Zakon o potvrđivanju Sporazuma o izmjeni Sporazuma o prijenosu i objedinjavanju doprinosa u jedinstveni sanacijski fond između Kraljevine Belgije, Republike Bugarske, Češke Republike, Kraljevine Danske, Savezne Republike Njemačke, Republike Estonije, Irske, Helenske Republike, Kraljevine Španjolske, Francuske Republike, Republike Hrvatske, Talijanske Republike, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Mađarske, Republike Malte, Kraljevine Nizozemske, Republike Austrije, Republike Poljske, Portugalske Republike, Rumunjske, Republike Slovenije, Slovačke Republike i Republike Finske

NN 8/2021 (10.11.2021.), Zakon o potvrđivanju Sporazuma o izmjeni Sporazuma o prijenosu i objedinjavanju doprinosa u jedinstveni sanacijski fond između Kraljevine Belgije, Republike Bugarske, Češke Republike, Kraljevine Danske, Savezne Republike Njemačke, Republike Estonije, Irske, Helenske Republike, Kraljevine Španjolske, Francuske Republike, Republike Hrvatske, Talijanske Republike, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Mađarske, Republike Malte, Kraljevine Nizozemske, Republike Austrije, Republike Poljske, Portugalske Republike, Rumunjske, Republike Slovenije, Slovačke Republike i Republike Finske

Hrvatski sabor

60

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O IZMJENI SPORAZUMA O PRIJENOSU I OBJEDINJAVANJU DOPRINOSA U JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND IZMEĐU KRALJEVINE BELGIJE, REPUBLIKE BUGARSKE, ČEŠKE REPUBLIKE, KRALJEVINE DANSKE, SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE, REPUBLIKE ESTONIJE, IRSKE, HELENSKE REPUBLIKE, KRALJEVINE ŠPANJOLSKE, FRANCUSKE REPUBLIKE, REPUBLIKE HRVATSKE, TALIJANSKE REPUBLIKE, REPUBLIKE CIPRA, REPUBLIKE LATVIJE, REPUBLIKE LITVE, VELIKOG VOJVODSTVA LUKSEMBURGA, MAĐARSKE, REPUBLIKE MALTE, KRALJEVINE NIZOZEMSKE, REPUBLIKE AUSTRIJE, REPUBLIKE POLJSKE, PORTUGALSKE REPUBLIKE, RUMUNJSKE, REPUBLIKE SLOVENIJE, SLOVAČKE REPUBLIKE I REPUBLIKE FINSKE

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Sporazuma o izmjeni Sporazuma o prijenosu i objedinjavanju doprinosa u jedinstveni sanacijski fond između Kraljevine Belgije, Republike Bugarske, Češke Republike, Kraljevine Danske, Savezne Republike Njemačke, Republike Estonije, Irske, Helenske Republike, Kraljevine Španjolske, Francuske Republike, Republike Hrvatske, Talijanske Republike, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Mađarske, Republike Malte, Kraljevine Nizozemske, Republike Austrije, Republike Poljske, Portugalske Republike, Rumunjske, Republike Slovenije, Slovačke Republike i Republike Finske, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 29. listopada 2021.

Klasa: 011-01/21-01/80

Urbroj: 71-10-01/1-21-2

Zagreb, 4. studenoga 2021.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O IZMJENI SPORAZUMA O PRIJENOSU I OBJEDINJAVANJU DOPRINOSA U JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND IZMEĐU KRALJEVINE BELGIJE, REPUBLIKE BUGARSKE, ČEŠKE REPUBLIKE, KRALJEVINE DANSKE, SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE, REPUBLIKE ESTONIJE, IRSKE, HELENSKE REPUBLIKE, KRALJEVINE ŠPANJOLSKE, FRANCUSKE REPUBLIKE, REPUBLIKE HRVATSKE, TALIJANSKE REPUBLIKE, REPUBLIKE CIPRA, REPUBLIKE LATVIJE, REPUBLIKE LITVE, VELIKOG VOJVODSTVA LUKSEMBURGA, MAĐARSKE, REPUBLIKE MALTE, KRALJEVINE NIZOZEMSKE, REPUBLIKE AUSTRIJE, REPUBLIKE POLJSKE, PORTUGALSKE REPUBLIKE, RUMUNJSKE, REPUBLIKE SLOVENIJE, SLOVAČKE REPUBLIKE I REPUBLIKE FINSKE

Članak 1.

Potvrđuje se Sporazum o izmjeni Sporazuma o prijenosu i objedinjavanju doprinosa u jedinstveni sanacijski fond između Kraljevine Belgije, Republike Bugarske, Češke Republike, Kraljevine Danske, Savezne Republike Njemačke, Republike Estonije, Irske, Helenske Republike, Kraljevine Španjolske, Francuske Republike, Republike Hrvatske, Talijanske Republike, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Mađarske, Republike Malte, Kraljevine Nizozemske, Republike Austrije, Republike Poljske, Portugalske Republike, Rumunjske, Republike Slovenije, Slovačke Republike i Republike Finske, sastavljen u jednom izvorniku čiji su tekstovi na bugarskom, češkom, danskom, engleskom, estonskom, finskom, francuskom, grčkom, hrvatskom, irskom, latvijskom, litavskom, mađarskom, malteškom, nizozemskom, njemačkom, poljskom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom, švedskom i talijanskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma iz članka 1. ovoga Zakona, u izvorniku na hrvatskom jeziku, glasi:

SPORAZUM
O IZMJENI SPORAZUMA O PRIJENOSU I OBJEDINJAVANJU DOPRINOSA U JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND IZMEĐU KRALJEVINE BELGIJE, REPUBLIKE BUGARSKE, ČEŠKE REPUBLIKE, KRALJEVINE DANSKE, SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE, REPUBLIKE ESTONIJE, IRSKE, HELENSKE REPUBLIKE, KRALJEVINE ŠPANJOLSKE, FRANCUSKE REPUBLIKE, REPUBLIKE HRVATSKE, TALIJANSKE REPUBLIKE, REPUBLIKE CIPRA, REPUBLIKE LATVIJE, REPUBLIKE LITVE, VELIKOG VOJVODSTVA LUKSEMBURGA, MAĐARSKE, REPUBLIKE MALTE, KRALJEVINE NIZOZEMSKE, REPUBLIKE AUSTRIJE, REPUBLIKE POLJSKE, PORTUGALSKE REPUBLIKE, RUMUNJSKE, REPUBLIKE SLOVENIJE, SLOVAČKE REPUBLIKE I REPUBLIKE FINSKE

PREAMBULA

UGOVORNE STRANKE, Kraljevina Belgija, Republika Bugarska, Češka Republika, Kraljevina Danska, Savezna Republika Njemačka, Republika Estonija, Irska, Helenska Republika, Kraljevina Španjolska, Francuska Republika, Republika Hrvatska, Talijanska Republika, Republika Cipar, Republika Latvija, Republika Litva, Veliko Vojvodstvo Luksemburg, Mađarska, Republika Malta, Kraljevina Nizozemska, Republika Austrija, Republika Poljska, Portugalska Republika, Rumunjska, Republika Slovenija, Slovačka Republika i Republika Finska (»potpisnici«);

PODSJEĆAJUĆI na izjavu ministara Euroskupine i ECOFIN-a od 18. prosinca 2013. o zaštitnom mehanizmu jedinstvenog sanacijskog mehanizma u vezi s obvezom uspostave potpuno operativnog zajedničkog zaštitnog mehanizma najkasnije nakon deset godina;

NADALJE PODSJEĆAJUĆI na to da su šefovi država ili vlada država članica čija je valuta euro na sastanku na vrhu država europodručja u uključivom sastavu 14. prosinca 2018. potvrdili sveobuhvatan paket s ciljem jačanja ekonomske i monetarne unije, uključujući mandat zajedničkog zaštitnog mehanizma za jedinstveni sanacijski fond (»Fond«). Na temelju tog mandata zajednički zaštitni mehanizam uveo bi se ograničenim izmjenama Sporazuma o prijenosu i objedinjavanju doprinosa u jedinstveni sanacijski fond prije isteka prijelaznog razdoblja pod uvjetom da je ostvaren dostatan napredak u smanjenju rizika, slijedom političke odluke utemeljene na procjeni institucija i nadležnih tijela u pogledu smanjenja rizika u 2020. Nadalje, zahtjevi u pogledu smanjenja rizika bili bi razmjerni razini ambicije zajedničkog zaštitnog mehanizma tijekom prijelaznog razdoblja u odnosu na razinu stabilnih uvjeta;

PREPOZNAJUĆI to da, ako se zajednički zaštitni mehanizam uvede prije isteka prijelaznog razdoblja, tijekom kojeg se ex ante doprinosi Fondu raspodjeljuju u različite odjeljke podložno postupnom objedinjavanju, sličnim objedinjavanjem izvanrednih ex post doprinosa olakšao bi se neometani prijelaz s takve strukture Fonda podijeljene u odjeljke na potpuno objedinjenu strukturu;

NADALJE PODSJEĆAJUĆI na to da su 4. prosinca 2019. na sastanku Euroskupine u uključivom sastavu ministri financija potvrdili tehničke modalitete za objedinjavanje izvanrednih ex post doprinosa Fondu;

NADALJE PODSJEĆAJUĆI na to da se ovaj Sporazum o izmjeni ne bi trebao primjenjivati dok sve ugovorne stranke koje sudjeluju u jedinstvenom nadzornom mehanizmu i u jedinstvenom sanacijskom mehanizmu ne zaključe da je postignut dostatan napredak u smanjenju rizika, kako je navedeno u mandatu zajedničkog zaštitnog mehanizma za jedinstveni sanacijski fond, kako su potvrdili šefovi država ili vlada država članica čija je valuta euro na sastanku na vrhu država europodručja u uključivom sastavu 14. prosinca 2018., i dok na snagu ne stupi rezolucija Vijeća guvernera Europskog stabilizacijskog mehanizma o odobrenju zaštitnog mehanizma,

SPORAZUMJELE SU SE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.
IZMJENE SPORAZUMA O PRIJENOSU I OBJEDINJAVANJU DOPRINOSA U JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND

Sporazum o prijenosu i objedinjavanju doprinosa u jedinstveni sanacijski fond mijenja se kako slijedi:

1. u članku 5. stavak 1. mijenja se kako slijedi:

(a) točke (d) i (e) zamjenjuju se sljedećim:

»(d) Na četvrtom mjestu, i ne dovodeći u pitanje ovlasti Odbora iz točke (e), ako financijska sredstva iz točke (c) nisu dostatna za pokrivanje troškova određene mjere sanacije, ugovorne stranke prenose u Fond izvanredne ex post doprinose institucija s odobrenjem za rad na njihovim državnim područjima, prikupljene u skladu s kriterijima utvrđenima u članku 71. Uredbe o SRM-u, u skladu sa sljedećim:

− kao prvi korak, dotične ugovorne stranke iz točke (a) ili, u slučaju sanacije prekogranične grupe, dotične ugovorne stranke koje nisu osigurale dovoljno financijskih sredstava u skladu s točkama od (a) do (c) u vezi sa sanacijom subjekata s odobrenjem za rad na njihovim državnim područjima prenose u Fond izvanredne ex post doprinose do visine iznosa izračunanog kao najveći iznos izvanrednih ex post doprinosa koji se mogu prikupiti od institucija s odobrenjem za rad na njihovim državnim područjima, u skladu s člankom 71. stavkom 1. drugim podstavkom Uredbe o SRM-u, pomnoženo s relevantnim postotkom (»najveći iznos«). Za potrebe ove alineje, postotak se određuje s obzirom na datum stupanja na snagu programa sanacije. On iznosi 30% od datuma početka primjene ove alineje i tijekom preostalog dijela kalendarskog tromjesečja kojem pripada taj datum. Postotak se smanjuje na tromjesečnoj osnovi za iznos jedak iznosu dobivenom dijeljenjem 30 postotnih bodova s brojem preostalih kalendarskih tromjesečja prijelaznog razdoblja, uključujući tromjesečje kojem pripada datum početka primjene ove alineje. Za potrebe ove alineje, zbroj izvanrednih ex post doprinosa koji su već prikupljeni u istoj godini i koji se još trebaju prikupiti u istoj godini u skladu s ovom alinejom u vezi s prethodnim mjerama sanacije oduzima se od najvećeg iznosa;

− kao drugi korak, ako financijska sredstva dostupna u skladu s prvom alinejom nisu dostatna, sve ugovorne stranke prenose u Fond izvanredne ex post doprinose potrebne za pokrivanje preostalog dijela troškova određene mjere sanacije do visine iznosa izračunanog kao najveći iznos izvanrednih ex post doprinosa koji se mogu prikupiti od institucija s odobrenjem za rad na njihovim državnim područjima u skladu s člankom 71. stavkom 1. drugim podstavkom Uredbe o SRM-u, pomnoženo s postotkom od 100% umanjeno za postotak koji se primjenjuje u skladu s prvom alinejom (»objedinjeni najveći iznos«). Za potrebe ove alineje, zbroj izvanrednih ex post doprinosa koji su već prikupljeni u istoj godini i koji se još trebaju prikupiti u istoj godini u skladu s ovom alinejom u vezi s prethodnim mjerama sanacije oduzima se od objedinjenog najvećeg iznosa.

(e) Ako financijska sredstva iz točke (c) nisu dostatna za pokrivanje troškova određene mjere sanacije i sve dok izvanredni ex post doprinosi iz točke (d) nisu trenutno raspoloživi, uključujući zbog razloga povezanih sa stabilnošću dotičnih institucija, Odbor može, u skladu s člancima 73. i 74. Uredbe o SRM-u, izvršavati svoju ovlast ugovaranja zajmova ili drugih oblika potpore za Fond ili svoju ovlast da, u skladu s člankom 7. ovog Sporazuma, izvršava privremene prijenose između odjeljaka.

Ako Odbor odluči izvršavati svoje ovlasti iz prvog podstavka ove točke, ugovorne stranke, ne dovodeći u pitanje treći podstavak ove točke, u Fond prenose izvanredne ex post doprinose kako bi nadoknadile zajmove ili druge oblike potpore ili privremeni prijenos između odjeljaka, u skladu s prvom i drugom alinejom točke (d), tijekom razdoblja dospijeća i sve do potpune nadoknade. Kako bi se izbjegla sumnja, isti relevantni postotak utvrđen u skladu s točkom (d) primjenjuje se tijekom cijelog razdoblja dospijeća.

Za određeni program sanacije koji je stupio na snagu tijekom prijelaznog razdoblja primjenjuje se sljedeće:

− zbroj izvanrednih ex post doprinosa koji se prenose u vezi s tom određenom mjerom sanacije i onih koje dotične ugovorne stranke još trebaju prenijeti u vezi s prethodnim mjerama sanacije i. na temelju prve alineje točke (d) i ii. na temelju ove točke (e) koja se primjenjuje u skladu s prvom alinejom točke (d) ne premašuje trostruki najveći iznos;

− nakon toga, zbroj izvanrednih ex post doprinosa koje trebaju prenijeti u vezi s tom određenom mjerom sanacije i onih koje sve ugovorne stranke još trebaju prenijeti u vezi s prethodnim mjerama sanacije i. na temelju druge alineje točke (d) i ii. na temelju ove točke (e) koja se primjenjuje u skladu s drugom alinejom točke (d) ne premašuje iznos jednak zbroju svih ex ante doprinosa uplaćenih na dan stupanja na snagu tog određenog programa sanacije, isključujući one prikupljene u vezi s prethodnim isplatama Fonda (stvarna razina Fonda, ne uzimajući u obzir moguće isplate).«;

(b) umeće se sljedeća točka:

»(f) Ako financijska sredstva iz točke (e) nisu dostatna za pokrivanje troškova određene mjere sanacije, dotične ugovorne stranke, tijekom razdoblja dospijeća i sve do potpune nadoknade, prenose izvanredne ex post doprinose koji se još mogu prikupiti od institucija s odobrenjem za rad na njihovim državnim područjima u okviru ograničenja utvrđenog u skladu s člankom 71. stavkom 1. drugim podstavkom Uredbe o SRM-u kako bi se nadoknadili zajmovi ili drugi oblici potpore koje Odbor može ugovoriti u skladu s člancima 73. i 74. Uredbe o SRM-u.«;

2. u članku 7. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

»1. Ne dovodeći u pitanje obveze utvrđene u članku 5. stavku 1. točkama od (a) do (d), ugovorne stranke na koje se sanacija odnosi mogu u prijelaznom razdoblju zahtijevati od Odbora privremeno korištenje dijela financijskih sredstava raspoloživih u odjeljcima Fonda koji još nisu objedinjeni i koji pripadaju drugim ugovornim strankama. U tom slučaju primjenjuje se članak 5. stavak 1. točka (e).«.

Članak 2.
POLAGANJE SPORAZUMA

Ovaj Sporazum o izmjeni polaže se kod Glavnog tajništva Vijeća Europske unije (»depozitar«), koje svim potpisnicima dostavlja ovjerene preslike.

Članak 3.
PROČIŠĆENA VERZIJA

Depozitar utvrđuje pročišćenu verziju Sporazuma o prijenosu i objedinjavanju doprinosa u jedinstveni sanacijski fond i dostavlja je svim potpisnicima.

Članak 4.
RATIFIKACIJA, ODOBRENJE ILI PRIHVAT

1. Ovaj Sporazum o izmjeni podliježe ratifikaciji, odobrenju ili prihvatu potpisnika. Isprave o ratifikaciji, odobrenju ili prihvatu polažu se kod depozitara.

2. Depozitar obavješćuje ostale potpisnike o svakom polaganju i datumu polaganja.

Članak 5.
STUPANJE NA SNAGU, PRIMJENA I PRISTUPANJE

1. Ovaj Sporazum o izmjeni stupa na snagu na dan kada svi potpisnici koji sudjeluju u jedinstvenom nadzornom mehanizmu i jedinstvenom sanacijskom mehanizmu polože isprave o ratifikaciji, odobrenju ili prihvatu. Ne dovodeći u pitanje stavak 2., primjenjuje se od dana njegova stupanja na snagu.

2. Pod uvjetom da je ovaj Sporazum o izmjeni stupio na snagu u skladu sa stavkom 1. i osim ako su uvjeti utvrđeni u nastavku ispunjeni prije tog stupanja na snagu, ovaj Sporazum o izmjeni primjenjuje se od dana koji slijedi nakon dana kada su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) ugovorne stranke koje sudjeluju u jedinstvenom nadzornom mehanizmu i jedinstvenom sanacijskom mehanizmu, na temelju procjene institucija i nadležnih tijela u 2020., zaključile su da je ostvaren dostatan napredak u smanjenju rizika kako je navedeno u mandatu zajedničkog zaštitnog mehanizma za jedinstveni sanacijski fond, kako su potvrdili šefovi država ili vlada država članica čija je valuta euro na sastanku na vrhu država europodručja u uključivom sastavu 14. prosinca 2018.; i

(b) na snagu je stupila rezolucija Vijeća guvernera Europskog stabilizacijskog mehanizma o odobrenju zaštitnog mehanizma na temelju članka 18.a stavka 1. Ugovora o uspostavi Europskog stabilizacijskog mehanizma.

3. Prije stupanja na snagu ovaj Sporazum o izmjeni otvoren je za pristupanje država članica Europske unije koje pristupaju Sporazumu o prijenosu i objedinjavanju doprinosa u jedinstveni sanacijski fond u skladu s njegovim člankom 13.

Članak 13. Sporazuma o prijenosu i objedinjavanju doprinosa u jedinstveni sanacijski fond također se primjenjuje na pristupanje ovom Sporazumu o izmjeni.

Država članica pristupnica mora zahtjev za pristupanje ovom Sporazumu o izmjeni podnijeti istodobno kada i zahtjev za pristupanje Sporazumu o prijenosu i objedinjavanju doprinosa u jedinstveni sanacijski fond. Pristupanje proizvodi učinke od istodobnog polaganja isprava o pristupanju Sporazumu o prijenosu i objedinjavanju doprinosa u jedinstveni sanacijski fond i o pristupanju ovom Sporazumu o izmjeni.

Sastavljeno u jednom izvorniku, čiji su tekstovi na bugarskom, češkom, danskom, engleskom, estonskom, finskom, francuskom, grčkom, hrvatskom, irskom, latvijskom, litavskom, mađarskom, malteškom, nizozemskom, njemačkom, poljskom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom, švedskom i talijanskom jeziku jednako vjerodostojni.

Članak 3.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je tijela državne uprave nadležnog za poslove financija.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Sporazum iz članka 1. ovoga Zakona nije na snazi u odnosu na Republiku Hrvatsku te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti u skladu s odredbom članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, br. 28/96.).

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-01/101

Zagreb, 29. listopada 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.