Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o izgradnji cestovnog mosta kod stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Kaštel (RH) – Dragonja (SLO)

NN 6/2021 (22.9.2021.), Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o izgradnji cestovnog mosta kod stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Kaštel (RH) – Dragonja (SLO)

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

45

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. rujna 2021. donijela

UREDBU

O OBJAVI SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE O IZGRADNJI CESTOVNOG MOSTA KOD STALNOG GRANIČNOG PRIJELAZA ZA MEĐUNARODNI PROMET PUTNIKA I ROBA U CESTOVNOM PROMETU
KAŠTEL (RH) – DRAGONJA (SLO)

Članak 1.

Objavljuje se Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o izgradnji cestovnog mosta kod stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Kaštel (RH) – Dragonja (SLO), sklopljen u Bujama 16. travnja 2021., u izvorniku na hrvatskom i slovenskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma iz članka 1. ove Uredbe u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

SPORAZUM
IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE O IZGRADNJI CESTOVNOG MOSTA KOD STALNOG GRANIČNOG PRIJELAZA ZA MEĐUNARODNI PROMET PUTNIKA I ROBA U CESTOVNOM PROMETU KAŠTEL (RH) – DRAGONJA (SLO)

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Slovenije (u daljnjem tekstu: ugovorne stranke), utvrdile su da postojeći most kod stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Kaštel (RH) – Dragonja (SLO), ne udovoljava tehničkim i infrastrukturnim uvjetima potrebnim za siguran promet i prelazak granice te s ciljem da omoguće sigurnije i brže prelaženje državne granice putnicima, a posebno stanovnicima pograničnih područja, sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.
PREDMET SPORAZUMA

Predmet ovoga Sporazuma je osigurati projektne, imovinskopravne i tehničke uvjete potrebne za izgradnju cestovnog mosta kod stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Kaštel (RH) – Dragonja (SLO) (u daljnjem tekstu: most) te prilaznih prometnica i pripadajuće infrastrukture.

Članak 2.
NADLEŽNA TIJELA ZA PROVEDBU SPORAZUMA

Nadležna tijela za provedbu ovoga Sporazuma su:

– u Republici Hrvatskoj: ministarstvo nadležno za promet i infrastrukturu,

– u Republici Sloveniji: ministarstvo nadležno za infrastrukturu.

Članak 3.
PROJEKTIRANJE, PRIPREMA I IZVOĐENJE

Ugovorne stranke sporazumjele su se da će prije početka radova uskladiti projektne elemente (dokumentaciju) vezane na izvođenje radova na mostu, na prilaznim cestama i pripadajućoj infrastrukturi.

Projektiranje, priprema i izvođenje radova na mostu te postupci izdavanja dozvola, provest će se u skladu s unutarnjim propisima ugovornih stranaka.

Ugovorne stranke sporazumjele su se da je za izradu projektne dokumentacije za izgradnju mosta zadužena slovenska strana.

Projektnu dokumentaciju potrebno je izraditi u skladu s važećim zakonodavstvom Republike Hrvatske i važećim zakonodavstvom Republike Slovenije.

Inspekcijski nadzor nad radovima za vrijeme izgradnje mosta obavljat će zajednički predstavnici nadležnih službi obiju ugovornih stranaka, koje će odrediti tijela nadležna za provedbu ovoga Sporazuma

Članak 4.
NATJEČAJ ZA IZVOĐAČA RADOVA

Ugovorne stranke suglasne su da će za izgradnju mosta biti objavljen međunarodni javni natječaj.

Objava međunarodnog javnog natječaja i njegov sadržaj (specifikacija) provest će se u skladu s prethodnim dogovorom između tijela nadležnih za provedbu ovoga Sporazuma.

Članak 5.
TROŠKOVI IZGRADNJE MOSTA

Ugovorne stranke sporazumjele su se o raspodjeli troškova za projektantske, pripremne i izvođačke radove na sljedeći način:

a) troškove za projektnu dokumentaciju za izgradnju mosta snosi slovenska strana;

b) troškove koji se odnose na izdavanje dozvola snose ugovorne stranke svaka za sebe;

c) troškove izgradnje mosta i uređenja riječnog korita na području mosta, ugovorne stranke snose u jednakim udjelima;

d) troškove izgradnje i prilagodbe prilaznih cesta do mosta na vlastitom državnom području svaka će ugovorna stranka snositi sama.

Članak 6.
ROK ZAVRŠETKA RADOVA

Ugovorne stranke suglasne su da će se pripremni i radovi na izgradnji mosta izvoditi u skladu s pravilima struke i u razumnim rokovima te na taj način omogućiti završetak izgradnje mosta i priključnih prometnica u što kraćem vremenu kako bi granični prijelaz Kaštel – Dragonja bio otvoren za redoviti međunarodni cestovni promet u skladu s njegovom kategorizacijom.

Članak 7.
ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE

Upravljanje i održavanje mosta uredit će se posebnim sporazumom.

Članak 8.
ODGOVORNOST ZA ŠTETU

U slučaju da jedna od ugovornih stranaka bez utemeljenog razloga odstupi od realizacije izgradnje mosta prije početka izgradnje ili tijekom same izgradnje, odgovara drugoj ugovornoj stranci za prouzročenu štetu i nastale troškove te ih je dužna nadoknaditi.

Članak 9.
RJEŠAVANJE SPOROVA

Moguće sporove o tumačenju ili primjeni ovoga Sporazuma ugovorne stranke rješavaju sporazumno.

Članak 10.
ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Sporazum stupa na snagu tridesetog dana od datuma primitka zadnje pisane obavijesti kojom se ugovorne stranke međusobno diplomatskim putem izvješćuju o ispunjenju uvjeta predviđenih unutarnjim zakonodavstvom za njegovo stupanje na snagu.

Bilo koja ugovorna stranka može u pisanom obliku diplomatskim putem otkazati Sporazum. U tom slučaju Sporazum prestaje vrijediti šest mjeseci nakon primitka obavijesti o otkazu Sporazuma.

Sporazum se može izmijeniti i dopuniti na temelju dogovora ugovornih stranaka. Izmjene i dopune stupaju na snagu u skladu sa stavkom 1. ovog članka.

Sastavljeno u Bujama dana 16. travnja 2021. u dva izvornika, svaki na hrvatskom i slovenskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna.

Za Vladu

Republike Hrvatske

Oleg Butković, v. r.

ministar mora, prometa i
infrastrukture

Za Vladu
Republike Slovenije

Jernej Vrtovec, v. r.

ministar za infrastrukturu


Članak 3.

Provedba Sporazuma iz članka 1. ove Uredbe u djelokrugu je tijela državne uprave nadležnog za poslove mora, prometa i infrastrukture.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ove Uredbe Sporazum iz članka 1. ove Uredbe nije na snazi te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-11/12

Urbroj: 50301-05/14-21-9

Zagreb, 16. rujna 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.