Zakon o potvrđivanju Protokola koji se odnosi na izmjenu članka 56. Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu

NN 7/2021 (27.10.2021.), Zakon o potvrđivanju Protokola koji se odnosi na izmjenu članka 56. Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu

HRVATSKI SABOR

53

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA KOJI SE ODNOSI NA IZMJENU ČLANKA 56. KONVENCIJE O MEĐUNARODNOM CIVILNOM ZRAKOPLOVSTVU

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Protokola koji se odnosi na izmjenu članka 56. Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 1. listopada 2021.

Klasa: 011-01/21-01/67
Urbroj: 71-10-01/1-21-2
Zagreb, 6. listopada 2021.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA KOJI SE ODNOSI NA IZMJENU ČLANKA 56. KONVENCIJE O MEĐUNARODNOM CIVILNOM ZRAKOPLOVSTVU

Članak 1.

Potvrđuje se Protokol koji se odnosi na izmjenu članka 56. Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, potpisan u Montrealu 6. listopada 2016. u izvorniku na engleskom, arapskom, kineskom, francuskom, ruskom i španjolskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Protokola iz članka 1. ovoga Zakona, u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik, glasi:

PROTOCOL
RELATING TO AN AMENDMENT TO ARTICLE 56 OF THE CONVENTION ON INTERNATIONAL CIVIL AVIATION

Signed at Montréal on 6 October 2016

THE ASSEMBLY OF THE INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION

HAVING MET in its Thirty-ninth Session at Montréal on 1 October 2016,

HAVING NOTED that it is the general desire of Contracting States to enlarge the membership of the Air Navigation Commission,

HAVING CONSIDERED it appropriate to increase the membership of that body from nineteen to twenty-one,

HAVING CONSIDERED it necessary to amend, for the purpose aforesaid, the Convention on International Civil Aviation done at Chicago on the seventh day of December 1944,

1. APPROVES, in accordance with the provisions of Article 94(a) of the Convention aforesaid, the following proposed amendment to the said Convention:

«In Article 56 of the Convention the expression ‘nineteen members’ shall be replaced by ‘twenty-one members’.»;

2. SPECIFIES, pursuant to the provisions of the said Article 94(a) of the said Convention, one hundred and twenty-eight as the number of Contracting States upon whose ratification the proposed amendment aforesaid shall come into force;

3. RESOLVES that the Secretary General of the International Civil Aviation Organization draw up a Protocol, in the English, Arabic, Chinese, French, Russian and Spanish languages, each of which shall be of equal authenticity, embodying the amendment above-mentioned and the matter hereinafter appearing:

a) The Protocol shall be signed by the President of the Assembly and its Secretary General.

b) The Protocol shall be open to ratification by any State which has ratified or adhered to the said Convention on International Civil Aviation.

c) The instruments of ratification shall be deposited with the International Civil Aviation Organization.

d) The Protocol shall come into force in respect of the States which have ratified it on the date on which the one hundred and twenty-eighth instrument of ratification is so deposited.

e) The Secretary General shall immediately notify all Contracting States of the date of deposit of each ratification of the Protocol.

f) The Secretary General shall immediately notify all Contracting States to the said Convention of the date on which the Protocol comes into force.

g) With respect to any Contracting State ratifying the Protocol after the date aforesaid, the Protocol shall come into force upon deposit of its instrument of ratification with the International Civil Aviation Organization.

CONSEQUENTLY, pursuant to the aforesaid action of the Assembly,

This Protocol has been drawn up by the Secretary General of the Organization.

IN WITNESS WHEREOF, the President and the Secretary General of the aforesaid Thirty-ninth Session of the Assembly of the International Civil Aviation Organization, being authorized thereto by the Assembly, sign this Protocol.

DONE at Montréal on the sixth day of October of the year two thousand and sixteen, in a single document in the English, Arabic, Chinese, French, Russian and Spanish languages, each text being equally authentic. This Protocol shall remain deposited in the archives of the International Civil Aviation Organization, and certified copies thereof shall be transmitted the Secretary General of the Organization to all Contracting States to the Convention on International Civil Aviation done at Chicago on the seventh day of December 1944.

A. Abdul RahmanF. Liu
President of the Thirty-ninth Session of the AssemblySecretary General

PROTOKOL
KOJI SE ODNOSI NA IZMJENU ČLANKA 56. KONVENCIJE O MEĐUNARODNOM CIVILNOM ZRAKOPLOVSTVU

Potpisano u Montrealu 6. listopada 2016.

SKUPŠTINA ORGANIZACIJE MEĐUNARODNOG CIVILNOG ZRAKOPLOVSTVA

SASTAVŠI SE na svojem trideset i devetom zasjedanju u Montrealu 1. listopada 2016.,

PRIMILA je na znanje da je opća želja država ugovornica povećanje broja članica Komisije za zračnu plovidbu,

SMATRAJUĆI prikladnim povećati broj članica tog tijela s devetnaest na dvadeset i jedan, i

SMATRAJUĆI potrebnim izmijeniti, u gore navedenu svrhu, Konvenciju o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu sastavljenu u Chicagu 7. prosinca 1944.,

1. ODOBRAVA, u skladu s odredbama članka 94. stavka (a) gore navedene Konvencije, sljedeći prijedlog izmjene navedene Konvencije:

»U članku 56. Konvencije, izraz »devetnaest članova« se zamjenjuje izrazom »dvadeset i jednog člana«.«;

2. UTVRĐUJE, na temelju odredaba navedenog članka 94. stavka (a) navedene Konvencije, sto dvadeset i osam kao broj država ugovornica, nakon čije ratifikacije stupa na snagu gore navedeni prijedlog izmjene; i

3. ODLUČUJE da glavni tajnik Organizacije međunarodnog civilnog zrakoplovstva sastavi Protokol na engleskom, arapskom, kineskom, francuskom, ruskom i španjolskom jeziku, svaki jednake vjerodostojnosti, koji sadrži gore navedenu izmjenu i sadržaj kako slijedi dalje u tekstu:

a) Protokol potpisuju predsjednik Skupštine i glavni tajnik.

b) Protokol je otvoren za ratifikaciju svakoj državi koja je ratificirala ili se pridržava navedene Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu.

c) Isprave o ratifikaciji polažu se kod Organizacije međunarodnog civilnog zrakoplovstva.

d) Protokol stupa na snagu u odnosu na države koje su ga ratificirale na datum na koji je položena sto dvadeset i osma isprava o ratifikaciji.

e) Glavni tajnik odmah obavješćuje sve države ugovornice o datumu polaganja svake isprave o ratifikaciji Protokola.

f) Glavni tajnik odmah obavješćuje sve države ugovornice spomenute Konvencije o datumu stupanja na snagu Protokola.

g) U odnosu na bilo koju državu ugovornicu koja ratificira Protokol nakon gore navedenog datuma, Protokol stupa na snagu nakon polaganja njezine isprave o ratifikaciji kod Organizacije međunarodnog civilnog zrakoplovstva.

SUKLADNO, prema gore navedenoj odluci Skupštine,

ovaj Protokol sastavio je glavni tajnik Organizacije.

U POTVRDU TOGA, predsjednik i glavni tajnik gore navedenog trideset i devetog zasjedanja Skupštine Organizacije međunarodnog civilnog zrakoplovstva, koje je za to ovlastila Skupština, potpisuju ovaj Protokol.

SASTAVLJENO u Montrealu šestog dana mjeseca listopada dvije tisuće šesnaeste godine, u jednom izvorniku na engleskom, arapskom, kineskom, francuskom, ruskom i španjolskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. Ovaj Protokol ostaje pohranjen u arhivu Organizacije međunarodnog civilnog zrakoplovstva, a njegove ovjerene preslike glavni tajnik Organizacije prosljeđuje svim državama ugovornicama Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, sastavljene u Chicagu 7. prosinca 1944.

A. Abdul Rahman

Predsjednik trideset i devetog
zasjedanja Skupštine

F. Liu

Glavna tajnica


Članak 3.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je tijela državne uprave nadležnog za poslove civilnog zračnog prometa.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Protokol iz članka 1. ovoga Zakona nije na snazi u odnosu na Republiku Hrvatsku te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti u skladu s odredbom članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, br. 28/96.).

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-01/57
Zagreb, 1. listopada 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.