Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Španjolske o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka

NN 2/2021 (16.4.2021.), Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Španjolske o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka

HRVATSKI SABOR

10

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE KRALJEVINE ŠPANJOLSKE O UZAJAMNOJ ZAŠTITI KLASIFICIRANIH PODATAKA

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Španjolske o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 19. ožujka 2021.

Klasa: 011-01/21-01/15
Urbroj: 71-10-01/1-21-2
Zagreb, 23. ožujka 2021.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE KRALJEVINE ŠPANJOLSKE O UZAJAMNOJ ZAŠTITI KLASIFICIRANIH PODATAKA

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Španjolske o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka, potpisan u Zagrebu 15. prosinca 2020. u izvorniku na hrvatskom, španjolskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1. ovoga Zakona, u izvorniku na hrvatskom, glasi:

UGOVOR
IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE KRALJEVINE ŠPANJOLSKE O UZAJAMNOJ ZAŠTITI KLASIFICIRANIH PODATAKA

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Kraljevine Španjolske (u daljnjem tekstu »stranke«),

shvaćajući da dobra suradnja može zahtijevati razmjenu klasificiranih podataka između stranaka,

želeći uspostaviti skup pravila koja uređuju uzajamnu zaštitu klasificiranih podataka koji se razmjenjuju ili nastaju u tijeku suradnje između stranaka,

sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

PREDMET

Predmet ovog Ugovora je osiguravanje zaštite klasificiranih podataka koji zajednički nastaju ili se razmjenjuju između stranaka.

Članak 2.

DEFINICIJE

Za potrebe ovog Ugovora:

(1) »klasificirani podaci« označava bilo koje podatke, neovisno o obliku, koje treba zaštititi od povrede sigurnosti i koji su klasificirani u skladu s nacionalnim zakonima i propisima stranke pošiljateljice;

(2) »nužnost pristupa podacima za obavljanje poslova iz djelokruga« označava da se pristup klasificiranim podacima može odobriti samo osobama za koje je potvrđeno da imaju potrebu znati ili posjedovati takve podatke za obavljanje svojih službenih i stručnih zadaća;

(3) »povreda sigurnosti« označava bilo koji oblik neovlaštenog otkrivanja, zlouporabe, neovlaštene izmjene, oštećivanja ili uništavanja klasificiranih podataka, kao i bilo koje drugo činjenje ili nečinjenje, koji dovode do gubitka njihove povjerljivosti, cjelovitosti ili dostupnosti;

(4) »stupanj tajnosti« označava kategoriju koja, u skladu s nacionalnim zakonima i propisima, predstavlja stupanj ograničenja pristupa klasificiranim podacima i minimalni stupanj njihove zaštite koji osiguravaju stranke;

(5) »stranka pošiljateljica« označava stranku koja je stvorila klasificirane podatke;

(6) »stranka primateljica« označava stranku kojoj se prenose klasificirani podaci stranke pošiljateljice;

(7) »nacionalno sigurnosno tijelo« označava nacionalno tijelo odgovorno za provedbu i nadzor ovog Ugovora;

(8) »nadležno tijelo« označava nacionalno sigurnosno tijelo ili drugo nacionalno tijelo koje, u skladu s nacionalnim zakonima i propisima, provodi ovaj Ugovor;

(9) »ugovaratelj« označava fizičku ili pravnu osobu koja ima pravnu sposobnost sklapanja ugovora;

(10) »klasificirani ugovor« označava ugovor između dva ili više ugovaratelja koji sadrži klasificirane podatke ili čija provedba zahtijeva pristup klasificiranim podacima;

(11) »uvjerenje o sigurnosnoj provjeri osobe« označava potvrdu nadležnog tijela kojom se, u skladu s nacionalnim zakonima i propisima, potvrđuje da fizička osoba ispunjava uvjete za pristup klasificiranim podacima;

(12) »uvjerenje o sigurnosnoj provjeri pravne osobe« označava potvrdu nadležnog tijela kojom se, u skladu s nacionalnim zakonima i propisima, potvrđuje da pravna ili fizička osoba ima fizičke i organizacijske kapacitete kojima se ispunjavaju uvjeti za pristup i postupanje s klasificiranim podacima;

(13) »treća strana« označava bilo koju državu, organizaciju, pravnu ili fizičku osobu koja nije stranka ovog Ugovora.

Članak 3.

STUPNJEVI TAJNOSTI

Stranke su suglasne da su sljedeći stupnjevi tajnosti istoznačni:

Za Republiku HrvatskuZa Kraljevinu Španjolsku
VRLO TAJNOSECRETO
TAJNORESERVADO
POVJERLJIVOCONFIDENCIAL
OGRANIČENODIFUSIÓN LIMITADA.

Članak 4.

NACIONALNA SIGURNOSNA TIJELA

1. Nacionalna sigurnosna tijela stranaka su:

Za Republiku Hrvatsku:

– Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost;

Za Kraljevinu Španjolsku:

– Nacionalni ured za sigurnost, Nacionalni obavještajni centar.

2. Stranke obavješćuju jedna drugu, diplomatskim putem, o bilo kojim promjenama svojih odnosnih nacionalnih sigurnosnih tijela.

3. Na zahtjev, nacionalna sigurnosna tijela obavješćuju jedno drugo o važećim nacionalnim zakonima i propisima kojima se uređuje zaštita klasificiranih podataka i razmjenjuju podatke o sigurnosnim standardima, postupcima i praksama za zaštitu klasificiranih podataka.

Članak 5.

MJERE ZAŠTITE I PRISTUP KLASIFICIRANIM PODACIMA

1. U skladu sa svojim nacionalnim zakonima i propisima, stranke poduzimaju sve odgovarajuće mjere za zaštitu klasificiranih podataka koji se razmjenjuju ili nastaju u skladu s ovim Ugovorom. Za takve klasificirane podatke osigurava se isti stupanj zaštite kakav je predviđen za nacionalne klasificirane podatke istoznačnog stupnja tajnosti, kako je određeno u članku 3. ovog Ugovora.

2. Stranka pošiljateljica pisano obavješćuje stranku primateljicu o bilo kojoj promjeni stupnja tajnosti ustupljenih klasificiranih podataka, kako bi se primijenile odgovarajuće sigurnosne mjere.

3. Pristup klasificiranim podacima imaju samo osobe kojima je u skladu s nacionalnim zakonima i propisima odobren pristup klasificiranim podacima istoznačnog stupnja tajnosti i kojima je to nužno za obavljanje poslova iz djelokruga.

4. U okviru područja primjene ovog Ugovora, svaka stranka priznaje uvjerenja o sigurnosnoj provjeri osobe i uvjerenja o sigurnosnoj provjeri pravne osobe koja je izdala druga stranka.

5. Nadležna tijela, na zahtjev i u skladu s nacionalnim zakonima i propisima, pomažu jedno drugom u provođenju postupaka provjere nužnih za primjenu ovog Ugovora.

6. U okviru područja primjene ovog Ugovora, nacionalna sigurnosna tijela bez odgode obavješćuju jedno drugo o bilo kojoj izmjeni u vezi s uvjerenjima o sigurnosnoj provjeri osobe i uvjerenjima o sigurnosnoj provjeri pravne osobe, posebice o povlačenju ili promjeni stupnja tajnosti.

7. Na zahtjev nacionalnog sigurnosnog tijela stranke pošiljateljice, nacionalno sigurnosno tijelo stranke primateljice izdaje pisanu potvrdu da fizička osoba ima pravo pristupa klasificiranim podacima ili da je pravnoj osobi izdano uvjerenje o sigurnosnoj provjeri pravne osobe.

8. Stranka primateljica:

a) dostavlja klasificirane podatke trećoj strani samo na temelju prethodnog pisanog pristanka stranke pošiljateljice;

b) označava primljene klasificirane podatke u skladu s istoznačnim stupnjem tajnosti utvrđenim u članku 3. ovog Ugovora;

c) koristi klasificirane podatke samo za svrhe za koje su dostavljeni.

9. Ako bilo koji drugi ugovor sklopljen između stranaka sadrži strože odredbe u vezi s razmjenom ili zaštitom klasificiranih podataka, primjenjuju se te odredbe.

Članak 6.

PRIJENOS KLASIFICIRANIH PODATAKA

Klasificirani podaci prenose se na način koji uzajamno odobre nacionalna sigurnosna tijela. Stranka primateljica pisano potvrđuje primitak klasificiranih podataka.

Članak 7.

UMNOŽAVANJE I PREVOĐENJE KLASIFICIRANIH PODATAKA

1. Podaci označeni kao TAJNO / RESERVADO ili više prevode se ili umnožavaju samo u iznimnim slučajevima, na temelju prethodnog pisanog pristanka stranke pošiljateljice.

2. Svi umnoženi primjerci klasificiranih podataka označavaju se izvornom oznakom stupnja tajnosti. Takvi umnoženi podaci štite se na isti način kao izvorni podaci. Broj umnoženih primjeraka ograničen je na broj potreban za službene svrhe.

3. Prijevod se označava izvornom oznakom stupnja tajnosti i nosi dodatnu napomenu na jeziku prijevoda da prijevod sadrži klasificirane podatke stranke pošiljateljice.

Članak 8.

UNIŠTAVANJE KLASIFICIRANIH PODATAKA

1. Klasificirani podaci uništavaju se na način koji onemogućava njihovo djelomično ili potpuno obnavljanje.

2. Podaci označeni kao VRLO TAJNO / SECRETO se ne uništavaju. Oni se vraćaju stranci pošiljateljici.

3. Stranka pošiljateljica može, dodatnim označavanjem ili slanjem naknadne pisane obavijesti, izričito zabraniti uništavanje klasificiranih podataka. Ako je uništavanje klasificiranih podataka zabranjeno, oni se vraćaju stranci pošiljateljici.

4. U kriznoj situaciji u kojoj je nemoguće zaštititi ili vratiti klasificirane podatke koji su razmijenjeni ili nastali u skladu s ovim Ugovorom, klasificirani podaci se odmah uništavaju. Stranka primateljica što je prije moguće obavješćuje nacionalno sigurnosno tijelo stranke pošiljateljice o tom uništavanju.

Članak 9.

KLASIFICIRANI UGOVORI

1. Klasificirani ugovori sklapaju se i provode u skladu s nacionalnim zakonima i propisima svake stranke.

2. Na zahtjev, nacionalno sigurnosno tijelo stranke primateljice potvrđuje da je predloženom ugovaratelju izdano odgovarajuće uvjerenje o sigurnosnoj provjeri osobe ili uvjerenje o sigurnosnoj provjeri pravne osobe. Ako predloženi ugovaratelj nema odgovarajuće uvjerenje o sigurnosnoj provjeri, nacionalno sigurnosno tijelo stranke pošiljateljice može zatražiti od nacionalnog sigurnosnog tijela stranke primateljice da izda odgovarajuće uvjerenje o sigurnosnoj provjeri.

3. Sigurnosni prilog sastavni je dio svakog klasificiranog ugovora ili podugovora, kojim stranka pošiljateljica pobliže određuje koji se klasificirani podaci ustupaju stranci primateljici, koji je stupanj tajnosti dodijeljen tim podacima i koje su obveze ugovaratelja u vezi zaštite klasificiranih podataka.

4. Obveze ugovaratelja u vezi zaštite klasificiranih podataka odnose se najmanje na sljedeće:

a) ustupanje klasificiranih podataka isključivo fizičkim osobama koje su, u skladu s nacionalnim zakonima i propisima, ovlaštene za pristup klasificiranim podacima istoznačnog stupnja tajnosti i kojima je to nužno za obavljanje poslova iz djelokruga;

b) prijenos klasificiranih podataka na način koji je u skladu s ovim Ugovorom;

c) postupke za obavješćivanje o bilo kojim promjenama koje mogu nastati u vezi s klasificiranim podacima;

d) korištenje klasificiranih podataka iz klasificiranog ugovora samo za svrhe vezane uz predmet ugovora;

e) strogo poštivanje odredaba ovog Ugovora u vezi s postupcima za postupanje s klasificiranim podacima;

f) obvezu obavješćivanja nacionalnog sigurnosnog tijela ugovaratelja o bilo kojoj povredi sigurnosti u vezi s klasificiranim ugovorom;

g) ustupanje klasificiranih podataka vezanih uz klasificirani ugovor bilo kojoj trećoj strani samo na temelju prethodnog pisanog pristanka stranke pošiljateljice.

Članak 10.

POSJETI

1. Posjeti vezani uz provedbu ili pripremu klasificiranog ugovora koji zahtijevaju pristup klasificiranim podacima podliježu prethodnom odobrenju nacionalnog sigurnosnog tijela stranke domaćina. Odobrenje se izdaje na temelju zahtjeva za posjet nacionalnog sigurnosnog tijela stranke posjetitelja.

2. Zahtjev iz stavka 1. ovog članka sadrži:

a) ime i prezime posjetitelja, datum i mjesto rođenja, državljanstvo;

b) broj putovnice ili broj druge identifikacijske isprave posjetitelja;

c) radno mjesto posjetitelja i naziv organizacije koju predstavlja;

d) stupanj uvjerenja o sigurnosnoj provjeri posjetitelja;

e) svrhu, predloženi radni program i planirani datum posjeta;

f) nazive organizacija i objekata za koje se traži posjet;

g) broj posjeta i traženo razdoblje;

h) druge podatke, koje dogovore nacionalna sigurnosna tijela.

3. Svaka stranka jamči zaštitu osobnih podataka posjetitelja u skladu sa svojim nacionalnim zakonima i propisima.

Članak 11.

POVREDA SIGURNOSTI

1. U slučaju stvarne povrede sigurnosti ili sumnje u povredu sigurnosti, nacionalno sigurnosno tijelo stranke kod koje se ona dogodila bez odgode obavješćuje nacionalno sigurnosno tijelo stranke pošiljateljice te, u skladu s nacionalnim zakonima i propisima, pokreće odgovarajući postupak kako bi se utvrdile okolnosti povrede sigurnosti. Rezultati postupka prosljeđuju se nacionalnom sigurnosnom tijelu stranke pošiljateljice.

2. Kada do povrede sigurnosti dođe u trećoj državi, nacionalno sigurnosno tijelo stranke pošiljatelja bez odgode poduzima radnje iz stavka 1. ovog članka.

Članak 12.

TROŠKOVI

1. Ne očekuje se da će provedba ovog Ugovora prouzročiti bilo kakve troškove.

2. U slučaju bilo kakvih troškova, svaka stranka snosi svoje vlastite troškove koji nastanu uslijed provedbe i nadzora nad svim aspektima ovog Ugovora u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom.

Članak 13.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Bilo koji spor u vezi s tumačenjem ili primjenom ovog Ugovora rješavat će se konzultacijama i pregovorima između stranaka i neće se podnositi na rješavanje bilo kojem međunarodnom sudu ili trećoj strani.

Članak 14.

ZAVRŠNE ODREDBE

1. Ovaj Ugovor stupa na snagu datumom primitka posljednje pisane obavijesti kojom stranke obavješćuju jedna drugu, diplomatskim putem, da su ispunjeni njihovi unutarnji pravni uvjeti potrebni za njegovo stupanje na snagu.

2. Ovaj Ugovor može se izmijeniti i dopuniti uzajamnim pisanim pristankom stranaka. Izmjene i dopune stupaju na snagu u skladu s odredbom stavka 1. ovog članka.

3. Ovaj Ugovor sklapa se na neodređeno vrijeme. Svaka stranka može otkazati ovaj Ugovor pisanom obaviješću drugoj stranci diplomatskim putem. U tom slučaju, ovaj Ugovor prestaje šest mjeseci od datuma na koji je druga stranka primila obavijest o otkazu.

4. U slučaju prestanka ovog Ugovora, svi klasificirani podaci razmijenjeni u skladu s ovim Ugovorom nastavljaju se štititi u skladu s ovdje utvrđenim odredbama te se, na zahtjev, vraćaju stranci pošiljateljici.

Sastavljeno u Zagrebu dana 15. prosinca 2020. u dva izvornika, svaki na hrvatskom, španjolskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slučaju razlika u tumačenju, mjerodavan je engleski tekst.

ZA VLADU
REPUBLIKE HRVATSKE

Maja Čavlović, v. r.

predstojnica Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost

ZA VLADU
KRALJEVINE ŠPANJOLSKE

Alonso Dezcallar de Mazarredo, v. r.

izvanredni i opunomoćeni
veleposlanik Kraljevine Španjolske
u Republici Hrvatskoj


Članak 3.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je tijela državne uprave nadležnog za poslove informacijske sigurnosti.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Ugovor iz članka 1. ovoga Zakona nije na snazi te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, br. 28/96.).

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-01/19

Zagreb, 19. ožujka 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.