Objava o stupanju na snagu Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Arapske Republike Egipat o kulturnoj, prosvjetnoj, znanstvenoj i tehnološkoj suradnji

NN 2/2022 (29.7.2022.), Objava o stupanju na snagu Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Arapske Republike Egipat o kulturnoj, prosvjetnoj, znanstvenoj i tehnološkoj suradnji

MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA

11

Na temelju članka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da će Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Arapske Republike Egipat o kulturnoj, prosvjetnoj, znanstvenoj i tehnološkoj suradnji, sklopljen u Kairu 5. srpnja 1999., objavljen u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 5/01, stupiti na snagu 19. travnja 2022.

Klasa: 018-05/22-71/1

Urbroj: 521-IV-02-02/02-22-2

Zagreb, 5. travnja 2022.

Ministar
dr. sc. Gordan Grlić Radman, v. r.