Uredba o objavi Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Austrije o prestanku Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Austrije o poticanju i zaštiti ulaganja

NN 8/2021 (10.11.2021.), Uredba o objavi Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Austrije o prestanku Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Austrije o poticanju i zaštiti ulaganja

Vlada Republike Hrvatske

61

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. studenoga 2021. donijela

UREDBU

O OBJAVI UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE AUSTRIJE O PRESTANKU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE AUSTRIJE O POTICANJU I ZAŠTITI ULAGANJA

Članak 1.

Objavljuje se Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Austrije o prestanku Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Austrije o poticanju i zaštiti ulaganja, sklopljen razmjenom nota od 26. ožujka 2021. i 20. kolovoza 2021., u izvorniku na engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1. ove Uredbe, u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

REPUBLIC OF CROATIA

MINISTRY OF FOREIGN

AND EUROPEAN AFFAIRS

Note No. 1479/2021

The Ministry of Foreign and European Affairs of the Republic of Croatia presents its compliments to the Embassy of the Republic of Austria in Zagreb and has the honor to convey to the esteemed Embassy the following:

Recalling the Judgment of the Court of Justice of the European Union in Case C-284/16, Slovak Republic v. Achmea BV, of 6 March 2018,

Confirming the positions expressed in the Declaration of the Representatives of the Governments of the Member States of 15 January 2019 on the Legal Consequences of the Judgment of the Court of Justice in Achmea and on Investment Protection in the European Union, and

Considering the obligation to draw the necessary consequences from European Union law as interpreted in this judgment, the Ministry of Foreign and European Affairs of the Republic of Croatia has the honour to propose the conclusion of the following agreement: «Agreement between the Republic of Croatia and the Republic of Austria on the termination of the Agreement between the Republic of Croatia and the Republic of Austria for the promotion and protection of investments» (hereinafter referred to as the «Termination Agreement»).

1. The Agreement between the Republic of Croatia and the Republic of Austria for the promotion and protection of investments, done in Vienna, on 19 February 1997 (hereinafter referred to as the «Investment Protection Agreement») is hereby terminated in accordance with the provisions set out in this Termination Agreement.

2. The Contracting Parties agree that Article 12(3) of the Investment Protection Agreement shall not produce any legal effects after the entry into force of the Termination Agreement, such that the provisions of Article 1 to 11 of the Investment Protection Agreement shall not continue to be effective for any period of time after the termination of the Investment Protection Agreement.

The Ministry of Foreign and European Affairs of the Republic of Croatia has further the honour to propose that in case that the Republic of Austria accepts the above mentioned proposal, this note together with the reply note from the Embassy of the Republic of Austria in the Republic of Croatia shall constitute the Termination Agreement, which is authentic in the English language only.

The Termination Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the last written notification by which the Contracting Parties have informed each other on the completion of their internal legal procedures necessary for the entry into force of the Termination Agreement.

The Ministry for Foreign and European Affairs of the Republic of Croatia avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of the Republic of Austria in Zagreb the assurances of its highest consideration.

Zagreb, 26 March 2021

EMBASSY OF THE REPUBLIC OF AUSTRIA

IN ZAGREB

Austrianbmeia.gv.at/zagreb
Embassy
Zagreb
agram-ob@bmeia.gv.at
Austrian Embassy Zagreb
Radnička cesta 80/9, HR-10000 Zagreb

N˚ Agram-ÖB/WIRT/0030/2021

The Embassy of the Republic of Austria in Zagreb presents its compliments to the Ministry of Foreign and European Affairs of the Republic of Croatia and has the honour to confirm the receipt of Note No. 1479/2021 of 26 March 2021, which reads as follows:

«Recalling the Judgment of the Court of Justice of the European Union in Case C-284/16, Slovak Republic v. Achmea BV, of 6 March 2018,

Confirming the positions expressed in the Declaration of the Representatives of the Governments of the Member States of 15 January 2019 on the Legal Consequences of the Judgment of the Court of Justice in Achmea and on Investment Protection in the European Union, and

Considering the obligation to draw the necessary consequences from European Union law as interpreted in this judgment, the Ministry of Foreign and European Affairs of the Republic of Croatia has the honour to propose the conclusion of the following agreement: «Agreement between the Republic of Croatia and the Republic of Austria on the termination of the Agreement between the Republic of Croatia and the Republic of Austria for the promotion and protection of investments» (hereinafter referred to as the «Termination Agreement»).

1. The Agreement between the Republic of Croatia and the Republic of Austria for the promotion and protection of investments, done in Vienna, on 19 February 1997 (hereinafter referred to as the «Investment Protection Agreement») is hereby terminated in accordance with the provisions set out in this Termination Agreement.

2. The Contracting Parties agree that Article 12(3) of the Investment Protection Agreement shall not produce any legal effects after the entry into force of the Termination Agreement, such that the provisions of Article 1 to 11 of the Investment Protection Agreement shall not continue to be effective for any period of time after the termination of the Investment Protection Agreement.

The Ministry of Foreign and European Affairs of the Republic of Croatia has further the honour to propose that in case that the Republic of Austria accepts the above mentioned proposal, this note together with the reply note from the Embassy of the Republic of Austria in the Republic of Croatia shall constitute the Termination Agreement, which is authentic in the English language only.

The Termination Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the last written notification by which the Contracting Parties have informed each other on the completion of their internal legal procedures necessary for the entry into force of the Termination Agreement.

The Ministry of Foreign and European Affairs of the Republic of Croatia avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of the Republic of Austria in Zagreb the assurances of its highest consideration.»

The Embassy of the Republic of Austria has the honour to confirm that the proposal by the Ministry of Foreign and European Affairs of the Republic of Croatia is acceptable to the Republic of Austria and that Note No. 1479/2021 of 26 March 2021 and this Note in reply shall constitute the Termination Agreement, which is authentic in the English language only.

The Embassy of the Republic of Austria in Zagreb avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign and European Affairs of the Republic of Croatia the assurances of its highest consideration.

Zagreb, 20 August 2021

Diplomatic Protocol

Ministry of Foreign and European Affairs

of the Republic of Croatia

Trg N. Š. Zrinskog 7-8

10000 Zagreb

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO VANJSKIH I

EUROPSKIH POSLOVA

Nota br. 1479/2021

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske izražava svoje poštovanje Veleposlanstvu Republike Austrije u Zagrebu i ima čast cijenjenom Veleposlanstvu prenijeti sljedeće:

Podsjećajući na presudu Suda Europske unije od 6. ožujka 2018. u predmetu C-284/16, Slovačka Republika/Achmea BV,

potvrđujući stajališta iznesena u Izjavi predstavnika vlada država članica od 15. siječnja 2019. o pravnim posljedicama presude Suda Europske unije u predmetu Achmea i o zaštiti ulaganja u Europskoj uniji, i

uzimajući u obzir obvezu poduzimanja potrebnih koraka za usklađivanje s pravom Europske unije kao što je protumačeno u ovoj presudi, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske ima čast predložiti sklapanje sljedećeg ugovora: »Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Austrije o prestanku Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Austrije o poticanju i zaštiti ulaganja« (dalje u tekstu: Ugovor o prestanku).

1. Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Austrije o poticanju i zaštiti ulaganja, potpisan u Beču 19. veljače 1997. (dalje u tekstu: Ugovor o zaštiti ulaganja) prestaje u skladu s odredbama utvrđenim u ovom Ugovoru o prestanku.

2. Ugovorne stranke suglasne su s time da članak 12. stavak 3. Ugovora o zaštiti ulaganja ne proizvodi bilo kakve pravne učinke nakon stupanja na snagu Ugovora o prestanku, tako da odredbe članaka 1. do 11. Ugovora o zaštiti ulaganja prestaju proizvoditi učinke odmah nakon prestanka Ugovora o zaštiti ulaganja.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske nadalje ima čast predložiti da u slučaju da Republika Austrija prihvaća gore navedeni prijedlog, ova nota zajedno s notom odgovora Veleposlanstva Republike Austrije u Republici Hrvatskoj čine Ugovor o prestanku, koji je vjerodostojan samo u inačici na engleskom jeziku.

Ugovor o prestanku stupa na snagu datumom primitka zadnje pisane obavijesti kojom ugovorne stranke obavještavaju jedna drugu o okončanju unutarnjih pravnih postupaka potrebnih za stupanje na snagu Ugovora o prestanku.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske koristi i ovu prigodu ponoviti Veleposlanstvu Republike Austrije u Zagrebu izraze svog osobitog poštovanja.

Zagreb, 26. ožujka 2021.

Veleposlanstvo Republike Austrije

u Zagrebu

Austrijskobmeia.gv.at/zagreb
Veleposlanstvo
Zagreb
agram-ob@bmeia.gv.at
Austrijsko Veleposlanstvo Zagreb
Radnička cesta 80/9, HR-10000 Zagreb

N˚ Agram-ÖB/WIRT/0030/2021

Veleposlanstvo Republike Austrije u Zagrebu izražava svoje poštovanje Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske i ima čast potvrditi primitak note br. 1479/2021 od 26. ožujka 2021., koja glasi kako slijedi:

»Podsjećajući na presudu Suda Europske unije od 6. ožujka 2018. u predmetu C-284/16, Slovačka Republika/Achmea BV,

potvrđujući stajališta iznesena u Izjavi predstavnika vlada država članica od 15. siječnja 2019. o pravnim posljedicama presude Suda Europske unije u predmetu Achmea i o zaštiti ulaganja u Europskoj uniji, i

uzimajući u obzir obvezu poduzimanja potrebnih koraka za usklađivanje s pravom Europske unije kao što je protumačeno u ovoj presudi, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske ima čast predložiti sklapanje sljedećeg ugovora: »Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Austrije o prestanku Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Austrije o poticanju i zaštiti ulaganja« (dalje u tekstu: Ugovor o prestanku).

1. Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Austrije o poticanju i zaštiti ulaganja, potpisan u Beču 19. veljače 1997. (dalje u tekstu: Ugovor o zaštiti ulaganja) prestaje u skladu s odredbama utvrđenim u ovom Ugovoru o prestanku.

2. Ugovorne stranke suglasne su s time da članak 12. stavak 3. Ugovora o zaštiti ulaganja ne proizvodi bilo kakve pravne učinke nakon stupanja na snagu Ugovora o prestanku, tako da odredbe članaka 1. do 11. Ugovora o zaštiti ulaganja prestaju proizvoditi učinke odmah nakon prestanka Ugovora o zaštiti ulaganja.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske nadalje ima čast predložiti da u slučaju da Republika Austrija prihvaća gore navedeni prijedlog, ova nota zajedno s notom odgovora Veleposlanstva Republike Austrije u Republici Hrvatskoj čine Ugovor o prestanku, koji je vjerodostojan samo u inačici na engleskom jeziku.

Ugovor o prestanku stupa na snagu datumom primitka zadnje pisane obavijesti kojom ugovorne stranke obavještavaju jedna drugu o okončanju unutarnjih pravnih postupaka potrebnih za stupanje na snagu Ugovora o prestanku.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske koristi i ovu prigodu ponoviti Veleposlanstvu Republike Austrije u Zagrebu izraze svog osobitog poštovanja.«

Veleposlanstvo Republike Austrije ima čast potvrditi da je prijedlog Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske prihvatljiv Republici Austriji i da nota br. 1479/2021 od 26. ožujka 2021. i ova nota odgovora čine Ugovor o prestanku, koji je vjerodostojan samo u inačici na engleskom jeziku.

Veleposlanstvo Republike Austrije u Zagrebu koristi i ovu prigodu ponoviti Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske izraze svog osobitog poštovanja.

Zagreb, 20. kolovoza 2021.

Diplomatski protokol

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Republike Hrvatske

Trg N. Š. Zrinskog 7-8

10000 Zagreb

Članak 3.

Provedba Ugovora iz članka 1. ove Uredbe u djelokrugu je tijela državne uprave nadležnog za vanjske poslove.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ove Uredbe Ugovor iz članka 1. ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-11/14

Urbroj: 50301-21/21-21-5

Zagreb, 4. studenoga 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.