Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o održavanju i rekonstrukciji cestovnih mostova na državnoj granici

NN 6/2021 (22.9.2021.), Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o održavanju i rekonstrukciji cestovnih mostova na državnoj granici

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

46

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. rujna 2021. donijela

UREDBU

O OBJAVI SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE O ODRŽAVANJU I REKONSTRUKCIJI CESTOVNIH MOSTOVA NA DRŽAVNOJ GRANICI

Članak 1.

Objavljuje se Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o održavanju i rekonstrukciji cestovnih mostova na državnoj granici, sklopljen u Zagrebu 29. rujna 2020. u izvorniku na hrvatskom jeziku i na službenim jezicima u Bosni i Hercegovini (bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku).

Članak 2.

Tekst Sporazuma iz članka 1. ove Uredbe u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

SPORAZUM
IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE O ODRŽAVANJU I REKONSTRUKCIJI CESTOVNIH MOSTOVA NA DRŽAVNOJ GRANICI

Vlada Republike Hrvatske i Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (dalje u tekstu: ugovorne stranke), u namjeri unaprjeđenja prometne povezanosti dviju susjednih država, sporazumjeli su se o sljedećem:

Članak 1.

Ovaj Sporazum odnosi se na održavanje i rekonstrukciju cestovnih mostova na zajedničkoj državnoj granici (dalje u tekstu: mostovi):

1) Most u Brčkom/Gunji na M14.1 BiH/DC 214 RH, preko korita rijeke Save,

2) Most kod Orašja/Županje na M1.8 BiH/DC55 RH, preko korita rijeke Save,

3) Most kod Šamca/Slavonskog Šamca na M17 BiH/DC7 RH, preko korita rijeke Save,

4) Most u Brodu/Slavonskom Brodu na M17.2 BiH/ DC53 RH, preko korita rijeke Save,

5) Most kod Gradiške/Stare Gradiške na M16 BiH/DC5 RH, preko korita rijeke Save,

6) Most kod Dubice/Jasenovca na M14 BiH/DC47 RH, preko korita rijeke Save i Une,

7) Most u Novom Gradu/Dvoru na M4 BiH/DC6 RH, preko korita rijeke Une,

8) Most Kozarska Dubica/Hrvatska Dubica preko korita rijeke Une,

9) Most kod Velike Kladuše/Maljevac preko rijeke Maljevac i

10) Most u mjestu Tržačka Raštela, preko rijeke Korane.

Članak 2.

(1) Za potrebe ovoga Sporazuma pod pojmom održavanja se podrazumijeva:

a) redovito održavanje koje označava svaku aktivnost povezanu s očuvanjem funkcionalnosti i trajnosti mostova te sigurnosti prometa, uključujući zimsku službu, čišćenje prometnih površina, prometne opreme na mostovima i prostora neposredno oko mostova, ležajeva, prijelaznih naprava, sustava odvodnje i riječnih nanosa koji mogu ugroziti mostove, te popravke prometnih površina (krpanje udarnih jama, zalijevanje pukotina, glodanje neravnina), manjih oštećenja konstrukcije mostova, antikorozivne zaštite, hidroizolacije i odvodnje, određivanje regulacije prometa na mostovima, označavanje plovnog puta, postavljanje oznaka koje osiguravaju cestovni i riječni promet, kontinuiranu kontrolu mostova, osvjetljenje mostova, te vođenje evidencije o njima;

b) izvanredno održavanje koje označava svaku aktivnost povezanu sa zahtjevnijim radovima održavanja bez izmjene tehničkih elemenata, koji se izvode na temelju tehničke dokumentacije i koji uključuju sanacijske radove i radove na obnovi mostova. Aktivnosti uključuju popravak ili zamjenu kolnika, hidroizolacije, rasponske konstrukcije, stupova, upornjaka, sustava za odvodnju, ležajeva, prijelaznih naprava, uređenje prijelaza na nasip, zaštitu stupova i upornjaka od podlokavanja, cjelovitu antikorozivnu zaštitu, sanaciju i zaštitu betonskih površina i druge radove za osiguranje sigurnosti, stabilnosti te trajnosti mostova i povećanja sigurnosti prometa.

(2) Pod pojmom rekonstrukcije podrazumijeva se izvedba građevinskih i drugih radova na postojećim mostovima kojima se utječe na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za te mostove ili kojima se mijenja usklađenost mostova s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena (dograđivanje, nadograđivanje, uklanjanje vanjskog dijela građevine, izvođenje radova radi promjene namjene građevine i sl.), odnosno izvedba građevinskih i drugih radova na ruševini postojeće građevine u svrhu njezine obnove.

(3) Izvanredno održavanje i rekonstrukcija mostova obuhvaća sljedeće elemente mostova:

a) donji ustroj mostova (stupovi i upornjaci, uključivo temelji, prijelazne ploče, ležajne grede, ležajevi, čunj nasipa);

b) gornji ustroj mostova (rasponska konstrukcija, kolnička ploča, konzole pješačkih staza, oprema mosta – sustav hidroizolacije, kolnički zastor, zastor pješačkih staza, rubnjaci, vijenci, dilatacije, sustav odvodnje, ograde, rasvjeta, oprema za rasvjetu mosta, oprema za prevođenje raznih instalacija, prometna signalizacija, oprema za sigurnost prometa);

c) okolina mostova (provučeni vodovi, inundacija i korito rijeke).

(4) U slučaju potrebe izvanrednog održavanja ili rekonstrukcije mostova, ugovorne stranke će sklopiti poseban sporazum, a kojim će se osobito regulirati odnosi ugovornih stranaka u pogledu određivanja načina izvanrednog održavanja ili rekonstrukcije, provedbe postupaka nabave za izradu projektne dokumentacije, izvođenje radova i stručnog nadzora nad tim radovima te načina financiranja.

Članak 3.

(1) Ugovorne stranke sporazumjele su se da će obavljanje radova i troškove redovitog održavanja iz članka 2. Sporazuma razmjerno dijeliti u omjeru 50:50 %, bez potraživanja naknade od druge ugovorne stranke, osim ako nije između ugovornih stranaka drugačije dogovoreno.

(2) Sveobuhvatno uređenje imovinsko-pravnih odnosa, stvarnih prava, te katastarske evidencije, a koje se odnosi na mostove iz članka 1. ovoga Sporazuma, utvrdit će se posebnim ugovorom nakon konačnog utvrđivanja i demarkacije granice između ugovornih stranaka.

Članak 4.

(1) Nadležna tijela za provedbu ovoga Sporazuma su:

– u Republici Hrvatskoj: ministarstvo nadležno za promet i prometnu infrastrukturu;

– u Bosni i Hercegovini: Ministarstvo komunikacija i prometa

(dalje u tekstu »nadležna tijela«).

(2) Nadležna tijela iz stavka 1. ovoga članka će u roku od trideset (30) dana od datuma stupanja na snagu ovoga Sporazuma osnovati zajedničko radno tijelo zaduženo za praćenje provedbe poslova i zadaća utvrđenih ovim Sporazumom.

(3) Zajedničko radno tijelo čine imenovani predstavnici svake ugovorne stranke.

(4) Zajedničko radno tijelo može, po potrebi angažirati predstavnike drugih tijela i stručnjake u vezi s pojedinim pitanjima.

Članak 5.

(1) Ugovorne stranke su suglasne da će sve poslove povezane s održavanjem mostova obavljati putem nadležnih upravitelja/tijela cestovne infrastrukture (dalje u tekstu: upravitelji), u skladu sa zakonodavstvom ugovornih stranaka.

(2) Nadležna tijela navedena u članku 4. ovoga Sporazuma će međusobno razmijeniti podatke o nazivima i adresama upravitelja za svaki pojedini most.

Članak 6.

(1) Upravitelji će, za potrebe provedbe ovoga Sporazuma, osigurati i staviti na raspolaganje drugoj ugovornoj stranki dostupnu projektnu i ostalu tehničku dokumentaciju koja se odnosi na pojedini most.

(2) Upravitelji će temeljem ovoga Sporazuma, u okviru svojih nadležnosti obavljati poslove održavanja mostova u skladu s mjerodavnim propisima koji su na snazi u državama ugovornih stranaka i odobrenim od nadležnih tijela.

(3) Tijekom pripreme, provedbe i garantnog roka za radove povezane s održavanjem i rekonstrukcijom mostova upravitelji će stalno obavještavati jedan drugoga o poduzetim aktivnostima i mjerama.

(4) Upravitelji će osigurati ishođenje potrebnih dozvola za izvođenje radova povezanih s održavanjem mostova. Za vrijeme trajanja radova ugovorne stranke osiguravaju uvjete za nesmetano odvijanje graničnog prometa.

Članak 7.

(1) Ugovorne stranke suglasne su da će stručnjaci koje su imenovali upravitelji zajednički obaviti preglede stanja mostova najmanje jednom godišnje. Zaključci pregleda i opis potrebnih intervencija bit će uneseni u zapisnik.

(2) Glavni pregled mostova upravitelji će obaviti najmanje svakih pet (5) godina. Upravitelji će zajednički ocijeniti rezultate takvih glavnih pregleda i poduzeti potrebne mjere.

(3) U slučajevima bilo kakvog nepredvidivog događaja upravitelji su dužni zajednički obaviti izvanredni pregled mosta. Zaključci pregleda i opis potrebnih intervencija bit će uneseni u zapisnik.

Članak 8.

(1) Radnici koje rade na održavanju mostova mogu se slobodno kretati u zoni potrebnoj za izvršavanje obveza koje proizlaze iz ovoga Sporazuma.

(2) Radnici iz stavka 1. ovoga članka dužni su na zahtjev nadležnih tijela zaduženih za nadzor državne granice ugovornih stranaka legitimirati se važećom osobnom ispravom.

(3) Popis radnika iz stavka 1. ovoga članka, izvođači radova dostavit će nadležnim tijelima zaduženim za nadzor državne granice osam (8) dana prije početka planiranih aktivnosti.

Članak 9.

(1) Ugovorne stranke oslobađaju se od plaćanja carine i poreza na materijale i proizvode koji su dokazano utrošeni u postupcima održavanja iz članka 2. ovoga Sporazuma, te sredstva, opremu, strojeve i uređaje upotrjebljene za izvođenje radova u sklopu održavanja, koji se nakon završetka radova dokazano vrate na državno područje ugovorne stranke iz koje su izvezeni.

(2) Materijali, proizvodi, oprema i druga sredstva za rad, navedeni u stavku 1. ovoga članka, podliježu nadzoru carinskih tijela ugovornih stranaka.

(3) Ako materijali, proizvodi, oprema i druga sredstva za rad, navedeni u stavku 1. ovoga članka, nisu dokazano utrošeni ili nisu vraćeni na državno područje ugovorne stranke iz koje su izvezeni, nastaje obveza plaćanja carine i drugih javnih davanja sukladno propisima ugovorne stranke na čijem području je nastao carinski dug.

Članak 10.

Svi sporovi koji mogu nastati iz tumačenja ili primjene ovoga Sporazuma rješavat će se dogovorom između nadležnih tijela ugovornih stranaka.

Članak 11.

(1) Odredbe ovoga Sporazuma ne utječu na prava i obveze utvrđene drugim međunarodnim ugovorima koji obvezuju ugovorne stranke.

(2) Odredbe ovoga Sporazuma ni na koji način ne utječu na određivanje i označavanje državne granice između ugovornih stranaka.

(3) Održavanje mostova koji će biti izgrađeni na zajedničkoj državnoj granici između ugovornih stranaka uredit će se dodatkom (aneksom) ovome Sporazumu.

Članak 12.

(1) Ovaj Sporazum stupa na snagu trideseti (30.) dan od datuma primitka zadnje pisane obavijesti kojom se ugovorne stranke međusobno obavještavaju, diplomatskim putem, o ispunjenju uvjeta predviđenih njihovim unutarnjim zakonodavstvom za njegovo stupanje na snagu.

(2) Svaka od ugovornih stranaka može otkazati Sporazum diplomatskim putem. U tom slučaju ovaj Sporazum prestaje šest (6) mjeseci nakon datuma primitka obavijesti o otkazu Sporazuma.

(3) Ovaj Sporazum se može izmijeniti i dopuniti uzajamnim pisanim dogovorom ugovornih stranaka. Izmjene i dopune stupaju na snagu sukladno stavku 1. ovoga članka.

Sastavljeno u Zagrebu dana 29. rujna 2020., u dva izvornika, na hrvatskom jeziku i na službenim jezicima u Bosni i Hercegovini (bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku), pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni.

Za Vladu
Republike Hrvatske
Oleg Butković, v. r.
ministar mora, prometa i infrastrukture
Za Vijeće ministara
Bosne i Hercegovine
Vojin Mitrović, v. r.
ministar komunikacija i prometa

Članak 3.

Provedba Sporazuma iz članka 1. ove Uredbe u djelokrugu je tijela državne uprave nadležnog za poslove prometa i infrastrukture.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ove Uredbe Sporazum iz članka 1. ove Uredbe nije na snazi te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-11/72

Urbroj: 50301-05/14-21-9

Zagreb, 16. rujna 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.