snagu 1. travnja 2020. godine.

2. Pravilo 103. EPC prema izmjenama i dopunama u članku 1. ove odluke primjenjuje se na žalbe u postupku na dan stupanja na snagu i na žalbe podnesene nakon tog datuma.

Sastavljeno u Münchenu, 12. prosinca 2019.

ZA UPRAVNO VIJEĆE
Predsjedatelj
Josef Kratochvíl, v. r.