Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Cipra o razmjeni i uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka

NN 1/2022 (14.3.2022.), Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Cipra o razmjeni i uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka

HRVATSKI SABOR

2

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE CIPRA O RAZMJENI I UZAJAMNOJ ZAŠTITI KLASIFICIRANIH PODATAKA

Proglašavam Zakon o potvrđivanju ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Cipra o razmjeni i uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 11. veljače 2022.

Klasa: 011-02/22-02/20
Urbroj: 71-10-01/1-22-2
Zagreb, 16. veljače 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE CIPRA O RAZMJENI I UZAJAMNOJ ZAŠTITI KLASIFICIRANIH PODATAKA

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Cipra o razmjeni i uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka, potpisan u Zagrebu 4. listopada 2021. u izvorniku na hrvatskom, grčkom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1. ovoga Zakona, u izvorniku na hrvatskom jeziku, glasi:

UGOVOR
IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE CIPRA O RAZMJENI I UZAJAMNOJ ZAŠTITI KLASIFICIRANIH PODATAKA

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Cipra (u daljnjem tekstu »stranke«),

prepoznajući potrebu za utvrđivanjem pravila o zaštiti klasificiranih podataka koji se u okviru političke, vojne, gospodarske, pravne, znanstvene i tehnološke ili bilo koje druge suradnje uzajamno razmjenjuju u interesu nacionalne sigurnosti, kao i klasificiranih podataka koji nastaju u postupku takve suradnje,

s namjerom da osiguraju uzajamnu zaštitu svih klasificiranih podataka koji se razmjenjuju ili zajednički nastaju tijekom suradnje između stranaka,

želeći uspostaviti skup pravila koja uređuju uzajamnu zaštitu klasificiranih podataka koji se razmjenjuju ili nastaju tijekom suradnje između stranaka,

uzimajući u obzir uzajamne interese u zaštiti klasificiranih podataka, u skladu sa zakonodavstvom stranaka,

sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.
PREDMET

Predmet ovog Ugovora je osigurati zaštitu klasificiranih podataka koji nastaju ili se uzajamno razmjenjuju između stranaka, ili ugovaratelja, podugovaratelja ili bilo koje druge javne ili privatne pravne osobe ovlaštene za postupanje i pohranu klasificiranih podataka.

Članak 2.
DEFINICIJE

Za potrebe ovog Ugovora:

1. »povreda sigurnosti« označava svaki postupak ili propust koji je u suprotnosti s ovim Ugovorom ili nacionalnim zakonodavstvom stranaka, posljedica kojega može dovesti do neovlaštenog otkrivanja, gubitka, uništenja, pronevjere ili bilo kojeg drugog oblika povrede sigurnosti klasificiranih podataka;

2. »klasificirani ugovor« označava ugovor između dva ili više ugovaratelja koji sadrži ili uključuje pristup ili čija provedba zahtijeva pristup klasificiranim podacima;

3. »klasificirani podaci« označava sve podatke, bez obzira na njihov oblik ili prirodu, koje treba zaštititi od neovlaštenog pristupa ili postupanja i kojima je dodijeljen stupanj tajnosti, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom stranaka;

4. »nadležno sigurnosno tijelo« označava svako nadležno tijelo stranaka osim nacionalnih sigurnosnih tijela koje je, u skladu s njihovim nacionalnim zakonodavstvom, odgovorno za provedbu ovog Ugovora;

5. »ugovaratelj« označava fizičku osobu ili pravnu osobu koja posjeduje pravnu sposobnost sklapanja ili provedbe klasificiranih ugovora;

6. »uvjerenje o sigurnosnoj provjeri pravne osobe« označava pozitivnu odluku nacionalnog sigurnosnog tijela koja potvrđuje, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom stranaka, da fizička osoba ili pravna osoba ima ovlast za pristup i postupanje s klasificiranim podacima do određenog stupnja tajnosti;

7. »nacionalno sigurnosno tijelo« označava tijelo svake stranke iz članka 4. ovog Ugovora koje je odgovorno za provedbu i nadzor ovog Ugovora;

8. »nužnost pristupa podacima za obavljanje poslova iz djelokruga« označava načelo prema kojem je pristup određenom klasificiranom podatku omogućen isključivo u okviru određenog radnog mjesta i za obavljanje određenog zadatka;

9. »uvjerenje o sigurnosnoj provjeri osobe« označava pozitivnu odluku nacionalnog sigurnosnog tijela koja potvrđuje, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom stranaka, da fizička osoba ispunjava uvjete za pristup i postupanje s klasificiranim podacima do određenog stupnja tajnosti;

10. »stranka pošiljateljica« označava stranku koja stvara i ustupa klasificirane podatke stranci primateljici;

11. »stranka primateljica« označava stranku kojoj se prenose klasificirani podaci stranke pošiljateljice;

12. »stupanj tajnosti« označava kategoriju koja, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom stranaka, odgovara stupnju ograničenja pristupa klasificiranim podacima i minimalnom stupnju njihove zaštite;

13. »treća strana« označava bilo koju državu, organizaciju, fizičku ili pravnu osobu koja nije stranka ovog Ugovora.

Članak 3.
STUPNJEVI TAJNOSTI

Stranke su suglasne da su sljedeći stupnjevi tajnosti i oznake istoznačni i odgovaraju stupnjevima tajnosti u njihovom nacionalnom zakonodavstvu:

Za Republiku HrvatskuZa Republiku CiparIstoznačnica na
engleskom jeziku
VRLO TAJNOAKPΩΣ AΠOPPHTOTOP SECRET
TAJNOAΠOPPHTOSECRET
POVJERLJIVOEMΠІΣTEYTIKOCONFIDENTIAL
OGRANIČENOΠEPIOPIΣMEΝHΣ XPHΣHΣRESTRICTED

Članak 4.
NACIONALNA SIGURNOSNA TIJELA

1. Nacionalna sigurnosna tijela stranaka su:

za Republiku Hrvatsku:

Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost;

za Republiku Cipar:

Nacionalno sigurnosno tijelo (NSA)

Ministarstvo obrane Republike Cipra.

2. Stranke obavješćuju jedna drugu diplomatskim putem o svim promjenama nacionalnih sigurnosnih tijela.

3. Nacionalna sigurnosna tijela obavješćuju jedno drugo o svom nacionalnom zakonodavstvu vezano uz klasificirane podatke i o bilo kojim njegovim značajnim izmjenama i dopunama te razmjenjuju informacije o sigurnosnim standardima, postupcima i praksama za zaštitu klasificiranih podataka.

4. Na zahtjev, nacionalna sigurnosna tijela obavješćuju jedno drugo o drugim nadležnim sigurnosnim tijelima.

Članak 5.
MJERE ZAŠTITE I PRISTUP KLASIFICIRANIM PODACIMA

1. U skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom, stranke poduzimaju sve potrebne mjere za zaštitu klasificiranih podataka koji su nastali ili su razmijenjeni u skladu s ovim Ugovorom. Klasificiranim podacima nastalim i/ili ustupljenim u skladu s ovim Ugovorom stranke pružaju jednaku razinu zaštite koju bi pružili vlastitim klasificiranim podacima istoznačnog stupnja tajnosti, kako je utvrđeno u članku 3. ovog Ugovora.

2. Stranka pošiljateljica obavješćuje:

a) stranku primateljicu o svim uvjetima ustupanja ili ograničenjima korištenja klasificiranih podataka;

b) stranku primateljicu, pisanim putem, o svakoj promjeni stupnja tajnosti ustupljenih ili prenesenih klasificiranih podataka.

3. Pristup klasificiranim podacima označenim kao POVJERLJIVO / EMΠІΣTEYTIKO / CONFIDENTIAL i više ograničava se na fizičke osobe i pravne osobe koje posjeduju odgovarajuće uvjerenje o sigurnosnoj provjeri i temeljem nužnosti pristupa podacima za obavljanje poslova iz djelokruga, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom stranaka.

4. Uvjerenje o sigurnosnoj provjeri osobe nije potrebno za pristup klasificiranim podacima označenim kao OGRANIČENO / ΠEPIOPIΣMEΝHΣ XPHΣHΣ / RESTRICTED. Pristup takvim podacima ograničava se na fizičke osobe temeljem nužnosti pristupa podacima za obavljanje poslova iz djelokruga i koje su primjereno informirane o svojoj odgovornosti i obvezi zaštite takvih klasificiranih podataka.

5. U okviru područja primjene ovog Ugovora, svaka stranka priznaje uvjerenja o sigurnosnoj provjeri osobe i uvjerenja o sigurnosnoj provjeri pravne osobe izdana u skladu s nacionalnim zakonodavstvom druge stranke. Uvjerenja o sigurnosnoj provjeri istovjetna su razinama predviđenim u članku 3. ovog Ugovora.

6. Nacionalna sigurnosna tijela, na zahtjev, pomažu jedno drugom u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom u provođenju postupaka sigurnosne provjere potrebnih za primjenu ovog Ugovora.

7. U okviru područja primjene ovog Ugovora, nacionalna sigurnosna tijela stranaka bez odgode obavješćuju jedno drugo o svakoj izmjeni u vezi s uvjerenjima o sigurnosnoj provjeri osobe i uvjerenjima o sigurnosnoj provjeri pravne osobe, posebice o povlačenju ili snižavanju stupnja tajnosti.

8. Stranka primateljica:

a) ustupa klasificirane podatke trećoj strani samo temeljem prethodnog pisanog pristanka stranke pošiljateljice;

b) označava zaprimljene klasificirane podatke u skladu sa stupnjem tajnosti utvrđenim u članku 3. ovog Ugovora;

c) koristi klasificirane podatke samo u svrhe za koje su dostavljeni.

Članak 6.
PRIJENOS KLASIFICIRANIH PODATAKA

1. Klasificirani podaci označeni kao VRLO TAJNO / AKPΩΣ AΠOPPHTO / TOP SECRET prenose se putem ovlaštenih državnih tijela u skladu s nacionalnim zakonodavstvom stranaka. Minimalna sigurnosna mjera je da takve klasificirane podatke prenosi, i pod njegovim su isključivim nadzorom, službeni dostavljač koji posjeduje uvjerenje o sigurnosnoj provjeri osobe stupnja VRLO TAJNO / AKPΩΣ AΠOPPHTO / TOP SECRET. Stranka primateljica pisano potvrđuje primitak klasificiranih podataka stupnja tajnosti VRLO TAJNO / AKPΩΣ AΠOPPHTO / TOP SECRET.

2. Klasificirani podaci označeni kao TAJNO / AΠOPPHTO /SECRET prenose se putem ovlaštenih državnih tijela u skladu s nacionalnim zakonodavstvom stranaka, ili na druge sigurne načine koje su uzajamno odobrila sigurnosna tijela obiju stranaka. Stranka primateljica pisanim putem potvrđuje primitak klasificiranih podataka stupnja tajnosti TAJNO / AΠOPPHTO / SECRET.

3. Klasificirani podaci označeni kao POVJERLJIVO / ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ / CONFIDENTIAL prenose se putem ovlaštenih državnih tijela u skladu s nacionalnim zakonodavstvom stranaka, ili na druge sigurne načine koje su uzajamno odobrila sigurnosna tijela obiju stranaka. Stranka primateljica pisanim putem potvrđuje primitak klasificiranih podataka stupnja tajnosti POVJERLJIVO / ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ / CONFIDENTIAL.

4. Klasificirani podaci označeni kao OGRANIČENO / ΠEPIOPIΣMEΝHΣ XPHΣHΣ / RESTRICTED prenose se sigurnim načinom u skladu s nacionalnim zakonodavstvom stranaka.

5. Postupak za prijevoz velikih pošiljki koje sadrže klasificirane podatke zajednički procjenjuju i dogovaraju, za svaki pojedini slučaj, nacionalna sigurnosna tijela obiju stranaka.

6. Kada je među strankama potreban prijenos klasificiranih podataka označenih kao OGRANIČENO / ΠEPIOPIΣMEΝHΣ XPHΣHΣ/RESTRICTED, POVJERLJIVO / ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ / CONFIDENTIAL ili TAJNO / AΠOPPHTO / SECRET elektroničkim putem, oni se prenose kriptirani. Elektronički prijenos ovih specifičnih stupnjeva tajnosti provodi se certificiranim kriptografskim sredstvima koja su uzajamno odobrila nacionalna sigurnosna tijela.

7. Glavne točke ulaza i izlaza za razmjenu klasificiranih podataka u skladu s ovim Ugovorom su:

za Republiku Hrvatsku:

Središnji registar VRLO TAJNO u Uredu Vijeća za nacionalnu sigurnost;

za Republiku Cipar:

Središnji registar VRLO TAJNO u Ministarstvu vanjskih poslova.

8. Ne dovodeći u pitanje stavak 7. ovog članka, kada god snage sigurnosti razmjenu klasificiranih podataka smatraju nužnom, ta se razmjena provodi u skladu s njihovim nacionalnim zakonodavstvom.

9. Glavne točke prijema i slanja za ovu kategoriju klasificiranih podataka dogovaraju snage sigurnosti, a razmjena se provodi na temelju prethodnog pisanog pristanka i odobrenja u skladu s nacionalnim zakonodavstvom stranaka.

10. Ako postoji potreba, obavještajne službe stranaka mogu, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, neposredno razmjenjivati operativne i obavještajne informacije.

Članak 7.
UMNOŽAVANJE I PREVOĐENJE KLASIFICIRANIH PODATAKA

1. Prevođenje i umnožavanje klasificiranih podataka provodi se u skladu s nacionalnim zakonodavstvom stranke primateljice.

2. Klasificirani podaci označeni kao TAJNO / AΠOPPHTO / SECRET ili VRLO TAJNO / AKPΩΣ AΠOPPHTO / TOP SECRET prevode se ili umnožavaju samo uz prethodni pisani pristanak stranke pošiljateljice.

3. Svi umnoženi primjerci klasificiranih podataka označavaju se kao izvorni klasificirani podaci.

4. Takvi umnoženi klasificirani podaci štite se na isti način kao izvorni klasificirani podaci.

5. Broj umnoženih primjeraka klasificiranih podataka ograničen je na broj potreban za službene svrhe.

6. Prijevod se označava izvornom oznakom stupnja tajnosti i nosi primjerenu bilješku na jeziku prijevoda koja ukazuje na to da prijevod sadrži klasificirane podatke primljene od stranke pošiljateljice.

Članak 8.
UNIŠTAVANJE KLASIFICIRANIH PODATAKA

1. Klasificirani podaci uništavaju se na način koji onemogućava njihovo djelomično ili potpuno obnavljanje.

2. Klasificirani podaci označeni do stupnja tajnosti TAJNO / AΠOPPHTO / SECRET uništavaju se u skladu s nacionalnim zakonodavstvom stranaka.

3. Klasificirani podaci označeni stupnjem tajnosti VRLO TAJNO / ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ / TOP SECRET ne uništavaju se. Oni se vraćaju stranci pošiljateljici.

4. Izvješće o uništavanju klasificiranih podataka sastavljeno na engleskom jeziku dostavlja se nacionalnom sigurnosnom tijelu ili bilo kojem drugom nadležnom sigurnosnom tijelu stranke pošiljateljice.

5. U kriznoj situaciji u kojoj nije moguće zaštititi ili vratiti klasificirane podatke razmijenjene ili nastale u skladu s ovim Ugovorom, klasificirani podaci se odmah uništavaju. Stranka primateljica, što je prije moguće, obavješćuje nacionalno sigurnosno tijelo ili bilo koje drugo nadležno sigurnosno tijelo stranke pošiljateljice o tom uništavanju.

Članak 9.
KLASIFICIRANI UGOVORI

1. Klasificirani ugovori sklapaju se i provode u skladu s nacionalnim zakonodavstvom svake stranke.

2. Nacionalno sigurnosno tijelo jedne stranke dostavlja nacionalnom sigurnosnom tijelu druge stranke prethodnu pisanu potvrdu da ugovaratelj ili podugovaratelj koji želi sklopiti klasificirani ugovor s drugom strankom označen stupnjem tajnosti POVJERLJIVO/ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ / CONFIDENTIAL ili/i TAJNO / AΠOPPHTO / SECRET, posjeduje ili je u postupku dobivanja uvjerenja o sigurnosnoj provjeri pravne osobe odgovarajućeg stupnja tajnosti.

3. Sigurnosni prilog kojim stranka pošiljateljica pobliže određuje koji klasificirani podaci se ustupaju stranci primateljici, koji je stupanj tajnosti dodijeljen tim podacima i koje su obveze ugovaratelja u vezi zaštite klasificiranih podataka, sastavni je dio svakog klasificiranog ugovora ili podugovora.

4. Svaki klasificirani ugovor sklopljen u skladu s ovim Ugovorom uključuje:

a) obvezu ugovaratelja ili podugovaratelja da osigura da njegovi prostori zadovoljavaju potrebne uvjete za postupanje i pohranu klasificiranih podataka određenog stupnja tajnosti;

b) obvezu ugovaratelja ili podugovaratelja da osigura da su osobe koje obavljaju poslove koji zahtijevaju pristup klasificiranim podacima propisno ovlaštene za pristup klasificiranim podacima odgovarajućeg stupnja tajnosti u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom i da su redovito sigurnosno informirane;

c) obvezu obavješćivanja o svakoj promjeni stupnja tajnosti klasificiranih podataka u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom;

d) popis klasificiranih podataka i popis prostora u kojima se s klasificiranim podacima može postupati i pohranjivati ih;

e) postupak za prijenos klasificiranih podataka;

f) obvezu ugovaratelja ili podugovaratelja da obavijesti svoje mjerodavno nacionalno sigurnosno tijelo o svakoj stvarnoj povredi sigurnosti ili sumnji u povredu sigurnosti, u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom;

g) obvezu ugovaratelja ili podugovaratelja da proslijedi primjerak klasificiranog ugovora nacionalnom sigurnosnom tijelu obiju stranaka;

h) obvezu podugovaratelja da ispuni iste sigurnosne obveze kao i ugovaratelj.

5. Čim između mogućih ugovaratelja započnu pregovori koji prethode ugovoru, nacionalno sigurnosno tijelo stranke pošiljateljice obavješćuje nacionalno sigurnosno tijelo druge stranke o stupnju tajnosti koji je dodijeljen klasificiranim podacima koji se odnose na te pregovore koji prethode ugovoru.

6. Primjerak svakog klasificiranog ugovora prosljeđuje se nacionalnom sigurnosnom tijelu stranke gdje će se posao obavljati, kako bi se omogućio primjereni sigurnosni nadzor i kontrola.

Članak 10.
POSJETI

1. Posjeti vezani uz klasificirane ugovore i koji uključuju pristup klasificiranim podacima podliježu prethodnom pisanom odobrenju nacionalnog sigurnosnog tijela stranke domaćina.

2. Nacionalno sigurnosno tijelo stranke domaćina prima zahtjev za posjet najmanje deset dana unaprijed.

3. U žurnim slučajevima, zahtjev za posjet može se podnijeti u kraćem vremenu.

4. Zahtjev za posjet uključuje:

a) ime i prezime posjetitelja, mjesto i datum rođenja, državljanstvo, broj putovnice ili druge identifikacijske isprave;

b) ime pravne osobe koju posjetitelj predstavlja i radno mjesto posjetitelja u pravnoj osobi;

c) ime, adresu i kontakt podatke pravne osobe i objekata koji se žele posjetiti;

d) potvrdu o posjedovanju uvjerenja o sigurnosnoj provjeri posjetitelja, njegov rok valjanosti i stupanj;

e) cilj i svrhu posjete i najviši stupanj tajnosti klasificiranih podataka koji će biti uključeni;

f) očekivani datum i trajanje zatražene posjete. U slučaju višekratnih posjeta, navodi se ukupno razdoblje pokriveno posjetima;

g) datum, potpis i otisak službenog pečata mjerodavnog nacionalnog sigurnosnog tijela.

5. Kada je posjet odobren, nacionalno sigurnosno tijelo stranke domaćina dostavlja primjerak zahtjeva za posjet savjetnicima za informacijsku sigurnost pravne osobe koju će se posjetiti.

6. Valjanost odobrenja za posjet ne smije prelaziti jednu godinu.

7. Nacionalna sigurnosna tijela stranaka mogu sastaviti popise pojedinaca koji imaju ovlast za višekratne posjete. Ti popisi valjani su tijekom početnog razdoblja od dvanaest mjeseci. Uvjeti pojedinih posjeta izravno se dogovaraju s odgovarajućim kontaktima u pravnoj osobi koju pojedinci posjećuju, u skladu s dogovorenim uvjetima.

Članak 11.
POVREDA SIGURNOSTI

1. U slučaju stvarne povrede sigurnosti ili sumnje u povredu sigurnosti nacionalno sigurnosno tijelo stranke primateljice, što je prije moguće, obavješćuje nacionalno sigurnosno tijelo stranke pošiljateljice i, u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom, pokreće odgovarajući postupak kako bi se utvrdile okolnosti povrede sigurnosti. Rezultati postupka i završno izvješće o uzrocima i razmjerima štete dostavljaju se nacionalnom sigurnosnom tijelu stranke pošiljateljice.

2. Ako se povreda sigurnosti dogodi u trećoj zemlji, nacionalno sigurnosno tijelo stranke koja je podatak ustupila trećoj zemlji poduzima sve nužne mjere kako bi osigurala pokretanje postupaka propisanih u stavku 1. ovog članka.

3. Stranka pošiljateljica, na zahtjev, surađuje u postupcima u skladu sa stavkom 1. ovog članka.

Članak 12.
TROŠKOVI

Svaka stranka snosi svoje vlastite troškove koji nastanu uslijed provedbe i nadzora ovog Ugovora.

Članak 13.
RJEŠAVANJE SPOROVA

Svaki spor u vezi s tumačenjem ili primjenom ovog Ugovora rješavat će se pregovorima između stranaka.

Članak 14.
ZAVRŠNE ODREDBE

1. Ovaj Ugovor sklapa se na neodređeno vrijeme i stupa na snagu prvog dana drugog mjeseca nakon datuma primitka posljednje pisane obavijesti kojom su stranke obavijestile jedna drugu, diplomatskim putem, da su ispunjeni njihovi unutarnji pravni uvjeti potrebni za njegovo stupanje na snagu.

2. Ovaj Ugovor može se izmijeniti i dopuniti uzajamnim pisanim pristankom stranaka. Izmjene i dopune stupaju na snagu u skladu sa stavkom 1. ovog članka.

3. Svaka stranka može, u bilo koje vrijeme, okončati ovaj Ugovor pisanom obaviješću drugoj stranci diplomatskim putem. U tom slučaju, okončanje proizvodi učinak šest (6) mjeseci od datuma na koji je druga stranka primila obavijest o okončanju.

4. U slučaju prestanka ovog Ugovora, svi klasificirani podaci razmijenjeni u skladu s ovim Ugovorom nastavljaju se štititi u skladu s ovdje utvrđenim odredbama i vraćaju se stranci pošiljateljici.

5. Stranka u čijoj je državi ovaj Ugovor sklopljen započinje postupak u vezi s registracijom ovog Ugovora pri Tajništvu Ujedinjenih naroda, u skladu s člankom 102. Povelje Ujedinjenih naroda, odmah po njegovom stupanju na snagu. Druga stranka obavješćuje se o registraciji i o broju registracije pri UN-u, čim Tajništvo Ujedinjenih naroda potvrdi registraciju.

Sastavljeno u Zagrebu dana 4. listopada 2021. u dva izvornika, svaki na hrvatskom, grčkom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slučaju razlika u tumačenju, mjerodavan je engleski tekst.

ZA VLADU
REPUBLIKE HRVATSKE

Valentino Franjić, v. r.

predstojnik Ureda Vijeća za
nacionalnu sigurnost

ZA VLADU
REPUBLIKE CIPRA

Kornelios S. Korneliou, v. r.

državni tajnik
u Ministarstvu vanjskih poslova


Članak 3.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je tijela državne uprave nadležnog za poslove informacijske sigurnosti.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Ugovor iz članka 1. ovoga Zakona nije na snazi te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, br. 28/96.).

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-01/156

Zagreb, 11. veljače 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.