Izmjena i dopuna Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije od 15. prosinca 2020. kojom se mijenjaju i dopunjuju pravila 19. i 143. Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije (CA/D11/20)

NN 2/2021 (16.4.2021.), Izmjena i dopuna Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije od 15. prosinca 2020. kojom se mijenjaju i dopunjuju pravila 19. i 143. Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije (CA/D11/20)

Državni zavod za intelektualno vlasništvo

14

Na temelju članka 32. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« broj 28/96.), Državni zavod za intelektualno vlasništvo objavljuje u izvorniku na engleskom i u prijevodu na hrvatskom jeziku:

DECISION
OF THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF 15 DECEMBER 2020 AMENDING RULES 19 AND 143 OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE EUROPEAN PATENT CONVENTION (CA/D11/20)

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION

Having regard to the European Patent Convention (hereinafter referred to as «EPC») and in particular Article 33 (1)(c) thereof

On a proposal from the President of the European Patent Office

Having regard to the opinion of the Committee on Patent Law,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Article 1

Rule 19 of the Implementing Regulations to the EPC shall be amended as follows:

1. Paragraph1 shall read as follows:

«The request for grant of a European patent shall contain the designation of the inventor. However, if the applicant is not the inventor or is not the sole inventor, the designation shall be filed in a separate document. The designation shall state the family name, given names and country and place of residence of the inventor, contain the statement referred to in Article 81 and bear the signature of the applicant or his representative.»

2. Paragraphs 3 and 4 shall be deleted.

Article 2

Rule143 of the Implementing Regulations to the EPC shall be amended as follows:

Subparagraph (g) of paragraph1 shall read as follows:

«family name, given names and country and place of residence of the inventor designated by the applicant for or proprietor of the patent, unless he has waived his right to be mentioned under Rule 20, paragraph 1;»

Article 3

1. Rule19 EPC as amended under Article1 of this decision shallenter into force on 1 April 2021. Rule 19 (1) EPC as amended shall apply to any designation of the inventor filed or rectified on or after that date. Rule 19 (1) EPC as amended shall also apply to any international application entering the European phase onor after that date.

2. Rule143 EPC as amended under Article 2 of this decision shall enter into force on 1 November 2021. It shall apply to all patent applications published in the European Patent Register on or after that date.

Done at Munich, 15 December 2020

FOR THE ADMINISTRATIVE COUNCIL
The Chairman
Josef Kratochvíl, v. r.

ODLUKA

UPRAVNOG VIJEĆA OD 15. PROSINCA 2020. KOJOM SE MIJENJAJU I DOPUNJUJU PRAVILA 19. I 143. PROVEDBENOG PRAVILNIKA EUROPSKE PATENTNE KONVENCIJE (CA/D11/20)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE PATENTNE ORGANIZACIJE

s obzirom na Europsku patentnu konvenciju (u daljnjem tekstu »EPC«) a posebno njezin članak 33. stavak 1. podstavak (c)

na prijedlog predsjednika Europskog patentnog ureda

uzimajući u obzir mišljenje Odbora za patentno pravo,

ODLUČILO JE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

Pravilo 19. Provedbenog pravilnika EPC-a mijenja se i dopunjuje kako slijedi:

1. Stavak 1. glasi kako slijedi:

»Zahtjev za priznavanje europskog patenta mora sadržavati podatke o izumitelju. Međutim, ako podnositelj prijave nije izumitelj ili nije jedini izumitelj, ti se podaci navode u posebnom dokumentu. Ti podaci moraju sadržavati prezime, imena, državu i mjesto prebivališta, izjavu iz članka 81. te potpis podnositelja prijave ili njegova zastupnika.«

2. Brišu se stavci 3. i 4.

Članak 2.

Pravilo 143. Provedbenog pravilnika EPC-a mijenja se i dopunjuje kako slijedi:

Podstavak (g) stavka 1. glasi kako slijedi:

»prezime, imena, državu i mjesto prebivališta koje je naveo podnositelj prijave ili nositelj patenta, osim ako se je izumitelj odrekao prava da bude naveden prema pravilu 20. stavku 1.;«

Članak 3.

1. Pravilo 19. EPC-a prema izmjenama i dopunama u članku 1. ove odluke stupa na snagu 1. travnja 2021. Pravilo 19. stavak 1. EPC-a prema izmjenama i dopunama primjenjuje se na svaki podatak o izumitelju koji je podnesen ili ispravljen na taj datum ili nakon njega. Pravilo 19. stavak 1. EPC-a prema izmjenama i dopunama primjenjuje se i na svaku međunarodnu prijavu koja ulazi u europsku fazu na taj datum ili nakon njega.

2. Pravilo 143. EPC-a prema izmjenama i dopunama u članku 2. ove odluke stupa na snagu 1. studenog 2021. Primjenjuje se na sve patentne prijave objavljene u Europskom patentnom registru na taj datum ili nakon njega.

Sastavljeno u Münchenu, 15. prosinca 2020.

ZA UPRAVNO VIJEĆE
Predsjedatelj
Josef Kratochvíl, v. r.