Izmjene i dopune Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije od 27. ožujka 2020. kojom se mijenja i dopunjuje pravilo 142. i članka 2. Pravilnika o pristojbama (CA/D2/20)

NN 5/2020 (14.10.2020.), Izmjene i dopune Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije od 27. ožujka 2020. kojom se mijenja i dopunjuje pravilo 142. i članka 2. Pravilnika o pristojbama (CA/D2/20)

Državni zavod za intelektualno vlasništvo

38

Na temelju članka 32. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« broj 28/96.), Državni zavod za intelektualno vlasništvo objavljuje u izvorniku na engleskom i u prijevodu na hrvatskom jeziku:

DECISION
OF THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF
27 MARCH 2020 AMENDING RULE 142 OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE EUROPEAN PATENT CONVENTION AND ARTICLE 2 OF THE RULES RELATING TO FEES (CA/D2/20)


THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION,

Having regard to the European Patent Convention (hereinafter referred to as «EPC») and in particular Article 33(1)(c) thereof,

On a proposal from the President of the European Patent Office,

Having regard to the opinion of the Committee on Patent Law,


HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Article 1

Paragraph 2 of Rule 142 of the Implementing Regulations to the EPC will read as follows:

«(2) When, in the cases referred to in paragraph1(a) or (b), the European Patent Office has been informed of the identity of the person authorised to continue the proceedings, it shall notify such person and, where applicable, any third party, that the proceedings will be resumed as from a specified date. If, three years after the publication of the date of interruption in the European Patent Bulletin, the European Patent Office has not been informed of the identity of the person authorised to continue the proceedings, it may set a date on which it intends to resume the proceedings of its own motion.»

Article 2

Article 2, paragraph 1, item 2, third indent, of the Rules relating to Fees will be reworded as follows:

«-an international search (Rule 16.1 PCT, Rule 40bis PCT in conjunction with Rule 20.5bis PCT, and Rule 158, paragraph 1)»

Article 3

This decision will enter into force on 1 July 2020.

Rule 142, paragraph 2, as amended by Article 1 of this decision will apply to all proceedings already interrupted on or after that date.

Done at Munich, 27 March 2020

For the Administrative Council
The Chairman
Josef Kratochvíl, v. r.

ODLUKA
UPRAVNOG VIJEĆA OD 27. OŽUJKA 2020. KOJOM SE MIJENJA I DOPUNJUJE PRAVILO 142. PROVEDBENOG PRAVILNIKA EUROPSKE PATENTNE KONVENCIJE I ČLANAK 2. PRAVILNIKA O PRISTOJBAMA (CA/D2/20)


UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE PATENTNE ORGANIZACIJE,

s obzirom na Europsku patentnu konvenciju (u daljnjem tekstu »EPC«) a posebno njezin članak 33. stavak 1. podstavak(c),

na prijedlog predsjednika Europskog patentnog ureda,

uzimajući u obzir mišljenje Odbora za patentno pravo,


ODLUČILO JE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

Stavak 2. pravila 142. Provedbenog pravilnika EPC-a glasi kako slijedi:

»(2) Kada je, u slučajevima iz stavka 1. podstavka (a) ili podstavka (b), Europski patentni ured obaviješten o identitetu osobe koja je ovlaštena nastaviti postupak, on obavješćuje tu osobu i, kada je prikladno, svaku treću stranku da se postupak nastavlja na navedeni datum. Ako, tri godine nakon objave datuma prekida u Europskom patentnom glasniku, Europski patentni ured nije obaviješten o identitetu osobe koja je ovlaštena nastaviti postupak, on može odrediti datum na koji namjerava nastaviti postupak po službenoj dužnosti.«

Članak 2.

Članak 2., stavak 1., podstavak (2), treća uvlaka, Pravilnika o pristojbama mijenja se kako slijedi:

» – međunarodno pretraživanje (pravilo 16.1. PCT-a, pravilo 40.bis. PCT-a zajedno s pravilom 20.5.bis. PCT-a, te pravilo 158., stavak 1.)«

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu 1. srpnja 2020.

Pravilo 142., stavak 2., prema izmjenama i dopunama u članku 1. ove odluke primjenjuje se na sve postupke već prekinute na taj datum ili nakon njega.

Sastavljeno u Münchenu, 27. ožujka 2020.

Za Upravno vijeće
Predsjedatelj
Josef Kratochvíl, v. r.