Objava o stupanju na snagu Ugovora o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ukrajine u borbi protiv terorizma, krijumčarenja i zloupotrebe droga, kao i protiv organiziranog kriminala

NN 1/2021 (5.3.2021.), Objava o stupanju na snagu Ugovora o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ukrajine u borbi protiv terorizma, krijumčarenja i zloupotrebe droga, kao i protiv organiziranog kriminala

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

6

Na temelju članka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da je Ugovor o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ukrajine u borbi protiv terorizma, krijumčarenja i zloupotrebe droga, kao i protiv organiziranog kriminala, potpisan u Kijevu 26. listopada 1993., objavljen u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 3/94, stupio na snagu 28. veljače 1995.

Klasa: 018-05/21-47/1
Urbroj: 521-IV-02-02/02-21-1
Zagreb, 19. veljače 2021.

Ministar
dr. sc. Gordan Grlić Radman, v. r.