Izmjena i dopuna Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije od 14. prosinca 2021. kojom se dodaje novo pravilo 56.a te mijenjaju i dopunjuju pravila 56. i 135. Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije te mijenja i dopunjuje članak 2. Pravilnika koji se odnosi na pristojbe (CA/D 2/21)

NN 2/2022 (29.7.2022.), Izmjena i dopuna Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije od 14. prosinca 2021. kojom se dodaje novo pravilo 56.a te mijenjaju i dopunjuju pravila 56. i 135. Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije te mijenja i dopunjuje članak 2. Pravilnika koji se odnosi na pristojbe (CA/D 2/21)

Državni zavod za intelektualno vlasništvo

8

Na temelju članka 32. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« broj 28/96.), Državni zavod za intelektualno vlasništvo objavljuje u izvorniku na engleskom i u prijevodu na hrvatskom jeziku:

DECISION OF THE ADMINISTRATIVE COUNCIL
of 14 December 2021 inserting a new Rule 56a and amending Rules 56 and 135 of the Implementing Regulations to the European Patent Convention and amending Article 2 of the Rules relating to Fees (CA/D 2/21)

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION

Having regard to the European Patent Convention (hereinafter referred to as »EPC«) and in particular Article 33(1)(c) and (2)(d) thereof,

On a proposal from the President of the European Patent Office,

Having regard to the opinion of the Budget and Finance Committee,

Having regard to the opinion of the Committee on Patent Law,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Article 1

The Implementing Regulations to the EPC shall be amended as follows:

1. Rule 56(2) and (3) shall read as follows:

«(2) If missing parts of the description or missing drawings are filed later than the date of filing, but within two months of the date of filing or, if a communication is issued under paragraph 1 or under Rule 56a, paragraph 1, within two months of that communication, the application shall be re-dated to the date on which the missing parts of the description or missing drawings were filed. The European Patent Office shall inform the applicant accordingly.

(3) If the missing parts of the description or missing drawings are filed within the period under paragraph 2, and the application claims priority of an earlier application on the date on which the requirements laid down in Rule 40, paragraph 1, were fulfilled, the date of filing shall, provided that the missing parts of the description or the missing drawings are completely contained in the earlier application, remain the date on which the requirements laid down in Rule 40, paragraph 1, were fulfilled, where the applicant so requests and files, within the period under paragraph 2:

(a) copy of the earlier application, unless such copy is available to the European Patent Office under Rule 53, paragraph 2;

(b) where the earlier application is not in an official language of the European Patent Office, a translation thereof in one of these languages, unless such copy is available to the European Patent Office under Rule 53, paragraph 3; and

(c) an indication as to where the missing parts of the description or the missing drawings are completely contained in the earlier application and, where applicable, in the translation thereof.»

2. The following new Rule 56a shall be inserted in Chapter I of Part IV:

«Rule 56a
Erroneously filed application documents or parts

(1) If the examination under Article 90, paragraph 1, reveals that the description, claims or drawings, or parts of those application documents, appear to have been erroneously filed, the European Patent Office shall invite the applicant to file the correct application documents or parts within two months. The applicant may not invoke the omission of such a communication.

(2) If correct application documents or parts referred to in paragraph 1 are filed on or before the date of filing so as to correct the application, those correct application documents or parts shall be included in the application and the erroneously filed application documents or parts shall be deemed not to have been filed. The European Patent Office shall inform the applicant accordingly.

(3) If correct application documents or parts referred to in paragraph 1 are filed later than the date of filing, but within two months of the date of filing or, if a communication is issued under paragraph 1 or under Rule 56, paragraph 1, within two months of that communication, the application shall be re-dated to the date on which the correct application documents or parts were filed. The correct application documents or parts shall be included in the application and the erroneously filed application documents or parts shall be deemed not to have been filed. The European Patent Office shall inform the applicant accordingly.

(4) If the correct application documents or parts are filed within the period under paragraph 3, and the application claims priority of an earlier application on the date on which the requirements laid down in Rule 40, paragraph 1, were fulfilled, the date of filing shall, provided that the correct application documents or parts are completely contained in the earlier application, remain the date on which the requirements laid down in Rule 40, paragraph 1, were fulfilled, where the applicant so requests and files, within the period under paragraph 3:

(a) a copy of the earlier application, unless such copy is available to the European Patent Office under Rule 53, paragraph 2;

(b) where the earlier application is not in an official language of the European Patent Office, a translation thereof in one of these languages, unless such copy is available to the European Patent Office under Rule 53, paragraph 3;

and

(c) an indication as to where the correct application documents or parts are completely contained in the earlier application and, where applicable, in the translation thereof.

If these requirements are fulfilled, the correct application documents or parts shall be included in the application and the erroneously filed application documents or parts shall remain in the application.

(5) If the applicant:

(a) fails to file the correct application documents or parts within the period under paragraph 1 or 3,

or

(b) withdraws under paragraph 7 any correct application documents or parts filed under paragraph 3,

any filing of the correct application documents or parts shall be deemed not to have been made and the erroneously filed application documents or parts shall remain in the application or be restored to the application. The European Patent Office shall inform the applicant accordingly.

(6) If the applicant fails to comply with the requirements referred to in paragraph 4(a) to (c) within the period under paragraph 3, the application shall be re-dated to the date on which the correct application documents or parts were filed. The filing of the erroneously filed application documents or parts shall be deemed not to have been made. The European Patent Office shall inform the applicant accordingly.

(7) Within one month of the notification referred to in paragraph 3 or 6, last sentence, the applicant may withdraw the correct application documents or parts filed, in which case the re-dating shall be deemed not to have been made. The European Patent Office shall inform the applicant accordingly.

(8) If the applicant files correct application documents or parts under paragraph 3 or 4 after the European Patent Office has begun to draw up the search report, the European Patent Office shall invite the applicant to pay a further search fee within one month. If the search fee is not paid in due time, the application shall be deemed to be withdrawn.»

3. Rule 135(2) shall read as follows:

«(2) Further processing shall be ruled out in respect of the periods referred to in Article 121, paragraph 4, and of the periods under Rule 6, paragraph 1, Rule 16, paragraph 1(a), Rule 31, paragraph 2, Rule 36, paragraph 2, Rule 40, paragraph 3, Rule 51, paragraphs 2 to 5, Rule 52, paragraphs 2 and 3, Rules 55, 56, Rule 56a, paragraphs 1 and 3 to 7, Rules 58, 59, 62a, 63, 64, Rule 112, paragraph 2, and Rule 164, paragraphs 1 and 2.»

Article 2

Article 2(1), item 2, first indent, of the Rules relating to Fees shall read as follows:

« – a European or supplementary European search on an application filed on or after 1 July 2005 (Article 78, paragraph 2, Rule 62, Rule 64, paragraph 1, Rule 56a, paragraph 8, Article 153, paragraph 7, Rule 164, paragraphs 1 and 2)»

Article 3

This decision shall enter into force on 1 November 2022.

Rules 56(2) and (3) and 135(2) EPC as amended and Rule 56a EPC as inserted by Article 1 of this decision shall apply to all applications filed on or after this date.

Done at Munich, 14 December 2021

For the Administrative Council
The Chairperson
Josef Kratochvíl

ODLUKA UPRAVNOG VIJEĆA
od 14. prosinca 2021. kojom se dodaje novo pravilo 56.a. te mijenjaju i dopunjuju pravila 56. i 135. Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije te mijenja i dopunjuje članak 2. Pravilnika koji se odnosi na pristojbe (CA/D 2/21)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE PATENTNE ORGANIZACIJE

s obzirom na Europsku patentnu konvenciju (u daljnjem tekstu »EPC«) a posebno njezin članak 33. stavak 1. podstavak (c) i stavak 2. podstavak (d),

na prijedlog predsjednika Europskog patentnog ureda,

uzimajući u obzir mišljenje Odbora za proračun i financije,

uzimajući u obzir mišljenje Odbora za patentno pravo,

ODLUČILO JE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

Provedbeni pravilnik EPC-a mijenja se i dopunjuje kako slijedi:

1. Pravilo 56. stavak 2. i 3. glasi kako slijedi:

»(2) Ako su dijelovi opisa ili crteži koji su nedostajali podneseni nakon datuma podnošenja, ali u roku od dva mjeseca od toga datuma ili, ako je izdana obavijest prema stavku 1. ili pravilu 56.a., stavku 1., u roku od dva mjeseca od te obavijesti, datum prijave je datum na koji su podneseni dijelovi opisa ili crteži koji su nedostajali. Europski patentni ured o tome obavješćuje podnositelja prijave.

(3) Ako su dijelovi opisa ili crteži koji su nedostajali podneseni u roku iz stavka 2., a u prijavi se zahtijeva prvenstvo ranije prijave s datumom na koji su ispunjene pretpostavke iz pravila 40. stavka 1., datum podnošenja ostaje, pod uvjetom da su dijelovi opisa koji nedostaju ili crteži koji nedostaju u cijelosti sadržani u ranijoj prijavi, datum na koji su ispunjene pretpostavke iz pravila 40. stavka 1., kada tako zahtijeva podnositelj prijave i u roku iz stavka 2. dostavi:

(a) primjerak ranije prijave, osim ako je takav primjerak dostupan Europskom patentnom uredu prema pravilu 53. stavku 2;

(b) kada ranija prijava nije na jednom od službenih jezika Europskog patentnog ureda, njezin prijevod na jedan od tih jezika, osim ako je takav primjerak dostupan Europskom patentnom uredu prema Pravilu 53. stavku 3. i

(c) podatak o tome gdje su u ranijoj prijavi i, kada je primjenljivo, u njezinu prijevodu u cijelosti sadržani dijelovi opisa ili crteži koji nedostaju.«

2. Sljedeće novo pravilo 56.a. dodaje se u poglavlje I. IV. dijela:

»Pravilo 56.a.
Pogrešno podneseni dokumenti ili dijelovi prijave

(1) Ako se ispitivanjem prema članku 90. stavku 1. otkrije da su opis, patentni zahtjevi ili crteži, ili dijelovi tih dokumenata prijave, pogrešno podneseni, Europski patentni ured poziva podnositelja prijave da podnese ispravne dokumente ili dijelove prijave u roku od dva mjeseca. Podnositelj prijave ne može se pozvati na izostanak takve obavijesti.

(2) Ako su ispravni dokumenti ili dijelovi prijave iz stavka 1. podneseni na datum podnošenja prijave ili prije tog datuma radi ispravljanja prijave, ti ispravni dokumenti ili dijelovi prijave uključuju se u prijavu, a smatra se da pogrešno podneseni dokumenti ili dijelovi prijave nisu podneseni. Europski patentni ured o tome obavješćuje podnositelja prijave.

(3) Ako su ispravni dokumenti ili dijelovi prijave iz stavka 1. podneseni nakon datuma podnošenja, ali u roku od dva mjeseca od datuma podnošenja ili, ako je obavijest izdana prema stavku 1. ili prema pravilu 56. stavku 1., u roku od dva mjeseca od te obavijesti, datum prijave je datum na koji su podneseni ispravni dokumenti ili dijelovi prijave. Ispravni dokumenti ili dijelovi prijave uključuju se u prijavu, a smatra se da pogrešno podneseni dokumenti ili dijelovi prijave nisu podneseni. Europski patentni ured o tome obavješćuje podnositelja prijave.

(4) Ako su ispravni dokumenti ili dijelovi prijave podneseni u roku iz stavka 3., a u prijavi se zahtijeva prvenstvo ranije prijave s datumom na koji su ispunjene pretpostavke iz pravila 40. stavka 1., datum podnošenja ostaje, pod uvjetom da su ispravni dokumenti ili dijelovi prijave u cijelosti sadržani u ranijoj prijavi, datum na koji su ispunjene pretpostavke iz pravila 40. stavka 1., kada tako zahtijeva podnositelj prijave i u roku iz stavka 3. dostavi:

(a) primjerak ranije prijave, osim ako je takav primjerak dostupan Europskom patentnom uredu prema pravilu 53. stavku 2.

(b) kada ranija prijava nije na jednom od službenih jezika Europskog patentnog ureda, njezin prijevod na jedan od tih jezika, osim ako je takav primjerak dostupan Europskom patentnom uredu prema pravilu 53. stavku 3.

i

(c) podatak o tome gdje su u ranijoj prijavi i, kada je primjenljivo, u njezinu prijevodu u cijelosti sadržani ispravni dokumenti ili dijelovi prijave.

Ako su te pretpostavke ispunjene, ispravni dokumenti ili dijelovi prijave uključuju se u prijavu, a pogrešno podneseni dokumenti ili dijelovi prijave ostaju u prijavi.

(5) Ako podnositelj prijave:

(a) ne podnese ispravne dokumente ili dijelove prijave u roku iz stavka 1. ili 3.

ili

(b) povuče prema stavku 7. ispravne dokumente ili dijelove prijave podnesene prema stavku 3.,

smatra se da ispravni dokumenti ili dijelovi prijave nisu podneseni, a pogrešno podneseni dokumenti ili dijelovi prijave ostaju u prijavi ili se vraćaju u prijavu. Europski patentni ured o tome obavješćuje podnositelja prijave.

(6) Ako podnositelj prijave ne udovolji pretpostavkama iz stavka 4. podstavaka (a) do (c) u roku iz stavka 3., datum prijave je datum na koji su podneseni ispravni dokumenti ili dijelovi prijave. Smatra se da pogrešno podneseni dokumenti ili dijelovi prijave nisu podneseni. Europski patentni ured o tome obavješćuje podnositelja prijave.

(7) U roku od jednog mjeseca od obavijesti iz stavka 3. ili 6., posljednje rečenice, podnositelj prijave može povući podnesene ispravne dokumente ili dijelove prijave, u kojem se slučaju smatra da se datum prijave nije mijenjao. Europski patentni ured o tome obavješćuje podnositelja prijave.

(8) Ako podnositelj prijave podnese ispravne dokumente ili dijelove prijave iz stavka 3. ili 4. nakon što je Europski patentni ured počeo sastavljati izvješće o pretraživanju, Europski patenti ured poziva podnositelja prijave da plati dodatnu pristojbu za pretraživanje u roku od jednog mjeseca. Ako pristojba za pretraživanje ne bude plaćena u propisanom roku, smatra se da je prijava povučena.«

3. pravilo 135. stavak 2. glasi kako slijedi:

»(2) Mogućnost nastavka postupka isključena je u pogledu rokova iz članka 121. stavka 4. i rokova iz pravila 6. stavka 1., pravila 16. stavka 1. podstavka (a), pravila 31. stavka 2., pravila 40. stavka 3., pravila 51. stavaka od 2. do 5., pravila 52. stavaka 2. i 3., pravila 55., 56., pravila 56.a., stavaka 1. i 3. do 7., pravila 58., 59., 64. i pravila 112. stavka 2.«

Članak 2.

Članak 2. stavak 1., točka 2., prva uvlaka, Pravilnika koji se odnosi na pristojbe glasi kako slijedi:

» – europsko ili dopunsko europsko pretraživanje prijave podnesene 1. srpnja 2005. ili kasnije (članak 78., stavak 2., pravilo 62., pravilo 64., stavak 1., pravilo 56.a., stavak 8., članak 153., stavak 7., pravilo 164., stavak 1. i 2.)«

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu 1. studenoga 2022.

Pravilo 56. stavak 2. i 3. te pravilo 135. stavak 2. prema izmjenama i dopunama EPC-a i pravilo 56.a. EPC-a prema dopuni iz članka 1. ove odluke primjenjuju se na sve prijave podnesene na taj datum ili kasnije.

Sastavljeno u Münchenu, 14. prosinca 2021.

Za Upravno vijeće
Predsjedatelj
Josef Kratochvíl, v. r.