Izmjene i dopune Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije od 15. prosinca 2020. kojom se mijenjaju i dopunjuju pravila 117. i 118. Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije (CA/D 12/20)

NN 9/2021 (31.12.2021.), Izmjene i dopune Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije od 15. prosinca 2020. kojom se mijenjaju i dopunjuju pravila 117. i 118. Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije (CA/D 12/20)

Državni zavod za intelektualno vlasništvo

63

Na temelju članka 32. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« broj 28/96.), Državni zavod za intelektualno vlasništvo objavljuje u izvorniku na engleskom i u prijevodu na hrvatskom jeziku:

DECISION
OF THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF 15 DECEMBER 2020 AMENDING RULES 117 AND 118 OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE EUROPEAN PATENT CONVENTION (CA/D 12/20)

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION

Having regard to the European Patent Convention (hereinafter referred to as «EPC») and in particular Article 33 (1)(c) thereof

On a proposal from the President of the European Patent Office

Having regard to the opinion of the Committee on Patent Law,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Article 1

(1) Rule 117 of the Implementing Regulations to the EPC shall read as follows:

«Where the European Patent Office considers it necessary to hear a party, witness or expert, or to carry out an inspection, it shall take a decision to this end, setting out the investigation which it intends to carry out, relevant facts to be proved, the date, time and place of the investigation and whether it will be conducted by videoconference. If the hearing of a witness or expert is requested by a party, the decision shall specify the period within which the requester must make known the name and address of any witness or expert concerned.»

(2) Rule 118, paragraph 2, of the Implementing Regulations to the EPC shall read as follows:

»At least two months' notice of a summons issued to a party, witness or expert to testify shall be given, unless they agree to a shorter period. The summons shall contain:

(a) an extract from the decision under Rule 117, indicating the date, time and place of the investigation ordered, specifying whether it will be conducted by videoconference and stating the facts in respect of which parties, witnesses or experts are to be heard;

(b) the names of the parties and particulars of the rights which the witnesses or experts may invoke under Rule 122, paragraphs 2 to 4;

(c) an indication that a party, witness or expert who has been summoned to appear before the European Patent Office on its premises may, at his request, be heard by videoconference;

(d) an indication that the party, witness or expert may request to be heard by a competent court of his country of residence under Rule 120, and an invitation to inform the European Patent Office, within a period to be specified, whether he is prepared to appear before it.»

Article 2

This decision shall enter into force on 1 January 2021.

Done at Munich, 15 December 2020

For the Administrative Council

The Chairman
Josef Kratochvíl

ODLUKA
UPRAVNOG VIJEĆA OD 15. PROSINCA 2020. KOJOM SE MIJENJAJU I DOPUNJUJU PRAVILA 117. I 118. PROVEDBENOG PRAVILNIKA EUROPSKE PATENTNE KONVENCIJE (CA/D 12/20)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE PATENTNE ORGANIZACIJE

s obzirom na Europsku patentnu konvenciju (u daljnjem tekstu »EPC«) a posebno njezin članak 33. stavak 1. podstavak (c)

na prijedlog predsjednika Europskog patentnog ureda

uzimajući u obzir mišljenje Odbora za patentno pravo,

ODLUČILO JE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

(1) Pravilo 117. Provedbenog pravilnika EPC-a glasi kako slijedi:

»Kada Europski patentni ured smatra potrebnim usmeno saslušati stranku, svjedoka ili vještaka ili provesti očevid, o tome donosi odluku u kojoj navodi vrstu ispitivanja koje namjerava provesti, bitne činjenice koje želi dokazati te datum, vrijeme i mjesto održavanja ispitivanja te hoće li se provoditi putem videokonferencije. Ako usmeno saslušanje svjedoka ili vještaka zahtijeva stranka, u odluci se navodi vremensko razdoblje u kojem podnositelj zahtjeva mora dostaviti ime i adresu svakog odnosnog svjedoka ili svakog odnosnog vještaka.«

(2) Pravilo 118. stavak 2. Provedbenog pravilnika EPC-a glasi kako slijedi:

»Poziv za saslušanje upućuje se stranci, svjedoku ili vještaku barem dva mjeseca prije održavanja saslušanja, osim ako je dogovoren kraći rok. Poziv mora sadržavati:

(a) izvadak iz odluke prema pravilu 117. u kojem se navodi datum, vrijeme i mjesto ispitivanja, specificirajući hoće li se provoditi putem videokonferencije i navodeći činjenice o kojima će se stranke, svjedoci i vještaci saslušati;

(b) imena stranaka u postupku i pojedinosti o pravima na koja se svjedoci ili vještaci mogu pozivati prema odredbama iz pravila 122. stavaka od 2. do 4.;

(c) podatak o tome da stranka, svjedok ili vještak koji je pozvan da se pojavi u prostorijama Europskog patentnog ureda može, na svoj zahtjev, biti saslušan putem videokonferencije;

(d) podatak o tome da stranka, svjedok ili vještak može zahtijevati da svoj iskaz da pred nadležnim sudom zemlje u kojoj ima prebivalište iz pravila 120. te poziv da u navedenom roku obavijesti Europski patentni ured o svojoj pripravnosti pojaviti se pred tim Uredom.«

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu 1. siječnja 2021.

Sastavljeno u Münchenu, 15. prosinca 2020.

Za Upravno vijeće

Predsjedatelj
Josef Kratochvíl, v. r.